Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af cirkulære om fleksjob mv. i staten

(Til ministerier og selvejende institutioner)

 

§ 1

Den statslige fleksjobordning ændres, således at der for personer, som ansættes i fleksjob pr. 1. april 2002 eller senere refunderes halvdelen af den løn, der ikke refunderes fra kommunen, mens der for personer ansat i fleksjob før 1. april 2002 fortsat refunderes hele den del af lønnen, der ikke refunderes af kommunen, idet § 2, stk. 1 i cirkulære nr. 236 af 18. december 1998 om fleksjob mv. i staten affattes således:

»Statsinstitutioner, der ansætter medarbejdere i fleksjob, jf. § 71 i lov om aktiv socialpolitik, får af Økonomistyrelsen refunderet halvdelen af den lønudgift, som ikke dækkes af tilskuddet fra kommunen, jf. § 72, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik.«

§ 2

Cirkulæret har virkning for personer der ansættes i fleksjob pr. 1. april 2002 eller senere.

Finansministeriet, den 22. maj 2002

Thor Pedersen

/Henrik Nielsen