Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om karreeværn


I medfør af § 33 i lov nr. 152 af 1. april 1949 om civilforsvaret bestemmes herved følgende:

§ 1

Stk. 1. I områder med tættere bebyggelse inden for civilforsvarsområderne skal der træffes foranstaltninger til egenbeskyttelse under krigsforhold (karreeværn). Inden for disse områder påhviler det vedkommende ejere at tilrettelægge en hjælpetjeneste, således at beboerne selv umiddelbart kan bekæmpe virkningerne af begrænsede krigsskader.

Stk. 2. Civilforsvarsstyrelsen fastsætter nærmere retningslinier for, i hvilken bebyggelse der skal oprettes karreeværn, og vedkommende civilforsvarskommission udarbejder en plan herfor.

Stk. 3. Kommissionen inddeler efter nærmere af civilforsvarsstyrelsen fastsatte retningslinier det i henhold til stk. 1 fastsatte område i husgrupper af passende størrelse, idet der herved tages hensyn til bebyggelsens art, højde og udstrækning samt til antallet af beboere og beskæftigede i de enkelte bygninger.

Stk. 4. Når inddelingen i husgrupper har fundet sted, underretter kommissionen husejerne herom.

Stk. 5. Karreeværnene står i katastrofetilfælde under civilforsvarskommissionens ledelse.

§ 2

Stk. 1. Civilforsvarsstyrelsen kan efter indstilling fra vedkommende civilforsvarskommission godkende, at et civilforsvarsområde fritages for pligten til at oprette karreeværn, såfremt der på anden måde etableres en betryggende egenbeskyttelse (f.eks. villaværn).

Stk. 2. Vedkommende civilforsvarskommission kan fritage ejerne af en bygning inden for den i medfør af § 1, stk. 2, fastsatte bebyggelse for pligten til at medvirke ved etablering af karreeværn,

a, såfremt der i medfør af indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 39 af 6. februar 1951 oprettes bedriftværn i bygningen,

b, såfremt der træffes andre foranstaltninger til egenbeskyttelse (f.eks. villaværn).

§ 3

Stk. 1. For hvert karreeværn udpeges af bygningernes ejer i forening en karreeværnsleder og en stedfortræder for denne. Disse udpeges blandt personer, der har evne til at organisere og i en katastrofesituation selvstændigt at lede husgruppens karreeværn, og som er villige til at påtage sig hvervet.

Stk. 2. Meddelelse om de udpegede karreeværnsledere og stedfortrædere tilsendes vedkommende civilforsvarskommission, der udfærdiger og tilstiller de pågældende beskikkelser til hvervene.

§ 4

Stk. 1. Det påhviler karreeværnslederen efter nærmere af civilforsvarskommissionen meddelt påbud i forbindelse med de(n) pågældende ejer(e) at søge tilvejebragt frivillige til som karreevagter at deltage i karreeværnet.

Stk. 2. Antallet af karreevagter fastsættes til mindst 15 for hvert karreeværn. Vedkommende civilforsvarskommission kan dog efter nærmere af civilforsvarsstyrelsen fastsætte retningslinier under hensyntagen til bebyggelsens karakter, højde, udstrækning o.lign. samt til antallet af beboere og beskæftigede i husgruppen og i dennes enkelte bygninger bestemme, at antallet af karreevagter nedsættes eller forhøjes.

Stk. 3. Karreeværnslederen udfærdiger og underskriver på særlige blanketter beskikkelser for de enkelte karreevagter.

Stk. 4. Når de beskikkede personer som følge af dødsfald, bortflytning, tilskadekomst eller af andre årsager ikke længere er i stand til at bestride hvervet, påhviler det karreeværnslederen i forbindelse med de(n) pågældende ejer(e) at søge tilvejebragt frivillige til at træde i de pågældendes sted.

§ 5

Såfremt det ikke er muligt at tilvejebringe de nødvendige karreeværnsledere, stedfortrædere og karreevagter blandt frivillige, påhviler det ejerne at indberette dette til civilforsvarskommissionen. Det nødvendige antal personer udtages herefter efter de i henhold til § 29 i lov nr. 152 af 1. april 1949 givne regler om civilforsvarspligt.

§ 6

Stk. 1. Til hvert karreeværn leveres af civilforsvarsstyrelsen gennem vedkommende civilforsvarskommissionen følgende materiel: 4-8 håndsprøjter med slange, 1 båre samt 1 par beskyttelsesbriller pr. medlem af karreeværnet.

Der vil eventuelt senere yderligere blive stillet hjelme og gasmasker til rådighed for karreeværnene. Den hidtil bestående pligt til opbevaring af de tidligere anskaffede husvagtgasmasker opretholdes.

