Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om tjenestemandspension, lov om
vederlag og pension m.v. for ministre og lov om
åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på
tjenestemandslignende vilkår

(Ændringer som følge af førtidspensionsreformen, ændringer om tillæg til pensionister under 65 år henholdsvis 67 år samt ændringer som følge af indførelse af nye lønsystemer i staten)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om tjenestemandspension, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af 9. september 1993 om tjenestemandspension, som ændret ved lov nr. 316 af 14. maj 1997, § 1 i lov nr. 346 af 2. juni 1999 og lov nr. 333 af 16. maj 2001, foretages følgende ændringer:

1. I § 5, stk. 1, indsættes efter 2. pkt.:

»Tjenestemænd, der aflønnes efter et lønsystem, der ikke er baseret på skalatrin, henføres til pensionsgivende skalatrin efter regler, der fastsættes i henhold til §§ 45-47 i lov om tjenestemænd.«

2. I § 6 indsættes efter stk. 3 som nye stykker:

»Stk. 4. Til egenpensionister, der er afskediget på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed, er fratrådt den 1. juli 1999 eller tidligere, har fået tilkendt førtidspension efter lov om social pension før denne dato, og som fylder 65 år i perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2006, ydes tillæg i henhold til stk. 3 til det 67. år. Til egenpensionister, der er pensioneret fra en stilling på Færøerne omfattet af denne lov, og som er ansat i denne stilling før den 1. juli 1999, ydes tillæg i henhold til stk. 3 indtil opnåelse af folkepensionsalderen, dog længst indtil det 67. år.

Stk. 5. Finansministeren fastsætter efter indhentet udtalelse fra Lønningsrådet regler om fastsættelse af det i stk. 4, 1. pkt., nævnte tillæg med henblik på at foretage tilpasning af tillægget til førtidspensionens grundbeløb, som indtægtsreguleres efter §§ 19, 28 og 31 i lov om social pension som bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 615 af 26. juni 2001, jf. § 6 i lov nr. 285 af 25. april 2001, samt administrative retningslinjer for overgangsordningens gennemførelse.«

Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 6 og 7.

3. § 7 affattes således:

»§ 7. En tjenestemand, der er under 60 år, og hvis erhvervsevne er nedsat til en tredjedel eller derunder, har ved afsked af denne årsag ret til en pension, som fastsættes på grundlag af den pensionsalder, tjenestemanden ville have opnået ved forbliven i tjeneste indtil det tidspunkt, hvor den pågældende skulle have været afskediget fra sin stilling på grund af alder.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse, hvis tjenestemanden inden for en periode på 10 år fra ansættelsen afskediges på grund af en lidelse, der var lægeligt konstateret ved ansættelsen. Det samme er tilfældet, hvis afskedigelsen er begrundet i en følgesygdom af en på ansættelsestidspunktet lægeligt konstateret risikofaktor.

Stk. 3. Finansministeren kan, hvor særlige forhold taler derfor, bestemme, at stk. 1 kan finde anvendelse, hvor fratræden sker efter det fyldte 60. år.«

4. § 24, stk. 3, 4. pkt., affattes således:

»Såfremt den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan finansministeren dog efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet bestemme, at pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at sag herom er rejst over for finansministeren.«

5. I § 24, stk. 5, 2. pkt., ændres »§ 6, stk. 4 og 5« til: »§ 6, stk. 6 og 7«.

6. I § 32 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Finansministeren fastsætter regler om afholdelse af udgifter til tilvejebringelse af helbredsoplysninger m.v.«

§ 2

I lov om vederlag og pension m.v. for ministre, jf. lovbekendtgørelse nr. 1019 af 17. november 2000, som ændret ved lov nr. 453 af 7. juni 2001, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 1, affattes således:

»En minister, som har haft mindst 1 års funktionstid som minister, er berettiget til egenpension. Egenpensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at vedkommende er fyldt 60 år. Såfremt den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold, kan finansministeren dog efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet bestemme, at pensionen udbetales fra den 1. i måneden efter, at sag herom er rejst over for finansministeren. Egenpension udbetales dog tidligst fra udløbet af det tidsrum, hvori vedkommende har ret til eftervederlag efter § 3, stk. 1.

§ 3

I lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, jf. lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. september 1998, som ændret ved § 4 i lov nr. 346 af 2. juni 1999, foretages følgende ændring:

1. I § 7, stk. 3 , ændres »§ 6, stk. 4« til: »§ 6, stk. 6«.

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 3, gælder ikke for tjenestemænd, der efter reglerne i lov om social pension er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg, eller for hvem der er påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003. For disse tjenestemænd gælder de hidtidige regler i § 7 i lov om tjenestemandspension.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thor Pedersen