Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)


8 Bagage, hunde og smådyr

8.1 Indskrevet bagage (IC bagage)

8.1.1 Indledning

Nedennævnte bestemmelser gælder for indskrevet bagage

mellem visse DSB stationer

8.1.2 Generelt

En passager kan - mod forevisning af gyldig billet eller kort, der dækker hele strækningen - indskrive sin bagage mellem IC- og lyntogsstandsningssteder. Det er en forudsætning, at passageren rejser med det tog, hvortil bagagen er indskrevet. Bagagen befordres kun, hvis der er plads i toget.

8.1.3 Genstande der modtages til befordring

Som indskrevet bagage modtages:

- genstande i kufferter, tasker og lignende emballage. På det indleverede må der ikke være bundet pakker eller andre genstande.

- sammenklappede barnevogne

8.1.4 Genstande, der ikke modtages til befordring

Følgende genstande kan ikke modtages til befordring:

- letfordærvelige varer

- genstande, hvis befordring er forebeholdt postvæsenet (postloven)

- genstande, hvis befordring er forbudt efter den øvrige lovgivning

- farligt gods, der er omfattet af RID A (DSB tarif nr 62)

- levende dyr

- værdigenstande som penge, smykker, værdipapirer og lignende

8.1.5 Grænser for vægt, størrelse og antal

Der kan maksimalt, pr person, indskrives:

- 50 kg bagage i alt (eet eller flere stykker)

- 1 sammenklappet barnevogn

Maksimumvægt pr stk indskrevet bagage er 50 kg. Maksimumslængden er 1 m.

Disse mål gælder ikke for sammenklappede barnevogne.

8.1.6 Emballering

Bagage kan afvises af DSB, hvis

- bagagens tilstand eller beskaffenhed er mangelfuld

- emballeringen er utilstrækkelig eller

- bagagen viser åbenbare tegn på beskadigelse

Modtages den alligevel til befordring, kan DSB gøre en bemærkning om forholdet, på bagagebeviset. Dette skal dog ikke gøres for sammenklappede barnevogne, som sædvanligvis kun modtages til befordring uemballeret eller mangelfuldt emballeret. Modtager passageren bagagebeviset med en sådan bemærkning, betragtes bagagen som anerkendt.

8.1.7 Togbenyttelse

IC bagage befordres kun i visse IC- og lyntog, og omlæsning kan ikke finde sted.

Passageren skal selv rejse med det tog, hvortil bagagen indskrives.

8.1.8 Indlevering

Bagagen skal indleveres senest 15 min. før togets planmæssige afgang fra den pågældende station.

I Korsør skal bagagen, i retning mod Jylland, indleveres senest 30 min. før færgeafgang. Er afgangsstationen lukket, indskrives bagagen af togpersonalet.

8.1.9 Gebyr

Prisen er 25 kr. pr. stk. bagage uanset afstand.

Ved indleveringen udleveres et bagagebevis.

8.1.10 Udlevering

Indskrevet bagage udleveres i stationens åbningstid, mod aflevering af bagagebeviset. DSB har ikke pligt til at undersøge, om ihændehaveren af bagagebeviset er berettiget til at få bagagen udleveret.

Bagagen udleveres snarest muligt efter ankomsten.

Er ankomststationen lukket, udleveres bagagen af togpersonalet.

Kan bagagebeviset ikke forevises ved udleveringen, har DSB kun pligt til at udlevere bagagen, såfremt passageren kan godtgøre sin ret til den. Mener DSB det nødvendigt, kan DSB forlange stillet sikkerhed inden udleveringen.

Udleveres bagagen ikke i rette tid, kan ihændehaveren af bagagebeviset forlange, at det på bagagebeviset attesteres, hvilken dato og klokkeslæt bagagen forlanges udleveret.

Passageren kan nægte at modtage bagagen, hvis en undersøgelse af en påstået skade ikke er iværksat.

8.1.11 Forsinket/manglende afhentning

Står bagagen på ankomststationen i mere end 5 døgn, opkræves oplagspenge for de efterfølgende døgn.

 

 Oplagspenge udgør på 100 kg pr. døgn: 

 Fra og med 1 døgn - til og med 8 døgn   3,50 kr 

 Fra og med 9 døgn - og følgende døgn   6,00 kr 

 Mindstebetaling udgør           12,00 kr pr sending. 

Har bagagen stået uafhentet i en måned, kan DSB sende det til ejeren, der kan afkræves oplagspenge og andre omkostninger. Kendes ejeren ikke, kan DSB undersøge bagagen for at få konstateret ejerens identitet.

Kan ejeren ikke findes, eller betales omkostningerne ikke, kan DSB lade bagagen realisere efter følgende regler:

1. DSB kan sælge bagagen ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken, af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder.

2. DSB kan overgive bagagen til et offentligt auktionsfirma til salg.

3. DSB kan destruere bagagen, hvis anden mulighed ikke skønnes at foreligge.

Der gælder ingen begrænsninger for ansatte ved DSB eller disses husstande for deltagelse i ovennævnte auktioner.

8.1.12 Passagerens ansvar

Er genstande befordret i strid med bestemmelserne i afsnit 8.1.3 og 8.1.4, skal passageren betale:

- forskellen mellem taksten for befordring som indskrevet bagage og taksten for befordring som gods

- eventuel erstatning for opstået skade og

- fragttillæg for genstande, som er udelukket fra befordring som bagage.

Fragttillæget er pr kilogram:

- 6,00 kr, mindst 12,00 kr, hvis disse genstande omfatter stoffer, der er udelukket fra befordring som gods

- 4,00 kr, mindst 8,00 kr, i alle andre tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

8.1.13 DSBs ansvar.

Følgende er et citat fra Lov om DSB:

DSBs ansvar for indskrevet bagage.

§ 14. Medmindre andet følger af stk 2-4, er DSB ansvarlig for forsinket levering og for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af indskrevet bagage eller ved beskadigelse af denne i tidsrummet fra dens modtagelse til befordring og indtil udleveringen efter samme regler, som gælder for gods efter kapitel 5.

Stk 2. Passageren kan betragte et manglende stykke bagage som tabt, hvis udlevering ikke har kunnet finde sted inden 14 dage efter bagagens normale ankomsttid.

Stk 3. Ved forsinket levering skal DSB, når passageren ikke beviser, at der derved er opstået noget tab, betale en erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 4. Beviser passageren, at der ved forsinkelsen er lidt et tab, betales erstatning for dette tab. Erstatningen kan dog ikke overstige det firdobbelte af den i stk 3 nævnte erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 5. Den højeste erstatning, der kan forlanges udbetalt for et bortkommet eller beskadiget stykke bagage fastsættes i befordringsreglementet, jf dog § 37.

Stk 6. Ved forsinket levering af biler, motorcykler med sidevogn, påhængsvogne og campingvogne, der befordres som indskrevet bagage, skal DSB kun yde erstatning, hvis et tab påvises, og ikke ud over fragtbeløbet.

Ad § 14 stk 3:

Den nævnte erstatning er fastsat til 1 kr pr kg bruttovægt af den for sent udleverede bagage for hver påbegyndte 24 timer regnet fra bagagens normale ankomsttid, dog højst for 14 dage.

Ad § 14 stk 5:

Den højeste erstatning er fastsat til 6000 kr.

8.2 Medbringelse af håndbagage

8.2.1 Almindelige bestemmelser

Passagerer kan uden betaling i passagervogne og om bord på færger medbringe genstande, som let kan bæres af passageren.

Håndbagage - hvorved forstås kolli, hvis mål ikke overskrider 60 x 60 x 30 cm - må kun anbringes over eller under passagerens egen plads eller på de i visse vogne/på visse færger dertil bestemte pladser.

Endvidere kan medtages sammenklappede mini-cykler i emballage (emballagen skal omslutte cyklen fuldstændig, så passagererne ikke tilsmudses), sammenklappede kørestole samt ski, små slæder, kælke og styrestænger, når disse genstande kan anbringes, så de ikke generer.

8.2.2 Barnevogne

Som håndbagage (jf ovenfor) kan medbringes sammenklappede barnevogne (stativet til barnevognen skal være sammenklappet).

Herudover kan barnevogne i ikke sammenklappet stand medtages i tog (dog ikke lyntog, Intercity tog og internationale tog), hvis pladsforholdene tillader det. Det er det kontrollerende personale, der træffer afgørelse herom.

Passageren skal selv sørge for ind- og udlæsning.

Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude samt evt tæpper og forlæder. Andre effekter må ikke medtages i barnevognen, men må henvises til befordring som indskrevet bagage eller anden befordring.

