Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om F-gas (Flaskegas)


I medfør af § 40, jfr. § 38, stk. 2 og 3, i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, fastsættes:

Kapitel 1

Definitioner

§ 1. Ved anvendelse af bestemmelserne i denne bekendtgørelse skal følgende definitioner lægges til grund:

F-gas: Luftformige kulbrinter, som under tryk kan fordråbes ved almindelig temperatur, hovedsagelig propan, butan, propylen og butylen samt blandinger heraf. Andre betegnelser er: Flaskegas, flydende gas og LPG. I gasreglementet betegnes disse »3. gasfamilie«.

Flasker: Transportable beholdere, hvis rumindhold ikke overstiger 150 liter.

Tanke: Transportable beholdere, hvis rumindhold overstiger 150 liter, samt stationære beholdere uanset rumindhold.

Oplag: En eller flere flasker, fra hvilke der ikke finder aftapning eller forbrug af nogen art sted.

Et oplags størrelse angives i kg og bestemmes som summen af det antal kg, flaskerne kan indeholde, med tillæg af 10 pct. af eventuelle tomme flaskers normale fyldning.

Anlæg: Flasker eller tanke med reguleringsorganer og med dertil hørende installationer (rørledninger, gasslanger, fordampere, forbrugsapparater m.v.).

Et anlægs lagerkapacitet angives i kg og bestemmes som summen af det antal kg, som kan indeholdes i flasker eller tanke, der er i forbindelse med forbrugsapparater, og i eventuelle reserveflasker til anlægget.

Fyldestation: Virksomhed for påfyldning af F-gas i beholdere (uanset størrelse) samt i tankvogne.

Tankstation: Virksomhed for påfyldning af F-gas i motordrevne køretøjers brændstoftanke, herunder brændstoftanke på trucks.

Gasleverandør: Indehaver af fyldestation eller anden distributionsvirksomhed for F-gas, registreret af Danmarks Gasmateriel Prøvning.

Kapitel 2

Generelle bestemmelser

§ 2. Virksomheder for fremstilling og omfyldning af F-gas samt oplag og anlæg skal placeres, indrettes og benyttes på en sådan måde, at risikoen for, at brande opstår, at brande breder sig, at personskade finder sted, og at store værdier ødelægges, formindskes mest muligt, samt således, at der bliver forsvarlige muligheder for brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

§ 3. Ved enhver form for fremstilling, omfyldning, anvendelse og oplagring af F-gas skal der udvises tilbørlig forsigtighed.

Stk. 2. Beholdere til F-gas skal behandles med fornøden forsigtighed. De må således ikke udsættes for farlig påvirkning, f.eks. ved stød, slag, belastning eller opvarmning, og skal være sikret mod væltning, rulning og nedstyrtning.

Stk. 3. Beholdere med F-gas skal være anbragt på forsvarlig måde. De må således ikke anbringes under terrænhøjde, bortset fra flasker med tilladelig fyldning på tilsammen højst 15 kg, flasker i anlæg dog højst 7 kg.

Stk. 4. Det påhviler brugere af F-gas at drage omsorg for, at de benyttede anlæg er i forsvarlig stand, at brugsanvisninger følges, og at enhver, som har med betjeningen at gøre, modtager fornøden vejledning.

Stk. 5. Det påhviler modtagere af F-gasflasker at drage omsorg for, at flaskerne straks efter modtagelsen anbringes på forskriftsmæssig måde.

§ 4. Flasker må ikke anbringes i bygningers flugtveje (gange, trapper o.lign.).

Stk. 2. Flasker skal placeres i en afstand af mindst 1 m fra ildsted. Flasker kan dog placeres i mindre afstand fra gasforbrugende apparater i overensstemmelse med godkendelse fra Danmarks Gasmateriel Prøvning.

Stk. 3. Opstilles flasker i lukket skab, skal dette være forsynet med ventilationsåbninger foroven og forneden.

Stk. 4. Flasker skal stå op, bortset fra flasker i anlæg med væskeudtag. Hætter og/ eller sikkerhedslukker skal forblive på flasker, indtil disse tilsluttes, og skal sættes fast på flasker straks efter frakobling. Ved udskiftning af flasker skal det påses, at tilkobling sker på behørig måde, og at frakoblede flaskers ventiler er lukket.

§ 5. Ved ethvert salg af anlæg skal medfølge en af gasleverandøren udarbejdet brugsanvisning med udførlig betjeningsvejledning samt ordensregler. Brugsanvisningen skal forefindes ved anlægget.

