Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær

 

 

Indholdsfortegnelse

Indledning, § 1

Personkreds, § 2

Uansøgt svagelighedspensionering, § 3

Ansøgt svagelighedspensionering, § 4

Svagelighedspensionering eller afsked på grund af

fraværsuegnethed, § 5

Indledning af sag om svagelighedspensionering, §§ 6 og 7

Indhentelse af yderligere lægeligt materiale, § 8

Udskydelse af den pensionsretlige udtalelse,   § 9

Betinget tjenstdygtighed, § 10

Partshøring, § 11

Kvalificeret svagelighedspension, § 12

Tilskadekomstpension, § 13

Pensionsberegningsskema, § 14

Civilarbejdere, lærere i den lukkede gruppe og medlemmer af statslige og statsgaranterede pensionsordninger,   §15

I øvrigt, §16

(Til ministerier og styrelser)

Indledning

§ 1. Med udsendelsen af dette cirkulære - der træder i stedet for cirkulære af 2. juni 1994 om pensionering af tjenestemænd i staten, folkekirken samt tjenestemænd i folkeskolen m.fl. på grund af sygdom eller alder -   præciseres og suppleres retningslinierne for sager om afsked på grund af svagelighed og uegnethed som følge af højt og/eller hyppigt sygefravær (i det følgende benævnt fraværsuegnethed)   bl.a. på følgende punkter:  

1. Ansættelsesmyndighedens initiativ til undersøgelse af, om tjenestemanden kan forventes at genoptage   sin hidtidige tjeneste med varighed er fremover ikke knyttet til et sygefravær af en bestemt længde,

2. afsked på grund af uegnethed som følge af sygefravær (fraværsuegnethed) forudsætter, at det er konstateret, at tjenestemanden ikke er helbredsbetinget utjenstdygtig i sin stilling,

3. Personalestyrelsen fremsender kopi af det lægelige grundlag for Helbredsnævnets tjenstdygtighedsvurdering til tjenestemanden med henblik på ansættelsesmyndighedens partshøring forud for afsked som følge af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller fraværsuegnethed,  

Personkreds

§ 2. Cirkulæret gælder for

1.   tjenestemænd i staten og folkekirken.

2.   ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i statslige og statsgaranterede pensionsordninger

3.   civilarbejdere i Forsvaret

4.   tjenestemænd i folkeskolen, der er omfattet af lovbek. nr. 679 af 17. september 1998, (lærere i den lukkede gruppe), dog kun for så vidt   angår høring af Helbredsnævnet.

Uansøgt svagelighedspensionering

§ 3. Når en tjenestemands helbredsforhold medfører sygefravær af længere varighed,   hyppige sygefravær over en længere periode   eller   i øvrigt skaber tvivl om, hvorvidt tjenestemanden fremtidig kan varetage   sin stilling, og tjenestemanden ikke kan klare mulige ændrede arbejdsvilkår,   skal   tjenestemandens   tjenstdygtighed vurderes med henblik på eventuel afsked på grund af svagelighed.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden skal ved overvejelser i medfør af stk. 1 være opmærksom på 60 års grænsen i tjenestemandspensionslovens § 7.

Ansøgt svagelighedspensionering

§ 4.   Hvis tjenestemanden selv ansøger om svagelighedspensionering,   skal ansættelsesmyndigheden indlede sag umiddelbart efter,   at afskedsansøgningen er modtaget.

Svagelighedspensionering eller afsked på grund af fraværsuegnethed

§ 5. Inden eventuel sag om afsked på grund af fraværsuegnethed forelægges for Personalestyrelsen, skal det afklares om der er grundlag for afsked på grund af svagelighed, medmindre Personalestyrelsen inden for de sidste 3 måneder har udtalt sig herom, og der ikke er fremkommet nyt lægeligt materiale.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden kan samtidig   med forelæggelsen af spørgsmålet om eventuelt svagelighedsgrundlag udbede sig en pensionsretlig udtalelse med henblik på eventuel afsked på grund af fraværsuegnethed, hvis tjenestemanden af Helbredsnævnet vurderes som værende tjenstdygtig i sin stilling.

Indledning af sag om svagelighedspensionering

§ 6.   Ansættelsesmyndigheden indleder en sag om eventuel afsked på grund af svagelighed ved at anmode Personalestyrelsen om en udtalelse om tjenestemandens krav på pension.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden skal - ved udfyldelse af blanket, der kan rekvireres i Personalestyrelsen, eller på anden måde - oplyse, om der er tale om en ansøgt afsked, tjenestemandens cpr. nr. og   stilling,   tidspunktet for den første tjenestemandsansættelse og aktuelle pensionsalder,   sygemeldingens tidspunkt, eventuelt   pensionsforbehold efter tjenestemandspensionslovens § 7, ansættelsesmyndighedens kontaktperson, og om   sygefraværet   er forårsaget af anmeldt tilskadekomst i tjenesten, samt om   tjenestemanden har kontaktet socialforvaltningen med henblik på   iværksættelse af aktiviteter i medfør af Lov om dagpenge, Lov om aktiv socialpolitik og/eller Lov om social pension.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden skal præcisere karakteren af tjenestemandens funktioner, hvis stillingsindholdet ikke klart fremgår af stillingsbetegnelsen.

Stk. 4. Anmodningen skal vedlægges udskrift fra pensionsalderregister, hvis ansættelsesmyndigheden har adgang til PENSAB, sygedagsliste   for de seneste 5 ansættelsesår eller hele ansættelsesperioden, hvor den er af kortere varighed, samt   lægeerklæring, jfr. § 7.   Se dog § 7, stk.4, hvor lægerklæring kan undlades.

Stk. 5. Ved ansøgt afsked vedlægges kopi af tjenestemandens afskedsansøgning.

Stk. 6.   Hvis sygefraværet skyldes tilskadekomst i tjenesten, vedlægges kopi af anmeldelsesblanketten til Arbejdsskadestyrelsen,   kopi af Arbejdsskadestyrelsens eventuelle afgørelser i sagen samt eventuelle bilag vedrørende tidligere arbejdsskader.

§7.   Lægeerklæringen, jfr. §6, stk. 4, skal indeholde en udførlig beskrivelse af objektive og subjektive sygdomsfænomener, øvrige helbredsforhold af betydning for tjenestens udførelse, eventuelle diagnoser og tidligere og aktuelle behandlingsforløb, samt udsigterne til at tjenesten kan genoptages og udføres uden unormalt sygefravær.   Journaludskrifter, speciallægeerklæringer og udskrivningskort og andet relevant materiale   vedlægges efter den erklæringsafgivende læges skøn.

Stk. 2.   Helbredserklæringen mv.   sendes til ansættelsesmyndigheden i lukket kuvert   stilet til Helbredsnævnet eller direkte til Nævnet.

Stk. 3. Ansættelsesmyndigheden afholder udgiften til helbredserklæringen. Ved ansøgt afsked skal tjenestemanden dog selv afholde udgifterne.

Stk. 4.   Hvis tjenestemanden er tilkendt mellemste eller højeste sociale førtidspension   skal der ikke indhentes lægeerklæring.   Anmodningen om en pensionsretlig udtalelse skal   i stedet ledsages af de sociale myndigheders kendelse.

Indhentelse af yderligere lægeligt materiale

§ 8.   Har Helbredsnævnet brug for yderligere lægeligt materiale i form af speciallægeerklæringer,   hospitalsjournaler,   undersøgelsesresultater eller andet,   skal ansættelsesmyndigheden foranledige dette materiale indhentet og afholde udgifterne hertil.

Udskydelse af den pensionsretlige udtalelse

§ 9. Hvis Personalestyrelsen - med henvisning til tjenestemandens gode muligheder for   snarest at kunne genoptage arbejdet - udsætter sin stillingtagen til, om der er grundlag for afsked på grund af svagelighed, skal ansættelsesmyndigheden efter fristens udløb foranledige en erklæring om tjenestemandens aktuelle helbredsforhold indsendt, hvis det fortsat overvejes at afskedige den pågældende på grund af svagelighed.

