Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om orlov til børnepasning

(Til samtlige ministerier mv.)

 

1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne indgået vedlagte aftale af 30. maj 2001 om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning.

Aftalen supplerer de rettigheder, der følges af lov om børnepasningsorlov, jf. lov nr. 402 af 31. maj 2000.

Aftalen regulerer for overenskomstansatte mfl. anciennitetsoptjening og pensionsbidragsindbetalingen i forbindelse med orlov til børnepasning.

I medfør af tjenestemandslovens § 58, stk. 4, og tjenestemandspensionslovens § 4, stk. 5, er der endvidere efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet fastsat tilsvarende vilkår for tjenestemænd og andre ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder.

 

2. Med hensyn til de generelle betingelser og vilkår i forbindelse med børnepasningsorlov henvises til lov nr. 402 af 31. maj 2000 om børnepasningsorlov samt bekendtgørelse nr. 1119 af 14. december 2000 om orlov til børnepasning. Begge regelsæt administreres af Arbejdsministeriet.

Herudover henvises til Personaleadministrativ Vejledning, kap 28.

Bevilling af orlov

3. Orlov til børnepasning kan alene gives uden løn. Ansættelsesmyndigheden kan således ikke supplere den lovbestemte orlovsydelse.

Lov om børnepasningsorlov inddeler den maksimale orlovsperiode i en retsbaseret og en aftalebaseret del. For den orlovsperiode, der beror på aftale, afgør ansættelsesmyndigheden, om der kan gives orlov.

Anciennitet

4. Under orlov til børnepasning såvel den retsbaserede som den aftalebaserede del optjener den ansatte normal løn- og opsigelsesanciennitet.

Indtil 1. april 2001 var kun den del af orloven, som den ansatte har ret til, anciennitetsgivende, jf. orlovslovens § 4, stk.6, men fra denne dato gælder det samme for aftalt børnepasningsorlov.

Alle orlovsperioder vil som følge heraf indgå i opgørelsen af jubilæumsanciennitet, jf. cirkulære af 28. december 1989 om jubilæumsgratiale til personale i statens tjeneste.

Pensionsforhold

5. Med virkning for børnepasningsorlov, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere, optjenes normal pensionsret under børnepasningsorlov såvel den retsbaserede som den aftalebaserede del. For overenskomstansatte og andre med forsikringsmæssige pensionsordninger indbetaler ansættelsesmyndigheden således løbende det sædvanlige arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning.

For tjenestemænd og andre med tjenestemandspensionsrettigheder indbetaler ansættelsesmyndigheden tilsvarende pensionsdækningsbidrag på 15 pct. af den pensionsgivende løn til Finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, og børnepasningsorloven medregnes i pensionsalderen.

Ferie

6. Ansatte, der er omfattet af ferieaftalen, jf. for tiden Finansministeriets cirkulære af 15. maj 1997, optjener under børnepasningsorlov ret til ferie med løn i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden. Det forudsættes, at den ansatte genindtræder i tjenesten på et sådant tidspunkt, at afvikling af den optjente ferie kan ske efter ferieaftalens almindelige regler.

Ansatte, der ikke er omfattet af ferieaftalen, optjener ikke ferie under orlov.

Særlige feriefridage

7. Ansatte, der er omfattet af aftalen om særlige feriefridage, optjener under børnepasningsorlov ret til særlige feriefritimer jf. Finansministeriets cirkulære af 20. september 1999.

Indtil 1. april 2001 optjenes kun særlige feriefritimer i den del af orloven, som den ansatte har ret til, men fra denne dato vil den ansatte også optjene særlige feriefritimer i perioder med aftalt børnepasningsorlov.

Afbrydelse af orlov

8. Hvis en ansat under orloven opfylder betingelserne for at gå på barselsorlov, jf. ligebehandlingsloven § 7, har vedkommende ret til i stedet at gå på barselsorlov på de vilkår, som følger af ansættelsesforholdet.

Ansatte, der er omfattet af aftalen om barsel, adoption og omsorgsdage, jf. for tiden Finansministeriets cirkulære af 11. juni 1999, vil således have ret til at afbryde børnepasningsorloven for at påbegynde graviditetsorlov 6 til 8 uger før fødslen afhængig af, om den pågældende vælger at anvende omsorgsdage før fødslen. Under orloven betales sædvanlig løn.

Øvrige ansatte vil have ret til at afbryde børnepasningsorloven og påbegynde graviditetsorlov 4 uger før fødslen, og vil under orloven være omfattet af dagpengelovens almindelige regler.

Gruppelivsordningen

9. Ansatte, der er omfattet af gruppelivsordningen for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv., jf. for tiden Finansministeriets cirkulære af 15. september 1998, er under børnepasningsorlov dækket af gruppelivsforsikringen i hele orlovsperioden.

 

10. Cirkulæret har virkning fra den 1. april 2001. Samtidig ophæves cirkulære nr. 67 af 10. maj 1995 om orlov til uddannelse, sabat og børnepasning.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 30. maj 2001

P.M.V.
E.B.
Lisbet Aabye


Bilag

Aftale om visse ansættelsesretlige forhold i forbindelse med orlov til børnepasning

§ 1. Denne aftale gælder for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Aftalen gælder endvidere for tjenestemandslignende ansatte med en forsikringsmæssig pensionsordning.

§ 2. Perioder, hvor en ansat efter aftale afholder orlov i henhold til lov om børnepasningsorlov, medregnes ved beregning af løn- og opsigelsesanciennitet.

§ 3. Under orlov til børnepasning indbetaler ansættelsesmyndigheden løbende det overenskomstaftalte arbejdsgiver- og egetbidrag til den ansattes pensionsordning.

§ 4. Aftalen træder i kraft ved underskrivelsen og har virkning fra 1. april 2001.

    Stk. 2. Bestemmelsen i § 3 om indbetaling af pensionsbidrag har virkning for orlovsperioder, der påbegyndes 1. april 2001 eller senere.

    Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april 2002.

København, den 30. maj 2001

Statsansattes Kartel

Peter Waldorff

Statstjenestemændenes

Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

Akademikernes Centralorganisation

Svend M. Christensen

Lærernes Centralorganisation

E.B.

Max Haugaard Nielsen

Overenskomstansattes

Centralorganisation

Finn Busse Jensen

Finansministeriet

P.M.V.

E.B.

Lisbet Aabye