Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Personbefordringsreglement (PR) Hovedafsnit 8. Bagage, hunde og smådyr (* 1)


8

Bagage, hunde og smådyr

8.1

IC bagage

8.1.1 Indledning

Nedennævnte bestemmelser gælder for forsendelse af IC bagage

8.1.2 Generelt

En passager kan - mod forevisning af gyldig billet eller kort, der dækker hele strækningen - sende sin bagage mellem intercitytogets standsningssteder. Det er en forudsætning, at passageren rejser med det Intercity, som bagagen sendes med. Bagagen befordres kun, hvis der plads i toget og kun i direkte intercityforbindelser.

8.1.3 Genstande der modtages til befordring

Som IC bagage modtages:

- genstande i kufferter, tasker og lignende emballage. På det indleverede må der ikke være bundet pakker eller andre genstande

- sammenklappede barnevogne

8.1.4 Genstande, der ikke modtages til befordring

Følgende genstande kan ikke modtages til befordring:

- letfordærvelige varer

- genstande, hvis befordring er forbeholdt postvæsnet (postloven)

- genstande, hvis befordring er forbudt efter den øvrige lovgivning

- farligt gods, der er omfattet af RID A (DSB tarif nr 62)

- levende dyr

- værdigenstande som penge, smykker, værdipapirer og lignende

8.1.5 Grænser for vægt, størrelse og antal

Der kan maksimalt, pr person, sendes:

3 stk bagage (incl 1 sammenklappet barnevogn). Hvert stk bagage må max veje 25 kg.

Ingen af de indleverede stykker bagage må have større mål end 100 cm x 60 cm x 30 cm, maksimumlængden er 1 meter.

Disse mål gælder ikke for sammenklappede barnevogne.

8.1.6 Emballering

Bagage kan afvises af DSB, hvis

- bagagens tilstand eller beskaffenhed er mangelfuld

- emballeringen er utilstrækkelig eller

- bagagen viser åbenbare tegn på beskadigelse

Modtages den alligevel til befordring, kan DSB gøre en bemærkning om forholdet, på bagagebeviset. Dette skal dog ikke gøres for sammenklappede barnevogne, som sædvanligvis kun modtages til befordring uemballerede eller mangelfuldt emballeret. Modtager passageren bagagebeviset med en sådan bemærkning, betragtes bagagen som anerkendt.

8.1.7 Togbenyttelse

IC bagage kan kun befordres i direkte intercityforbindelser, da omlæsning ikke kan finde sted.

8.1.8 Indlevering

Bagagen skal indleveres senest 15 min før togets planmæssige afgang fra den pågældende station.

Er afgangsstationen lukket, indskrives bagagen af det kontrollerende personale.

8.1.9 Pris

Prisen er 25,00 kr pr stk bagage uanset afstand.

Ved indleveringen udleveres et bagagebevis.

8.1.10 Udlevering

IC bagage udleveres i stationens åbningstid mod aflevering af bagagebeviset. DSB har ikke pligt til at undersøge, om ihændehaveren af bagagebeviset er berettiget til at få bagagen udleveret.

Bagagen udleveres snarest muligt efter ankomsten.

Er ankomststationen lukket, udleveres bagagen af det kontrollerende personale.

Kan bagagebeviset ikke forevises ved udleveringen, har DSB kun pligt til at udlevere bagagen, såfremt passageren kan godtgøre sin ret til den. Mener DSB det nødvendigt, kan DSB forlange stillet sikkerhed inden udleveringen.

Udleveres bagagen ikke i rette tid, kan ihændehaveren af bagagebeviset forlange, at det på bagagebeviset attesteres, hvilken dato og klokkeslæt bagagen forlangtes udleveret.

Passageren kan nægte at modtage bagagen, hvis en undersøgelse af en påstået skade ikke er iværksat.

8.1.11 forsinket/manglende afhentning

Står bagagen på ankomststationen i mere end 5 døgn, opkræves oplagspenge for de efterfølgende døgn.

