Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.


AFSNIT I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. APRIL 1974.

I medfør af lov nr. 283 af 7. juni 1972 om revision af den kommunale inddeling i Københavns amtsrådskreds og bestemmelserne i § 2, stk. 3 og 4, og § 14 i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt for så vidt angår pkt. 1 og 14 § 55 i lov om landkommunernes styrelse, jfr. lovbekendtgørelse nr. 363 af 22. september 1965, har indenrigsministeren truffet bestemmelse om nedenstående ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

I tilfælde, hvor en ny kommune etableres med gyldighed fra den 1. april 1974 ved sammenlægning af hidtidige kommuner eller dele heraf, er det angivet, hvilke hidtidige kommuner eller dele af kommuner der indgår i sammenlægningen.

KØBENHAVNS KOMMUNE.

1. Ved en ændring af grænsen mellem KØBENHAVNS KOMMUNE og GENTOFTE KOMMUNE i Københavns amtskommune fastlægges den nord-syd-gående grænse mellem de to kommuner således, at Strandvejen indtil den øst-vest-gående kommunegrænse ved Callisensvej kommer til at ligge helt i Københavns kommune.

2. Fra KØBENHAVNS KOMMUNE til den nye HVIDOVRE KOMMUNE i Københavns amtskommune overføres matr.nr. 3045 og 3139 Vigerslev.

3. Fra den hidtidige HVIDOVRE KOMMUNE i Københavns amtskommune til KØBENHAVNS KOMMUNE overføres de under pkt. 18 nævnte arealer.

4. Fra RØDOVRE KOMMUNE i Københavns amtskommune til KØBENHAVNS KOMMUNE overføres de under pkt. 26 nævnte arealer.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Københavns amtskommune og KØBENHAVNS KOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 14, 18, 19 og 26. Grænsen mellem Københavns amtskommune og FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 34. Grænsen mellem Københavns amtskommune og ROSKILDE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 23, 24, 29, 32 og 33.

5. Fra ALBERTSLUND KOMMUNE til BALLERUP KOMMUNE overføres den del af Harrestrup by, Herstedøster sogn, der ligger nordøst for den under anlæg værende forlængelse af Jyllingevej med undtagelse af matr.nr. 6B Harrestrup by, Herstedøster sogn, jfr. pkt. 7.

6. Fra ALBERTSLUND KOMMUNE til BRØNDBY KOMMUNE overføres den øst for Vallensbæk Torvevej beliggende del af matr. nr. 15C Herstedvester by og sogn.

7. Fra ALBERTSLUND KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres matr.nr. 6B Harrestrup by, Herstedøster sogn, matr.nr. 23C Herstedøster by og sogn samt et sammenhængende område af Herstedøster by og sogn omfattende matr.nr. 2D til 2O og et areal, der mod vest afgrænses af matr.nr. 29C, 29B og 31C samt Trippendalsvej og mod nord af Gl. Landevejs sydside indtil det nordvestlige skelhjørne af matr.nr. 2P og derefter af Gl. Landevejs nordside.

8. Fra BALLERUP KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres den syd for Harrestrup å beliggende del af matr.nr. 14CP Skovlunde by og sogn.

9. Fra BALLERUP KOMMUNE til HERLEV KOMMUNE overføres matr.nr. 27B. 27C, 27D, 27E, 27F og 27G, en lod af matr.nr. 21A og en lod af matr.nr. 27A samt de vejarealer under matr.nr. 21M, 27H og 27I, der er dele af den 12,50 m brede vej, Kærnestykket, alt Ballerup by og sogn.

10. Fra BALLERUP KOMMUNE til VÆRLØSE KOMMUNE overføres det område af Ballerup by og sogn, der ligger nord for en linie, der fra grænsen mod Værløse sogn og kommune følger nordskellet for matr.nr. 130A (Egebjerge skov) til det sydøstlige skelhjørne af matr.nr.130L, skellet mellem matr.nr. 130A og 17DL og derefter i østlig retning sydskellet for nævnte matr.nr. 17DL og for matr.nr. 17CM, 17EP, 17CU, 17BH, 17DT og 17DC, fortsætter tværs over Skovbovænget og fra det sydvestlige skelhjørne af matr.nr. 17AC i nordlig retning langs østsiden af vejen til det sydvestlige skelhjørne af matr.nr. 17AD og følger til sidst i østlig, sydlig og sydøstlig retning skellet mellem på den ene side matr.nr. 17AD, 17AY, 17BR, 17BS, 17BT, 17BU, 17BV, 17BX og på den anden side matr.nr.17AF, 17AC, 17BI, 17DE, 17AA og 155C ud til skellet mod Herlev sogn og kommune.

