Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Cirkulære om omlægning af administrationen af rådighedsløn til tjenestemænd, der er omfattet af finansieringsomlægningen i 1999

 

1. Indledning

Ved cirkulære af 16. december 1998 blev der gennemført en omlægning af finansieringen af udgifter til rådighedsløn til tjenestemænd, hvorefter de enkelte ansættelsesmyndigheder selv skal afholde den fulde udgift til rådighedsløn til tjenestemænd, der bliver afskediget på grund af opgavebortfald, stillingsnedlæggelse i 1999 og senere, og hvor Finansministeriet, Personalestyrelsens udtalelse om tjenestemandens krav på pension er indhentet efter 1. januar 1999.

Dette cirkulære gælder alene for rådighedsløn, der er berørt af denne finansieringsomlægning.

Rådighedsløn med 1/3 refusion omfattes således ikke af omlægningen og vil fortsat blive administreret af Finansstyrelsen.

2. Omlægning af administrationen af rådighedsløn

Fra 1. januar 2001 har de enkelte ansættelsesmyndigheder ansvaret for administrationen af rådighedsløn. Ændringen indebærer, at ansættelsesmyndighederne selv skal udbetale rådighedsløn til tjenestemænd fra denne dato. Ansættelsesmyndighederne får endvidere ansvaret for, at der sker ophør af udbetaling af rådighedsløn efter reglerne i tjenestemandslovens § 32, stk. 3, samt midlertidig standsning eller nedsættelse af rådighedsløn efter tjenestemandslovens § 32, stk. 4.

Administrationen skal ske efter de retningslinier, som er beskrevet i Finansministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 28. juni 1994 og cirkulære af 10. juli 1994 om rådighedsløn og ventepenge.

Tvivlsspørgsmål forelægges for Personalestyrelsen.

For allerede afskedigede tjenestemænd, hvor ansættelsesmyndighederne betaler 100 pct. refusion til finanslovens § 36, vil Personalestyrelsen drage omsorg for, at administrationen overføres til ansættelsesmyndighederne. Personalestyrelsen vil samtidig orientere de enkelte rådighedslønmodtagere om denne omlægning.

3. Overgang til rådighedsløn

Rådighedslønnen skal indberettes af lønmyndigheden efter regler fastsat af den lønafvisende myndighed, der sørger for automatisk registrering af pensionsalderoptjening i PENSAB, ligesom der automatisk vil blive beregnet sædvanligt pensionsbidrag til finanslovens § 36.

Rådighedslønnen svarer til den pensionsgivende løn tillige med fast påregnelige tillæg, som tjenestemanden hidtil har fået udbetalt.

Udgiften til rådighedsløn skal som hidtil konteres på standardkonto 52.20.

Der vedlægges som bilag et eksempel på standardbrev til tjenestemanden som kan anvendes i forbindelse med udbetaling af rådighedsløn.

4. Overgang til pension/opsat pension

Senest 3 måneder før ophør af rådighedsløn skal de ansættelsesmyndigheder, som Finansstyrelsen beregner pension/opsat pension for, indsende et udfyldt og underskrevet pensionsberegningsskema samt underskrevet udskrift fra PENSAB til Finansstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

5. Øvrige bestemmelser

Ansættelsesmyndigheden vil fortsat skulle indhente Finansministeriet, Personalestyrelsens udtalelse i medfør af tjenestemandslovens § 31, stk. 2, om tjenestemandens krav på pension.

Retningslinierne i dette cirkulære gælder tilsvarende for ventepenge.

 

 

 

 

 

Personalestyrelsen, den 16. oktober 2000

P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard


Bilag

 

Til "adressat"

"Ansættelsesmyndigheden" skal herved meddele, at Deres rådighedsløn efter tjenestemandslovens § 32 fra "dato" udgør "kr." årligt før skat, svarende til "kr." månedligt.

Rådighedslønnen, der er beregnet efter skalatrin "trin", forudbetales månedligt og indsættes på Deres konto "konto nr." i "bank".

Deres ret til rådighedsløn ophører senest efter 3 år, eller når De fylder "adressatens folkepensionsalder", eller opnår den fastsatte afgangsalder for stillingen, eller får tilbudt eller bliver ansat i en stilling, som De har pligt til at overtage efter reglerne i tjenestemandsloven.

Udbetaling af rådighedsløn vil blive midlertidigt standset helt eller delvist, hvis De bliver ansat i

-

en stilling med tjenestemandspensionsret, som De ikke har pligt til at overtage

-

en offentlig stilling på andre vilkår end tjenestemandsvilkår

-

et aktieselskab, som efter en opgaveomlægning varetager de arbejdsopgaver, inden for hvilke De har været beskæftiget som ansat i staten, og hvor staten ejer mere end 50% af aktierne.

De har derfor pligt til at underrette "ansættelsesmyndigheden", hvis De bliver ansat i en sådan stilling. Samtidig skal De oplyse om Deres nye løn- og pensionsvilkår.

Hvis De uberettiget har modtaget rådighedsløn, vil den blive krævet tilbagebetalt.

Perioden med rådighedsløn medregnes i Deres pensionsalder.

Med venlig hilsen

Redaktionel note
  • Udsendt som Perst. nr. 077-00