Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende sikringsrum (SSR)

(Til samtlige kommunalbestyrelser og Civilforsvarskommissionen for

Storkøbenhavn)


Civilforsvarsstyrelsen skal anmode om, at der iværksættes en rekognoscering og udpegning af egnede kælderrum til supplerende sikringsrum (SSR) for at skaffe beskyttelsesrum til de eksisterende bygninger, der i dag ikke har sikringsrum eller ikke har tilstrækkeligt store sikringsrum til alle personerne i bygningen eller virksomheden.

I henhold til civilforsvarslovens § 17, stk. 3, har indenrigsministeriet udsendt bekendtgørelse nr. 395 af 8. juli 1982 om planer for det kommunale civilforsvar. I bekendtgørelsens § 1 er det fastsat, at civilforsvarsplanen skal redegøre for, hvorledes kommunens civilforsvar vil blive dimensioneret, herunder om beskyttelsesrum for kommunens befolkning. Vejledende retningslinier for udarbejdelse af disse planer er udsendt med styrelsens brev af 30. juni 1983.

Efter civilforsvarslovens § 21 skal der udfærdiges en vedtægt for det kommunale civilforsvars virksomhed og organisation. Indenrigsministeriet har med cirkulære af 21. maj 1982 udsendt en normalcivilforsvarsvedtægt. Efter § 6 i denne skal civilforsvarskommissionen (eller det pågældende udvalg) udarbejde forslag og foretage indstilling til kommunalbestyrelsen om blandt andet udpegning af private beskyttelsesrum, fx SSR i bygninger, der mangler lovpligtige sikringsrum.

Som det vil være bekendt, blev sikringsrumspligt for nybygninger indført med lov nr. 253 af 27. maj 1950 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger. Efter denne var der på opførelsestidspunktet pligt til at indrette sikringsrum i nybygninger af en vis størrelse, der blev opført i de daværende civilforsvarsområder samt i enkelte andre byer. Uden for disse områder var der kun pligt til at indrette sikringsrum ved nyopførelse af erhvervsbygninger og institutioner med mindst 25 personer. Denne begrænsede sikringsrumspligt er siden blevet ophævet den 1. januar 1982.

Ved lov nr. 649 af 19. december 1984 er der fra den 1. januar 1985 blevet indført sikringsrumspligt overalt i landet, og det er samme bestemmelser for sikringsrumspligtens omfang, der nu gælder overalt.

Indenrigsministeriet har udsendt vedlagte cirkulære af 17. januar 1985 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger, der forklarer sikringsrumsbestemmelserne.

Eksisterende bygninger overalt i landet, der er opført før der var sikringsrumspligt, har ingen sikringsrum. Mange af de erhvervs- og institutionsbygninger, der er blevet opført efter sikringsrumspligtens indførelse, har idag for få sikringsrumspladser, idet personantallet er blevet forøget siden bygningens ibrugtagning.

For at råde bod på den manglende dækning med sikringsrum skal man anmode om, at der iværksættes an rekognoscering i bygninger i kommunen for at lokalisere egnede kælderrum, der i påkommende tilfælde kan indrettes til SSR for personerne i bygningerne.

Rekognosceringen efter SSR skal omfatte alle eksisterende bygninger i kommunen både i byzoner og i landzoner med undtagelse af:

1. Bygninger, der udelukkende er bestemt til bolig for højst 2 husstande,

2. bygninger, der er bestemt både til bolig for 1 husstand og til virksomheder, hvor der ikke beskæftiges i alt mere end 5 personer samtidigt, og

3. bygninger, hvor der ikke er indrettet bolig og ikke beskæftiges mere end 10 personer samtidigt.

De under 1, 2 og 3 nævnte bygninger er som nybygninger fritaget for sikringsrumspligt ifølge § 6 stk. 1 i loven om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger. Ejeren af disse bygninger skal selv foretage rekognoscering og udpegning af SSR i bygningerne. Indtil videre kan der henvises til den i 1962 udsendte »Vejledning om hvorledes private beskyttelsesrum kan indrettes i og uden for bygninger«.

Til brug for udførelse af rekognoscering og udpegning af SSR har man udarbejdet vedlagte tekniske vejledning.

Udpegningen af SSR skal ses som en naturlig fortsættelse af den rekognoscering og udpegning af supplerende offentlige beskyttelsesrum, som man tidligere har anmodet alle kommunalbestyrelserne om at udføre. Kravene i den tekniske vejledning for SSR er noget mindre end til supplerende offentlige beskyttelsesrum, jfr. civilforsvarsstyrelsens »Vejledning af marts 1977 i rekognoscering efter og udpegning af egnede lokaliteter til supplerende offentlige beskyttelsesrum«. Erfaringerne fra denne rekognoscering har vist, at det i mange kommuner ikke vil være muligt at udpege et tilstrækkeligt antal SSR, hvis de skal tilfredsstille de større krav, der stilles til de supplerende offentlige beskyttelsesrum.

