Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende offentlige beskyttelsesrum

(Til samtlige civilforsvarskommissioner og CF-regioner)


Flere civilforsvarskommissioner har peget på vanskeligheden ved at finde kælderrum, der tilfredsstiller samtlige tekniske krav, der er opstillet i punkt 2.4. i Civilforsvarsstyrelsens Vejledning af marts 1977 i rekognoscering efter og udpegning af egnede lokaliteter til supplerende offentlige beskyttelsesrum. I denne anledning skal styrelsen meddele, at såfremt behovet for supplerende offentlige beskyttelsesrum ikke kan dækkes, fordi der ikke findes et tilstrækkeligt antal kælderrum, der tilfredsstiller samtlige tekniske krav i vejledningen, er styrelsen indstillet på, at kommissionen slækker på kravene i en vis udstrækning, så langt det kan skønnes at være forsvarligt.

Nedenfor er angivet nogle retningslinier for acceptable afvigelser fra de tekniske krav i punkt 2.4. i vejledningen:

A.Kælderloftet må højst være beliggende 1,1 (1,0) m over det omgivende terræn. Denne højde kan forøges til ca. 1,25 m, hvis den fritliggende del af kældervæggen kan afskærmes med jord eller sandsække i påkommende tilfælde.

C. Kravet om, at der skal være let adgang til kælderrummet i fredstid, kan eventuelt lempes, idet det må erindres, at det er forudsat i vejledningen, at de udpegede kælderrum skal ombygges i en vis mindre udstrækning, når de skal klargøres til brug som supplerende offentlige beskyttelsesrum.

E. Minimumstykkelsen af betondækket, 14 cm, kan nedsættes til 12 cm, eventuelt lidt mindre. Kravet om, dækket altid skal være af beton, er derimod ufravigeligt.

F. Minimumstykkelsen af de omgivende vægge udført af uarmeret beton, 40 cm, kan nedsættes til 35 cm, eventuelt lidt mindre.

C. Forbudet mod direkte fjernvarmeledninger i kælderrummet kan anses for at være bortfaldet. Alle vandførende rørledninger, også afløbsledninger, kan accepteres i kælderrummet.

Såfremt disse lempelser måtte give mulighed for udpegning af yderligere egnede rum til supplerende offentlige beskyttelsesrum bedes indberetning herom givet inden den 1. oktober 1981.

P. D. V.

E. B.

/Lahn Høyer

Officielle noter

Ingen