Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af
statslån, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om
indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v.

(Etablering af én afregningskonto samt ny måde at afregne overskydende selskabsskat på)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1079 af 22. december 1993 om bemyndigelse til optagelse af statslån foretages følgende ændring:

1. Efter § 3 indsættes:

»§ 3 a. Finansministeren kan fastsætte regler for betalingsformidling og afvikling af ind- og udbetalinger mellem staten, kommuner, amtskommuner og arbejdsløshedskasser. Ministeren kan herunder bestemme, at kommuner, amtskommuner og arbejdsløshedskasser skal modtage og afregne betalinger med staten i et særligt, dertil etableret betalingssystem.

    Stk. 2. Afregning af følgende beløb mellem staten, kommuner og amtskommuner samt indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag sker gennem en konto oprettet for hver enkelt kommune og amtskommune i det under stk. 1 nævnte betalingssystem:

1) Kommunale skatter og kirkelige afgifter i henhold til lov om kommunal indkomstskat.

2) Tilskud og tilsvar i henhold til lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner.

3) Refusionsbeløb og bidrag til udligningsordningen i henhold til lov om udligning af visse kommunale og amtskommunale udgifter til merværdiafgift og om det kommunale momsfond.

4) Beløb, der afregnes til staten i henhold til lov om fordeling mellem staten, kommunerne og amtskommunerne af skattenedslaget som følge af personskattelovens skatteloft.

5) Tilskud i henhold til lov om trafikstøtte til mindre øer.

6) Statslig refusion af ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, lov om social service, lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, lov om social pension, lov om delpension, lov om individuel boligstøtte og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

    Stk. 3. Beløb, som de anerkendte arbejdsløshedskasser opkræver hos medlemmerne til dækning af arbejdsløshedskassernes udgifter til medlemsbidrag til staten og bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension ved udbetaling af dagpenge m.v., jf. §§ 76 og 77 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., indsættes på en konto oprettet for hver enkelt arbejdsløshedskasse i det under stk. 1 nævnte betalingssystem.

    Stk. 4. Finansministeren kan fastsætte regler om, at Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd skal anvende det i stk. 1 nævnte betalingssystem.

§ 3 b. Finansministeren kan fastsætte regler om, at kommuner og amtskommuner skal anvende det under § 3 a, stk. 1, nævnte betalingssystem til udbetaling af nærmere opregnede ydelser, herunder betaling af tilskud til Hovedstadens Sygehusfællesskab og Hovedstadens Udviklingsråd.

    Stk. 2. En kommune eller amtskommune skal overføre tilstrækkelige midler til sin konto i det under § 3 a, stk. 1, nævnte betalingssystem, så kontoen ikke på noget tidspunkt får en negativ saldo. For ydelser udbetalt direkte fra kontoen til endelig modtager skal kommunen eller amtskommunen senest på tidspunktet for ydelsernes udbetaling have overført et beløb til kontoen svarende til kommunens eller amtskommunens andel af den samlede udbetaling før indeholdelse af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v.

§ 3 c. Finansministeren kan fastsætte regler for modregning på kontoen, herunder om, at der foretages automatisk modregning over kontoen ved betalinger med forfald samme dag.

    Stk. 2. På forfaldstidspunktet for en betaling til staten, som er fastsat afviklet over det betalingssystem, der nævnes i § 3 a, stk. 1, kan staten automatisk foretage hævning af det skyldige beløb. Dette gælder dog ikke, hvis en kommune eller amtskommune har meddelt finansministeren, at man ikke ønsker en sådan hæveadgang. Kommunen eller amtskommunen skal i så fald betale morarenter ved manglende afvikling af betalingen på forfaldstidspunktet. Nærmere bestemmelser herom fastsættes i medfør af § 3 d.

§ 3 d. Finansministeren fastsætter regler om hæveadgang og generelle forretningsvilkår for indskud eller indestående på kontiene, hvis ikke andet fremgår af anden lovgivning.«

§ 2

I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 799 af 24. september 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 76, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Der oprettes en konto for hver arbejdsløshedskasse i det betalingssystem, der etableres efter § 3 a i lov om bemyndigelse til optagelse af statslån.

