Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forskellige rentesatser på
studiegældsområdet

I medfør af § 36, stk. 3, i lov om statens uddannelsesstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 627 af 28. juni 2001, samt § 1 a, stk. 2, og § 4, stk. 2, i lov om statsgaranterede studielån, jf. lovbekendtgørelse nr. 951 af 16. december 1998, fastsættes efter bemyndigelse:

§ 1. Misligholdte studielån, slutlån og statslån forrentes med den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 2 procentpoint p.a.

§ 2. Statsgaranterede studielån, som overføres til Finansstyrelsen, forrentes med en nominel rente på 4,5 pct. p.a. i perioden 1. januar 2002 til 30. juni 2002.

§ 3. Indfriede, misligholdte statsgaranterede studielån forrentes med 6,5 pct. p.a. i perioden 1. januar 2002 til 30. juni 2002.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2002 og har virkning for renter, der påløber fra og med den 1. januar 2002.

Finansstyrelsen, den 18. december 2001

Hans Henrik H. Østergaard

/Dorte Sørensen