Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fritagelse for værnepligt for ansatte ved internationale organisationer m.v.


Efter forhandling med forsvarsministeren og udenrigsministeren

fastsættes i henhold til § 2 i lov nr. 567 af 30. november 1983 om

rettigheder og immuniteter for internationale organisationer m.v.:

§ 1. En dansk statsborger, der er ansat i en international organisation eller institution, som Danmark er medlem af, og for hvis vedkommende overenskomst om rettigheder og immuniteter for organisationens ansatte er indgået efter lovens § 1, stk. 1, har ikke pligt til at møde for session, sålænge ansættelsesforholdet består.

§ 2. En udskrevet værnepligtig, der er ansat i en international organisation m.v. som nævnt i § 1, har ikke pligt til at gøre værnepligtstjeneste, sålænge ansættelsesforholdet består. Etableres ansættelsesforholdet med virkning for den periode, i hvilken han gør værnepligtstjeneste, hjemsendes han på et under hensyn til ansættelsesforholdets påbegyndelse passende tidspunkt, medmindre han med organisationens eller institutionens indforståelse ønsker senere hjemsendelse.

§ 3. Indenrigsministeren bestemmer efter forhandling med udenrigsministeren, om en værnepligtig er omfattet af §§ 1-2.

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1995.

Stk. 2. Kgl. anordning nr. 312 af 19. december 1957 om fritagelse for værnepligt for embedsmænd m.fl. ved internationale organisationer m.m. ophæves.

Indenrigsministeriet, den 13. december 1994

Birte Weiss

/ Mette Odel Spliid

Officielle noter

Ingen