Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om fritagelse for grundskyld og ejendomsskyld af skovejendomme, der har lidt skade på træbestanden

(Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd)


1. Som bekendt forårsagede stormen den 24. og 25. november 1981 en del skader i de danske skove. I denne anledning henledte indenrigsministeriet med cirkulæreskrivelse af 8. januar 1982 til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd opmærksomheden på muligheden for fritagelse for grundskyld i § 8, stk. 3, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

På foranledning af en henvendelse fra Kommunernes Landsforening skal indenrigsministeriet herved nærmere præcisere reglerne om fritagelse dels for grundskyld i medfør af ovennævnte bestemmelse, jfr. pkt, 2-8 nedenfor, dels for ejendomsskyld til kommunen og til staten, jfr. pkt. 9-10 nedenfor.

Den kommunale ejendomsskattelovs § 8, stk. 3, har følgende ordlyd:

»Hvor en skov som følge af brand, storm, svampeangreb eller lignende begivenheder har lidt skade på træbestanden, og dette har medført, at den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien er væsentligt lavere end normalværdien, jfr. § 15 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, kan kommunalbestyrelsen fritage så stor en del af grundværdien, som forholdsmæssigt svarer til forskellen mellem normalværdien og den ovennævnte del af ejendomsværdien, for kommunal grundskyld i et sådant tidsrum, at skovens normaltilstand kan være genoprettet.«

2. Som det fremgår af bestemmelsen, er det for det første en betingelse for fritagelse, at den på selve ejendommen faldende del af ejendomsværdien som følge af en af de anførte begivenheder er reduceret. Hvorvidt og i hvilket omfang dette er tilfældet, afgøres af vurderingsmyndigheden, senest ved den førstkommende årsomvurdering - i den foreliggende situation pr. 1. april 1982 - som i medfør af vurderingslovens § 2, stk. 2, nr. 7, skal finde sted i anledning af skaden. Der henvises i denne forbindelse til statsskattedirektoratets cirkulærskrivelser til samtlige vurderingsformænd, vurderingssekretariater og skovsagkyndige medhjælpere af 1. marts 1982 om optagelse af stormskadede ejendomme til årsomvurdering pr. 1. april 1982 og af 17. maj 1982 vedrørende årsomvurdering af skove og plantager pr. 1. april 1982 som følge af stormfald. Det fremgår heraf, at vurderingsmyndigheden har pligt til at holde sig orienteret om de pågældende skader.

3. Det er dernæst en betingelse, at den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien ved skaden er blevet væsentligt lavere end skovens såkaldte normalværdi, der ifølge vurderingslovens § 15 er ansat af vurderingsmyndigheden. Ved den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien forstås den samlede ejendomsværdi med fradrag af værdien af tjenestesteder og lignende. I tilfælde, hvor denne del af ejendomsværdien også efter skaden er større end normalværdien eller blot af nogenlunde samme størrelse som normalværdien, kan fritagelse derfor ikke bevilges.

4. Hvis de ovennævnte betingelser er opfyldt kan fritagelse derimod bevilges. Den del af skovens samlede grundværdi ekskl. tjenestesteder og lignende, som kan fritages for kommunal grundskyld, svarer forholdsmæssigt til den del, som forskellen imellem på den ene side skovens normalværdi og på den anden side den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien efter skaden udgør af normalværdien. Hvis eksempelvis skovens normalværdi er 3.500.000 kr., og den på selve skoven faldende del af ejendomsværdien efter skaden er 3.045.000 kr., udgør forskellen 455.000 kr. svarende til 13,00 pct. af skovens normalværdi. Hvis eksempelvis den samlede grundværdi er 1.400.000 kr., kan 13,00 pct. heraf svarende til 182.000 kr. således fritages for kommunal grundskyld. Grundskyld kan herefter alene udskrives af de resterende 87,00 pct af grundværdien, dvs. af 1.218.000 kr.

5. Det bemærkes, at fritagelsesmuligheden er bevillingsmæssig. Kommunalbestyrelsen er således ikke forpligtet til at fritage den ovenfor omtalte del af grundværdien. Denne del angiver endvidere kun det beløb, som i givet fald maksimalt kan fritages for grundskyld. Kommunalbestyrelsen er således berettiget til kun at fritage en mindre del af grundværdien for grundskyld. Almindelige retsgrundsætninger tilsiger dog, at kommunalbestyrelsens afgørelser herom i givet fald følger generelle retningslinier.

6. Endvidere bemærkes, at fritagelsesmuligheden foreligger såvel i relation til den primærkommunale som til den amtskommunale grundskyld, men at det er forudsat, at kommunalbestyrelsen og amtsrådet i princippet hver for sin del tager stilling til, om fritagelse skal bevilges.

7. Fritagelse for kommunal grundskyld kan bevilges med virkning fra begyndelsen af det kvartal, i hvilket anmodningen er indgivet, under forudsætning af, at skaden på træbestanden forelå ved det pågældende kvartals begyndelse. Er skaden sket på et senere tidspunkt, bevilges fritagelsen først fra udgangen af det kvartal, i hvilket skaden er sket.

Det følger heraf, at fritagelse som følge af stormskaderne i november 1981 tidligst kan få virkning fra og med den 1. januar 1982. Dette forudsætter dog som nævnt, dels at anmmodningen om fritagelse er indgivet inden den 1. april 1982, dels at der enten ved en vurdering i henhold til vurderingslovens § 4 eller ved årsomvurderingen pr. 1. april 1982 konstateres en tilstrækkelig stor værdiforringelse, jfr. pkt. 2 ovenfor.

8. Fritagelsen af en del af grundværdien for kommunal grundskyld kan ifølge ejendomsskattelovens § 8, stk. 3, vare ved indtil skovens normaltilstand er genoprettet. Bestemmelsen forudsætter, at den fritagne del af grundværdien reguleres i forbindelse med en løbende konstatering ved årsomvurderingerne af skovens ejendomsværdi i forhold til skovens normalværdi. Fritagelsesbeløbet vil dermed alt andet lige gradvis og automatisk blive formindsket og til sidst bortfalde i takt med genoprettelsen af skovens normaltilstand. Varigheden af den periode, hvori fritagelse kan finde sted, vil således afhænge af omfanget af de skader, som er forvoldt i skoven, samt af genoprettelsens tempo.

9. Med hensyn til den fikserede kommunale ejendomsskyld kan kommunalbestyrelsen i primærkommuner yderligere efter den særlige bestemmelse i den kommunale ejendomsskattelovs § 14, stk. 3, vedtage at nedsætte ejendommens fikseringsværdi med et beløb svarende til det, hvormed ejendommens forskelsværdi er gået ned. Den almindelige fritagelsesbestemmelse i den kommunale ejendomsskattelovs § 20, stk. 1, finder således ikke anvendelse i sager af denne karakter.

10. Hvis der påhviler den beskadigede ejendom en fikseret ejendomsskyld til staten bemyndiges kommunalbestyrelsen efter aftale med ministeriet for skatter og afgifter, skattedepartementet, til at nedsætte afgiften i medfør af § 4 i lovbekendtgørelse nr. 183 af 30. april 1970 om ejendomsskyld til staten.

Kommunalbestyrelsens afgørelse kan påklages til ministeriet for skatter og afgifter, skattedepartementet.

Indenrigsministeriet, den 2. februar 1983

P.M.V.

E.B.

Mogens Jørgensen

Officielle noter

Ingen