Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om
tjenestemandspension (Pensionsrettigheder i relation til
statslig ansættelse i de andre nordiske lande m.v.)

 

I medfør af § 2 i lov nr. 333 af 16. maj 2001 om ændring af lov om tjenestemandspension (Pensionsrettigheder i relation til statslig ansættelse i de andre nordiske lande m.v.) fastsættes:

§ 1. Lov nr. 333 af 16. maj 2001 om ændring af lov om tjenestemandspension (Pensionsrettigheder i relation til statslig ansættelse i de andre nordiske lande m.v.) træder i kraft den 4. juli 2002.

§ 2. Lovens § 1, nr. 1 og 2, har virkning for personer, der har pensionsrettigheder fra ansættelse i stillinger, der er omfattet af overenskomst af 1. juni 2001 mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger, og som ved overenskomstens ikrafttræden den 1. marts 2002 endnu ikke er bevilget pension.

Stk. 2. Personer, som den 28. februar 2002 har haft ansættelse i flere lande i stillinger omfattet af overenskomsten af 18. december 1973 mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige om samordning af pensionsrettigheder ifølge statslige pensionsordninger som ændret senest ved protokol af 28. juni 1990 har ret til at vælge at få deres pension beregnet efter den hidtidige overenskomst, medmindre andet følger af Rådets forordning (EF) nr. 1408/71 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for fællesskabet. Denne ret gælder i en periode på 5 år regnet fra 1. marts 2002 og under forudsætning af, at pensionering i denne periode sker fra ansættelse i en stilling, der er omfattet af en statslig pensionsordning i Danmark, Finland, Norge eller Sverige.

Finansministeriet, den 28. juni 2002

Thor Pedersen

/Grete Pihl