Der skal ikke i fredstid foretages bygningsmæssige foranstaltninger i de udpegede SSR. Først i en beredskabssituation skal rummene klargøres til brug som private beskyttelsesrum. Særlige regler for klargøring af SSR er under udarbejdelse og vil senere blive udsendt. Indtil videre henvises til ovennævnte vejledning af 1962.

Rekognosceringen efter og udpegningen af SSR påhviler kommunalbestyrelsen, hvorimod den senere eventuelle klargøring (i en beredskabssituation) påhviler ejeren af den enkelte bygning.

Resultatet af udpegningen bedes optaget i den civilforsvarsplan, der skal indsendes hertil til godkendelse pr. 1. januar 1988.

L. Hvidt

administrationschef

/Lahn Høyer

kontorchef

-----------

BILAG

Cirkulære af 17. januar 1985 om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger.

(Udelades her)

-----------

BILAG

Teknisk vejledning i rekognoscering efter og udpegning af egnede kælderrum

 

            til 

      SUPPLERENDE SIKRINGSRUM (SSR) 

      ---------------------------- 

1. FORMÅL

Formålet med rekognoscering efter og udpegning af kælderrum til SSR i bygninger, der mangler sikringsrum, er at tilvejebringe en oversigt over de kælderlokaler i den enkelte bygning, der i en beredskabssituation er bedst egnet til at indrette til beskyttelsesrum for personerne i den pågældende bygning.

Det er ikke hensigten, at de udpegede SSR på nogen måde skal ændre ved pligten til at indrette lovpligtigt sikringsrum ved nybyggeri. SSR skal kun udpeges i eksisterende bygninger, der enten helt mangler lovpligtige sikringsrum eller ikke har lovpligtige sikringsrum med et tilstrækkeligt antal pladser.

2. GRUNDLAG

Rekognosceringen og udpegningen af SSR hviler på følgende grundlag:

2.1. Behovet for sikringsrumpladser i den pågældende bygning eller virksomhed m.v.

2.2. Visse tekniske mindstekrav til de udpegede kælderlokaler.

Rekognosceringen skal omfatte alle eksisterende bygninger i kommunen både i byzoner og i landzoner med undtagelse af:

1. bygninger, der udelukkende er bestemt til bolig for højst 2 husstande,

2. bygninger, der er bestemt både til bolig for 1 husstand og til virksomheder, hvor der ikke be- skæftiges i alt mere end 5 personer samtidig, og

3. bygninger, hvor der ikke er indrettet bolig og ikke beskæftiget mere end 10 personer samtidigt.

Det bemærkes, at de under 1, 2 og 3 nævnte bygninger er de bygninger, der som nybygninger er fritaget for sikringsrumspligt ifølge § 6 stk. 1 i loven om bygningsmæssige civilforsvarsforanstaltninger.

2.1. BEHOV FOR SSR I EN EKSISTERENDE BYGNING ELLER VIRKSOMHED M.V.

SSR skal have en sådan størrelse, at det sammen med eventuelt eksisterende lovpligtigt sikringsrum kan optage det største antal personer, der normalt er til stede i den pågældende bygning eller virksomhed.

Ved fastsættelsen af det nødvendige antal sikringsrumspladser gælder reglerne i § 2, stk. 5 i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 19. december 1984 om sikringsrum.

Hvis det ikke er muligt i den enkelte bygning eller virksomhed at udpege det tilstrækkelige antal SSR, der tilfredsstiller de tekniske krav i punkt 2.2., skal der udpeges det størst mulige antal pladser.

2.2. TEKNISKE KRAV TIL KÆLDERLOKALER DER UDPEGES TIL SSR

Kælderrummene skal efter klargøring være nedstyrtningssikre, yde en rimelig beskyttelse mod brand og imod stråling fra radioaktivt nedfald og have rimelige flugtmuligheder. For at opnå dette, skal det tilstræbes, at kælderrummet opfylder følgende betingelser:

A. Kælderloftet må højst være beliggende 1,25 m over terrænet, der omgiver bygningen, men kælderen bør i øvrigt være lavest muligt beliggende og helst helt under terræn.

B. Kælderens fri højde skal være mindst 1,95 m. Under eventuelle bjælker tillades dog lavere højde.

C. Der skal være let adgang til kælderrummet.

D. Der må ikke i kælderrummet findes rørledninger eller anlæg, der ved brud kan frembyde fare, fx damp, gas, kølevæske og lignende. Rørledninger for vand og varme samt afløbsrør er tilladt i kælderrummet.

E. Loftet over kælderen skal kunne afstives, så det foruden de normale fredsmæssige hvilende og bevægelige belastninger kan bære den belastning, det vil komme ud for, såfremt den omliggende bygning styrter sammen. Kælderloft udført af beton er at foretrække, men loft af træbjælker kan også udpeges.

Størrelsen af nedstyrtningslasten er angivet i § 8, stk. 4, i indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 650 af 19. december 1984 om sikringsrum:

 

 Bygninger med indtil 2 etager   28 kN/kvadratmeter 

 Bygninger med 3-4 etager      34 kN/kvadratmeter 

 Bygninger med mere end 4 etager  41 kN/kvadratmeter 

Der skal ikke ved udpegningen foretages en projektering af afstivningens udførelse. En vejledning om klargøringen af de udpegede SSR med blandt andet retningslinier for udførelsen af loftsafstivningen vil senere blive udsendt af civilforsvarsstyrelsen.

Indtil videre kan der henvises til den i 1962 udsendte »Vejledning om hvorledes private beskyttelsesrum kan indrettes i og uden for bygninger«.

F. Der skal ved klargøringen af SSR kunne etableres en nødudgang for hver påbegyndt 100 personer i rummet, jfr. nedenstående punkt I. Der skal dog mindst være 2 nødudgange fra hvert sikringsrum. Nødudgangen kan fx være et kældervindue med størrelse mindst 0,5 kvadratmeter og mindst 50 cm på den smalleste led. Den ene nødudgang kan eventuelt udføres ved at etablere en åbning (murgennembrydning) med højde x bredde ca. 100 x 70 cm i brandmuren ind til kælderen i naboejendommen, hvis nabokælderen har gode udgangsforhold til det fri.

G. Adgangen til SSR og nødudgangene fra rummet skal være således beliggende, at de kan sikres mod, at udefra kommende sprængstykker trænger ind i rummet, fx ved at der stables sandsække op foran døråbningen og vinduesåbningen.

H. SSR's beskyttelsesfaktor over for radioaktiv stråling skal - eventuelt efter simpel afskærmning af kælderdæk og -vægge med jord, sandsække, eller andet tungt materiale - mindst være 40. Vejledning til bestemmelse af beskyttelsesfaktoren findes i punkt 6.4. i »Retningslinier for civilforsvarsmæssig byanalyse«, civilforsvarsstyrelsen 1968.

I. Ved bestemmelsen af antallet af pladser i det udpegede SSR regnes der med 1 plads pr. 1 kvadratmeter gulvareal i selve opholdsrummet.

Eventuelle overdækkede adgangsveje til SSR medregnes ikke ved beregningen af pladsantallet.

3. TILVEJEBRINGELSE AF OPLYSNINGER

Oplysning om hvilke bygninger der har lovpligtigt sikringsrum og pladsantallet i sikringsrummet findes hos bygningsmyndigheden og hos det kommunale civilforsvar.

For at finde frem til de eksisterende bygninger, der skal rekognosceres for SSR, skal antallet af husstande, henholdsvis antallet af »beskæftigede« i bygningerne kendes. Fra kommunens bygnings- og boligregister (BBR), henholdsvis fra det lokale arbejdstilsyn, brancheforeninger, offentlige administrationskontorer, skoletilsyn m.v., kan der fås oplysninger om disse forhold. I øvrigt kan man henvise til kapitel 3.2., befolkningsanalyse, kildeanvisning, i »Retningslinier for civilforsvarsmæssig byanalyse«, civilforsvarsstyrelsen 1968.

Fra kommunernes tekniske forvaltning vil der sædvanligvis kunne tilvejebringes tegninger af de enkelte bygninger til brug for rekognosceringen. Desuden kan der fra BBR fås oplysning om, hvilke bygninger der har kælder og det totale areal af kælderen, samt hvor stort et kælderareal der har loftet beliggende lavere end 1,25 m over terrænet rundt om bygningen, jfr. foranstående punkt 2.2.A.

4. REGISTRERING AF DE UDPEGEDE SSR

Der udarbejdes en fortegnelse over de udpegede rum indeholdende oplysninger om:

1. Ejendommens BBR nummer.

2. Det supplerende sikringsrums adresse.

3. Ejendommens matr.nr.

4. Ejerens/administratorens navn og adresse.

5. En skitse visende rummets beliggenhed i kælderen.

6. Antal pladser i SSR.

7. Oplysninger om eventuelt lovpligtigt sikringsrum i bygningen.

5. INDBERETNING TIL CIVILFORSVARSSTYRELSEN

Resultatet af udpegningen bedes optaget i den civilforsvarsplan, der skal indsendes hertil til godkendelse pr. 1. januar 1988.

6. MEDDELELSE TIL EJEREN/ADMINISTRATOREN AF EJENDOMMEN

Når udpegningen af SSR er afsluttet, skal kommunalbestyrelsen sende meddelelse til ejeren/administratoren af de bygninger, hvori der er udpeget SSR. Meddelelsen skal indeholde oplysning om hvilke(t) kælderrum, der er udpeget og til hvor mange personer. Meddelelsen skal være bilagt forannævnte »Vejledning om hvorledes private beskyttelsesrum kan indrettes i og uden for bygninger«, civilforsvarsstyrelsen 1962.

En standardudformning af meddelelsen vil senere blive udsendt til kommunalbestyrelserne.

Officielle noter

Ingen