§ 6. Underjordiske tanke, som har været ude af brug i mere end 2 år, skal fjernes eller fyldes med sand eller på anden måde uskadeliggøres.

§ 7. Advarselsskilte om, at trykflasker skal fjernes ved brand, skal være udført i overensstemmelse med Dansk Standard.

§ 8. Statens brandinspektion udsender »Tekniske forskrifter for F-gas«, indeholdende regler om placering, indretning og benyttelse af oplag, anlæg og tankstationer.

Kapitel 3

Beholdere m.v.

§ 9. Beholdere til F-gas skal opfylde de til enhver tid gældende bestemmelser om indretning af trykbeholdere, herunder de af arbejdsministeriet (direktoratet for arbejdstilsynet) udfærdigede bestemmelser. Beskadigede beholdere må ikke anvendes.

Stk. 2. Eventuelle indretninger til sikring af beholdere mod sprængning ved opvarmning skal være udført som sikkerhedsventiler af forsvarlig konstruktion.

§ 10. F-gasinstallationer skal være i overensstemmelse med det til enhver tid gældende gasreglement. F-gasinstallationer i køretøjers brændstofanlæg skal opfylde færdselslovgivningens regler.

Kapitel 4

Fremstilling og omfyldning

§ 11. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for al fremstilling og omfyldning af F-gas med undtagelse af omfyldning mellem beholdere med tilladelig fyldning indtil 0,2 kg.

§ 12. Virksomheder, som fremstiller F-gas, samt fyldestationer må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

§ 13. Tankstationer må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 8 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

Stk. 2. Påfyldning af F-gas på køretøjers brændstoftanke må kun finde sted på tankstationer. Flasker, som anvendes til køretøjers brændstofforsyning, må kun fyldes på fyldestationer.

§ 14. Omfyldning af F-gas direkte mellem jernbanetankvogne, tankvogne, tankskibe og transportable beholdere må kun finde sted med tilladelse fra den stedlige brandmyndighed.

§ 15. F-gas skal indeholde et røbestof, dvs. et stof med karakteristisk lugt, i sådanne mængder, at lugten fortsat tydeligt kan spores, når gassen er fortyndet med luft til en blanding med 0,3 volumenprocent gas. Efter indstilling fra den stedlige brandmyndighed kan Statens brandinspektion tillade anvendelse af F-gas uden røbestof.

Kapitel 5

Oplag

§ 16. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for alle oplag af F-gas med undtagelse af:

  • a) Indendørs oplag på indtil 15 kg i flasker.
  • b) Indendørs oplag på indtil 40 kg i flasker, når oplagsstedets gulv er over terrænhøjde til mindst en side.
  • c) Oplag i det fri på indtil 40 kg i flasker.

§ 17. Oplag på over 40 kg og indtil 200 kg i flasker skal enten være i overensstemmelse med de i § 8 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af den stedlige brandmyndighed angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

§ 18. Oplag på over 200 kg og indtil 25.000 kg må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 8 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

§ 19. Oplag på over 25.000 kg må kun oprettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert tilfælde anser det for fornødent at stille.

Kapitel 6

Anlæg

§ 20. Bestemmelserne i dette kapitel er gældende for alle F-gasanlæg med undtagelse af:

  • a) Campinganlæg og andre mindre anlæg, i hvilke der kun benyttes en flaske med tilladelig fyldning indtil 7 kg. Anlæggene må ikke anvendes i undervisningslokaler.
  • b) Anlæg med flasker med tilladelig fyldning indtil 13 kg med direkte fordampning, der anvendes i beboelsesbygninger, når der i hver husholdning eller lejemål er højst 3 flasker og i hvert anlæg højst 2 flasker, 1 i brug og 1 i reserve.
  • c) Anlæg med flasker med tilladelig fyldning indtil 13 kg med direkte fordampning, der anvendes i andre bygninger end beboelsesbygninger, når der i hver virksomhed er højst 1 anlæg, når der i hvert anlæg er højst 2 flasker, 1 i brug og 1 i reserve, og når alle døre til lokaler, i hvilke der findes anlæg, forsynes med skilt på den udvendige side: TRYKFLASKER. FJERNES VED BRAND. Hvor forholdene taler herfor, kan den stedlige brandmyndighed tillade, at der i en virksomhed er mere end 1 anlæg. Anlæggene må ikke anvendes i undervisningslokaler.
  • d) Anlæg med direkte fordampning, installeret i køretøjer (campingvogne, pølsevogne, værkstedsvogne o.lign.), beregnet for kogning, opvarmning, belysning m.v., når flaskerne (herunder eventuel reserveflaske) anbringes uden for vognen eller i et velventileret skab, som er en del af denne, men hvortil der kun er adgang fra det fri.
  • e) Anlæg med højst 2 flasker med tilladelig fyldning indtil 33 kg med direkte fordampning, der anvendes til midlertidige arbejdsopgaver på vekslende arbejdssteder, når flaskerne dagligt fjernes ved arbejdstidens ophør og anbringes i overensstemmelse med de for oplag gældende bestemmelser. Uanset bestemmelserne i § 3, stk. 3, og § 4, stk. 1, kan anlæggene anvendes under terrænhøjde og i bygningers flugtveje.
  • f) Anlæg til drift af motordrevne køretøjer.

§ 21. Anlæg med lagerkapacitet på indtil 200 kg skal enten være i overensstemmelse med de i § 8 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af den stedlige brandmyndighed angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav. Anlæg, der agtes benyttet i flere brandmyndighedsområder, kan godkendes af Statens brandinspektion, hvorefter anlægget, såfremt det opfylder de for godkendelsen stillede vilkår, kan benyttes uden den stedlige brandmyndigheds tilladelse.

§ 22. Anlæg med lagerkapacitet på over 200 kg og indtil 25.000 kg må kun oprettes med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og skal enten være i overensstemmelse med de i § 8 nævnte tekniske forskrifter eller placeres, indrettes og benyttes på nærmere af brandmyndigheden angivne vilkår, der i samme grad som de tekniske forskrifter tilgodeser de i § 2 indeholdte krav.

§ 23. Anlæg med lagerkapacitet på over 25.000 kg må kun indrettes på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

Kapitel 7

Transport

§ 24. Vejtransport af F-gas skal ske i overensstemmelse med justitsministeriets bekendtgørelser om vejtransport af farligt gods.

Stk. 2. Jernbane-, sø- og lufttransport samt forsendelse pr. post af F-gas skal foregå i overensstemmelse med de af ministeriet for offentlige arbejder og industriministeriet fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. Transport af F-gas i fordråbet tilstand i rørledninger på offentligt areal må kun ske med den stedlige brandmyndigheds tilladelse og på de vilkår, som foreskrives af denne. Sådanne transporter gennem flere brandmyndighedsområder må kun ske på de vilkår, som Statens brandinspektion i hvert enkelt tilfælde anser det for fornødent at stille.

Stk. 4. Tankvogne og aftagelige tanke, jfr. § 1 i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 2 af 2. januar 1985 som national vejtransport af farligt gods, til F-gas (fyldte og tømte) må ikke uden tilladelse fra den stedlige brandmyndighed henstilles i garager og andre bygninger. Køretøjer med flasker (fyldte og tømte) kan henstilles i garager og andre bygninger under iagttagelse af bestemmelserne i kapitel 5.

Kapitel 8

Ansøgninger, godkendelser og tilladelser

§ 25. Ansøgning om tilladelser og godkendelser i henhold til denne bekendtgørelse skal være vedlagt fornødent tegningsmateriale og beskrivelse.

§ 26. Tilladelser og godkendelser kan senere tilbagekaldes, hvis dette af sikkerhedsmæssige hensyn viser sig påkrævet.

Stk. 2. Tilladelser, som ikke benyttes inden 1 år, anses for bortfaldet.

Kapitel 9

Straf og ikrafttræden m.v.

§ 27. Overtrædelse af bekendtgørelsen straffes med bøde.

§ 28. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 1985.

Stk. 2. Oplag og anlæg m.v., der er i brug ved bekendtgørelsens ikrafttræden, og som i henhold til de hidtil gældende bestemmelser er lovlige, er kun omfattet af bekendtgørelsens bestemmelser og reglerne i de tekniske forskrifter for så vidt angår udvidelser samt i tilfælde af forandringer i indretningen og benyttelsen, der er væsentlige i forhold til bestemmelserne i bekendtgørelsen og de tekniske forskrifter.

Stk. 3. De af justitsministeriets tidligere konsulent for brandfarlige stoffer meddelte system- og typegodkendelser annulleres.

§ 29. Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 520 af 17. oktober 1978 om F-gas (Flaskegas) ophæves.

Justitsministeriet, den 26. april 1985

Erik Ninn-Hansen

/ Fr. Chr. Schydt

Officielle noter

Ingen