Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Indretning m.m. af Stalde for Garnisonens Heste ved ordinær Indkvartering


I Henhold til Lov om Indkvartering af 29. Marts 1924 § 7, sidste Stykke, fastsætter Indenrigsministeriet herved efter stedfunden Forhandling med Krigsministeriet følgende Bestemmelser om Indretning af saadanne Stalde for Garnisonens Heste ved ordinær Indkvartering, der ikke falder ind under Bestemmelserne i nævnte Lovs § 8:

§ 1. Til de Stalde, herunder Sygestalde, der skal kunne tages i Brug ved ordinær Indkvartering, stilles følgende Fordringer, naar Staldene tilvejebringes ved Licitation eller ved andre Overenskomster med private og kun er bestemt til højst 10-12 Heste:

 • a) Stalden skal være grundmuret eller af muret Bindingsværk, lys og luftig og med højtsiddende tætsluttende Vinduer og tætsluttende Døre. Gulvet skal være brolagt og med frit Afløb, saa vidt mulig til Kloak, for Urinen fra Hestene. Vinduerne skal kunne lukkes op. Højden til Loftet skal være ca. 3 m. Loftet skal være forskallet, røret, pudset og hvidtet.
 • b) Spiltovene skal være ca. 3 m lange og mindst 1,25 m brede. Findes kun 1 Række Spiltove, skal Staldgangen mindst være ca. 3 m bred, og er der 2 Rækker, mindst ca. 4 m bred.
 • c) Spiltovet skal være forsynet med Krybbe og Høhæk og med 2 Knager til Ophængning af Sadeltøj m.m.
 • d) En af Stalddørene skal saa vidt mulig ikke føre direkte ind til Stalden, men til et Rum, hvorfra der er videre Adgang dels til Stalden, dels - om muligt - til de i Punkt e nævnte Rum. Dørene og i alt Fald den Dør, der fører direkte ud til Gaardspladsen, skal være saa høj og bred, at en fuldt oppakket Hest kan trækkes ind og ud af den.
 • e) Til Stalden skal høre Sadelkammer med Plads til de opstaldede Hestes Sadeltøj, Foderrum og Loft eller andet Rum til Hø og Halm for mindst 7 Dage til de opstaldede Heste samt Redskabsrum; endvidere fornøden Gaardsplads.
 • f) Der maa være let Adgang til Vand og om muligt en Aftapningshane inde i Stalden, og der maa i alt Fald i Gaarden være en Aftapningshane, en Gaardpost eller en Brønd med godt Vand samt et Vandingstrug.
 • g) I Gaarden maa der være en overdækket Gødningsgrube eller i hvert Fald Gødningsplads, saa vidt mulig med Afløb til Kloak. Gødningen er Militæretatens Ejendom.
 • h) Stalden skal ved Afgivelsen være ren og i forsvarlig Stand. Dens Vedligeholdelse pååhviler Kvarterværten, og den skal hvidtes mindst 1 Gang aarlig.
 • i) I øvrigt skal Stalden m.m. opfylde de i den paagældende Kommunes Sundheds- og Bygningsvedtægt givne Bestemmelser.

§ 2. Enhver Stald skal være forsynet med:

 • a) Rengøringsrekvisitter. - Som Minimum skal Kvarterværten levere aarlig: - for 1-4 Heste: 1 Skovl, 2 Koste, 2 Spande, - for 5-8 Heste: 2 Skovle, 4 Koste; 4 Spande, - o.s.v.
 • b) Foderkister med Hængelaase med Nøgler og med Rum for Havre og Hakkelse. Kisterne skal kunne indeholde Fourage for de opstaldede Heste for 7 Dage.
 • e) Belysningsmidler (Lygter, Gas eller Elektricitet) i en saadan Udstrækning, at Hestene kan vartes i den mørke Tid.

§ 3. Stalden skal holdes oplyst af Kvarterværten i det Omfang, det er nødvendigt af Hensyn til Staldens Benyttelse i den mørke Tid.

§ 4. Afgives en større Stald eller en Del af denne til Sygestald i saadanne Tilfælde, der kræver Isolation, og opstaldes kun en enkelt Hest, vil der blive ydet Kommunen Betaling for samtlige i Stalden eller den isolerede Del af denne værende Spiltove.

§ 5. Større Stalde end de under Punkt 1 omhandlede skal fyldestgøre de deer opstillede Fordringer med følgende Ændringer: Spiltovene skal saa vidt mulig være mindst ca. 1,65 m brede og Højden til Loftet mindst 3,5 a 4 m efter Staldens Størrelse. Der skal være særlige Rum til Staldvagter og flere mindre Rum til Rekvisitter samt 2 Bokse for hver 30 Heste, desuden en særlig Sygestald.

§ 6. Særlige Sygestalde bør være delte i en større og en mindre Afdeling, hver med sin særlige Udgang, Løbegaard, Gødningsgrube, særlige Vagt- og Foderrum samt 2 Bokse til den større og 1 til den mindre Afdeling og med Afløb til Kloak.

I den større Afdeling bør der være et Vandspiltov, et godt lyst Operationsrum og 1 a 2 Rum for Dyrlægen til Opbevaring af Instrumenter, Medikamenter etc. samt Plads til Skrivebord m.m.. I Loftet over operationsrummet samt i Loftet over Boksene og over 1 Spiltov i hver Afdeling skal der være anbragt solide Kroge til Hængeseler.

Antallet af Staldpladser i Sygestalden maa være mindst 5 pct. af vedkommende Afdelings maksimale Hestestyrke udenfor Manøvretiden.

§ 7. Naar der indkaldes Heste for kortere Tid end en Maaned, kan der modtages Stalde, som ikke fuldt ud opfylder ovenstaaende Fordringer, og man vil kunne nøjes med staldbygninger, der er helt udførte af Træ.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 23. JUNI 1924.

C.N. HAUGE.

/R. Lassen

Officielle noter

Ingen