Oplagspenge udgør pr 100 kg pr døgn:

 

 Fra og med 1 døgn - til og med 8 døgn      3,50 kr 

 Fra og med 9 døgn - og følgende døgn       6,00 kr 

 Mindstebetaling pr sending udgør        12,00 kr 

Har bagagen stået uafhentet i en måned, kan DSB sende det til ejeren, der kan afkræves oplagspenge og andre omkostninger. Kendes ejeren ikke, kan DSB undersøge bagagen for at få konstateret identitet.

Kan ejeren ikke findes, eller betales omkostningerne ikke, kan DSB

lade bagagen realisere efter følgende regler:

1. DSB kan sælge bagagen ved offentlig auktion, der kan afholdes af DSB uden medvirken af en af justitsministeriet beskikket auktionsleder.

2. DSB kan overgive bagagen til et offentlig auktionsfirma.

3. DSB kan destruere bagagen, hvis anden mulighed ikke skønnes at foreligge.

Der gælder ingen begrænsninger for ansatte ved DSB eller disses husstande for deltagelse i ovennævnte auktioner.

8.1.12 Passagerens ansvar

Er genstande befordret i strid med bestemmelserne i afsnit 8.1.3 og 8.1.4, skal passageren betale:

- forskellen mellem taksten for befordring af indskrevet bagage og taksten for befordring som gods.

- eventuel erstatning for opstået skade og

- fragttillæg for genstande, som er udelukket fra befordring som bagage.

Fragttilægget er pr kilogram:

- 6,00 kr, mindst 12,00 kr, hvis disse genstande omfatter stoffer, der er udelukket for befordring som gods.

- 4,00 kr, mindst 8,00 kr, i alle andre tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne.

8.1.13 DSB's ansvar

Følgende er et citat fra Lov om DSB:

DSB's ansvar for indskrevet bagage.

§ 14. Medmindre andet følger af stk 2-4, er DSB ansvarlig for forsinket levering og for skade, der opstår ved helt eller delvist tab af indskrevet bagage eller ved beskadigelse af denne i tidsrummet fra dens modtagelse til befordring og indtil udleveringen efter samme regler, som gælder for gods efter kapitel 5.

Stk 2. Passageren kan betragte et manglende stykke bagage som tabt, hvis udlevering ikke har kunnet finde sted inden 14 dage efter bagagens normale ankomsttid.

Stk 3. Ved forsinket levering skal DSB, når passageren ikke beviser, at der derved er opstået noget tab, betale erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 4. Beviser passageren, at der ved forsinkelsen er lidt et tab, betales erstatning for dette tab. Erstatningen kan dog ikke overstige det firdobbelte af den i stk 3 nævnte erstatning, der fastsættes i befordringsreglementet.

Stk 5. Den højeste erstatning, der kan forlanges udbetalt for et bortkommet eller beskadiget stykke bagage fastsættes i befordringsreglementet, jf § 37.

Stk 6. Ved forsinket levering af biler, motorcykler med sidevogn, påhængsvogne og campingvogne, der befordres som indskrevet bagage, skal DSB kun yde erstatning, hvis tab påvises, og ikke udover fragtbeløbet.

Ad § 14 stk 3:

Den nævnte erstatning er fastsat til 1,00 kr pr kg bruttovægt af den for sent udleverede bagage for hver påbegyndte 24 timer regnet fra bagagens normale ankomsttid, dog højst for 14 dage.

Ad § 14 stk 5:

Den højeste erstatning er fastsat til 6000 kr.

8.2.

Håndbagage

8.2.1 Almindelige bestemmelser

Passagerer kan uden betaling i passagervogne og om bord på færger medbringe genstande, som let kan bæres af passageren.

Håndbagage - hvorved forstås kolli, hvis mål ikke overskrider 100 x 60 x 30 cm - må kun anbringes over eller under passagerens egen plads eller på de i visse vogne/på visse færger dertil bestemte pladser.

Endvidere kan medtages sammenklappede mini-cykler i emballage (emballagen skal omslutte cyklen fuldstændig, så passagererne ikke tilsmudses), sammenklappede cykelanhængere (hjulene skal være afmonterede), såfremt det samlede rummål (maks 180000 cm3 ) for håndbagage ikke overskrides, sammenklappede kørestole samt ski, små slæder, kælke og styrestænger, når disse genstande kan anbringes, så de ikke generer.

