Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.


AFSNIT I

FORTEGNELSE OVER DE ÆNDRINGER I LANDETS INDDELING I KOMMUNER OG

AMTSKOMMUNER, DER GENNEMFØRES DEN 1. APRIL 1976.

I medfør af § 2, stk. 3 og 4, i lov nr. 194 af 24. maj 1972 om fremgangsmåden ved ændring af landets inddeling i kommuner og amtskommuner har indenrigsministeren truffet bestemmelse om nedenstående ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner.

KØBENHAVNS KOMMUNE.

1. Fra HVIDOVRE KOMMUNE i Københavns amtskommune til Københavns kommune overføres de under pkt. 5 nævnte arealer.

KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Københavns amtskommune og KØBENHAVNS KOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 5.

Grænsen mellem Københavns amtskommune og FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 6.

2. Fra BRØNDBY KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 21 di, brøndbyvester by og sogn.

3. Fra GLOSTRUP KOMMUNE TIL BRØNDBY KOMMUNE overføres 2 aflagte jernbanearealer på i alt 448 kvadratmeter.

4. Fra GLOSTRUP KOMMUNE til RØDOVRE KOMMUNE overføres den del af Hvessinge by, Glostrup sogn, der ligger øst for motorringvejens østskel på strækningen fra Islev sogneskel til grænsen mod Brøndby kommune.

5. Fra HVIDOVRE KOMMUNE til KØBENHAVNS KOMMUNE overføres matr. nr. 85 og 86, Hvidovre by, Strandmarks sogn, og det areal af Gl. Køge Landevej, smst., der ligger øst for en linie fra det nordvestlige skelhjørne for den nordlige lod af nævnte matr. nr. 85 til det sydvestlige hjørne for den sydligste lod af matr. nr. 88, Hvidovre by, Risbjerg sogn.

6. Fra STENLØSE KOMMUNE i Frederiksborg amtskommune til BALLERUP KOMMUNE overføres de i pkt. 7., nævnte arealer.

FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem FREDERIKSBORG AMTSKOMMUNE og KØBENHAVNS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 7.

7. Fra STENLØSE KOMMUNE TIL BALLERUP KOMMUNE i Københavns amtskommune overføres en del af matr. nr. 2a, Knardrup by, Ganløse sogn.

ROSKILDE AMTSKOMMUNE.

8. Fra KØGE KOMMUNE TIL SKOVBO KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 5b, Svansbjerg by, Herfølge sogn.

9. Fra SKOVBO KOMMUNE til KØGE KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1a og hele matr. nr. 1c, Gummerød by, Lidemark sogn.

VESTSJÆLLANDS AMTSKOMMUNE.

10. Fra TRUNDHOLM KOMMUNE til DRAGSHOLM KOMMUNE overføres matr. nr. 11bb, 11bc og 11bd, Jyderup by, Vig sogn.

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE.

11. Fra HOLEBY KOMMUNE til RØDBY KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1a, Pilet by, Olstrup sogn.

12. Fra RØDBY KOMMUNE til HOLEBY KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 10, Hyldtofte by, Tågerup sogn.

FYNS AMTSKOMMUNE.

13. Fra RINGE KOMMUNE til ÅRSLEV KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 5a, Søllinge by, Søllinge sogn.

14. Fra ÅRSLEV KOMMUNE til RINGE KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 7a, Ore by, Sønder-Nærå sogn.

SØNDERJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

15. Fra SYDALS KOMMUNE til AUGUSTENBORG KOMMUNE overføres matr. nr. 38 og 55, Miang, Hørup sogn.

RIBE AMTSKOMMUNE.

16. Efter stedfunden regulering af de offentlige vandløb Søgårde bæk, Nebel bæk og Donslund å, gennemføres en regulering af grænsen mellemn GRINDSTED KOMMUNE og BILLUND KOMMUNE, således at arealer på i alt 19.870 kvadratmeter overføres fra Hejnsvig sogn i Grindsted kommune til Vorbasse sogn i Billund kommune, og arealer på i alt 18.047 kvadratmeter overføres fra Vorbasse sogn i Billund kommune til Hejnsvig sogn i Grindsted kommune.

RINGKØBING AMTSKOMMUNE.

17. Efter stedfunden regulering af de offentlige vandløb Hellegård å, Neder-Brødbæk, og Thorsdal bæk gennemføres en regulering af grænsen mellem HOLSTEBRO KOMMUNE og VINDERUP KOMMUNE, således at arealer på i alt 60 kvadratmeter overføres fra Borbjerg sogn i Holstebro kommune til Handbjerg sogn i Vinderup kommune, arealer på i alt 1.330 kvadratmeter overføres fra Borbjerg sogn i Holstebro kommune til Ryde sogn i Vinderup kommune og arealer på i alt 440 kvadratmeter overføres fra Ryde sogn i Vinderup kommune til Borbjerg sogn i Holstebro kommune.

18. Fra ULFBORG-VEMB KOMMUNE til LEMVIG KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 11d, Mellemby og Nørreby m.m., Gørding sogn.

19. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Von å gennemføres en regulering af grænsen mellem VIDEBÆK KOMMUNE og ÅSKOV KOMMUNE, således at arealer på i alt 16.940 kvadratmeter overføres fra Nørre-Vium sogn i Videbæk kommune til Assing sogn i Åskov kommune, og arealer på i alt 18.490 kvadratmeter overføres fra Assing sogn i Åskov kommune til Nørre- Vium sogn i Videbæk kommune.

