Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regulativ om en-route afgift for beflyvning i København FIR, AIP DANMARK FAL 3-1-1 til 3-1-4


1. GENERELT

For luftfartøjer med maksimal tilladt startvægt, MTOW (Maximum Take Off Weight) over 2000 kg, der flyver en-route efter instrumentflyvereglerne (IFR) inden for Københavns flyveinformationsregion (FIR), betales en afgift for hver flyvning i henhold til følgende regler:

2. BEREGNINGSFORMEL

Afgiften pr. flyvning vil blive beregnet efter følgende formel:

r = ti x N

hvor r er afgiften, ti serviceenhedsraten og N antallet af serviceenheder i henhold til den aktuelle flyvning i KØBENHAVN FIR.

Antallet af serviceenheder (N), beregnes ved anvendelse af følgende formel:

N = d x P

hvor d er distancefaktoren for flyvning inden for KØBENHAVN FIR og P vægtfaktoren for pågældende luftfartøj.

2.1 Distancefaktor

Distancefaktoren beregnes på grundlag af den totale afstand (storcirkelafstand i kilometer), mellem

- startlufthavn/flyveplads eller position ved indflyvning i KØBENHAVN FIR og

- ankomstlufthavn/flyveplads i KØBENHAVN FIR eller position ved flyvning ud af KØBENHAVN FIR.

Imidlertid fratrækkes en flyvelængde på 20 km for hver start eller landing, under hensyn til, at der for lufthavnens sikringstjenester og hjælpemidler betales særskilt afgift.

De gennemsnitlige distancer, som benyttes ved beregningerne er publiceret i at katalog, der revideres hvert år i oktober måned med gyldighed i det følgende år.

De gennemsnitlige distancer er baseret på aktuelle flyvedistancer i perioden januar til september.

Findes den ønskede distance ikke i kataloget, baseres udregningen på den aktuelle flyvedistance.

Værdien af distance faktoren (d) beregnes som 1/100 af den afstand, der pålægges afgift.

2.2 Vægtfaktoren

Vægtfaktoren beregnes som kvadratroden af kvotienten, der fremkommer ved at dividere den i henhold til luftfartøjets luftdygtighedsbevis maksimale tilladte startvægt (MTOW), målt i tons, med 50:

 

          MTOW 

 P = kvadratrod af ---- 

          50 

Til beregning af afgiften indgår vægtfaktoren med to decimaler.

Såfremt det fra en luftfartsvirksomhed er meddelt, at man disponerer over flere luftfartøjer af samme type, men i forskellige versioner, benyttes den gennemsnitlige maksimale startvægt ved beregningen af afgiften for hvert af disse fly.

Beregningen af denne faktor pr. flytype og pr. virksomhed skal revideres mindst hver tolvte måned.

Hvis en virksomhed undlader at indgive meddelelse herom, fastsættes vægtfaktoren for ethvert luftfartøj af den pågældende type som største maksimale tilladte startvægt for flytypen.

2.3 Serviceenhedsraten

Serviceenhedsraten, ti, er fastsat til 290 kr. Eventuelle ændringer vil blive bekendtgjort i oktober måned med gyldighed i det/de følgende år.

3. FRITAGELSE

Følgende flyvninger er fritaget for en-route afgifter:

 • a) Prøveflyvning, der foranstaltes på luftfartsdirektoratets foranledning til konstatering af et luftfartøjs luftdygtighed.
 • b) Teknisk kontrolflyvning, der foretages af udøvere af erhvervsmæssig luftfart uden medtagelse af passagerer eller gods mod betaling.
 • c) Flyvning i rednings- og eftersøgningtjeneste.
 • d) Teknisk returnering, hvorved forstås start med tvungen tilbagevenden som følge af tekniske forstyrrelser, vejrforhindringer og lignende, til den lufthavn eller flyveplads hvorfra start har fundet sted.
 • e) Luftfartøjer ejet af Statens Luftfartsvæsen.
 • f) Danske militærluftfartøjer.
 • g) Fremmede militærluftfartøjer og luftfartøjer, der udelukkende anvendes til befordring af fremmede staters repræsentanter eller FN-pesonnel.
 • h) Fremmede staters politi, told- og kontrolluftfartøjer.

Betingelsen for opnåelse af fritagelse er, at særskilt anmeldelse forud sker til flyveledelsen KØBENHAVN, områdekontrolcentralen (ACC).

4. BETALING

Afgiften påhviler brugeren af luftfartøjet.

Såfremt brugerens nævn og adresse er ukendt, eller denne nægter betaling af afgiften, hæfter ejeren af luftfartøjer for betaling heraf.

Opkrævningen af afgiften sker ved luftfartsvæsenets foranstaltning ved månedsvis fremsendelse af faktura. (Beløb under 25 kr. opkræves ikke).

Betaling skal være Statens Luftfartsvæsen i hænde senest 30 dage efter fakturadato.

Ved senere betaling vil der blive pålignet morarente svarende til Danmarks officielle diskonto plus 6 procent.

Til illustration af virkningen af reglerne skal der i det følgende angives nogle eksempler på IFR-flyvninger.

 • a) Flyvning København-Ålborg med DC-9-41
   
  
     + Distancen er 238 km 
  
      Distancefaktor, d = (238 - (2 x 20))/100 = 1.98 
  
      Vægten (MTOW) er 52 t 
  
                   52 
  
      Vægtfaktor, P = kvadratrod -- = 1.02 
  
                   50 
  
      Antal serviceenheder; N = 1.98 x 1.02 = 2.02 
  
      Afgift = 2.02 x 290 kr. = 585 kr. 
  
     + Distance er i henhold til kataloget 198 km 
  
      Distancefaktor, d = 198/100 = 1.98 
  
  
 • b) Flyvning Roskilde-Ålborg med Piper PA-28-140 Vægten af flyet, MTOW er 1000 kg. Flyvningen er derfor afgiftsfri
 • c) Flyvning Roskilde-Ålborg med Beech 200 + Distancen er 219 km. Distancefaktor, d = 219 - (2 x 20))/100 = 1.79 Vægten (MTOW) er 5,6 t
   
  
                   5,6 
  
      Vægtfaktor, P = kvadratrod --- = 0.33 
  
                   50 
  
  
  Antal serviceenheder, N = 1.79 x 0.33 = 0.59 Afgift = 0.59 x 290 = 171 kr. + Distance er i henhold til kataloget 179 km. Distancefaktor, d = 179/100 = 1.79
Officielle noter

Ingen