Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse


Afsnit I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. JANUAR 1979

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om de nedenfor anførte ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS KOMMUNE

1. Fra KØBENHAVNS KOMMUNE overføres et 2.290 m2 stort areal af Strandvejen til GENTOFTE KOMMUNE i Københavns amtskommune, således at grænsen over Strandvejen bliver en linje vinkelret på østskellet for matr. nr. 906, Udenbys Klædebo Kvarter, København (Strandvejens vestlige side) i det punkt, hvor skellet mellem matr. nr. 15, Hellerup By, Hellerup og matr. nr. 906, Udenbys Klædebo Kvarter, København, støder til Strandvejen.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Københavns amtskommune og KØBENHAVNS KOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 5.

2. Fra BALLERUP KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 46 og en del af matr. nr. 52, Skovlunde By, Skovlunde, samt 860 m2 offentligt vejareal af den del af Ballerup Boulevard i Skovlunde By, Skovlunde, der er beliggende ud for midtlinjen af Harrestrup Å.

3. Fra HØJE-TAASTRUP KOMMUNE til ISHØJ KOMMUNE overføres matr. nr. 46 a og matr. nr. 9 c, Tåstrup-Valby By, Rønnevang.

4. Fra ISHØJ KOMMUNE til HØJE-TAASTRUP KOMMUNE overføres matr. nr. 20 t, matr. nr. 20 u, matr. nr. 71 b, Ishøj By, Ishøj, en del af matr. nr. 84, Ishøj By, Ishøj, samt en del af areal litra »ø«, Ishøj By, Ishøj.

5. Fra KØBENHAVNS KOMMUNE til GENTOFTE KOMMUNE overføres det under pkt. 1 nævnte areal.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE

6. Fra HØRSHOLM KOMMUNE til KARLEBO KOMMUNE overføres 105 m2 af Blovstrød sogn som følge af regulering af offentlig vej.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE

7. Fra GREVE KOMMUNE til SOLRØD KOMMUNE overføres 228 m2 af Karlslunde sogn som følge af afståelse af areal til Køge Bugt Motorvejen.

8. Fra SOLRØD KOMMUNE til GREVE KOMMUNE overføres 175 m2 af Karlstrup sogn som følge af afståelse af areal til Køge Bugt Motorvejen.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vestsjællands amtskommune og STORSTRØMS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 9.

9. Fra RINGSTED KOMMUNE til SUSÅ KOMMUNE i Storstrøms amtskommune overføres matr. nr. 4 k, Vetterslev By, Vetterslev.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Storstrøms amtskommune og VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE ændres i overensstemmelse med pkt. 10.

10. Fra RINGSTED KOMMUNE i Vestsjællands amtskommune til SUSÅ KOMMUNE overføres det under pkt. 9 nævnte areal.

FYNS AMTSKOMMUNE

11. Fra GLAMSBJERG KOMMUNE til TOMMERUP KOMMUNE overføres matr. nr. 26 e, 27 a, 30 a, Ørsted By, Ørsted, samt den offentlige bivej nr. 160.

12. Fra ODENSE KOMMUNE til OTTERUP KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 7 b, Lumby Torp By, Lumby.

13. Fra ÅRSLEV KOMMUNE til ODENSE KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 3 m, Årslev By, Årslev.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE

14. Fra NØRRE RANGSTRUP KOMMUNE til RØDEKRO KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 2, Strandelhjørn, Bevtoft.

RIBE AMTSKOMMUNE

15. Efter stedfunden regulering af Darum Bæk gennemføres en ændring af grænsen mellem BRAMMING KOMMUNE og RIBE KOMMUNE, således at 844 m2 overføres fra Darum sogn i Bramming kommune til Vilslev sogn i Ribe kommune og 700 m2 overføres fra Vilslev sogn i Ribe kommune til Darum sogn i Bramming kommune.

VEJLE AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Vejle amtskommune og ÅRHUS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 19.

16. Fra BØRKOP KOMMUNE til EGTVED KOMMUNE overføres 16 m2 af Smidstrup sogn som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

17. Fra EGTVED KOMMUNE til KOLDING KOMMUNE overføres 4.430 m2 af Øster Starup sogn som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

18. Fra KOLDING KOMMUNE til EGTVED KOMMUNE overføres 1.232 m2 af Viuf sogn som følge af afståelse af areal til offentlig vej.

19. Fra SKANDERBORG KOMMUNE i Århus amtskommune til BRÆDSTRUP KOMMUNE overføres det under pkt. 22 nævnte areal.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE

Grænsen mellem Århus amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 22.

20. Fra MARIAGER KOMMUNE til NØRHALD KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 9 a, Binderup By, Udbyneder.

21. Fra NØRHALD KOMMUNE til MARIAGER KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1 c, Dalbyneder Lund, Dalbyneder.

22. Fra SKANDERBORG KOMMUNE til BRÆDSTRUP KOMMUNE i Vejle amtskommune overføres en del af matr. nr. 20 a, Tåning By, Tåning.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE

23. Efter stedfunden regulering af Trend Å gennemføres en ændring af grænsen melllem LØGSTØR KOMMUNE og FARSØ KOMMUNE, således at arealer på i alt 920 m2 overføres fra Overlade sogn i Løgstør kommune til Strandby sogn i Farsø kommune, og arealer på i alt 5.430 m2 overføres fra Strandby sogn og Hyllebjerg sogn i Farsø kommune til Overlade sogn i Løgstør kommune.

24. Til AABYBRO KOMMUNE henlægges den umatrikulerede ø »Stenholmen« i Limfjorden beliggende ved Nørholm Hage syd for sejlrenden.

Afsnit II

ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 237 af 29. maj 1978, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

B. ØERNES OMRÅDE

VII FYNS AMTSKREDS

1. mod syd og sydvest af Nørrebro, mod syd af statsbanelinjen til Skibhusvej, mod vest af denne og Thomas B. Thrigesgade, mod sydvest af Torvegade' ændres til: »mod syd af Buchwaldsgade, mod sydvest af Thomas B. Thrigesgade til den hidtidige gade Nørrebro, mod sydvest af denne gadelinje, mod syd af banelinjen til Thomas B. Thrigesgade, mod vest af denne til Torvegade, mod sydvest af denne«.

2. mod Middelfart' indsættes efter »statsbanelinjen«.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 31. JANUAR 1979.

KNUD ENGGAARD

/Hanne Willumsen

Officielle noter

Ingen