Dokumentets indarbejdede forskrifter
Redaktionel note
Den fulde tekst

Datasammenskrivning af Lov om fyrværkeri. (* 1)

Denne datasammenskrivning omfatter lov nr. 193 af 24/05/1972, lov nr. 1054 af 23/12/1992 og lov nr. 1096 af 21/12/1994.


§ 1. Fyrværkeri må ikke fremstilles eller indføres uden tilladelse af indenrigsministeren eller den, han bemyndiger dertil.

Stk. 2. Ved fyrværkeri i denne lov forstås pyrotekniske artikler. Ved pyrotekniske artikler forstås artikler, der indeholder stoffer eller en blanding af stoffer, som er fremstillet med henblik på at frembringe en effekt i form af lys, lyd, varme, gas eller røg som et resultat af en kemisk reaktion.

Stk. 3. Undtaget fra bestemmelserrne i denne lov er pyrotekniske artikler, der er monteret som udløsermekanisme i sikkerhedsudstyr og selvoppusteligt redningsudstyr.

Stk. 4. Til brug ved behandlingen af ansøgninger om tilladelse efter stk. 1 kan forlanges en teknisk undersøgelse af fyrværkeriet. Udgifterne hertil afholdes af ansøgeren.

§ 2. Fyrværkeri må ikke overdrages, erhverves, opbevares eller anvendes uden politiets tilladelse.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte bestemmelser, hvorefter fyrværkeriartikler helt eller delvis undtages fra bestemmelsen i stk. 1.

§ 3. Indenrigsministeren kan fastsætte bestemmelser om

  • 1) forbud mod salg til personer under 18 år af fyrværkeri samt kemikalier, der kan anvendes til fremstilling af fyrværkeri, og
  • 2) kontrol med lovens overholdelse, herunder om mærkning af fyrværkeri.
  • 3) opbevaring af fyrværkeri.

§ 4. Beredskabsstyrelsen og politiet har til enhver tid uden retskendelse mod behørig legitimation adgang til virksomheder, der fremstiller, indfører, opbevarer eller forhandler fyrværkeri, og kan i forbindelse hermed for fabrikantens eller importørens regning udtage prøver af fyrværkeriartikler og underkaste disse en teknisk undersøgelse.

§ 5. Indenrigsministeren kan fastsætte gebyrer for undersøgelser efter § 1, stk. 2, og § 4, der foretages af Beredskabsstyrelsen.

§ 6. Loven gælder ikke for offentlige myndigheder, der anvender fyrværkeri som led i deres virksomhed.

§ 7. Med bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år straffes den, der overtræder § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1. På samme måde straffes den, der tilsidesætter vilkår, som er fastsat i tilladelser efter loven.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde, hæfte eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 2 år for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Stk. 3. Er en overtrædelse begået af et selskab, en forening, en selvejende institution, en fond eller lignende, kan bødeansvar pålægges den juridiske person som sådan. Er overtrædelsen begået af staten, en kommune eller et kommunalt fællesskab, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, kan bødeansvar pålægges staten, kommunen eller det kommunale fællesskab.

§ 8. Loven træder i kraft den 1. juli 1972.

Stk. 2. Lov nr. 18 af 28. januar 1966 om fyrværkeri ophæves.

§ 9. Ophævet.

§ 10. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Indenrigssministeriet, den 13. februar 1995

Anne von der Recke

Redaktionel note
  • (* 1) Ved Kongelig resolution af 6. december 1991 er sager vedrørende brandlovgivningen og fyrværkerilovgivningen samt sager vedrørende Statens Brandinspektion overført fra Justitsministeriet til Indenrigsministeriet fra 1. januar 1992. Bekendtgørelse nr. 952 af 6. december 1991.