Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Driftsmæssige forskrifter for Hoteller m.v. (* 1)


1 Definitioner

1.1 Hoteller m.v.: Hoteller, moteller, pensionater, kroer, klublejligheder, kollegier, kostskoler, feriehjem, spejderhytter og lignende virksomheder m.m. samt institutioner for handicappede personer, såsom sygehuse, sygehjem, plejehjem, hvilehjem, rekreationshjem, alderdomshjem og lignende institutioner.

1.2 Soverum: Rum med sovepladser, herunder for personale.

1.3 Soverumsafsnit: Et eller flere soverum med tilhørende gange, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende soverumsafsnit.

To eller flere soverumsafsnit med fælles flugtvej betragtes som et afsnit. Dette gælder dog ikke for så vidt angår forskrifternes kapitel 5.

1.4 Fast vagtordning: Døgnbemandet vagtrum i et soverumsafsnit, der kun omfatter 1 etage med en ganglængde på højst 50 m.

2 Generelt

2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at disse forskrifter overholdes.

2.2 Restaurationer, kantiner, spisesale, selskabslokaler og andre forsamlingslokaler (med tilhørende flugtveje) til mere end 150 personer er omfattet af »Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler«.

3 Nød- og panikbelysning

3.1 I hoteller med nød- og panikbelysning skal der være ansat mindst 1 person, der er instrueret om anlæggets betjening, afprøvning og vedligeholdelse.

3.2 Ved betjeningstavler for nød- og panikbelysningsanlæg med egen strømforsyning (akkumulatorer, generatorer m.m.) skal der være ophængt en af brandmyndigheden godkendt instruks med udførlig vejledning i anlæggets betjening, afprøvning og vedligeholdelse.

3.3 Der henvises i øvrigt til punkterne 6.2.5, 6.2.6, 7.1 og 7.4.

4 Varslingsanlæg

4.1 Generelt

4.1.1 I portierloge, vagtrum el.lign. i hoteller m.v. med sådanne lokaliteter skal der være anbragt en af brandmyndigheden godkendt varslingsinstruks, hvis indhold skal tilpasses anlæggets art og betjening (jfr. punkterne 4.2.1 og 4.2.2) samt de stedlige forhold ud fra følgende retningslinier, der angiver de nødvendige funktioners rækkefølge:

  • a) Brandvæsenet skal tilkaldes (alarmeringsmåde angives).
  • b) Der skal foretages varsling af personer i brandtruede soverumsafsnit, medmindre varslingsanlægget i forvejen er startet, jfr. dog punkt 4.2.1.
  • c) Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde.
  • d) Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om brandens omfang samt om personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Hvis de i punkterne a og b nævnte funktioner kan udføres samtidigt, skal dette klart fremgå af varslingsinstruksens tekst.

4.1.2 Konstaterede fejl ved varslingsanlæg skal omgående afhjælpes.

4.1.3 Hvis afbrydere (herunder gruppeafbrydere) for varslingsanlæg er anbragt i skab, skal dette altid være aflåst. Skabet må ikke anvendes til andet formål.

4.1.4 Der henvises i øvrigt til punkt 7.1.

4.2 Institutioner for handicappede personer.

4.2.1 I institutioner med varslingsanlæg, baseret på samtaleanlæg mellem vagtrum og de enkelte soverum, skal den i punkt 4.1.1 b omtalte varsling bestå af såvel varslingssignal som mundtlig instruktion.

I institutioner med varslingsanlæg alene for personale (eventuelt i form af et automatisk brandalarmeringsanlæg, jfr. punkt 4.2.2) skal punkt 4.1.1 a og b affattes i overensstemmelse hermed.

4.2.2 I soverumsafsnit, der er indrettet efter den 1. februar 1977, skal der være installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg som angivet i punkt 4.2.3.

Dette krav gælder dog ikke for soverumsafsnit med fast vagtordning, jfr. punkt 1.4, hvis soverumsafsnittet er indrettet før den 1. april 1983.

4.2.3 Automatiske brandalarmeringsanlæg skal udføres, vedligeholdes og kontrolleres i overensstemmelse med forskrifter, udsendt af Dansk Forening for Skadesforsikring.

Der skal anbringes røgdetektorer i flugtveje (gange og trapper) og termodetektorer i alle øvrige rum. Påvirkning af 1 detektor skal bevirke alarmafgivelse i alle vagtrum og personaleboliger i institutionen. I institutioner med automatisk sprinkleranlæg kan opsætning af termodetektorer udlades.