    Stk. 3. Indestående på kontoen forrentes med diskontoen. Den enkelte arbejdsløshedskasse kan indgå aftale med finansministeren om at binde renten for en periode. Nærmere vilkår, herunder binding, aftales mellem arbejdsløshedskassen og finansministeren. Tilskrevne renter tilfalder arbejdsløshedskassen. Finansministeren fastsætter nærmere regler om rentetilskrivning samt vilkår for aftalen efter forhandling med beskæftigelsesministeren.

    Stk. 4. Beløb, som kassen opkræver hos medlemmerne efter stk. 1, indsættes på kassens konto i det i stk. 2 nævnte betalingssystem umiddelbart efter sidste rettidige betalingsdag for medlemmernes indbetaling af beløbet til kassen. Det samme gælder for beløb, som kassen opkræver efter § 77, stk. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan efter forhandling med Landsarbejdsrådet fastsætte regler om, at arbejdsløshedskasser med kvartalsvis opkrævning forud kun skal indsætte 1/3 af beløbet i begyndelsen af hver måned på kassens konto i det under stk. 2 nævnte betalingssystem. Direktøren kan endvidere efter forhandling med Landsarbejdsrådet fastsætte regler om fradrag i indbetalingen som følge af restancer vedrørende medlemsbidrag.

    Stk. 5. Sker indsættelse af beløb på kassens konto i det nævnte betalingssystem, jf. stk. 2, ikke rettidigt, skal kassen betale renter af beløbet til staten for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen med 1/12 af den aktuelt gældende morarente, der er fastsat efter rentelovens § 5.

    Stk. 6. Beløb efter stk. 1, 1. pkt., indbetales til staten månedsvis bagud fra kassens konto i det nævnte betalingssystem og udgør for hver måned 1/12 af det årlige beløb afrundet til nærmeste hele kronebeløb. Beløb opkrævet efter § 77, stk. 7, indbetales til staten månedsvis bagud fra kontoen med 1/12 af det årlige beløb afrundet til nærmeste hele kronebeløb med henblik på indbetaling til Arbejdsmarkedets Tillægspension efter regler fastsat i henhold til § 85 c, stk. 6, jf. § 85 c, stk. 5.

    Stk. 7. Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter efter forhandling med Landsarbejdsrådet nærmere regler om de i stk. 4-6 nævnte forhold.«

2. I § 77, stk. 7, ændres »kan kassen opkræve et særligt bidrag« til: »opkræver kassen et særligt bidrag, jf. § 85 c, stk. 5«.

§ 3

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 736 af 28. august 2002, foretages følgende ændringer:

1. I § 29 B, stk. 5, 3. pkt., ændres »4 pct.« til: »4,2 pct.«

2. § 29 B, stk. 5, 5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Tilbagebetaling af overskydende skat inklusive godtgørelse sker i videst muligt omfang ved modregning i ordinær acontoskat vedrørende det efterfølgende indkomstår, der forfalder den 20. november. De statslige told- og skattemyndigheder anviser eventuel resterende overskydende skat inklusive godtgørelse til betaling senest 2 bankdage efter den 20. november i kalenderåret efter indkomståret eller ved et forskudt indkomstår senest 2 bankdage efter den 20. november i kalenderåret efter det kalenderår, som det forskudte indkomstår træder i stedet for. Er den 20. november en lørdag eller søndag, anvises betalingen dog senest 3 bankdage efter den 20. november.«

3. I § 29 B, stk. 5, 6. pkt., der bliver 8. pkt., udgår »den 1. november«.

4. I § 29 B, stk. 5, 8. pkt., der bliver 10. pkt., ændres »Hvis tilbagebetaling sker senere end den 20. november« til: »Hvis tilbagebetaling ikke sker rettidigt, jf. 6. og 7. pkt.«

§ 4

    Stk. 1. Tidspunktet for ikrafttrædelsen af §§ 1 og 2 eller dele af disse bestemmelser fastsættes af finansministeren.

    Stk. 2. § 3 træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

    Stk. 3. § 3 har virkning for udbetaling af overskydende skat vedrørende indkomståret 2002 og senere indkomstår.

§ 5

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. december 2002

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Thor Pedersen