Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om en i Rom den 15. juli 1954 mellem Danmark og Italien undertegnet overenskomst vedrørende militærtjeneste. (* 1)


Den 15. juli 1954 er der i Rom blevet undertegnet følgende overenskomst mellem Danmark og Italien vedrørende militærtjeneste.

OVERENSKOMST mellem Danmark og Italien vedrørende militærtjeneste.

Den kgl. danske regering og den italienske republiks regering er, i ønsket om ved fælles aftale at fjerne de vanskeligheder, som for sådanne af deres statsborgere, der tillige har statsborgerret i det andet land, opstår med hensyn til deres stilling i værnepligtsmæssig henseende i forhold til de to lande,

blevet enige om nedenstående bestemmelser:

Artikel I.

Statsborgere i de to lande, der er i besiddelse af såvel dansk som italiensk statsborgerret, skal på det tidspunkt, hvor de optages i lægsrullen eller, såfremt de indkaldes til aftjening af værnepligt uden personlig at have medvirket ved optagelsen i lægdsrullen, senest inden den dag, på hvilken deres aldersklasse indkaldes, udtrykke ønske om at aftjene deres værnepligt enten i de danske eller i de italienske væbnede styrker. Til dette formål skal de underskrive en erklæring i to eksemplarer, af hvilke det ene forbliver hos den myndighed, som har modtaget erklæringen, og det andet sendes til de kompetente myndigheder i det andet land eller til videre foranstaltning, alt eftersom de pågældende personer ønsker at aftjene deres værnepligt i det land, som har modtaget erklæringen, eller i det andet land.

Artikel II.

Danske eller italienske statsborgere, der opfylder de i foranstående artikel opstillede betingelser, skal anses at have opfyldt de dem i henholdt til begge landes lovgivning påhvilende militære forpligtelser, såfremt de har aftjent deres værnepligt i det danske forsvar eller i de italienske væbnede styrker, og såfremt dette godtgøres ved fremlæggelse af en behørig attest, der på begæring udstedes af de kompetente danske eller italienske myndigheder.

Artikel III.

Personer med statsborgerret i begge lande, som i et af disse fritages for militærtjeneste på grund af fysisk uegnethed, skal anses at have opfyldt deres militære forpligtelser, såfremt de godtgør deres tjenstudygtighed ved fremlæggelse af en behørig attest, der på begæring udstedes af det pågældende lands kompetente myndigheder. Anden fritagelse for aktiv tjeneste kan kun anerkendes i det omfang, i hvilket fritagelsen har hjemmel i begge landes lovgivning.

Artikel IV.

Personer med statsborgerret i begge lande, som frivilligt er indtrådt og behørigt antaget i et af de to landes væbnede styrker for et tidsrum, som ikke må være kortere end den lovpligtige aktive tjenestetid, der i dette land var gældende på tidspunktet for deres antagelse, skal ligeledes anses at have opfyldt deres militære forpligtelser.

Artikel V.

Personer med statsborgerret i begge lande, som under aftjening af deres værnepligt i et af de to landes væbnede styrker får orlov for at begive sig til det andet land, skal i dette betragtes som havende deres forhold i lovlig orden, når de fremlægger bevis for den meddelte orlov.

Artikel VI.

Bestemmelserne i denne overenskomst er ikke til hinder for, at de kompetente myndigheder i de to lande i tilfælde af mobilisering indkalder personer, der omfattes af overenskomsten, og i tilfælde af behov sætter personer, der omfattes af overenskomsten, i nummer i reserven. Kun personer der har fast bopæl i områder, der henhører under det pågældende land, vil dog på denne måde kunne sættes i nummer i reserven.

Artikel VII.

Bestemmelserne i nærværende overenskomst berører ikke de pågældende personers retsstilling forsåvidt angår statsborgerforholdet.

Artikel VIII.

De administrative myndigheder i de to lande træffer efter fælles aftale, i det omfang som det er nødvendigt, de nærmere forholdsregler til gennemførelse af denne overenskomst. De samme myndigheder fastsætter, i hvilke tilfælde og under hvilke betingelser, der skal finde direkte brevveksling sted mellem dem.

Artikel IX.

Enhver uoverensstemmelse vedrørende anvendelsen af nærværende aftale skal afgøres af de to regeringer ad diplomatisk vej.

Artikel X.

Nærværende overenskomst træder i kraft på den dag, da den italienske republiks regering underretter den kgl. danske regering om, at den har opnået den fornødne forfatningsmæssige godkendelse af overenskomsten.

Til bekræftelse heraf har de undertegnede, behørigt bemyndiget af deres respektive regeringer, underskrevet denne overenskomst og forsynet den med deres segl.

Udfærdiget i Rom, den 15. juli 1954 i to eksemplarer.

For den kgl. danske regering.

sign. Holger Bech.

For den italienske republiks regering.

sign. Ludovico Benvenuti.

Det italienske udenrigsministerium har i en note af 3. maj 1956 meddelt den kgl. ambassade i Rom, at den italienske regering har opnået fornøden forfatningsmæssig godkendelse af overenskomsten, der herefter i henhold til artikel X er trådt i kraft den nævnte dato.

Udenrigsministeriet, den 28. juni 1956.

Ernst Christiansen.

Redaktionel note
  • (* 1) Tidligere deklaration omhandlende samme emne: BEK nr 21100 af 29/10/1868