Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om morarente ved forsinket betaling af løn, pension mv.

(Til samtlige ministerier mv.)

 

Opmærksomheden henledes på, at renteloven er ændret således, at morarenten for krav, der forfalder den 1. august 2002 eller senere, svarer til den af Nationalbanken fastsatte udlånsrente pr. henholdsvis 1. januar og 1. juli det pågældende år med et tillæg på 7 pct., jf. § 5, stk. 1, i Lbkg. nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v.

For krav, der er forfaldet før dette tidspunkt, svarer morarenten fortsat til diskontoen med et tillæg, der fra 1. januar 1991 udgør 5 pct.

Nationalbankens rentesatser findes på bankens hjemmeside (www.Nationalbanken.dk).

Ministerier og styrelser anmodes som hidtil om at følge rentelovens regler om rente af pengekrav på formuerettens område ved forsinket betaling af ydelser, der udspringer af ansættelsesforhold i staten, folkekirken mv., således at der ydes morarente ved forsinket betaling af løn, pension mv. til såvel tjenestemænd som overenskomstansatte og personer ansat på andre vilkår.

Der henvises i øvrigt til Personaleadministrativ Vejledning, kap. 45.

Cirkulæret har virkning fra 1. august 2002. Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære nr. 107 af 29. juni 1981 om morarente ved forsinket betaling eller tilbagebetaling af løn, pension mv.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 12. november 2002

P.M.V.
E.B.
Dorte Sølling