8.2.2 Barnevogne

Som håndbagage (jf ovenfor) kan medbringes sammenklappede barnevogne (stativet til barnevognen skal være sammenklappet).

Herudover kan barnevogne i ikke sammenklappet stand medtages i tog (dog ikke Intercity tog og internationale tog), hvis pladsforholdene tillader det. Det er det kontrollerende personale, der træffer afgørelse herom.

Passageren skal selv sørge for ind- og udlæsning.

Ved barnevogne forstås selve barnevognen med tilhørende madras, dyne, hovedpude samt evt tæpper og forlæder. Andre effekter må ikke medtages i barnevognen, men må henvises til befordring som indskrevet bagage eller anden befordring.

8.2.3 Undtagelser

I passagervogne og færger må ikke medbringes

 • a) stoffer og genstande, der efter bilag A til godsbefordringsreglementet er udelukket fra eller kun på visse betingelser modtages til befordring
 • b) genstande, som kan være til ulempe eller ubehag for passagererne eller forvolde skade.

8.2.4 Ansvarsbestemmelser

Passageren bærer selv ansvaret for sin håndbagage, og han er ansvarlig for enhver skade, som forvoldes heraf, medmindre der foreligger fejl fra jernbanens side.

Jernbanepersonalet har ret til i passagerens overværelse at overbevise sig om beskaffenheden af den medførte håndbagage, hvis vægtige grunde lader formode, at bestemmelserne i punkt 8.3.1 a) overtrædes.

Viser det sig ved ovennævnte undersøgelse, at bestemmelserne er overtrådt, har passageren pligt til foruden erstatning for eventuel derved opstået skade at betale DSB en bod på 6,- kr pr kg af håndbagagens vægt. Dog mindst 12,- kr.

Modtages der begrundet klage over håndbagage fra andre passagerer, kan det kontrollerende personale forlange, at de pågældende genstande skal fjernes fra passagervognene.

8.3

Hunde og andre smådyr

8.3.1 Indledning

Passagerer kan uden betaling, på 1. og 2. klasse i tog og på færger, medbringe smådyr i tasker, bure, kasser, kurve eller anden velegnet emballage, hvis mål ikke overstiger målene for håndbagage (100 x 60 x 30 cm).

Dyrene skal under hele rejsen blive i emballagen, der skal anbringes som anden håndbagage, d v s

- under eller over passagerens egen plads, på skødet eller

- på visse vogne/færger på bestemte pladser til håndbagage

8.3.2 Hunde

I tog og på færger, må hunde, der ikke opfylder ovennævnte betingelser, medbringes mod takstmæssig betaling. Der må højst medbringes en hund til takstmæssig betaling pr passager.

Hvis der medbringes mere end en hund til takstmæssig betaling pr passager, gælder bestemmelserne i afsnit 8.3.4 Togbenyttelse.

8.3.3 Større dyr

I tog og på færger må andre dyr end nævnt ovenfor ikke medbringes.

8.3.4 Togbenyttelse

Passagerer, der medfører dyr, kan tage plads i siddevognenes 1. og 2. klasse kupeer/vognafdelinger - med undtagelse af dyrefri kupeer/vognafdelinger, der er kendetegnet med et særligt piktogram samt i Salonen i InterCity.

Der kan ikke købes pladsbillet til dyr, hvorimod passagererne må betale pladsbillet efter de almindelige bestemmelser.

Hvis der medbringes mere end en hund pr passager, skal der haves rådighed over hele kupeen/vognafdelingen. Der betales voksenpris for de antal pladser, der er i kupeen/vognafdelingen, samt takstmæssig betaling for hver hund der medtages.

Hundene skal under hele rejsen opholde sig i kupeen/vognafdelingen.

I ligge- og sovevogne må dyr kun medtages, når den eller de passagerer, der medfører dem, har fuld rådighed over hele kupeen. D v s

- at der enten skal deltage lige så mange personer med gyldig billet/kort, som der er plads til i kupeen, eller

- at der skal betales for lige så mange, som der er plads til i kupeen, hvorved even tuelle fiktive personer skal beregnes som voksne.

