Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension

(Pensionsrettigheder i relation til statslig ansættelse i de andre nordiske lande m.v.)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som ændret ved lov nr. 316 af 14. maj 1997 og lov nr. 346 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 3, ophæves.

Stk. 4, 5 og 6 bliver herefter stk. 3, 4 og 5.

2. I § 19 indsættes som stk. 2:

» Stk. 2 . Finansministeren kan efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsætte regler om pensionsudbetaling m.v., herunder retten til pension efter § 7, med henblik på tilpasning af pensioner, der er omfattet af overenskomst mellem de nordiske lande om samordning af pensionsret ifølge statslige pensionsordninger.«

3. I § 24, stk. 5, 2. pkt., ændres »stk. 3, 1. pkt.« til: »stk. 3, 1.-3. pkt.«

§ 2

Stk. 1. Finansministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden i overensstemmelse med den nordiske pensionsoverenskomsts ikrafttrædelsesbestemmelser.

Stk. 2. Finansministeren fastsætter en overgangsbestemmelse i overensstemmelse med den nordiske pensionsoverenskomsts overgangsbestemmelser.

Givet på Christiansborg Slot, den 16. maj 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup