Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Gebyrreglment for Statens Luftfartsvæsen


GEBYRREGLEMENT FOR STATENS LUFTFARTSVÆSEN

I medfør af § 148 i lov om luftfart, jfr. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, har Trafikministeriet den 27. november 1987 godkendt følgende gebyrreglement for Statens Luftfartsvæsen (SLV) med gyldighed fra den 1. januar 1988.

Samtidig ophæves gebyrreglementet af 20. november 1986.

Efter den 1. januar 1988 betales dog efter de hidtidige gældende satser, hvis ansøgning om den pågældende forretning er Statens Luftfartsvæsen i hænde senest den 31. december 1987, og forretningens udførelse efter den 1. januar 1988 på forhånd er aftalt med SLV.

Den 30. november 1987

V.K.H. Eggers

1. For nedenstående offentlige forretninger, der foretages i henhold til lov om luftfart, betales følgende afgifter:

2. Materiel

2.1 Registreringsbevis for luftfartøjer: kr. 650.

2.2 Udstedelse/fornyelse af luftdygtighedsbevis (normal gyldighedstid 12 måneder):

---------------------------------------------------------------------

 

                       Afgift i kroner 

 Største tilladte startmasse    Udstedelse for nyt  Fornyelse 

 (fuldvægt) i henhold til     og brugt luftfartøj 

 luftdygtighedsbevis 

---------------------------------------------------------------------

 

 1. Svæveplaner (uanset vægt)     1.710       1.175 

 For D.S.U. medlemmer           535        - 

---------------------------------------------------------------------

2. Øvrige luftfartøjer:

a. Op til 300 kg

 

 1. Grundafgift ...............      740        105 

 2. Hertil kommer pr. påbegyndt 

 100 kg over 300 kg ...........      200        200 

---------------------------------------------------------------------

b. 1 000 kg til 1 500 kg

 

 1. Grundafgift ...............     2.140       1.505 

 2. Hertil kommer pr. påbegyndt 

 100 kg over 1 000 kg .........      320        210 

---------------------------------------------------------------------

c. 1 501 kg til 6 000 kg

 

 1. Grundafgift ...............     3.750       2.565 

 2. Hertil kommer pr. påbegyndt 

 100 kg over 1 500 kg .........      320        210 

---------------------------------------------------------------------

d. 6 001 kg til 50 000 kg

 

 1. Grundafgift ...............     18.215       12.130 

 2. Hertil kommer pr. påbegyndt 

 1 000 kg over 6 000 kg .......     1.285        805 

---------------------------------------------------------------------

e. 50 001 kg og derover

 

 1. Grundafgift ...............     76.080       48.300 

 2. Hertil kommer pr. påbegyndt 

 1 000 kg over 50 000 kg ......      965        695 

---------------------------------------------------------------------

2.3 Eksportluftdygtighedsbeviser.

2.3.1 Eksportluftdygtighedsbevis (luftfartøjer). Afgift som for fornyelse af luftdygtighedsbevis.

2.3.2 Eksportluftdygtighedsbevis (motorer og propeller). Afgift betales med samme beløb som angivet ovenfor under punkt 2.2.2.a vedrørende grundafgift for fornyelse af luftdygtighedsbevis.

2.4 Godkendelse af luftfartøjer i særlige tilfælde.

2.4.1 Godkendelse efter større ændringer eller reparationer samt besigtigelse af luftfartøjsmateriel under bygning. Afgiften fastsættes af luftfartsvæsenet i hvert enkelt tilfælde.

Rejse- og opholdsudgifter afholdes af rekvirenten.

2.4.2 Inspektion af luftfartøjer i udlandet, foretaget efter anmodning af luftfartøjets ejer/bruger. Afgift som for udstedelse/fornyelse af luftdygtighedsbevis.

Rejse- og opholdsudgifter afholdes af rekvirenten.

2.4.3 Inspektion af udenlandsk registrerede luftfartøjer, foretaget efter anmodning fra udenlandsk myndighed. Afgift som for fornyelse af luftdygtighedsbevis.

