Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
  Kapitel 1 Bedømmelse af stemmesedler afgivet på afstemningsstedet
  Kapitel 2 Bedømmelse af brevstemmesedler
  Kapitel 3 Registrering af ugyldige stemmesedler, herunder brevstemmesedler
  Kapitel 4 Ikrafttræden
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bedømmelse af stemmesedler afgivet til folketingsvalg


I medfør af § 69, stk. 4, i lov nr. 271 af 13. maj 1987 om valg til

Folketinget og efter forelæggelse for Folketingets Udvalg til Valgs

Prøvelse fastsættes:

Kapitel 1

Bedømmelse af stemmesedler afgivet på afstemningsstedet

Blanke stemmesedler

§ 1. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens § 69, stk. 1, nr. 1.

Stemmesedler der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning

§ 2. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er helt eller delvis overstreget.

§ 3. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er forsynet med kryds i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne.

§ 4. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er forsynet med kryds, der rækker ind i flere partifelter, herunder feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skæringspunkt, er placeret i eet partifelt, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Hvis den væsentligste del af krydset, herunder krydsets skæringspunkt, er placeret i feltet for kandidater uden for partierne, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i § 5.

§ 5. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er forsynet med kryds ud for ordene »Uden for partierne« i feltet for kandidater uden for partierne, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis der kun er opstillet een kandidat uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Hvis der både er sat kryds ud for ordene »Uden for partierne« og ud for en kandidat opstillet uden for partierne, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for denne, medmindrer stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

§ 6. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er forsynet med overstreget, udvisket eller halvt kryds, (dvs. en lodret, vandret eller skrå streg), jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Hvis stemmesedlen er forsynet med kryds inden for samme partifelt som det udviskede, overstregede eller halve kryds, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre stemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

Stk. 3. Hvis stemmesedlen i feltet for kandidater uden for partierne foruden et overstreget, udvisket eller halvt kryds er forsynet med kryds, bedømmes stemmesedlen efter reglerne i § 5, idet det overstregede, udviskede eller halve kryds betragtes som et kryds.

§ 7. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den er forsynet med kryds uden for partifelterne, herunder feltet for kandidater uden for partierne.

§ 8. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde, end dem der er nævnt i §§ 2-7, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket parti eller hvilken kandidat uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme.

§ 9. Det afgøres efter reglerne i lovens § 73, stk. 3 og 4, hvorvidt en gyldig stemmeseddel, der er omfattet af reglerne i § 4, stk. 2, eller § 6, stk. 2, er en personlig stemme eller en partistemme.

Stemmesedlen ikke udleveret på afstemningsstedet

§ 10. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er udleveret på afstemningsstedet, jf. lovens § 69, stk. 1, nr. 3.

Stemmesedler med særpræg

§ 11. Ved kryds forstås et tegn svarende til bogstavet X eller til tegnet for plus (+).

Stk. 2. Tegn, der må anses for at være afledt af et kryds, eller som må anses for at være resultatet af, at vælgeren ved gentagen afmærkning har villet tydeliggøre et kryds, bedømmes efter samme regler som kryds.

§ 12. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den i stedet for eller foruden med kryds, jf. § 11, er afmærket med bogstav, cirkel eller andet mærke, der ikke har karakter af et kryds, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Stemmesedler, der er omfattet af § 6, stk. 2 eller 3, er ikke på grund af de i disse bestemmelser nævnte angivelser ugyldige i medfør af stk. 1.

§ 13. En stemmeseddel, der er forsynet med flere end 3 kryds, er ugyldig. Et udvisket, overstreget eller halvt kryds (lodret, vandret eller skrå streg), jf. § 6, betragtes som eet kryds ved anvendelse af reglen i 1. pkt.

§ 14. En stemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som i øvrigt er forsynet med påskrift af nogen art, herunder et kandidatnavn eller andet navn, er ugyldig. Afsmitning eller lignende fra skriftfarven i det benyttede skriveredskab betragtes ikke som påskrift.

§ 15. En stemmeseddel, der er forsynet med påklæbning, er ugyldig.

§ 16. En stemmeseddel, der er afmærket med forskellige skriftfarver, er ugyldig.

§ 17. En stemmeseddel, der er iturevet, eller hvor et eller flere stykker er afrevet, er ugyldig, medmindre iturivningen eller afrivningen er sket ved stemmesedlens udtagning af stemmekassen eller senere.

§ 18. En stemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i §§ 12-17 er givet et særpræg. Udfyldning af stemmesedlen med et andet skriveredskab end det, der er fremlagt eller ophængt i stemmerummet, anses ikke for særpræg, medmindre skriftfarven eller skrifttykkelsen er helt usædvanlig sammenlignet med almindelige skriveredskaber.

Kapitel 2

Bedømmelse af brevstemmesedler

Blanke stemmesedler

§ 19. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er blank, jf. lovens § 69, stk. 2, nr. 1.

Brevstemmesedler der giver anledning til tvivl om vælgerens stemmeafgivning

Definition af bogstavbetegnelse

§ 20. Ved »bogstavbetegnelse«, herunder »officiel bogstavbetegnelse«, forstås en af de bogstavbetegnelser, der i medfør af lovens § 14 forud for det pågældende valg er tildelt de opstillingsberettigede partier. Alle andre betegnelser bestående af et eller flere bogstaver er »uofficielle bogstavbetegnelser«, herunder de betegnelser, som Folketinget anvender til at angive de enkelte folketingsmedlemmers partitilhørsforhold.

Tvivl på grund af usikre angivelser

§ 21. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt der på stemmesedlen alene er anført navnet på en eller flere personer, som ikke er opstillet i den stor- eller amtskreds, hvor vælgeren er optaget på valglisten, eller alene navnet eller bogstavbetegnelsen for et parti, der ikke har opstillet kandidater i den pågældende stor- eller amtskreds.

Stk. 2. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den ud over navnet på en eller flere personer, der ikke er opstillet i den pågældende stor- eller amtskreds, alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. En brevstemmeseddel, der ud over navnet på en eller flere personer, der ikke er opstillet i den pågældende stor- eller amtskreds, er påført en af de uofficielle bogstavbetegnelser, der er omfattet af § 23, stk. 2, anses som en gyldig stemme for det pågældende parti, medmindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

§ 22. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse på eet bogstav.

§ 23. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis der ikke hersker begrundet tvivl om, hvilket parti en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af flere bogstaver skal angive, anses stemmesedlen som en gyldig stemme for det pågældende parti, som f.eks. RV for Det Radikale Venstre, CD for Centrum-Demokraterne, SF for Socialistisk Folkeparti, DKP for Danmarks Kommunistiske Parti, KRF for Kristeligt Folkeparti og FP for Fremskridtspartiet, medmindre brevstemmesedlen er ugyldig i medfør af en af de øvrige bestemmelser i bekendtgørelsen.

§ 24. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den alene er påført kryds.

Tvivl på grund af modstridende angivelser

§ 25. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er påført modstridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn).

§ 26. Ved anvendelse af reglen i § 25 om modstridende angivelser bedømmes en uofficiel bogstavbetegnelse, der er påført en brevstemmeseddel sammen med en bogstavbetegnelse, et partinavn eller et kandidatnavn (personnavn) således:

 • 1) Bogstavet »S«, bedømmes som Socialdemokratiets officielle bogstavbetegnelse (A).
 • 2) De uofficielle bogstavbetegnelser, der er nævnt i § 23, stk. 2, (f.eks. RV, CD, SF, DKP, KRF og FP), bedømmes som de pågældende partiers officielle bogstavbetegnelse (f.eks. henholdsvis B, D, F, K, Q og Z).
 • 3) Bogstaverne »KF« bedømmes som den officielle bogstavbetegnelse for enten Det Konservative Folkeparti (C) eller Kristeligt Folkeparti (Q). Ved afgørelsen af, hvilket af de to partier »KF« skal anses for at repræsentere, skal det lægges til grund, at modstridende angivelser vedrørende bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn) så vidt muligt skal anses for ikke at foreligge.
 • 4) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forudgående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et af de opstillingsberettigede partier til det netop afholdte valg, bedømmes efter samme regler som det pågældende partis nuværende officielle bogstavbetegnelse.
 • 5) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ved det umiddelbart forudgående folketingsvalg var officiel bogstavbetegnelse for et parti, der ikke var opstillingsberettiget ved det netop afholdte valg, anses som en modstridende angivelse til enhver bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn).
 • 6) En uofficiel bogstavbetegnelse, der ikke er omfattet af nr. 1-5, anses ikke som en modstridende angivelse til nogen bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn).

Tvivl på grund af andre usikre eller modstridende angivelser

§ 27. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det af andre grunde end dem, der er nævnt i §§ 21-26, ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilket af partierne eller hvilken af kandidaterne uden for partierne vælgeren har villet give sin stemme. Anvendelse af forkortelser eller forkert stavemåde af et partinavn eller et kandidatnavn er ikke i sig selv til hinder for, at der kan foreligge den fornødne sikkerhed.

Konvoluttens indhold

§ 28. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, indeholder andet eller mere end een stemmeseddel, jf. lovens § 69, stk. 2, nr. 4.

Brevstemmesedlen ikke tilvejebragt

af indenrigsministeren

§ 29. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt det må antages, at den ikke er tilvejebragt af indenrigsministeren til brug ved folketingsvalg.

Brevstemmesedler med særpræg

§ 30. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den konvolut, hvori den er indlagt, er forsynet med påskrift eller påklæbning. Påklæbning med klar tape for at lukke konvolutten medfører dog ikke ugyldighed.

§ 31. En brevstemmeseddel, der i stedet for eller foruden på forsiden er udfyldt på bagsiden, er ugyldig. Udfyldning af en brevstemmeseddel på forsiden uden for de rubrikker, der er bestemt til udfyldning, medfører ikke i sig selv ugyldighed.

§ 32. En brevstemmeseddel, hvorpå der er tegnet, eller som ud over officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, partinavn eller kandidatnavn (personnavn) er påført påskrift eller påklæbning af nogen art, er ugyldig. Rettelse eller overstregning af en påført officiel eller uofficiel bogstavbetegnelse, et partinavn eller kandidatnavn (personnavn), betragtes ikke som påskrift.

§ 33. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den er iturevet, eller hvis et eller flere stykker er afrevet, medmindre iturivningen eller afrivningen er sket i forbindelse med udtagningen af stemmekassen eller af konvolutten eller senere.

§ 34. En brevstemmeseddel er ugyldig, såfremt den på anden måde end nævnt i §§ 30-33 er givet et særpræg. Anvendelse af skrift, som er særlig karakteristisk eller som er gået ud af almindelig brug, og som indebærer en særlig udformning af bogstaverne, betragtes ikke som særpræg.

Kapitel 3

Registrering af ugyldige stemmesedler, herunder brevstemmesedler

§ 35. I afstemningsbogen henholdsvis valgbogen anføres, hvor mange stemmesedler valgstyrerne henholdsvis valgbestyrelsen har anset for ugyldige og grundene hertil.

Stk. 2. En stemmeseddel, herunder en brevstemmeseddel, der er anset for ugyldig i medfør af to eller flere af bestemmelserne i bekendtgørelsen, registreres under den ugyldighedsgrund, der er anført først i bekendtgørelsen. Stemmesedler, der er ugyldige i medfør af bestemmelserne i §§ 10, 28, 29, 30 eller 31, registreres dog altid under den pågældende ugyldighedsgrund.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 1990.

Indenrigsministeriet, den 16. maj 1990

Thor Pedersen

/ Anne Birte Pade

Officielle noter

Ingen