I begge tilfælde skal der betales lige så mange ligge- og sovepladsbilletter, som der er pladser i kupeen.

8.3.5 Ordensbestemmelser

Hunde, der ikke medbringes i emballage, skal føres i snor. De må ikke anbringes på sæderne. DSB kan forlange, at de forsynes med mundkurv.

Dyr - herunder hunde - må ikke ved lugt, støj eller på anden måde genere andre passagerer. Den person, der medbringer dyr, skal selv passe på dem.

8.3.6 Kontrolbestemmelser

Såfremt ovennævnte bestemmelser efter det kontrollerende personales afgørelse overtrædes, kan passageren udelukkes fra befordring/viderebefordring.

8.3.7 Efterbetaling

Overtrædes bestemmelserne i afsnit 8.3.1, skal der efteropkræves betaling efter bestemmelserne i hovedafsnit 2.10.

8.4

Medtagelse af cykler

8.4.0 Indledning

Det er tilladt at medtage cykler i:

- samtlige S-tog (inkl tog Hillerød - Helsingør)

- privatbanetog (undtagen Lyngby - Nærum Jernbane)

- Regionaltog (Re) Sjælland / Lolland / Falster (med visse undtagelser, som anført i DSB køreplan)

- Regionaltog (Re) Fyn / Jylland (med visse undtagelser, som anført i DSB køreplan)

- Interregionaltog (IR)

- indenlandske DSB-færger (undtagen Halsskov-Knudshoved)

Det er en forudsætning, at pladsforholdene, efter togpersonalets skøn, tillader medtagelse af cykler, samt at passagererne selv sørger for ind- og udlæsning.

Cykelmedtagning sker på passagerenes eget ansvar.

Der kan under ingen omstændigheder medtages cykler i IC-3 materiel.

8.4.1 Almindelige bestemmelser

For befordringen i DSBs tog gælder bestemmelserne dels om medtagelse af håndbagage og hovedafsnit 8.2, dels om almindelige enkelt- og dobbeltbilletter i hovedafsnit 2 (for enkeltbilletter)/10-turs klippekort i hovedafsnit 3.5 (for cykelrabatkort) samt i HTs Rejsehåndbog i det omfang, de efter deres natur kan komme til anvendelse og ikke er i strid med nedenstående bestemmelser.

Cyklernes placering

I S-togene skal cyklerne placeres i mellemgangen ved de indgange, hvor der er opsat cykelsymbol. Der må højst placeres 2 cykler i hver mellemgang. Under rejsen skal passageren opholde sig ved cyklen.

I andre tog placeres cyklerne i togenes godsrum / flexareal.

Udelukkelse fra befordring

Der kan kun medtages almindelige 2-hjulede cykler. Varecykler og cykelanhængere er ikke omfattet af ordningen.Tandemcykler kan dog medtages i Regionaltog og Interregioinaltog, hvis pladsforholdene tillader det.

Blindes tandemcykler

Blinde kan medtage tandemcykler efter de almindelige bestemmelser i dette afsnit, når der forevises legitimationskort udstedt af Dansk Blindesamfund eller Instituttet for Blinde og Svagtseende.

8.4.2 Stationsforbindelser

DSB stationer samt privatbanestationer med undtagelse af Lyngby - Nærum Jernbane.

8.4.3 Rejseruter

For rejse med S-tog gælder bestemmelserne i afsnit 6.1.3.

8.4.4 Vognklasser

Bestemmelserne gælder kun 2. klasse.

8.4.5 Togbenyttelse

Som anført i 8.4.0 indledning.

8.4.6 pris

Foruden nedennævnte priser sælges et cykelrabatkort med 10 klip til 90 kr.

