Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om ændring af regler om kvalificeret svagelighedspension og udbetaling af opsat pension for tjenestemænd m.fl.

 

1. Indledning

Ved lov nr. 1041 af 17. december 2002 er der foretaget en ændring af tjenestemandspensionslovens § 7 om pension ved afsked på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed i tilfælde, hvor tjenestemandens erhvervsevne på afskedstidspunktet er nedsat med mindst 2/3 (kvalificeret svagelighedspension).

Endvidere er der sket ændring af § 24 om udbetaling af opsat pension på grund af helbredsmæssige forhold.

1.1. Kvalificeret svagelighedspension

Efter de hidtidige regler var ydelse af kvalificeret svagelighedspension betinget af, at tjenestemanden tilkendtes mellemste eller højeste førtidspension efter lov om social pension, fordi erhvervsevnen var nedsat til en tredjedel eller derunder.

Ved førtidspensionsreformen på det sociale område fra 1. januar 2003 er erhvervsevnetabskriteriet afskaffet og erstattet af et arbejdsevnekriterium, ligesom de hidtidige 4 satser for førtidspension er erstattet af 1 sats.

Ved ændringen af tjenestemandspensionsloven er erhvervsevnetab på mindst 2/3 fastholdt som kriterium for ydelse af kvalificeret svagelighedspension, men ydelsen heraf er ikke længere betinget af, at den pågældende er tilkendt førtidspension efter lov om social pension. Afgørelse af om erhvervsevnetabskriteriet er opfyldt, træffes for fremtiden af Personalestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Nævnet for Helbredsbedømmelser i Tjenestemandssager (Helbredsnævnet).

1.2. Udbetaling af opsat pension

Efter de hidtidige regler kunne en opsat pension komme til udbetaling uanset den pågældendes alder, hvis den pågældende fik tilkendt førtidspension efter lov om social pension på grund af helbredsmæssige forhold og i så fald fra samme tidspunkt.

Efter lovændringen kan en opsat pension komme til udbetaling uanset den pågældendes alder, hvis den pågældendes erhvervsevne er nedsat til halvdelen eller derunder på grund af helbredsmæssige forhold. Afgørelse af om erhvervsevnetabskriteriet er opfyldt, træffes af Personalestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet. Udbetaling af den opsatte pension sker i givet fald fra den 1. i måneden, efter at sag herom er rejst over for Personalestyrelsen.

2. Personkreds

Lovændringen omfatter

  Tjenestemænd i staten og folkekirken

  Tjenestemænd i »den lukkede gruppe« i folkeskolen, jfr. lovbek. nr. 679 af 17. september 1998

  Ansatte omfattet af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret

  Ansatte med tjenestemandspensionsrettigheder i statslige pensionsordninger og statsgaranterede pensionskasser

I lov om vederlag og pension mv. for ministre er der foretaget en ændring svarende til ændringen af tjenestemandspensionsloven vedrørende udbetaling af opsat pension.

3. Virkningstidspunkt

Lovændringerne træder i kraft den 18. december 2002. Ændringen vedrørende kvalificeret svagelighedspension gælder dog ikke for tjenestemænd, der efter reglerne i lov om social pension er tilkendt førtidspension, invaliditetsydelse eller bistands- og plejetillæg, eller for hvem der er påbegyndt sag herom inden den 1. januar 2003. For disse tjenestemænd gælder de hidtidige regler i § 7 i lov om tjenestemandspension. Det betyder, at ydelse af kvalificeret svagelighedspension forudsætter, at der er tilkendt den pågældende mellemste eller højeste førtidspension i henhold til de hidtidige regler i lov om social pension.

Om en sag om førtidspension mv. efter lov om social pension er påbegyndt før den 1. januar 2003, afhænger af, om den pågældende kommune inden denne dato har truffet en beslutning om at indlede en førtidspensionssag. En sådan beslutning kan ikke træffes, før alle andre muligheder for at yde hjælp til arbejdsfastholdelse, aktivering, revalidering, behandling og andre foranstaltninger er afprøvet. Selv om sådanne foranstaltninger er iværksat før 1. januar 2003, er dette derfor ikke i sig selv ensbetydende med, at en sag om førtidspension er påbegyndt før denne dato.

4. Procedure

4.1 Behandling af sager om afsked med kvalificeret svagelighed efter hidtidige regler

Sager, der på grund af overgangsreglen som beskrevet oven for fortsat skal behandles efter de hidtidige regler, behandles også proceduremæssigt som hidtil, jfr. Finansministeriets cirkulære af 1. september 2001 om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær

4.2. Behandling af sager om afsked med kvalificeret svagelighed efter nye regler

Ved behandling af sager, der er omfattet af lovændringen, vil cirkulære af 1. september 2001 om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær ligeledes fortsat finde anvendelse, dog bortset fra § 7, stk. 4, om indsendelse af kendelse om mellemste eller højeste sociale førtidspension.

Helbredsnævnet vil imidlertid fremtidig skulle foretage 2 vurderinger.

Nævnet skal for det første som hidtil vurdere om tjenestemanden er tjenstdygtig, dvs. om der er udsigt til, at tjenestemanden inden for et rimeligt tidsrum vil være i stand til at genoptage arbejdet i normalt omfang.

For det andet skal nævnet vurdere, om tjenestemanden har mistet mindst 2/3 af sin erhvervsevne. Hvis det indhentede lægelige grundlag til brug for stillingtagen til tjenstdygtigheden også muliggør stillingtagen til erhvervsevnetabet, vil dette ske samtidig, og Personalestyrelsen vil på grundlag heraf afgive en endelig udtalelse om tjenestemandens krav på pension, jfr. tjenestemandslovens § 31, stk. 2.

Hvis det vurderes, at tjenestemanden er utjenstdygtig, men at det lægelige grundlag ikke er tilstrækkeligt til vurdering af erhvervsevnetabet, vil Personalestyrelsen afgive en udtalelse på dette grundlag og afskedigelse vil herefter kunne finde sted. Personalestyrelsen vil samtidig anmode ansættelsesmyndigheden om at foranledige supplerende lægelige oplysninger indhentet. Hvis det på grundlag heraf efterfølgende vurderes, at tjenestemanden har mistet mindst 2/3 af sin erhvervsevne på afskedstidspunktet og betingelserne i øvrigt er opfyldt, vil den pågældende blive tillagt kvalificeret svagelighedspension med virkning fra afskedstidspunktet.

4.3. Behandling af sager om udbetaling af opsat pension efter nye regler

Afgørelse om udbetaling af opsat pension på grund af helbredsforhold træffes fremtidig af Personalestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Helbredsnævnet. Personer, der måtte rejse sag herom over for den tidligere ansættelsesmyndighed eller pensionsberegnende myndighed, skal derfor henvises til at rejse sagen over for Personalestyrelsen.

5. Afslutning

Cirkulæret har virkning fra 18. december 2002. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Ulrik Gjesingfelt, Personalestyrelsen, tlf. 33 92 88 76, e-mail ulg@perst.dk

Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 15. januar 2003

P.M.V.
E.B.
Gorm Neigaard