Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om civilforsvarets bistand i udlandet ved fredstidskatastrofer


I henhold til § 34 og § 26, jf. § 20, i civilforsvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 517 af 28. juli 1987, fastsættes følgende bestemmelser om civilforsvarets bistand i udlandet ved fredstidskatastrofer:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse finder anvendelse, såfremt der er indgået aftale med andre stater om gensidig bistand i grænsenære områder i tilfælde af katastrofer i fredstid.

§ 2. Den offentlige myndighed i Danmark, der i henhold til aftalen kan iværksætte katastrofebistanden uden for landets grænser, kan rekvirere bistand fra civilforsvaret, såfremt den fremmede stats eget udrykningsberedskab skønnes utilstrækkeligt på grund af en katastrofes karakter og omfang.

§ 3. Civilforsvarspersonel, der har pligt til at medvirke i det indenlandske beredskab for katastrofer i fredstid, har ligeledes pligt til at gøre tjeneste uden for landets grænser i forbindelse med civilforsvarets bistand i katastrofetilfælde.

Stk. 2. Civilforsvarspersonellet er ved bistanden undergivet de danske regler, der gælder med hensyn til forplejning, beklædning, løn og lignende.

§ 4. Civilforsvarets bistand ledes af den myndighed, der har anmodet om bistanden.

Stk. 2. Civilforsvarspersonellet er under kommando af egne befalingsmænd.

§ 5. Civilforsvarsstyrelsen refunderer de udgifter, som kommunerne har afholdt i forbindelse med det kommunale civilforsvars bistand.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 1988.

Indenrigsministeriet, den 28. juni 1988

Thor Pedersen

/Poul Toftegaard

Officielle noter

Ingen