Automatiske brandalarmeringsanlæg skal endvidere være udført med alarmafgivelse til brandvæsenet. Alarmafgivelse fra anlæg, der er installeret efter den 1. april 1983, skal ske efter påvirkning af 1 termodetektor eller 2 røgdetektorer (nabodetektorer).

5 Brandslukningsmateriel

5.1 I soverumsafsnit skal der på let tilgængelige steder installeres vandfyldte slangevinder, tilsluttet bygningens vandforsyning, jfr. punkt 5.6.

I soverumsafsnit, der er oprettet før den 1. januar 1973 (sygehuse dog før den 1. februar 1977), kan der anbringes håndsprøjtebatterier i stedet for vandfyldte slangevinder.

5.2 Det i punkt 5.1 nævnte brandslukningsmateriel skal anbringes på en sådan måde, at der fra et vilkårligt punkt bliver højst 25 m til nærmeste slukningsredskab.

5.3 Slukningsredskaber skal anbringes således, at de ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse.

5.4 I køkkener for egentlig madlavning skal der anbringes mindst 1 håndildslukker, jfr. punkt 5.7, ved udgangsdøren. Endvidere skal der anbringes et brandtæppe umiddelbart ved frituregryder o.lign.

5.5 Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal markeres i overensstemmelse med DS 734.

5.6 Vandfyldte slangevinder skal udføres i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

Tidligere og godkendelser af vandfyldte slangevinders ydelse og placering er dog fortsat gældende.

5.7 Håndildslukkere skal være kulsyresne- eller pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af godkendte typer efter DS 2120.

Kulsyresneslukkere skal være af mindst type 55 B. Pulverslukkere skal være af mindst type 89 B.

Eksisterende 6 kg kulsyresne- og pulverslukkere af ikke-godkendte typer kan dog bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af håndildslukkere, der er godkendt efter DS 2120.

Håndildslukkere skal være ophængt i bekvem højde over gulv.

5.8 Der henvises i øvrigt til punkterne 7.2-7.4.

6 Ordensregler

6.1 Generelt.

6.1.1 Redningsåbninger skal til enhver tid kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj, jfr. dog punkt 6.2.3.

Der skal være fri og uhindret adgang til åbningerne for personer i rummene.

6.1.2 Arealer, der er nødvendige for fremføring og anvendelse af brandvæsenets køretøjer, må ikke benyttes til parkering eller andre formål, som kan hindre brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

6.1.3 Teknikrum (ventilationsrum m.v.) skal altid holdes rengjorte og må ikke indeholde oplag af nogen art.

6.2 Flugtveje.

6.2.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst på en sådan måde, at man med sikkerhed kan færdes der.

I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art. Brandmyndigheden kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v.( men ikke trapper) indrettes til andre formål end trafik, hvis disse formål ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer funktionen som flugtvej.

Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantninger o.lign., som kan hindre evakuering. Udvendige flugtveje skal være ryddet for sne og is i vinterhalvåret.

6.2.2 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgler eller særligt værktøj, når der sker benyttelse af de lokaler, som flugtvejene har tilknytning til. Dørene skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag), anbragt i bekvem højde over gulv (ca. 1 m - dog mindst 1,6 m for pasquilbeslag).

I institutioner for handicappede personer må åbningsbeslag ikke dækkes af plastkupler el.lign.

6.2.3 Brandmyndigheden kan tillade, at redningsåbninger og flugtvejsdøre i institutioner for handicappede personer aflåses, hvis en sådan aflåsning er absolut nødvendig ud fra andre sikkerhedsmæssige hensyn end de brandmæssige.

Det er dog en forudsætning,

at soverumsafsnittet har fast vagtordning, jfr. punkt 1.4,

at aflåsede vinduer og døre kan åbnes med samme nøgle, og

at alt personale i soverumsafsnittet altid har en sådan nøgle på sig.

6.2.4 Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til daglig, kan af brandmyndigheden kræves afmærket NØDUDGANG i overensstemmelse med DS 734.

6.2.5 Flugtvejsdøre må ikke maskeres eller dækkes med gardiner, skærmbrædder el. lign., ligesom nødbelysningslamper og skilte, jfr. punkt 6.2.4, ved dørene altid skal være synlige.

