Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken

(Til ministerier og styrelser m.v.)

 

§ 1. Ansættelse i statens og folkekirkens tjeneste sker som tjenestemand i det omfang, det er fastsat i dette cirkulære.

§ 2. I staten sker ansættelse som tjenestemand i stillinger, der er klassificeret i lønramme 37 og derover, jf. dog stk. 3.

    Stk. 2. Endvidere sker ansættelse som tjenestemand i følgende stillinger:

1) Retsassessor.

2) Politiassessor.

3) Statsadvokatassessor.

4) Rigsadvokatassessor.

5) Stillinger i politikorpset.

6) Vicefængselsinspektør.

7) Uniformeret personale i Kriminalforsorgen.

8) Personel af officersgruppen af linien samt auditørpersonel i forsvaret.

9) Personel af sergent- og konstabelgruppen af linien efter reglerne i kundgørelse for forsvaret B.5-28 og B.5-29.

10) Fast befalingsmand i Beredskabskorpset.

11) Fiskerikontrolpersonale.

    Stk. 3. Ansættelse som tjenestemand kan ikke ske i selvstændige offentlige virksomheder og i stillinger som professor.

§ 3. I folkekirken sker ansættelse som tjenestemand i præstestillinger samt i stillinger som provst, domprovst og biskop. Det samme gælder stillinger som stiftskontorchef.

    Stk. 2. Kirkeministeren fastsætter, i hvilke stillinger som kirke- og kirkegårdsfunktionær tjenestemandsansættelse skal finde sted, jf. § 22, stk. 2, i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

§ 4. Uanset §§ 2 og 3 sker ansættelse som tjenestemand, når den pågældende har ret til at blive ansat som tjenestemand. Det gælder f.eks., når

1) en tjenestemand eller en tjenestemand, der er afskediget med ret til rådighedsløn, ansættes i en anden stilling efter reglerne i tjenestemandslovens § 12,

2) en tjenestemand eller anden person, der er omfattet af åremålslovens § 1, stk. 2, ansættes på åremål, eller

3) en pensioneret tjenestemand genansættes efter reglerne i tjenestemandspensionslovens § 9, stk. 1.

§ 5. Vedkommende minister kan tillade, at ansættelse uanset §§ 2 og 3 sker som tjenestemand, når en person uden at være omfattet af § 4 overgår fra ansættelse i en stilling, i hvilken ansættelsen efter tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 1 eller 2, medregnes i pensionsalderen. Det gælder f.eks. ved overgang fra ansættelse i en anden stilling som tjenestemand i staten eller folkekirken eller fra ansættelse som kommunal tjenestemand.

§ 6. Finansministeren kan tillade, at ansættelse sker som tjenestemand i andre tilfælde end nævnt i § 2, stk. 1 og 2, og §§ 3-5, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 7. Vedkommende minister kan bestemme, at ansættelse i stillinger, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 3, stk. 1, ikke skal ske som tjenestemand, medmindre dette strider mod andre regler.

§ 8. Ansættelse på åremål på vilkår svarende til de i tjenestemandsloven fastsatte, jf. åremålslovens § 1, stk. 3, kan kun ske i stillinger, der er omfattet af § 2, stk. 1 eller 2, eller § 3.

    Stk. 2. Finansministeren kan tillade, at sådan ansættelse sker i andre stillinger, hvis særlige forhold taler derfor.

§ 9. Ved ansættelse af personer uden dansk indfødsret sker ansættelsen på tilsvarende vilkår som tjenestemænd i de tilfælde, hvor personer med indfødsret ansættes som tjenestemænd, jf. tjenestemandslovens § 58 c.

§ 10. Cirkulæret træder i kraft den 1. januar 2001 og gælder for ansættelser, der foretages efter dette tidspunkt.

    Stk. 2. Cirkulære nr. 164 af 17. oktober 2000 om anvendelse af tjenestemandsansættelse i staten og folkekirken og cirkulæreskrivelse nr. 35 af 26. februar 1973 vedrørende ansættelsesformer i visse stillinger, der forudsætter akademisk uddannelse, ophæves. Det samme gælder Finansministeriets skrivelse af 18. september 1981 om ansættelse af jurister ved domstolene, politiet og anklagemyndigheden.

    Stk. 3. De særlige regler om ansættelsesform for bibliotekarer, der er ansat før 1. april 1995, berøres ikke af cirkulæret.

    Stk. 4. De pr. 31. december 2000 ansatte tjenestemænd opretholder deres tjenestemandsansættelse ved avancement til stillinger, som de efter hidtidig praksis på det pågældende område har kunnet avancere til.

§ 11. Cirkulæret gælder ikke for ansættelse i statens tjeneste i Grønland.

Finansministeriet, den 11. december 2000

Mogens Lykketoft

/Carl Erik Johansen