Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Regler om rekognoscering efter egnede rum til supplerende sikringsrum (SSR) og offentlige nødbeskyttelsesrum (NOB)


CF Meddelelse Civilforsvarsstyrelsen

CF.nr. 88/16 27. juni 1988

2 sider 2 bilag

2.kt.j.nr.85-3142/0-b.1

REGLER OM REKOGNOSCERING EFTER EGNEDE RUM TIL SUPPLERENDE

SIKRINGSRUM (SSR) OG OFFENTLIGE NØDBESKYTTELSESRUM (NOB)

Med cirkulære CF-nr. 85/3 af 12. september 1985 har Civilforsvarsstyrelsen anmodet kommunalbestyrelserne om at iværksætte en rekognoscering og udpegning af egnede kælderrum til supplerende sikringsrum (SSR). Formålet er at skaffe private beskyttelsesrum i de eksisterende bygninger, der i dag ikke har lovpligtige sikringsrum eller ikke har tilstrækkeligt store lovpligtige sikringsrum til alle personer i bygningen eller virksomheden.

Ifølge cirkulæret skulle der kun udpeges supplerende sikringsrum i bygninger, der ville være sikringsrumspligtige som nybygninger.

Kommunalbestyrelsernes udpegning var således begrænset til udpegning af et tilstrækkeligt antal SSR-pladser i den enkelte bygning eller virksomhed til de personer, der opholder sig i den pågældende bygning eller virksomhed. Men det var ikke målsætningen, at der desuden skulle udpeges pladser til personer udefra, der mangler beskyttelsesrum, f.eks. personer fra bygninger uden kælder eller til trafikanter.

Erfaringerne fra de hidtil udførte rekognosceringer og udpegninger af SSR har imidlertid efter forhandling med Kommunernes Landsforening og Foreningen af CF-ledere i Danmark foranlediget Civilforsvarsstyrelsen til at ændre og udvide den hidtidige målsætning , således at målet for udpegningen af SSR nu suppleres,
således at der skal udpeges mange pladser i ethvert område af kommunen, at de udpegede pladser sammen med de eksisterende sikringsrum, offentlige beskyttelsesrum og de udpegede supplerende offentlige beskyttelsesrum har tilstrækkeligt med pladser til det største antal personer, der indenfor 24 timer opholder sig i området, både personerne i alle områdets bygninger og personerne udenfor bygningerne (trafikanter).

Dette vil sige, at der udover egentlige SSR også udpeges pladser, der må siges at være offentlige beskyttelsesrum, nemlig de pladser, der skal anvendes af personer, der ikke bor, arbejder eller opholder sig i den pågældende ejendom. Disse pladser vil i en beredskabssituation som SSR skulle klargøres af ejendommens ejer, men udgifterne til klargøringen af de offentlige pladser vil blive bekostet af staten. I kommunernes civilforsvarsplaner og beredskabsplaner optages disse pladser som offentlige beskyttelsesrum under betegnelsen offentlige nødbeskyttelsesrum (NOB).

Til brug for udførelsen af rekognosceringen har man udarbejdet vedlagte Reviderede Tekniske Vejledning (bilag 1), der erstatter den tidligere Tekniske Vejledning, der var vedlagt cirkulære CF-nr. 85/3.

Det bemærkes, at udover målsætningen er der også sket ændringer i de tekniske krav. Alle ændringer i forhold til den tidligere vejledning er markeret med streg i marginen.

Det understreges, at der ikke i fredstid skal foretages bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger i de udpegede rum. Først i en beredskabssituation skal rummene klargøres til brug som beskyttelsesrum. Særlige regler for klargøring af rummene er under udarbejdelse og vil senere blive udsendt. Indtil videre henvises til Civilforsvarsstyrelsens Vejledning af 1987 om nødbeskyttelsesrum.

Rekognosceringen efter og udpegningen af de omhandlede rum påhviler kommunalbestyrelsen, hvorimod den senere eventuelle indretning (i en beredskabssituation) til beskyttelsesrum påhviler ejeren af den enkelte bygning, hvori der er udpeget SSR/NOB.

