Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulæreskrivelse om ændring af indenrigsministeriets cirkulære nr. 174 af 27. oktober 1980 om valg til folketinget.

(Bedømmelse af brevstemmesedler)

(Til samtlige amtmænd, kommunalbestyrelser og valgbestyrelser)


I indenrigsministeriets cirkulære nr. 174 af 27. oktober 1980 om valg til folketinget foretages følgende ændring:

I afsnit XI, Bedømmelse af stemmesedler, b. Brevstemmesedler, udgår sidste punktum (»Med samme begrundelse gav udvalget efter folketingsvalget i 1977 udtryk for, at brevstemmesedler, hvorpå der alene var påført »S«, »VS« eller »SF« skulle forkastes.') og i stedet indsættes:

»Et udvalg under indenrigsministeriet, hvori samtlige partier i folketinget har været repræsenteret, har den 4. juni 1982 afgivet betænkning om bedømmelse af brevstemmer. I betænkningen giver et flertal i udvalget udtryk for, at brevstemmesedler, som alene er påført en uofficiel bogstavbetegnelse bestående af FLERE bogstaver, kan anses som gyldige, hvis der ikke hersker rimelig tvivl om, hvilket parti vælgeren har villet stemme på. Brevstemmesedler, som alene er påført f.eks. »SF«, »CD« eller »VS« giver ikke anledning til rimelig tvivl om vælgerens ønske, og disse stemmesedler bør derfor anses som gyldige. Brevstemmesedler, som f.eks. er påført »KF« bør derimod anses for ugyldige, fordi det kan være tvivlsomt, hvilket parti vælgeren har villet stemme på, idet »KF« kan henvise både til Det konservative Folkeparti og til Kristeligt Folkeparti.

Brevstemmesedler med uofficielle bogstavsbetegnelser bestående af eet bogstav må derimod efter udvalgets opfattelse altid anses for ugyldige. En brevstemmeseddel, der alene er påført »S«, vil således ikke kunne godkendes som en stemme for Socialdemokratiet.

I betænkningen udtales endvidere, at brevstemmesedler, som alene er påført en forkortelse af partibetegnelsen, bør godkendes, hvis der ikke hersker nogen rimelig tvivl om, hvilket parti vælgeren har villet stemme på. En brevstemmseddel, som alene er mærket f.eks. »Soc.dem.« eller »Konservative« vil således kunne godkendes.

Betænkningen har været forelagt folketingets udvalg til valgs prøvelse, der ikke har haft bemærkninger til den. Bedømmelsen af brevstemmesedler bedes fremtidig foretaget i overensstemmelse med det i betænkningen udtalte'.

Britta Schall Holberg

/Vilh. Beckmeyer

Officielle noter

Ingen