8.2.3 Undtagelser

I passagervogne og færger må ikke medbringes

 • a) stoffer og genstande, der efter bilag A til godsbefordringsreglementet er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring
 • b) genstande, som kan være til ulempe eller ubehag for passagererne eller forvolde skade.

8.2.4 Ansvarsbestemmelser

Passageren bærer selv ansvaret for sin håndbagage, og han er ansvarlig for enhver skade, som forvoldes heraf, medmindre der foreligger fejl fra jernbanens side.

Jernbanepersonalet har ret til i passagerens overværelse at overbevise sig om beskaffenheden af den medførte håndbagage, hvis vægtige grunde lader formode, at bestemmelserne i punkt 8.3.1 a) overtrædes.

Viser det sig ved ovennævnte undersøgelse, at bestemmelserne er overtrådt, har passageren pligt til foruden erstatning for eventuel derved opstået skade at betale DSB en bod på 6,- kr pr kg af håndbagagens vægt. Dog mindst 12,- kr.

Modtages der begrundet klage over håndbagage fra andre passagerer, kan det kontrollerende personale forlange, at de pågældende genstande skal fjernes fra passagervognene.

8.3 Medbringelse af hunde og andre små dyr

8.3.1 Indledning

Passagerer kan uden betaling, på 1. og 2. klasse i tog og på færger, medbringe smådyr, som kan transporteres i tasker, bure, kasser, kurve eller anden velegnet emballage, hvis mål ikke overstiger målene for håndbagage (60x60x30 cm).

Dyrene skal under hele rejsen blive i emballagen, der skal anbringes som anden håndbagage, d v s

- under eller over passagerens egen plads

- på visse vogne/færger bestemte pladser til håndbagage eller

- på skødet.

8.3.2 Hunde

I tog og på færger, må hunde, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, medbringes mod takstmæssig betaling. Der må højst medbringes een hund pr passager.

Hvis der medbringes mere end een hund pr passager, gælder bestemmelserne i afsnit 8.3.4 Togbenyttelse.

8.3.3 Større dyr

I tog og på færger må andre dyr end nævnt ovenfor ikke medbringes.

8.3.4 Togbenyttelse

Passagerer, der medfører dyr, kan tage plads overalt i siddevognenes 1. og 2. klasse kupeer/vognafdelinger - med undtagelse af dyrefri kupeer/vognafdelinger, der er kendetegnet med et særligt piktogram.

Der kan ikke købes pladsbillet til dyr, hvorimod passagererne må betale pladsbillet efter de almindelige bestemmelser.

Hvis der medbringes mere end een hund pr passager, skal der haves rådighed over hele kupeen/vognafdelingen. Der betales voksenpris for de antal pladser, der er i kupeen/vognafdelingen, samt takstmæssig betaling for hver hund der medtages.

Hundene skal under hele rejsen opholde sig i kupeen/vognafdelingen.

I ligge- og sovevogne må dyr kun medtages, når den eller de passagerer, der medfører dem, har fuld rådighed over hele kupeen. Dvs

- at der enten skal deltage lige så mange personer med gyldig billet/kort, som der er plads til i kupeen, eller

- at der skal betales for lige så mange, som der er plads til i kupeen, hvorved eventuelle fiktive personer skal beregnes som voksne.

I begge tilfælde skal der betales lige så mange ligge- og sovepladsbilletter, som der er pladser i kupeen.

8.3.5 Ordensbestemmelser

Hunde, der ikke medbringes i emballage, skal føres i snor. De må ikke anbringes på sæderne. DSB kan forlange, at de forsynes med mundkurv.

Dyr - herunder hunde - må ikke ved lugt, støj eller på anden måde genere andre passagerer. Den person, der medbringer dyr, skal selv passe på dem.

8.3.6 Kontrolbestemmelser

Såfremt ovennævnte bestemmelser efter det kontrollerende personales afgørelse overtrædes, kan passageren udelukkes fra befordring/viderebefordring.

8.3.7 Efterbetaling

Overtrædes bestemmelserne i afsnit 8.5.1, skal der efteropkræves betaling efter bestemmelserne i hovedafsnit 2.10.

Redaktionel note
 • (* 1) Personbefordringsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel" skrives 'personbefordringsreglement*'