11. Fra BRØNDBY KOMMUNE til ALBERTSLUND KOMMUNE overføres matr.nr. 20B og den del af matr.nr. 20A, der ligger vest for Vallensbæk Torvevej, samt to jernbanearealer, alt Brøndbyvester by og sogn.

12. Fra BRØNDBY KOMMUNE til den nye HVIDOVRE KOMMUNE overføres matr.nr. 8L, 8K, 8C, 8D, 7M, og 87 Brøndbyøster by og sogn samt det øst for Vestvolden (matr.nr. 15B, og 15G Brøndbyøster by og sogn) og syd for sydskellet af Vestmotorvejens nordlige gren beliggende areal af Brøndbyøster by og sogn.

13. I den nye DRAGØR KOMMUNE indgår den hidtidige Dragør kommune og den hidtidige Store Magleby kommune.

14. Ved en ændring af grænsen mellem GENTOFTE KOMMUNE og KØBENHAVNS KOMMUNE fastlægges den nord-syd-gående grænse mellem de to kommuner således, at Strandvejen indtil den øst-vest-gående kommunegrænse ved Callisensvej kommer til at ligge helt i Københavns kommune.

15. Avedøreområdet af GLOSTRUP KOMMUNE indgår i den nye Hvidovre kommune.

16. Fra GLOSTRUP KOMMUNE TIL BALLERUP KOMMUNE overføres matr.nr. 11C Ejby by, Glostrup sogn.

17. I den nye HVIDOVRE KOMMUNE indgår den hidtidige Hvidovre kommune, jfr. dog pkt. 18, 20 og 21, Avedøreområdet af Glostrup kommune samt de arealer, der er nævnt under pkt. 12 og 19.

18. Fra den hidtidige HVIDOVRE KOMMUNE til KØBENHAVNS KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 42A, matr.nr. 42D, en del af matr.nr. 3EL matr.nr. 84, matr.nr. 87A, matr.nr.3FI, matr.nr. 3FK samt dele af umatrikulerede arealer, alt Hvidovre by og sogn, matr.nr. 106, matr.nr. 87B, matr.nr. 88 samt dele af umatrikulerede arealer, alt Hvidovre by, Risbjerg sogn. Desuden overføres arealer af Landlystvej, Vigerslev Alle, Vestmotorvejen og Sønderkær.

19. Fra KØBENHAVNS KOMMUNE til den nye HVIDOVRE KOMMUNE overføres de under pkt. 2 nævnte arealer.

20. Fra den hidtidige HVIDOVRE KOMMUNE til BRØNDBY KOMMUNE overføres matr.nr.5BO og 93 Hvidovre by og sogn.

21. Fra den hidtidige HVIDOVRE KOMMUNE til RØDOVRE KOMMUNE overføres matr.nr. 42BA og 42BB Hvidovre by og sogn samt areal litra »i« smst.

22. I den nye HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE indgår den hidtidige Høje-Tåstrup kommune, jfr. dog pkt. 23, den hidtidige Sengeløse kommune, jfr. dog pkt. 29, samt de arealer, der er nævnt under pkt. 31.

23. Fra den hidtidige HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE til GREVE KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres matr.nr. 2A Gjeddesdal Hovedgård og matr.nr. 5 Sterkende by, Reerslev sogn.

24. Fra GUNDSØ KOMMUNE i Roskilde amtskommune til LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE overføres de under pkt. 41 nævnte arealer.

25. Fra LYNGBY-TÅRBÆK KOMMUNE til VÆRLØSE KOMMUNE overføres matr.nr. 1I Frederiksdal Hovedgård, Sorgenfri sogn.

26. Fra RØDOVRE KOMMUNE til KØBENHAVNS KOMMUNE overføres matr.nr. 3B og 3C Islev by og sogn og matr.nr. 1YN, 15F, en lod af matr.nr. 39, en lod af matr.nr. 15RH, samt hele matr.nr. 16U, 16V, 16X og 16Y Rødovre by, Grøndalslund sogn, matr.nr. 1YO, 25C, 36, 1IB og 1C Rødovre by og sogn.

27. Fra RØDOVRE KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres en del af matr.nr. 80A (Harrestrup å) samt et offentligt vejareal vest for Ringvej B 3, Islev by og sogn.

28. Den hidtidige SENGELØSE KOMMUNE, jfr. dog pkt. 29, indgår i den nye Høje-Tåstrup kommune.

29. Fra den hidtidige SENGELØSE KOMMUNE til GUNDSØ KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres den del af matr.nr. 3 Katrinebjerg Hovedgård, Sengeløse sogn, der ligger vest for østsiden af Sengeløsevej (vej fra Sengeløse til Herringløse).

30. Den hidtidige STORE MAGLEBY KOMMUNE indgår i den nye Dragør kommune.

31. Fra TORSLUNDE-ISHØJ KOMMUNE til den nye HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE overføres matr.nr. 8A, 8B, 8C, 8F, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 20A, 21B, 21C, og 52B Torslundemagle by Torslunde sogn, samt de arealer af matr.nr. 9A og 10smst., der ligger nord for en linie, der går fra det sydvestlige skelhjørne af matr.nr. 52A Høje-Tåstrup by og sogn til det punkt, hvor skellet mellem matr.nr. 20A og 21B Torslundemagle by, Torslunde sogn, skærer vestskellet for matr.nr. 9A smst.

32. Fra TORSLUNDE-ISHØJ KOMMUNE til GREVE KOMMUNE i Roskilde amtskommune overføres et areal af matr.nr. 16A og to arealer af matr.nr. 19A Ishøj by og sogn, alle syd for den regulerede Ll. Vejleå.

33. Fra GREVE KOMMUNE i Roskilde amtskommune til TORSLUNDE-ISHØJ KOMMUNE overføres de under pkt. 38 nævnte arealer.

34. Farum sø med tilhørende Karsø og opgrødearealer af disse deles mellem VÆRLØSE KOMMUNE og Farum og Stenløse kommuner i Frederiksborg amtskommune således, at de enkelte sølodder henføres til de sogne, ud for hvilke de ligger, således at grænsen mellem sognene defineres som en linie gennem alle de punkter, der har lige stor afstand fra de to nærmeste bredder (matrikulære). Til Værløse kommune henlægges matr.nr. 91 Kirke-Værløse by, Værløse sogn og matr.nr 72 Lille-Værløse by, Værløse sogn på i alt 618.000 kvadratmeter.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Frederiksborg amtskommune og KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 35 og 36.

35. Farum sø med tilhørende Karsø og opgrødearealer af disse deles mellem FARUM KOMMUNE og STENLØSE KOMMUNE OG Værløse kommune i Københavns amtskommune i overensstemmelse med pkt. 34. Til Farum kommune henlægges matr.nr. 101 og 102 Farum by og sogn og matr.nr. 50 og 51 Farumgård, Farum sogn på i alt 721.850 kvadratmeter.

36. Farum sø med tilhørende Karsø og opgrødearealer af disse deles mellem STENLØSE KOMMUNE og Farum kommune og Værløse kommune i Københavns amtskommune i overensstemmelse med pkt. 34. Til Stenløse kommune henlægges matr.nr. 110 Ganløse by og sogn på i alt 7.000 kvadratmeter.

37. Fra FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE til HELSINGØR KOMMUNE overføres ved sammenlægning af matr.nr. 1AV, 1LX og 1LY Krogerup og Humlebæk, Humlebæk sogn med henholdsvis matr.nr. 2Z, 2FZ og 2FÆ Tibberup by, Egebæksvang sogn et areal på ialt 802 kvadratmeter.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Roskilde amtskommune og KØBENHAVN AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 38 til 42.

38. Fra GREVE KOMMUNE til TORSLUNDE-ISHØJ KOMMUNE i Københavns amtskommune overføres matr.nr. 9AC og tre arealer af matr.nr. 1A nord for den regulerede Ll. Vejleå, alt Hundige by, Kildebrønde sogn.

39. Fra den hidtidige HØJE-TÅSTRUP KOMMUNE i Københavns amtskommune til GREVE KOMMUNE overføres de under pkt. 23 nævnte arealer.