2.4.4 For udstedelse af miljøbevis (støjcertifikat, emissionscertifikat) betales en afgift på 650 kr.

2.4.5 For udstedelse af flyvetilladelse betales en afgift på 650 kr.

2.5 Validering af typecertifikat/typecertificering samt supplerende typecertificering. Afgiften fastsættes af luftfartsvæsenet i hvert enkelt tilfælde. Rejse- og opholdsudgifter afholdes af rekvirenten.

3. Værksteder

---------------------------------------------------------------------

3.1

 

                        Afgift i kroner 

                   Udstedelse samt 

 Godkendelsesbevis          udvidelse af    Fornyelse 

                   væsentligt omfang 

---------------------------------------------------------------------

1. Værksteder til vedligeholdelse

af luftfartøjer med største

tilladte startmasse indtil

 

 5 700 kg                 6.430       2.140 

---------------------------------------------------------------------

2.Værksteder til vedligeholdelse

af luftfartøjer med største

tilladte startmasse indtil

 

 20 000 kg                10.705       5.340 

---------------------------------------------------------------------

3. Værksteder til vedligeholdelse

af luftfartøjer med største

tilladte startmasse over

 

 20 000 kg                42.830      21.415 

---------------------------------------------------------------------

 

 4. Værksteder med særlig autorisation  6.430       2.140 

---------------------------------------------------------------------

5. Værksted til bygning af et

 

 luftfartøj på amatørbasis        1.605        - 

---------------------------------------------------------------------

 

 6. Fremstillingsvirksomhed      SLV fastsætter i hvert enkelt 

                   tilfælde afgiftens størrelse - 

                   dog mindst 

                     10.705       5.340 

---------------------------------------------------------------------

3.2 Ved udvidelse af væsentligt omfang begynder ny gyldighedsperiode at løbe fra godkendelsesdatoen.

3.3 Ved samtidig ansøgning om flere tilladelser opkræves kun en afgift, den højeste.

4. Personel

---------------------------------------------------------------------

4.1

 

                      Afgift i kroner 

 Certifikat og beviser       Udstedelse   Fornyelse og/ 

 luftfartøjsførere m.v.:              eller udvidelse 

---------------------------------------------------------------------

 

               Grund- Teo-  Prak-  Grund- Praktisk 

               beløb re-  tisk  beløb  prøve 

                   tisk  prøve 

                   prøve 

---------------------------------------------------------------------

Privatflyvercertifikat

 

 (A-certifikat) .......    430   535 1.070  320  1.070 

---------------------------------------------------------------------

Trafikflyvercertifikat III

klasse

 

 (B-certifikat) .......    430  2.650 2.115  320  2.115 

---------------------------------------------------------------------

Trafikflyvercertifikat II

og I klasse

 

 (C- og D-certifikat) ...   430  3.690 2.115  320  2.115 

---------------------------------------------------------------------

 

 Instruktørbevis ........   430  1.575 2.115  320  1.335 

---------------------------------------------------------------------

 

 Svæveflyvercertifikat ..   430          320 

---------------------------------------------------------------------

 

 Certifikat som ballonfører  430          320 

---------------------------------------------------------------------

Certifikat som fører

 

 af ultralet luftfartøj .   430          320 

---------------------------------------------------------------------

Certifikat som

 

 faldskærmsudspringer ...   430 

--------------------------------------------------------------------

Bevis som

 

 faldskærmsinstruktør ...   430 

--------------------------------------------------------------------

Bevis som fører af

luftfartøj ved slæb

 

 af svævefly ............   430 

---------------------------------------------------------------------

 

 Landbrugflyvning .......   430 

---------------------------------------------------------------------

Bevis som fører af luft-

fartøj ved slæbemålsflyv-

ning, slæb af banner

 

 o.lign. ................   430 

---------------------------------------------------------------------

 