 

 S-tog (incl Hillerød-Helsingør) (1 1/2 time)      11 kr / 1 klip 

 IR/Re-tog øst for Storebælt              22 kr / 2 klip 

 IR/Re-tog vest for Storebælt              22 kr / 2 klip 

 Indenlandske DSB-færger (- Halsskov-Knudshoved)    22 kr / 2 klip 

 Privatbanetog (- Lyngby-Nærum)             22 kr / 2 klip 

 Pladsbillet til cykel = 20 kr (ej klippekort) 

 For tandemcykler i Re og IR-tog betales dobbelt 

 cykeltakst 

 Der kræves 2 pladsbilletter til tandemer i 

 IR-tog ( 40 kr) (ej klippekort) 

 Kombinationsmuligheder: 

 S-tog og IR / Re-tog                  22 kr / 2 klip 

 Privatbanetog og S-tog og/eller Re- og IR-tog     33 kr / 3 klip 

 DSB-færge incl DSB- og/eller privatbanetog til 

 eller fra færgen                   44 kr / 4 klip 

 DSB-færge incl DSB-tog både før og efter færgen    55 kr / 5 klip 

 DSB-færge incl DSB- og /eller privatbanetog både 

 før og efter færgen                  66 kr / 6 klip 

For kombinationer, hvor tandemcykler kan medtages betales dobbelt cykeltakst.

For blinde jf afsnit 8.4.1 dog almindelig takst.

8.4.7 Børn

Der betales samme pris, som voksne betaler.

8.4.8 Hunde

Ikke aktuelt.

8.4.9 Gyldighedstid

Cykler kan medtages alle dage. Der må dog ikke foretages påstigning / omstigning på S-tog på hverdage i følgende tidsrum: mandage-fredage mellem kl 6.30 og kl 8.30 og mellem kl 15.30 og kl 17.30.

Der er ingen begrænsninger Grundlovsdag, 24.12. og 31.12.

Cykelbilletten/klip på cykelrabatkortet er gyldig til en uafbrudt enkeltrejse.

Der må foretages skift undervejs, hvis det indgår som en naturlig del af rejsestrækningen.

Specielt for S-tog

En billet til 11 kr/1 klip på rabatkortet er kun gyldig i S-tog og på strækningen Hillerød- Helsingør. På disse strækninger giver cykelbilletten / rabatkortet ret til ubegrænset kørsel i 1 1/2 time.

Bemærk:

Billetautomaterne på S-togsstationerne kan kun udstede 11-kr-billetter, hvorfor flere af disse billetter med samtidig afstempling betragtes som en billet med tilsvarende værdi. (det svarer i realiteten til samtidige afstemplinger på rabatkortet).

8.4.10 Billetsalg

Cykelbilletter og cykelrabatkort sælges på DSB stationer samt på privatbanestationer, dog ikke på Lyngby-Nærum Jernbane

Salg i tog på strækninger med stikprøvevis billetkontrol

Medtager en passager en cykel på en strækning med stikprøvevis billetkontrol uden at have gyldig billet til cyklen, skal der betales for en billet, hvis pris udgør det dobbelte af den ordinære betaling for en enkeltbillet i pågældende stationsforbindelse, dog mindst 500 kr. Billet udstedes som anført (for passagerer) i afsnit 2.10.2.

8.4.11 Tilkøb

Ikke aktuelt.

8.4.12 Ombytning/Ændring

Ombytning af købte billetter kan kun ske på salgsstedet og kun umiddelbart efter købet.

8.4.13 Billetkontrol

Der gælder bestemmelserne i afsnit 2 hhv 3.5.

8.4.14 Pladsreservering

Der er mulighed for at reservere plads til cykler i IR-tog undtagen ved lokale rejser på Sjælland. Ved overførsel over Storebælt skal der reserveres plads.

8.4.15 Tilbagebetaling

Ubenyttede billetter kan tilbagebetales umiddelbart efter købet (pladsmangel el lign).

Cykelrabatkort tilbagebetales ikke.

8.4.16 Rejseafbrydelse

Der må ikke foretages rejseafbrydelse, men togskifte er tilladt.

Redaktionel note
 • (* 1) Personbefordringsreglementet er på grund af dets størrelse opdelt i flere dokumenter i Retsinformation. Hele reglementet findes ved at foretage følgende søgning: I feltet "Forskriftens titel" skrives 'personbefordringsreglement*'