Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om bevarelse af pensionsrettigheder for tjenestemænd mv., der ansættes i fleksjob eller job på særlige vilkår

(Til ministerier og styrelser m.fl. og pensionsberegnende myndigheder)

 

1. Indledning

I Finansministeriets cirkulære af 14. juni 1997 om job på særlige vilkår bemyndigede Finansministeriet ministerier mv. til at træffe afgørelser efter tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser om bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn i forbindelse med indgåelse af aftale for ansatte med statslig tjenestemandspensionsret om ansættelse i job på særlige vilkår.

Dette cirkulære fastsætter tilsvarende bestemmelse om fleksjob samt betalingsregler, der gælder for både job på særlige vilkår og fleksjob.

2. Aftaler om ansættelse i fleksjob

I forbindelse med indgåelse af aftale om ansættelse i fleksjob skal der træffes afgørelse om, at tjenestemanden bevarer sine hidtidige pensionsrettigheder med hensyn til pensionsskalatrin svarende til, hvad der er fastsat for indgåelse af aftaler om ansættelse i job på særlige vilkår.

Efter indhentet udtalelse fra lønningsrådet bemyndiger Finansministeriet herved ministerier mv. til at træffe afgørelser efter tjenestemandspensionslovens § 5, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelser om bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn i forbindelse med indgåelse af aftale for tjenestemænd mv. om ansættelse i fleksjob.

3. Løbende indbetaling af pensionsdækningsbidrag

Det er en forudsætning for bevarelse af retten til at få pensionen beregnet efter den hidtidige, højere pensionsgivende løn, at vedkommende ansættelsesmyndighed fortsat indbetaler et løbende pen-
sionsdækningsbidrag til finanslovens § 36. Pensionsvæsenet, beregnet som 15 % af den pensionsgivende løn i tjenestemandens hidtidige stilling med den aktuelle beskæftigelsesgrad i den nye stilling som grundlag.

4. Betalingsprocedure for SCL-lønnede

Indbetaling af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd mv. med aftale om fleksjob eller job på særlige vilkår sker via kodning i Statens Centrale Lønsystem (SCL).

For nærmere information herom henvises til Økonomistyrelsens SCL-bruger-vejledning.

Først når bidragsindbetalingen er iværksat, kan pensionsskalatrinnet i PENSAB opdateres.

5. Betalingsprocedure for andre end SCL-lønnede

Med henblik på opkrævning af pensionsdækningsbidrag for tjenestemænd mv., som ikke aflønnes via SCL, skal der ske indberetning direkte til Personalestyrelsen, Pensionskontoret.

6. Ikrafttrædelse

Cirkulæreskrivelsen har virkning fra 1. oktober 2000.

Personalestyrelsen, den 25. september 2000

P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard