Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om en med Italien indgået overenskomst angående militærtjeneste

(Samtlige udskrivningschefer, lægdsforstandere og lægdsmænd)


Man skal herved meddele, at der den 3. maj 1956 mellem Danmark og Italien er ikrafttrådt en overenskomst angående militærtjeneste, jfr. udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 25 af 28. juni 1956. (Lovt. C.)

Overenskomsten bestemmer bl.a., at personer, som er værnepligtige i begge lande, og som har aftjent værnepligt i et af dem, skal anses for derved også at have aftjent værnepligten i det andet land. Det er dog en betingelse for at nyde denne begunstigelse, at de som bevis for således at have aftjent deres værnepligt fremviser en behørig attest, der på begæring udstedes af de kompetente myndigheder i det land, hvor værnepligten virkelig er aftjent.

Efter optagelsen i lægdsrullen af personer, om hvem det vides, at de omfattes af nærværende overenskomst (statsborgerskab både i Danmark og Italien), skal udskrivningsmyndighederne gøre de pågældende personer bekendt med, at de har valget mellem at aftjene deres værnepligt i det ene eller i det andet af de to lande. Til dette formål skal sådanne personer underskrive en erklæring i 2 eksemplarer, som vil være at fremsende til indenrigsministeriet. Såfremt sådanne personer indkaldes til aftjening af værnepligt uden personlig at have medvirket ved optagelsen i lægdsrullen, skal de i tiden indtil den dag, på hvilken deres aldersklasse indkaldes her i landet, på lignende måde have adgang til at vælge, i hvilket af de to lande, de ønsker at aftjene deres værnepligt.

Personer, der omfattes af overenskomsten, og som af fysiske grunde er fundet uskikket til militærtjeneste, eller som iøvrigt i overensstemmelse med lovgivningen både i Italien og Danmark er fritaget for aktiv tjeneste, skal anses for at have aftjent deres værnepligt, hvis de som bevis for tjenstudygtigheden eller fritagelsen fremlægger en af Italiens kompetente myndigheder udstedt behørig attest herom.

Personer, der omfattes af overenskomsten, og som frivilligt er indtrådt og behørigt antaget i Italiens væbnede styrker og har gjort tjeneste i et tidsrum, som ikke må være kortere end den lovpligtige aktive tjenestetid, der i Italien var gældende på tidspunktet for deres antagelse, skal anses for at have aftjent deres værnepligt her i landet.

Personer, der omfattes af overenskomsten, og som under deres tjeneste i Italiens væbnede styrker får orlov for at begive sig til Danmark, må ikke indkaldes til aftjening af værnepligt i Danmark, hvis de fremlægger en behørig attest for den meddelte orlov, udstedt af de kompetente myndigheder i Italien. Den pågældende skal når som helst under sit ophold på forlangende fremlægge denne attest.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 28. JULI 1956.

P.M.V.

E.B.

Knud Larsen.

Officielle noter

Ingen