Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilsynet med det kommunale redningsberedskab og om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Beredskabsstyrelsen


Tilsynet med det kommunale redningsberedskab

I medfør af § 4, stk. 2, i beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992, fastsættes:

§ 1. Beredskabsstyrelsen udøver tilsynet med det kommunale redningsberedskab og kan herunder foretage prøvealarmering af dette.

Henlæggelse af opgaver og beføjelser

Beredskabsloven

(lov nr. 1054 af 23. december 1992)

§ 2. Beredskabsstyrelsen fører tilsyn med virksomheder, der fremstiller eksplosivstoffer, jf. beredskabslovens § 33, stk. 1.

Stk. 2. Beredskabsstyrelsen er rådgivendefor myndigheder og andre vedrørende eksplosivstoffer.

Stk. 3. Administrationen af bestemmelser vedrørende eksplosivstoffer henhører iøvrigt under Justitsministeriet.

§ 3. Beredskabsstyrelsen kan kræve en kommunes redningsberedskab eller private redningsvæsener stillet til rådighed for en anden kommunes redningsberedskab, jf. beredskabslovens § 18, stk. 1.

§ 4. Beredskabsstyrelsen koordinerer planlægningen vedrørende det civile beredskab og de deraf følgende foranstaltninger og gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder, jf. beredskabslovens § 24, stk. 2.

§ 5. Beredskabsstyrelsen fastsætter vejledende retningslinier for udarbejdelse af de planer, der er nævnt i beredskabslovens § 25, stk. 1 og 2, jf. beredskabslovens § 26.

Atomanlægsloven

(lov nr. 170 af 16. maj 1962 om nukleare anlæg (atomanlæg), med senere ændringer.)

§ 6. Beredskabsstyrelsen udøver beføjelserne efter lovens § 4, stk. 1, for så vidt angår ændringer i de bestående forhold på forskningscenteret Risø.

Lov om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v.

(lov nr. 244 af 12. maj 1976 om sikkerhedsmæssige og miljømæssige forhold ved atomanlæg m.v., som ændret ved § 3 i lov nr. 304 af 4. juni 1986).

§ 7. Beredskabsstyrelsen varetager de opgaver og udøver de beføjelser, der efter lovens § 11 er henlagt til Miljøstyrelsen.

Bekendtgørelser om opbevaring af nitrocellulose m.v.

§ 8. Beredskabsstyrelsen udøver Indenrigsministeriets beføjelser efter følgende bekendtgørelser:

  • 1) midlertidig bekendtgørelse nr. 74 af 15. marts 1944 om opbevaring og transport af visse former for nitrocellulose og nitrocellulosepasta, med senere ændring, og
  • 2) bekendtgørelse nr. 305 af 30. september 1944 om opbevaring af transportable beholdere med sammentrykkede, fordråbede eller under tryk opløste luftarter, med senere ændringer.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 1994.

Stk. 2. Samtidig ophæves følgende bekendtgørelser:

  • 1) bekendtgørelse nr. 401 af 16. august 1978 om henlæggelse af visse beføjelser til Civilforsvarsstyrelsen,
  • 2) bekendtgørelse nr. 32 af 4. februar 1986 om det civile beredskab i kommuner, amtskommuner og hovedstadsrådet,
  • 3) bekendtgørelse nr. 43 af 23. januar 1987 om planer for det kommunale civilforsvar, og
  • 4) bekendtgørelse nr. 929 af 14. december 1987 om Statens Brandinspektion.

Indenrigsministeriet, den 14. januar 1994

Birte Weiss

/ Anders Nørregaard

Officielle noter

Ingen