Betinget tjenstdygtighed

§ 10. Hvis Personalestyrelsen - med henvisning til tjenestemandens mulighed for efter en kortere periode at kunne genoptage arbejdet -   udtaler, at der er grundlag for   afsked på grund af svagelighed, hvis tjenesten ikke inden en fastsat frist genoptages på fuld tid og i fuldt omfang, skal ansættelsesmyndigheden afvente fristens udløb, før der tages skridt til at afskedige tjenestemanden på grund af svagelighed

  Partshøring

§ 11. Helbredsnævnets lægelige grundlag indgår i partshøringsgrundlaget i medfør af forvaltningslovens § 19.   Samtidig med afgivelsen af den pensionsretlige udtalelse til ansættelsesmyndigheden fremsender Personalestyrelsen kopier af   de   lægelige akter, der er grundlag for Helbredsnævnets udtalelse i sagen, til tjenestemanden.  

Stk. 2. Fristen ved høring af tjenestemanden og vedkommende centralorganisation, jf. tjenestemandslovens § 31, stk. 1,   og ved partshøring af tjenestemanden, jfr. forvaltningslovens § 19,   bør normalt ikke være mere end 3 uger.

Kvalificeret svagelighedspension

§ 12.   Hvis ikke andet fremgår af den pensionsretlige udtalelse, skal ansættelsesmyndigheden ved afskedigelsen opfordre tjenestemanden til at indsende eventuel kendelse om mellemste eller højeste sociale førtidspension til den pensionsberegnende myndighed.

Tilskadekomstpension

§ 13.   Hvis   svagelighedspensioneringen skyldes tilskadekomst i tjenesten, skal ansættelsesmyndigheden orientere tjenestemanden om muligheden for   tilskadekomstpension efter tjenestemandspensionslovens § 8,   og om, at en tjenestemand,   som opfylder betingelserne for pension både efter tjenestemandslovens   § 7 og § 8, vil få tilskadekomstpension efter § 8.

Pensionsberegningsskema.

§ 14.   Når en tjenestemand, der har krav på aktuel pension fra afskedstidspunktet, varsles til afsked eller selv opsiger sin stilling, anmoder ansættelsesmyndigheden den pågældende om at udfylde et pensionsberegningsskema.

Stk. 2. Ansættelsesmyndigheden indsender det udfyldte skema til den pensionsberegnende myndighed i god tid før fratrædelsen, således at rettidig udbetaling af egenpension kan finde sted.

Civilarbejdere,   medlemmer af statslige og statsgaranterede pensionsordninger og lærere i den lukkede gruppe.

§ 15.   Ovenstående bestemmelser gælder også for civilarbejdere og medlemmer af statslige og   statsgaranterede pensionsordninger for så vidt angår afgørelsen af de pågældendes krav på pension. Derimod kan spørgsmålet om   afsked - afhængig af de pågældendes ansættelsesgrundlag - være blevet gjort uafhængig af spørgsmålet om retten til pension for den pågældende.

Stk. 2.   Når pensionskassen/pensionsordningen fra ansættelsesinstitutionen efter de på området gældende regler, får meddelelse om, at et medlem er afskediget/agtes afskediget på grund af svagelighed iværksætter pensionskassen/pensionsordningen   høringsproceduren for at få fastslået den pågældendes krav på pension.  

Stk. 3.   Afskedigelse af lærere i den lukkede gruppe på grund af svagelighed og stillingtagen til forhøjet pension i medfør af tjenestemandspensionslovens § 7 og § 8 forudsætter indhentelse af Helbredsnævnets udtalelse   om, hvorvidt de forudsatte   helbredsmæssige betingelser er til stede.

Øvrigt

§ 16.   Med dette cirkulære ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 64 af 2. juni 1994.

 

Finansministeriet Personalestyrelsen, den 1. september 2001

Ulrik Gjesingfelt

Redaktionel note
  • Note til § 16:
  • Cirkulære nr. 64 af 2. juni 1994 findes i Retsinformation i den historiske base som cirkulære nr. 111 af 2. juni 1994 om pensionering af tjenestemænd i Staten, folkekirken og folkeskolen m.fl. på grund af sygdom eller alder.