Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Orientering om klagevejledning for civilforsvarets værnepligtige


Til: Samtlige kommunale civilforsvar med udvidet hjælpetjeneste og

Civilforsvaret for Storkøbenhavn

CF-korpsets afdelinger

Samtlige CF-regioner

CF-korpsets Befalingsmandsskole

Civilforsvarets Højskole samt

Civilforsvarets Tekniske Skole

Vedlagt følger et eksemplar af Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 564 af 23. september 1988 om klagevejledning for civilforsvarets værnepligtige (udeladt her). Den træder i kraft den 1. november 1988.

Bekendtgørelsen indebærer en administrativ lettelse for CF-korpsets afdelinger og det kommunale civilforsvar, idet klagevejledning een gang for alle er givet de værnepligtige i deres grundbøger.

Om den nærmere baggrund for bekendtgørelsen kan oplyses følgende:

Den 1. januar 1987 trådte forvaltningsloven i kraft - lov nr. 571 af 19. december 1985. For kommunernes vedkommende træder loven dog først fuldt ud i kraft den 1. januar 1989.

Ifølge forvaltningslovens § 25, stk. 1, skal skriftlige afgørelser, hvor ansøgeren ikke får medhold eller i hvert fald ikke fuldt ud medhold, og som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, være ledsaget af en klagevejledning.

I henhold til denne bestemmelse skal en del af de afgørelser, der efter ansøgning fra værnepligtige træffes af CF-korpsets afdelinger og af det kommunale civilforsvar, ledsages af en klagevejledning i hvert enkelt tilfælde.

Denne fremgangsmåde fandt Civilforsvarsstyrelsen administrativt uhensigtsmæssig i forbindelse med den daglige uddannelse af de værnepligtige. Styrelsen indstillede derfor til Indenrigsministeriet, at der i medfør af forvaltningslovens § 25, stk. 2, udsendes en bekendtgørelse, der hjemler en fravigelse af den ovenfor nævnte fremgangsmåde, således at vejledningen i stedet generelt gives i de værnepligtiges grundbøger.

Indenrigsministeriet tiltrådte styrelsens indstilling og har herefter - som forskrevet i forvaltningsloven - forhandlet sagen med Justitsministeriet, der ligeledes har erklæret sig enig i, at der udsendes en bekendtgørelse, der fraviger den almindelige fremgangsmåde om klagevejledning.

Den generelle klagevejledning, som omtales i Indenrigsministeriets bekendtgørelse, er allerede på nuværende tidspunkt indarbejdet i de værnepligtiges grundbøger.

Med venlig hilsen

H. Hornemann

fuldmægtig

Officielle noter

Ingen