Resultatet af udpegningen skal optages i den civilforsvarsplan, der skal indsendes til Indenrigsministeriet inden 1. januar 1992. Med venlig hilsen

L. Hvidt /Lahn Høyer

vicedirektør kontorchef

Bilag 1 til cirkulære CF-nr

Revideret Teknisk Vejledning i

Rekognoscering og Udpegning af Egnede Kælderrum til

Supplerende Sikringsrum (SSR)

og offentlige nødbeskyttelsesrum (NOB)

1. Formål

Formålet med rekognoscering og udpegning af supplerende sikringsrum (SSR) og offentlige nødbeskyttelsesrum (NOB) er at lokalisere kælderrum i eksisterende bygninger, der i en beredskabssituation kan indrettes til beskyttelsesrum.

SSR/NOB skal udpeges i alle områder, der ikke har lovpligtige sikringsrum, offentlige beskyttelsesrum og supplerende offentlige beskyttelsesrum med tilsammen et tilstrækkeligt antal pladser til at kunne rumme det største antal personer, der samtidigt opholder sig i området i løbet af døgnet.

Rekognosceringen skal omfatte alle egnede bygninger, både i byzoner og landzoner.

Det er ikke hensigten, at udpegningen af SSR/NOB på nogen måde skal ændre ved pligten til at indrette lovpligtigt sikringsrum ved nybyggeri.

2. Grundlaget for rekognosceringen og udpegningen

Rekognosceringen og udpegningen af SSR/NOB skal gennemføres på følgende grundlag:

2.1. Behovet for private sikringsrumspladser og offentlige beskyttelsesrumspladser til fuld dækning i hvert enkelt område af størrelse ca. 300 x 300 m i kommunen.

2.2 Visse tekniske mindstekrav til de udpegede kælderrum.

Ad 2.1 Antallet af udpegede SSR/NOB-pladser i det enkelte område på ca. 300x300 m.

De udpegede SSR/NOB-pladser i det enkelte område på ca. 300 x 300 m skal være så mange, at de sammen med eventuelt eksisterende lovpligtige sikringsrum (SR), offentlige beskyttelsesrum (OBR) og supplerende offentlige beskyttelsesrum (SOB) kan rumme det største antal personer, der samtidigt opholder sig i området i løbet af døgnet.

Det største personantal i området opgøres som det største personantal P, der normalt opholder sig samtidigt i alle bygninger og virksomheder i løbet af døgnet plus et tillæg for trafikanter på normalt 25 %, ialt 125% P.

Antallet af SSR/NOB-pladser, der normalt skal udpeges i det enkelte ca. 300 x 300 m område er således:

SSR/NOB = 125 % P - SR - OBR - SOB

Ved udpegningen af SSR til en bygning skal der så vidt muligt udpeges rum i bygningens egen kælder. Hvis bygningens egen kælder ikke er egnet til SSR eller hvis der ikke i bygningens egen kælder kan udpeges SSR pladser i tilstrækkeligt antal, skal der udpeges det størst mulige antal pladser i egen kælder. De manglende pladser skal da udpeges i brugbar kælder i nærliggende bygning og bliver således her til NOB.

NOB til trafikanter (normalt 25 % P) skal udpeges bedst muligt beliggende i forhold til trafikken. På steder med et særligt stort antal trafikanter, f.eks. ved visse togstationer kan det blive nødvendigt at udpege flere pladser til trafikanter end 25 % P.

Ad 2.2 Tekniske krav til kælderrum der udpeges til SSR/NOB

Kælderrummene skal efter klargøring være nedstyrtningssikre, sprængstyksikre, yde en rimelig beskyttelse mod brand og imod stråling fra radioaktivt nedfald og have rimelige flugtmuligheder. For at opnå dette, skal det tilstræbes , at kælderrummet opfylder nedenstående betingelser A-I. Mindre afvigelser fra disse betingelser kan dog tillades, hvis det er absolut nødvendigt for at kunne udpege det nødvendige antal SSR/NOB-pladser i et område.

A. Kælderloftet må højst være beliggende 1,25 m over terrænet, der omgiver bygningen, men kælderen bør i øvrigt være lavest muligt beliggende og helst helt under terræn.

Hvis det ikke er muligt at udpege kælderrum med loftet højst 1,25 m over bygningens omgivende terræn, kan der undtagelsesvis udpeges kælderrum med loftet indtil 1,50 m over terrænet.

B. Kælderens fri højde skal være mindst 1,95 m. Under eventuelle bjælker tillades dog lavere højde.

C. Der skal være let adgang til kælderrummet.

D. Der må ikke i kælderrummet findes rørledninger eller anlæg, der ved brud kan frembyde fare, fx damp, gas, kølevæske og lignende. Rørledninger for vand og varme samt afløbsrør er tilladt i kælderrummet.

E. Loftet over kælderen skal kunne afstives, så det foruden de normale fredsmæssige hvilende og bevægelige belastninger kan bære den belastning, det vil blive udsat for, såfremt den overliggende bygning styrter sammen. Kælderloft udført af beton eller hulsten er at foretrække, men loft med træbjælker kan også udpeges.

Størrelsen af nedstyrtningsbelastningen på kælderloftet er som for lovpligtige sikringsrum:

 

 Bygninger indtil 2 etager    28 kN/m2 

 Bygninger med 3-4 etager     34 kN/m2 

 Bygninger med mere end 4 etager 41 kN/m2 

Der skal dog ikke ved udpegningen foretages en projektering af afstivningens udførelse.

En vejledning om klargøring af de udpegede SSR/NOB med bl.a. retningslinier for udførelsen af loftsafstivningen vil senere blive udsendt af Civilforsvarsstyrelsen. Indtil videre henvises til Civilforsvarsstyrelsens Vejledning af 1987 om nødbeskyttelsesrum.

F. Der skal ved klargøringen af SSR/NOB kunne etableres en nødudgang for hver påbegyndt 100 personer i rummet, jf. nedenstående punkt I. Der skal dog mindst være 2 nødudgange fra ethvert rum. Nødudgangen kan fx være et kældervindue med muråbning mindst 0,5 m2 og mindst 50 cm på den smalleste led.

G. Adgangen til SSR/NOB og nødudgangene fra rummet skal være således beliggende, at de kan sikres mod, at udefra kommende sprængstykker trænger ind i rummet, fx ved at der stables sandsække op foran døråbningen og i vinduesåbningen.

H. SSR/NOB's beskyttelsesfaktor over for radioaktiv forurening skal - eventuelt efter simpel afskærmning af kælderdæk og -vægge med jord, sandsække, eller andet tungt materiale - mindst være 40. Kælderen i en etageejendom med mindst 2 etager vil altid have større beskyttelsesfaktor end 40. Vejledning til bestemmelse af beskyttelsesfaktoren findes i punkt 6.4 i »Retningslinier for civilforsvarsmæssig byanalyse«, Civilforsvarsstyrelsen 1968.

I. I det udpegede SSR/NOB regnes med 1 plads pr. 1 m2 gulvareal i selve opholdsrummet. Eventuelle overdækkede adgangsveje til rummet må ikke medregnes ved beregningen af pladsantallet.

3. Tilvejebringelse af oplysninger

Oplysning om sikringsrum, offentlige beskyttelsesrum og supplerende offentlige beskyttelsesrum i kommunen findes hos den kommunale bygningsmyndighed og hos det kommunale civilforsvar.

Oplysninger om personantal for de forskellige persongrupper i de forskellige bygninger kan fås fra kommunens bygnings- og boligregister (BBR), det lokale arbejdstilsyn, brancheforeninger, offentlige administrationskontorer, skoletilsyn m.v. I øvrigt kan man henvise til kapitel 3.2, Befolkningsanalyse, Kildeanvisning, i »Retningslinier for civilforsvarsmæssig byanalyse«, Civilforsvarsstyrelsen 1968.

Fra kommunens tekniske forvaltning vil der sædvanligvis kunne tilvejebringes tegninger af de enkelte bygninger til brug for rekognosceringen. Desuden kan der fra BBR fås oplysning om, hvilke bygninger, der har kælder og det totale areal af kælderen, samt hvor stort et kælderareal der har loftet beliggende højst 1,25 m over terrænet rundt om bygningen, jf. foranstående punkt 2.2.A.

4. Registrering af de udpegede SSR/NOB

Der udarbejdes en fortegnelse over de udpegede rum indeholdende oplysninger om:

1. Ejendommens BBR nummer.

2. Det supplerende sikringsrums/offentlige nødbeskyttelsesrums adresse.

3. Ejendommens matr. nr.

4. Ejerens/administratorens navn og adresse.

5. En skitse visende rummets beliggenhed i kælderen.

6. Antal pladser i SSR/NOB.

7. Oplysning om eventuelt lovpligtigt sikringsrum, offentligt beskyttelsesrum og supplerende offentligt beskyttelsesrum på ejendommen.