Stk. 2. Herudover påhviler det vedkommende bygningers ejere i forening at stille følgende materiel til rådighed for et karreeværn, bestående af ledere og stedfortræder samt 15 medlemmer:

a. TIL KARREEVÆRNET:

 

     4-8 beholdere til hver ca. 100 l vand, 

     5 brækjern, 

     1 sanitetstaske, 

     1 T-nøgle til lukning af stophane for bygningernes 

     vandtilførsel, 

     1 nøgle til hovedgashaner. 

Hvor der er flere eller færre end 17 medlemmer af karreeværnet forøges eller nedsættes antallet af vandbeholdere og brækjern tilsvarende.

b. TIL HVERT MEDLEM AF KARREEVÆRNET:

 

     1 økse, 

     1 skovl, 

     1 8-12 l spand, 

     1 elektrisk håndlygte med mindst 4 timers brændetid. 

Stk. 3. Det påhviler ejerne af de til husgruppen hørende bygninger til brug for karreeværnslederen at lade udarbejde et simpelt rids i målestok 1:100 over de i bygningerne indrettede drivate (* 1) beskyttelsesrum, når sådanne rum kræves indrettet. Ridsene skal angive rummenes beliggenhed i bygningen, deres adgangsveje og nødudgange (herunder murgennembrydninger).

Stk. 4. Husejerne i et karreeværn er ansvarlige for, at det til karreeværnet udleverede eller anskaffede materiel holdes forsvarligt vedlige og til enhver tid er til rådighed i fuldt anvendelig stand. Udgifterne til vedligeholdelsen og eventuel fornyelse af materiellet påhviler de pågældende husejere.

§ 7

Stk. 1. Kan der mellem flere ejere ikke opnås enighed om spørgsmål i forbindelse med karreeværnene, forelægges sagen vedkommende civilforsvarskommission til afgørelse.

Stk. 2. Civilforsvarskommissionen fordeler - i mangel af anden aftale - de ejerne inden for et karreeværn påhvilende udgifter mellem disse til de enkelte ejendommes ejendomsskyldværdi.

§ 8

Stk. 1. Uddannelsen af karreeværnsledere og stedfortrædere foretages af Civilforsvars-Forbundet på kurser, der godkendes af civilforsvarsstyrelsen.

Stk. 2. Karreevagter gennemgår ved Civilforsvars-Forbundets foranstaltning en grunduddannelse. Uddannelsens omfang fastsættes af civilforsvarsstyrelsen.

Stk. 3. Karreevagter gennemgår endvidere en specialuddannelse, der tilrettelægges efter nærmere af civilforsvarsstyrelsen fastsatte retningslinier.

§ 9

Karreeværnet giver møde efter nærmere af civilforsvarsstyrelsen fastsatte retningslinier.

§ 10

Stk. 1. Der udarbejdes af karreeværnslederen en fortegnelse indeholdende navne og adresser på husgruppens karreeværnsleder og karreevagter, karreeværnets samlingssted, adresse og telefonnummer på nærmeste brandstation, politistation og sygehus samt angivelse af nærmeste beskyttelsesrum.

Stk. 2. Når særligt påbud derom gives, skal et eksemplar af fortegnelsen ved karreeværnslederens foranstaltning opsættes på et iøjnefaldende sted i hver opgang i husgruppen umiddelbart inden for gadedøren.

§ 11

Når karreeværnspersonellet er uddannet, afgiver karreeværnslederen til civilforsvarskommissionen indberetning herom med angivelse af antallet af uddannede.

§ 12

Stk. 1. Civilforsvarskommissionen er berettiget til at kræve afholdt øvelser med karreværnet til afgørelse af, om uddannelsen af personellet er fyldestgørende, og om materiellet er i tilfredsstillende stand.

Stk. 2. Civilforsvarskommissionen er berettiget til ved eftersyn at påse, at reglerne i nærværende bekendtgørelse efterkommes.

§ 13

Det påhviler ethvert karreeværn at drage omsorg for, at samtlige i den pågældende husgruppe tilstedeværende personer varsles ved indtrædende fare i overensstemmelse med de herom til enhver til gældende regler.

§ 14

Enhver, der ved varsling befinder sig inden for et karreeværnsområde, er pligtig at efterkomme de anvisninger, der bliver givet af karreeværnet.

§ 15

Når forholdene gør det påkrævet, bestemmer civilforsvarsstyrelsen, hvilket beredskab (f.eks. vagttjeneste) karreeværnene skal etablere.

§ 16

Overtrædelse af reglerne i nærværende bekendtgørelse eller af et i medfør heraf udstedt påbud straffes efter reglerne i § 44 i lov nr. 152 af 1. april 1949.

§ 17

Samtidig med denne bekendtgørelses ikrafttræden ophæves § 1, nr. 12 i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 183 af 19. april 1949.

INDENRIGS- OG BOLIGMINISTERIET, DEN 24. AUGUST 1951.

Aksel Møller.

/K.O.Møller.

Redaktionel note
 • (* 1) ordet er retteligt 'private'