ÅRHUS AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Århus amtskommune og VIBORG AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 21.

20. Fra ROSENHOLM KOMMUNE til RØNDE KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 9a, Bale by, Mørke sogn.

21. Fra HVORSLEV KOMMUNE i Viborg amtskommune til LANGÅ KOMMUNE overføres det under pkt. 22 nævnte areal.

VIBORG AMTSKOMMUNE.

Grænsen mellem Viborg amtskommune og ÅRHUS AMTSKOMMUNE reguleres i overensstemmelse med pkt. 22.

22. Fra HVORSLEV KOMMUNE til LANGÅ KOMMUNE i Århus amtskommune overføres en del af matr. nr. 12b, Aidt by og sogn.

23. Fra VIBORG KOMMUNE til KARUP KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1c, Fallesgårde og Stanghede, Dollerup sogn, og en del af matr. nr. 1d, smst., således at kommunegrænsen følger nordskellet af den private fællesvej, Karuphøjvej, på strækningen fra landevejen Viborg-Herning til Karuphøj.

NORDJYLLANDS AMTSKOMMUNE.

24. Fra FARSØ KOMMUNE til ÅRS KOMMUNE overføres en del af matr. nr. 1p, Lerkenfeld Hovedgård, Vester-Bølle sogn.

25. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Sønderup å gennemføres en regulering af grænsen mellem NØRAGER KOMMUNE og STØVRING KOMMUNE, således at arealer på i alt 300 kvadratmeter overføres fra Haverslev sogn i Nørager kommune til Sønderup sogn i Støvring kommune, og arealer på i alt 300 kvadratmeter overføres fra Sønderup sogn i Støvring kommune i Haverslev sogn i Nørager kommune.

26. Efter stedfunden regulering af det offentlige vandløb Sønderup å gennemføres en regulering af grænsen mellem STØVRING KOMMUNE og ÅRS KOMMUNE, således at arealer på i alt 240 kvadratmeter overføres fra Suldrup sogn i Støvring kommune til Skivum sogn i Års kommune, og arealer på i alt 330 kvadratmeter overføres fra Skivum sogn i Års kommune til Suldrup sogn i Støvring kommune.

AFSNIT II.

ÆNDRINGER AF LANDETS INDDELING I FOLKETINGSVALGKREDSE.

I medfør af § 17, stk. 3, i lov om valg til folketinget, jfr. lovbekendtgørelse nr. 366 af 10. august 1970, bestemmes herved, at valgkredsinddelingen ændres i overensstemmelse med de ændringer, der er anført under I.

I valgkredsfortegnelsen foretages følgende ændringer:

B. ØERNES OMRÅDE.

I. KØBENHAVNS AMTSKREDS:

»Torslunde-Ishøj« ændres til »Ishøj«.

C. JYLLANDS OMRÅDE.

IX. RIBE AMTSKREDS:

»Bramminge« ændres til »Bramming«.

AFSNIT III.

BERIGTIGELSER.

I INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 106 AF 27. MARTS 1972 SKAL FØLGENDE GRÆNSEÆNDRINGSBESKRIVELSE ÆNDRES:

1. Under pkt. 18,a, 1 grad, er anført, at matr. nr. 5c og de vestlig ved den offentlige bivej fra Store-Ladager til Yderholm beliggende lodder af matr. nr. 4b og 5b, Assendrup by, Højelse sogn, overføres fra KØGE KOMMUNE til SKOVBO KOMMUNE. Det rigtige er, at kun matr. nr. 5c og den vestlig ved den offentlige bivej fra Store-Ladager til Yderholm beliggende lod af matr. nr. 5b, Assendrup by, Højelse sogn, overføres.

2. Under pkt. 45,a, vedrørende arealer, der overføres fra ØRBÆK KOMMUNE til GUDME KOMMUNE, skal tilføjes, en lod af matr. nr. 28a, Langå by og sogn (beliggende syd for den offentlige bivej, Kohavevej).

3. Under pkt. 67,a,2 grader, er anført, at hele matr. nr. 9a Åtte by m.m., Føvling sogn, overføres fra HOLSTED KOMMUNE til BRØRUP KOMMUNE. Det rigtige er, at kun den østlig for Vigård beliggende lod af matr. nr. 9a, Åtte by m.m., Føvling sogn, overføres.

4. Under pkt. 75,b, er anført, at hele matr. nr. 6f, Lundum by og sogn, overføres fra HORSENS KOMMUNE til GEDVED KOMMUNE. Det rigtige er, at kun den nordlig ved landevejen beliggende lod af matr. nr. 6f, Lundum by og sogn, overføres.

I INDENRIGSMINISTERIETS BEKENDTGØRELSE NR. 189 AF 28. MARTS 1974 SKAL FØLGENDE GRÆNSEÆNDRINGSBESKRIVELSE ÆNDRES:

5. Under pkt. 7 vedrørende arealer, der overføres fra ALBERTSLUND KOMMUNE til GLOSTRUP KOMMUNE, skal tilføjes, den østlige del af matr. nr. 15, Harrestrup by, Herstedøster sogn.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 12. APRIL 1976.

Egon Jensen.

/Hanne Willumsen.

Officielle noter

Ingen