Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

(Bestyrelseshonorarer m.v. modregnes i eftervederlag )

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 17. november 2000, foretages følgende ændring:

1. § 3, stk. 3, nr. 1, affattes således:

»1) de indtægter, der er anført i § 109, stk. 3, nr. 1-4 og 6-11, i lov om valg til Folketinget,«.

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2001.

Givet på Christiansborg Slot, den 7. juni 2001

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Pia Gjellerup