Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om Det kommunale Momsfond


I medfør af § 6, stk. 2, i lov nr. 212 af 16. maj 1984 om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om Det kommunale Momsfond bestemmes herved følgende:

DET KOMMUNALE MOMSFOND

§ 1. Indenrigsministeren yder fra og med 1985 et årligt tilskud på 50 mill. kr. til Det kommunale Momsfond.

Stk. 2. Tilskuddet efter stk. 1 efterreguleres på grundlag af den faktiske udvikling i lønninger og priser i kommuner og amtskommuner i tilskudsåret. Efterreguleringen afregnes i året 2 år efter tilskudsåret efter reglerne i § 10, stk. 7, og § 17, stk. 7, i lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 457 af 6. september 1984.

§ 2. Fondet ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer.

Amtsrådsforeningen i Danmark og Kommunernes Landsforening udpeger hver 2 medlemmer. Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser udpeger i fællesskab 2 medlemmer af bestyrelsen og Planlægningsrådet for Forskningen udpeger 1 medlem.

§ 3. Bestyrelsens medlemmer udpeges for en periode svarende til de kommunale råds funktionsperiode.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger af sin midte en formand samt en næstformand.

Stk. 3. Bestyrelsen træder sammen til møde efter indkaldelse af formanden, eller hvis 1 medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og mindst 3 medlemmer af bestyrelsen deltager i mødet.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved stemmeflertal. ANVENDELSE AF FONDETS MIDLER

§ 4. Fondets midler kan anvendes til udvidelse af Den kommunale Højskole, til finansiering af uddannelsesvirksomhed og til forskningsvirksomhed af betydning for amtskommunerne og kommunerne samt i øvrigt til finansiering af fælleskommunale opgaver.

§ 5. Beslutning om anvendelse af fondets midler træffes af bestyrelsen.

Stk. 2. Finansiering af uddannelsesvirksomhed samt finansiering af fælleskommunale opgaver i øvrigt skal i hvert enkelt tilfælde tiltrædes af Amtsrådsforeningen i Danmark, Kommunernes Landsforening samt Københavns og Frederiksberg kommunalbestyrelser.

Stk. 3. Finansiering af forskning sker efter forudgående forhandling med det/de pågældende forskningsråd og i øvrigt i overensstemmelse med retningslinier, der fastsættes af momsfondets bestyrelse efter forhandling med Planlægningsrådet for Forskningen.

Stk. 4. Forskning bør i videst muligt omfang udføres ved de bestående forskningsinstitutter, således at en ikke uvæsentlig del af forskningsstøtten anvendes til opgaver, der er underlagt de pågældende institutters egen styring.

§ 6. Fondet kan påtage sig hæftelse for forpligtelser i medfør af løn- og øvrige ansættelsesvilkår for personale, der ansættes til løsning af opgaver inden for fondets virksomhedsområde, herunder i særlige tilfælde for personer, der ansættes på stillingsvilkår, der svarer til de for statslige og kommunale tjenestemænd gældende.

Stk. 2. Enhver ansættelse af personer på tjenestemandslignende stillingsvilkår skal godkendes af indenrigsministeren.

Stk. 3. Fondets forpligtelse til ydelse af efterløn til personale, der ansættes på tjenestemandslignende stillingsvilkår samt til efterladte efter sådant personale, skal i videst muligt omfang søges opfyldt gennem tegning af forsikring.

FONDETS BUDGET OG KASSE- OG REGNSKABSVÆSEN

§ 7. Inden den 1. december udarbejder bestyrelsen årsbudgettet for det kommende regnskabsår, der løber fra den 1. januar til den 31. december, samt budgetoverslag for de 3 følgende regnskabsår.

Stk. 2. Årsbudgettet samt budgetoverslagene indsendes umiddelbart efter vedtagelsen til indenrigsministeren.

§ 8. Bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for indretningen af fondets kasse- og regnskabsvæsen.

Stk. 2. Fondet skal have en sagkyndig revision, der skal godkendes af indenrigsministeren.

Stk. 3. Bestyrelsen aflægger over for indenrigsministeren behørigt dokumenteret regnskab for hvert regnskabsår. Regnskabet indsendes tillige med revisionsberetning og bestyrelsens eventuelle kommentarer hertil til indenrigsministeren inden udgangen af maj måned.

§ 9. Fondsmidler, der ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i bank, sparekasse, på postkonto eller anbringes i sådanne obligationer, i hvilke umyndiges midler kan anbringes.

UDBETALINGER TIL FONDET

§ 10. Indenrigsministeriet udbetaler, jfr. § 1, tilskuddet til fondet med halvdelen i april kvartal og halvdelen i oktober kvartal i tilskudsåret.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 1985.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 86 af 13. marts 1979 om Det kommunale Momsfond.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 28. NOVEMBER 1984

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Jette Mersing

Officielle noter

Ingen