 Instrumentbevis ........   430  2.115 2.115 

---------------------------------------------------------------------

Tilladelse for piloter

til udstedelse af attest

 

 for dagligt eftersyn ...   430       535 

---------------------------------------------------------------------

Validering af udenlandske

 

 certifikater ...........   430 

---------------------------------------------------------------------

Teknisk prøve på luft-

 

 fartøjer ...............           805 

---------------------------------------------------------------------

Morseprøve i forbindelse

med erhvervelse af

 

 instrumentbevis ........           110 

---------------------------------------------------------------------

4.2

 

                      Afgift i kroner 

 Certifikat for andre        Udstedelse   Fornyelse og/ 

 tjenstgørende luftfartøjer:            eller udvidelse 

               Grund- Teo-  Prak-  Grund- Praktisk 

               beløb re-  tisk  beløb  prøve 

                   tisk  prøve 

                   prøve 

---------------------------------------------------------------------

Luftnavigatørcertifikat

 

 (N-certifikat) ............. 430  5.275 2.115  320 

---------------------------------------------------------------------

Flyvemaskinistcertifikat

 

 (F-certifikat) ............. 430  1.845 1.575  320   1.575 

---------------------------------------------------------------------

Certifikat for besætnings-

medlemmer (purser/steward/

 

 stewardesse) ............... 430          320 

---------------------------------------------------------------------

 

 Flyvetelefonistcertifikat .. 430       745  320 

---------------------------------------------------------------------

 

 Flyvetelefonistbevis ....... 320       745 

---------------------------------------------------------------------

 

 VHF-telefonistbevis, 

 nationalt .................. 320       430 

---------------------------------------------------------------------

VHF-telefonistbevis

 

 internationalt ............. 320       535 

---------------------------------------------------------------------

4.3

Certifikat for jordpersonel

m.v.:

 

 AFIS-certifikat ............ 430          320 

---------------------------------------------------------------------

Flyveklarerercertifikat

 

 (K-certifikat) ............. 430  1.870     320 

---------------------------------------------------------------------

Flyvemekanikercertifikat

 • (M-certifikat) (Luftfartøjer

med størst tilladte start-

 

 masse indtil 5 700 kg ...... 430  1.040  535  320    535 

---------------------------------------------------------------------

Flyvemekanikercertifikat

 • (M-certifikat) (Luftfartøjer

med størst tilladte start-

 

 masse over 5 700 kg ......  430  1.845 1.040  320   1.040 

---------------------------------------------------------------------

 

 Taxitilladelse ...........          535  320    535 

---------------------------------------------------------------------

4.4.1 Hvis en ansøger kun aflægger teorieksamen i enkelte fag, opkræves en afgift på 535 kr. - pr. fag. For teoretisk prøve til privatflyvercertifikat opkræves dog kun 110 kr. - pr. delprøve.

4.4.2 Hvis eksamen for 2 forskellige certifikater/beviser (f.eks. B+I) aflægges samtidig under een eksamen, betales alene gebyr for det certifikat/bevis, som har den højeste gebyrsats.

4.4.3 Hvis en elev, der er tilmeldt til en teoretisk prøve, udebliver fra denne beregnes et gebyr på 80 kr. - pr. fag.

4.4.4 Hvis en aspirant udebliver fra en berammet praktisk prøve beregnes et gebyr svarende til det for pågældende prøve fastsatte gebyr.

4.5 Hvis validering af udenlandsk certifikat og/eller bevis kræver teoretisk eller praktisk prøve aflagt, betales en afgift svarende til det for pågældende danske certificering fastsatte gebyr.

4.6 Specielle ønsker om sted for eksamens afholdelse i forbindelse med de under punkt 7.6.2 nævnte kurser kan kun imødekommes, såfremt mindst 5 eksaminander er tilmeldt, eller rekvirenten afholder de dermed forbundne ekstraudgifter.

4.7 For PFT/PFC samt for »Medical flight«, som aflægges over for luftfartsvæsenet, betales en afgift svarende til det for pågældende certificering fastsatte gebyr for praktisk prøve.

