Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændrede regler for supplementsunderstøttelse og udligningsbeløb

(Til samtlige ansættelsesmyndigheder)

 

1. Indledning

Statens supplementsunderstøttelse ydes til personer, der har haft en længerevarende ikke-pensionsberettigende ansættelse i staten. Understøttelse ydes efter regler fastsat af finansministeren med Finansudvalgets tilslutning og udbetales ved afsked på grund af alder eller svigtende helbred.

Ved oprettelsen af arbejdsmarkedspensionsordninger for brede personalegrupper i staten pr. 1. april 1990 etableredes en overgangsordning for tiden indtil udbetaling fra arbejdsmarkedspensionsordningerne har en størrelse, der mindst svarer til den hidtidige understøttelse. Overgangsordningen sikrer tidligere medarbejdere, der får mindre i pension fra arbejdsmarkedspensionsordningen end understøttelsen, et udligningsbeløb fra staten, der udligner forskellen mellem pension og understøttelse. Der henvises til Finansministeriets, Administrations- og Personaledepartementets cirkulæreskrivelse af 25. juni 1991 om udligningsbeløb mellem pension og supplementsunderstøttelse.

På Finansloven 2003, § 36, tekstanmærkning nr. 124 er reglerne om supplementsunderstøttelse og udligningsbeløb ændret på følgende punkter :

2. Aldersbetinget supplementsunderstøttelse

Understøttelse ved fratræden på grund af alder ydes fra den 1. i måneden efter det 67. år. For personer, der er født den 1. juli 1939 eller senere ydes understøttelse dog fra den 1. i måneden efter det fyldte 65. år.

3. Bagatelgrænse for udbetaling af udligningsbeløb

Udligningsbeløb under 100 kr. årligt, der aktualiseres den 1. januar 2003 og senere, udbetales ikke.

4. Modregning af bonustilskrivning

I det ovennævnte cirkulære af 25. juni 1991 var det forudsat, at der årligt fra pensionsinstitutterne skulle indhentes oplysning om generel bonusregulering af arbejdsmarkedspensionerne, og at udligningsbeløbet skulle reduceres med sådan bonustilskrivning.

Denne bestemmelse er udgået.

5. Regulering af supplementsunderstøttelser

Pr. 1. april 2002, 1. april 2003, 1. april 2004 og 1. oktober 2004 reguleres supplementsunderstøttelser, der var aktualiseret senest pr. 1. april 1990, med den generelle procentregulering, som pr. disse datoer gives til tjenestemandspensioner.

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 7. januar 2003

P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard