Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om klagevejledning for civilforsvarets værnepligtige

I henhold til § 25, stk. 2, i forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19.

december 1985, og efter forhandling med justitsministeren fastsættes

følgende:

§ 1. Vejledning om værnepligtiges mulighed for at klage over afgørelser, truffet af civilforsvarskorpsets afdelinger og af det kommunale civilforsvar, gives i deres grundbøger.

Stk. 2. Afgørelser om disciplinarmidler skal dog i hvert enkelt tilfælde være ledsaget af en skriftlig vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. oktober 1990.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 564 af 23. september 1988 om klagevejledning for civilforsvarets værnepligtige.

Indenrigsministeriet, den 2. oktober 1990

Thor Pedersen

/ Poul Toftegaard

Officielle noter

Ingen