4.8 Ved fuldt dokumenteret ansøgning om samtidig fornyelse af flere certifikater, tilhørende samme person, nedsættes hvert enkelt fornyelsesgebyr med 100 kr.

5. Flyvepladser med godkendelsesbevis.

---------------------------------------------------------------------

5.1

 

                      Afgift i kroner 

                   Godkendelse      Årsafgift 

---------------------------------------------------------------------

 

 1. Lufthavne med mere end      Luftfartsvæsenet 

 2 præcisionslandingsbaner      fastsætter i hvert 

                   enkelt tilfælde 

                   afgiftens størrelse  114.000 

---------------------------------------------------------------------

 

 2. Lufthavne med 1 eller 2 

 præcisionslandingsbaner          - -       57.035 

---------------------------------------------------------------------

3. Lufthavne med instrument-

landingshjælpemidler andre

 

 end VOR/NDB/VDF/SRE .........       - -       34.145 

---------------------------------------------------------------------

4. Flyvepladser godkendt til

 

 IFR-beflyvning ..............       - -       17.000 

---------------------------------------------------------------------

5. Flyvestationer med civil

regelmæssig eller ikke-

 

 regelmæssig beflyvning ......       - -       22.790 

---------------------------------------------------------------------

6. Flyvepladser godkendt til

 

 VFR beflyvning om natten ....       - -       5.135 

---------------------------------------------------------------------

7. Andre offentlige flyve-

pladser og helikopter-

 

 pladser .....................       - -       4.275 

---------------------------------------------------------------------

8. Flyvepladser godkendt til

 

 skole- og rundflyvning ......       - -       2.140 

---------------------------------------------------------------------

9. Helikopterdæk godkendt,

 

 jfr. BL 3-5 .................       - -       1.070 

---------------------------------------------------------------------

10. Svæveflyvningsområde

 

 godkendt til skoleflyvning ..       - -        535 

---------------------------------------------------------------------

5.2 Ændring af godkendelsesbevis.

Afgiften fastsættes af luftfartsvæsenet i hvert enkelt tilfælde.

5.3. Godkendelse af præcisionslandingsbaner samt andre ændringer af pladsens faciliteter.

Afgiften fastsættes af luftfartsvæsenet i hvert enkelt tilfælde.

6. Luftfartshjælpemidler

6.1 Kontrolflyvning i forbindelse med afprøvning/kalibrering af luftfartshjælpemidler.

Afgiften fastsættes af luftfartsvæsenet i hvert enkelt tilfælde.

6.2 For løbende sagsbehandling og tilsyn med teletekniske anlæg opkræves en årsafgift efter følgende satser pr. anlæg:

---------------------------------------------------------------------

 

 ILS/MLS kat. II/III incl. markers ........... 8.345 

 ILS/MLS kat. I incl. markers ................ 5.885 

 LLZ og VOR .................................. 4.175 

 DME og NDB/Locators ......................... 1.710 

 SRE ......................................... 1.295 

 VDF .........................................  855 

 Kommunikationsanlæg incl. evt. rekorder, jfr. 

 BL 3-32 .....................................  535 

---------------------------------------------------------------------

7. Driftstilladelse til forskellige former for erhvervsmæssig luftfartsvirksomhed.

---------------------------------------------------------------------

 

                       Afgift kroner 

                   Udstedelse     Årsafgift 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.1.1 Driftstilladelse DDL/SAS ....   -       251.500 

---------------------------------------------------------------------

7.1.2 Rute- og charterflyvning med

luftfartøjer med størst tilladte

startmasse:

 

 a) 30 001 kg og derover ........... 236.435      125.735 

 b) 15 001 - 30 000 kg .............  49.255       32.665 

 c) 5 701 - 15 000 kg .............  39.615       26.235 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.1.3 Taxaflyvning IFR ............  24.630       16.075 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.1.4 Taxaflyvning VFR ............  11.770       8.035 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.2  Landbrugsflyvning ...........  10.160       6.945 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.3  Rundflyvning ................  7.465       4.820 