40. Fra TORSLUNDE-ISHØJ KOMMUNE i Københavns amtskommune til GREVE KOMMUNE overføres de under pkt. 32 nævnte arealer.

41. Fra GUNDSØ KOMMUNE til LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE i Københavns amtskommune overføres matr.nr. 14L og 14P samt en lod af matr.nr. 14M Herringløse by, Hvedstrup sogn og matr.nr. 6E og den østlige lod af matr.nr. 6G Østrup by, Kirkerup sogn.

42. Fra den hidtidige SENGELØSE KOMMUNE i Københavns amtskommune til GUNDSØ KOMMUNE overføres det under pkt. 29 nævnte areal.

FYNS AMTSKOMMUNE.

43. Efter stedfunden skelforandring gennemføres en regulering af grænsen mellem ODENSE KOMMUNE og OTTERUP KOMMUNE, således at arealer på i alt 130.676 kvadratmeter overføres fra Allelse by og sogn i Odense kommune til Beldringe by, Lunde sogn i Otterup kommune.

44. Efter stedfunden skelforandring gennemføres en regulering af grænsen mellem ODENSE KOMMUNE og ÅRSLEV KOMMUNE, således at arealer på i alt 2.905 kvadratmeter overføres fra matr.nr. 45a Birkum og Tving byer, Fraugde sogn i Odense kommune til matr.nr. 1A Torpegård Hovedgård, Sønder-Nærå sogn i Årslev kommune, og arealer på i alt 963 kvadratmeter overføres fra matr.nr. 1B Tarup by, Sønder-Nærå sogn i Årslev kommune til matr.nr. 7Q Birkum og Tving byer, Fraugde sogn i Odense kommune.

RIBE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Ribe amtskommune og VEJLE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 45.

45. Efter stedfunden skelforandring reguleres grænsen mellem BILLUND KOMMUNE og EGTVED KOMMUNE i Vejle amtskommune, således at arealer på i alt 14.300 kvadratmeter overføres fra matr.nr. 11A, 11E, og 11C Frederiksnåde Koloni, Vorbasse sogn i Billund kommune til matr.nr. 1D, 1F og 1K Guldbergsminde m.m., Randbøl sogn i Egtved kommune.

VEJLE AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Vejle amtskommune og RIBE AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 46.

46. Fra BILLUND KOMMUNE i Ribe amtskommune til EGTVED KOMMUNE overføres de under pkt. 45 nævnte arealer.

VIBORG AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Viborg amtskommune og NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 48.

47. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Hagen Møllebæk gennemføres en regulering af grænsen mellem SKIVE KOMMUNE og SUNDSØRE KOMMUNE, således at arealer på i alt 2.635 kvadratmeter overføres fra Dølby sogn i Skive kommune til Lyby sogn i Sundsøre kommune, og arealer på i alt 700 kvadratmeter overføres fra Lyby sogn i Sundsøre kommune til Dølby sogn i Skive kommune.

48. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Simested Å gennemføres en regulering af grænsen mellem ÅLESTRUP KOMMUNE og NØRAGER KOMMUNE i Nordjyllands amtskommune, således at arealer på i alt 5.230 kvadratmeter overføres fra Hvilsom sogn i Ålestrup kommune til Stenild sogn i Nørager kommune, og arealer på i alt 8.720 kvadratmeter overføres fra Stenild sogn i Nørager kommune til Hvilsom sogn i Ålestrup kommune.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Nordjyllands amtskommune og VIBORG AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 49.

49. Grænsen mellem NØRAGER KOMMUNE og ÅLESTRUP KOMMUNE i Viborg amtskommune reguleres i overensstemmelse med pkt. 48.

AFSNIT II

ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under afsnit I.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

B. ØERNES OMRÅDE.

I. KØBENHAVNS AMTSKREDS:

1. Ballerup-Måløv' ændres til »Ballerup«.

2. Sengeløse' udgår.

3. Albertslund' indsættes foran »Glostrup«, og »Herstedøster-Herstedvester« udgår.

4. Brøndbyvester-Brøndbyøster' udgår, og i stedet indsættes »Brøndby«.

5. Store Magleby' udgår.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 28. MARTS 1974.

Jacob Sørensen.

/Niels Holm.

Officielle noter

Ingen