5. Indberetning til Civilforsvarsstyrelsen

Resultatet af udpegningen skal optages i den civilforsvarsplan, der skal indsendes til Indenrigsministeriet pr. 1. januar 1992.

6. Meddelelse til ejeren/administratoren af ejendommen

Når udpegningen af SSR/NOB er udført, skal kommunalbestyrelsen sende meddelelse til ejeren/administratoren af den bygning, hvori der er udpeget SSR/NOB. Meddelelsen skal indeholde oplysning om hvilke(t) kælderrum, der er udpeget og til hvor mange personer, samt hvor mange pladser der er beregnet til personer, der ikke er tilknyttet ejendommen, (NOB).

Meddelelsen til ejeren skal være bilagt den i punkt 4.5 nævnte skitse, der viser det udpegede SSR/NOB's beliggenhed i kælderen.

Desuden skal meddelelsen være bilagt Civilforsvarsstyrelsens Vejledning af 1987 om nødbeskyttelsesrum.

Et eksempel på udformningen af meddelelsen er vist i bilag 2.

Bilag 2 til cirkulære CF-nr.

Eksempel på udformning af en skriftlig meddelelse fra kommunalbestyrelsen til ejeren/administratoren af en ejendom, hvor supplerende sikringsrum (SSR) eller offentligt nødbeskyttelsesrum (NOB) er blevet udpeget.

Til: N.N.

Emne: Udpeget supplerende sikringsrum/offentligt nødbeskyttelsesrum i ejendommen matr. nr. XX beliggende XXXXXXXX i XXXXXXXXXXXX kommune.

For at råde bod på den store mangel på beskyttelsesrum til civilbefolkningen har Civilforsvarsstyrelsen anmodet samtlige kommuner om at iværksætte en rekognoscering i eksisterende bygninger for at lokalisere og udpege egnede kældre, der ved krigsfare kan indrettes til beskyttelsesrum.

Når et sådant kælderrum er blevet udpeget af kommunen som egnet til beskyttelsesrum, kaldes det et supplerende sikringsrum/offentligt nødbeskyttelsesrum.

Det meddeles Dem herved, at i Deres ejendom er nedennævnte kælderrum blevet udpeget til supplerende sikringsrum/offentligt nødbeskyttelsesrum med et antal pladser som angivet:

Af de udpegede pladser er ...... pladser beregnet til personer fra anden ejendom og til trafikanter (offentligt nødbeskyttelsesrum).

 • De(t) udpegede rums beliggenhed i kælderen er vist på vedlagte skitse.

Det skal understreges, at udpegningen af kælderrum i Deres ejendom til beskyttelsesrum udelukkende er en beredskabsforanstaltning, der ikke på nogen som helst måde medfører indskrænkning i fredstid i Deres rettigheder som ejer af ejendommen til at disponere over det udpegede kælderrum, hverken økonomisk eller i den daglige brug eller på anden måde.

Det skal endvidere understreges, at der ikke i fredstid er pligt til at foretage nogen bygningsmæssige foranstaltninger i det udpegede kælderrum. Først i en beredskabssituation ved krigsfare skal det udpegede kælderrum indrettes til beskyttelsesrum efter påbud fra Indenrigsministeriet og efter særlige tekniske regler, som Civilforsvarsstyrelsen er ved at udarbejde. Indtil videre kan der henvises til Civilforsvarsstyrelsens Vejledning af 1987 om nødbeskyttelsesrum, der er vedlagt denne meddelelse.

Indretningen af det udpegede kælderrum til beskyttelsesrum i en beredskabssituation skal udføres af ejeren af ejendommen og for ejerens regning. Dog vil staten refundere udgifterne for klargøringen af de pladser, der er beregnet til personer, der ikke bor/arbejder i ejendommen (offentligt nødbeskyttelsesrum).

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse bedes rettet til ........... Civilforsvar, tlf. ............

Bilag: Civilforsvarsstyrelsens Vejledning af 1987 om nødbeskyttelsesrum.