---------------------------------------------------------------------

7.4 Andre former for erhvervs-

mæssig luftfart omfattende bl.a.:

Erhvervsmæssig fotograferings-

flyvning,

Ledningsinspektion med helikopter,

Målflyvning, målbugsering, reklame-

 

 flyvning og reklamenedkastning ...   4.820       3.215 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.5 Flyveskoler ..................  10.160       6.945 

---------------------------------------------------------------------

7.6 Teoriskoler ..................

---------------------------------------------------------------------

 

 7.6.1 Privatflyverkursus .........   2.020       1.350 

---------------------------------------------------------------------

7.6.2 Flyvetelefonist- og/eller

 

 VHF-telefonistkursus .............   2.020       1.350 

---------------------------------------------------------------------

 

 7.6.3 Andre kurser ...............  Luftfartsvæsenet 

                   fastsætter i hvert 

                   enkelt tilfælde af- 

                   giftens størrelse, 

                   dog mindst kr. 

                   2.020        1.350 

---------------------------------------------------------------------

7.7 For tilladelse til i forbindelse med taxa- og rundflyvning at anvende et luftfartøj, hvor dette ikke tilmeldes ved udstedelse, betales en afgift på kr. 2.140 for optagelse på en koncession til taxaflyvning IFR. For øvrige kr. 1.070.

7.8 For udvidelse af en flyveskoles virksomhedsområde betales en afgift på kr. 5.340.

7.9 Ved samtidige ansøgninger om flere forskellige former for tilladelse i henhold til 7.1.2 - 7.4 inkl. samt 7.5 - 7.6 inkl. opkræves kun den »højeste« afgift.

8. Andre bestemmelser

8.1 Årsafgift dækker den første 12 måneders periode efter godkendelsesdagen, jfr. dog punkt 3.2.

8.2 Gebyr betales forud. Betalt gebyr refunderes ikke.

8.3 Hvis gebyr for fornyelse ikke betales til forfaldstid kan luftfartsvæsenet kræve afgiften betalt med et tillæg af kr. 260.

8.4 Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med forretninger, der foretages i udlandet samt i Grønland og på Færøerne, afholdes af rekvirenten.

Rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med operationel og teknisk tilsyn med luftfartøjer, som udlejes med besætning til udenlandske luftfartsforetagender, afholdes af luftfartøjets ejer.

8.5 For udstedelse af dublet af certifikat, nyt certifikat og/eller andet personligt bevis, jfr. pkt. 4, til erstatning for et bortkommet eller beskadiget betales en afgift svarende til det for udstedelsen fastsatte gebyr.

Ved ændring af personoplysninger eller rettelse og udskiftning af enkeltsider i certifikat og/eller bevis betales et gebyr på kr. 155.

For udstedelse af nyt typekort til erstatning for et bortkommet eller beskadiget betales et gebyr på kr. 260.

For udskiftning af certifikatomslag betales et gebyr på kr. 205.

8.6 For udstedelse af andet bevis til erstatning for et bortkommet eller beskadiget betales en afgift på kr. 650.

8.7 For udstedelse af flyvehåndbog til erstatning for bortkommet eller beskadiget betales en afgift på kr. 1.605.

8.8 Første praktiske og/eller teoretiske prøve i forbindelse med genudstedelse af et frakendt luftfartscertifikat er gebyrfri, hvis prøven aflægges inden 18 måneder efter certifikatets udløbsdato.

8.9 Gebyr for offentlige forretninger, der foretages i henhold til lov om luftfart, og som ikke er omhandlet i nærværende reglement, fastsættes i hvert enkelt tilfælde af Trafikministeriet.

8.10 Direktøren for Statens Luftfartsvæsen kan i tilfælde, hvor det ikke er af principiel eller større økonomisk betydning, give fritagelse eller reduktion for betaling af gebyr i henhold til nærværende reglement.

Officielle noter

Ingen