6.2.6 Nødbelysningen skal være tændt hele døgnet.

Brandmyndigheden kan dog fravige dette krav for så vidt angår flugtveje, som skønnes tilstrækkeligt belyst af dagslys, når nødbelysningen automatisk tændes ved mørkets frembrud.

6.3 Branddøre m.v.

6.3.1 Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre skal altid holdes lukket og må ikke være forsynet med kiler, kroge, hasper eller andet, som kan fastholde dørene i åben stilling, jfr. dog punkt 6.3.2. Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion. jfr. dog punkt 6.3.4.

6.3.2 Uanset bestemmelserne i punkt 6.3.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer, opsat umiddelbart ved de pågældende døre.

Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring.

6.3.3 Konstateres det ved brandmyndighedens eftersyn, at selvlukkende døre kan fastholdes i åben stilling i strid med bestemmelserne i punkt 6.3.1, skal brandmyndigheden kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt 6.3.2.

6.3.4 I institutioner for handicappede personer kan selvlukkemekanisme på døre mellem soverum og gange fjernes under forudsætning af,

at der i soverumsafsnittet installeres et automatisk brandalarmeringsanlæg som angivet i punkt 4.2.3, og

at gange, hvis længde overstiger 25 m, opdeles med selvlukkende døre, der er tætsluttende i fals.

Tidligere meddelte godkendelser (baseret på fast vagtordning og enten automatisk brandalarmeringsanlæg eller automatisk sprinkleranlæg) er dog fortsat gyldige.

6.3.5 Brandmyndigheden kan kræve, at branddøre afmærkes BRANDDØR - HOLDES LUKKET. Afmærkningen skal være i overensstemmelse med DS 734.

6.4 Opslag.

6.4.1 På steder, hvor personalet færdes, skal der anbringes opslag med i det mindste følgende indhold:

»TIL PERSONALET

ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND

Vær forsigtig med anvendelse af ild.

Levende lys skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede.

Rygning må kun finde sted i de dertil anviste lokaler.

Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må ikke benyttes til andet formål, og låget skal holdes lukket.

Affaldsposer o.lign. skal fjernes fra soverumsafsnittene, når den daglige rengøring er afsluttet, og anbringes i særlige affaldsrum.

Dækketøj skal nøje efterses for gløder fra tobaksrygning ved lukketid. Dækketøj, der fjernes fra bordene, skal anbringes således, at en eventuel brand i tøjet ikke kan brede sig.

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brugen og tag stikproppen ud.

Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen skal udtages.

Olie- og fernisklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholdere med låg), at de ikke kan forårsage brand.

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.

Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand.

Nødudgangene må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Slukningsmateriellet skal holdes lettilgængeligt.«

Eksisterende opslag kan bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af opslag med den her anførte tekst.

6.4.2 I egentlige hoteller og tilsvarende virksomheder, som fortrinsvis er baseret på kortvarige gæsteophold, skal der i ethvert soverum for gæster anbringes opslag med i det mindste følgende indhold:

»VEJLEDNING FRA BRANDMYNDIGHEDEN

TIL GÆSTERNE

Orienter Dem ved ankomsten om flugtvejenes beliggenhed.

Ved brand: mundtlig

1. Alarmer pr. telefon ved brandalarmtryk.

2. Hold dørene til værelset lukket, men ikke låst. Hvis De forlader værelset, skal De lukke - men ikke låse - dørene.

3. Hvis brandalarmsignalet lyder, skal De forlade værelset, hvis det er muligt. Kan De ikke passere gange og trapper på grund af røg, skal De blive på værelset og holde dørene lukket, men ikke låst.

Brandalarmsignalet gives . . . . . .

INSTRUKCTION FROM THE FIRE BRIGADE TO THE GUESTS.

Please note on arrival position of exits.

In case of fire: verbally

1. Alarm by telephone by fire alarm push button.

2. Keep the doors of the room closed, but not locked. If you leave the room close the doors, but don't lock them.

3. If the fire alarm sounds, leave the room if possible. If passage through corridors or stairways is impossible on account of smoke, stay in your room and keep the doors closed, but not locked.

The fire alarm is given . . . . .«

Opslagene skal tilrettes efter de stedlige forhold, for så vidt angår punkt 1 og med hensyn til brandalarmsignalet.

Eksisterende opslag kan bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af opslag med den her anførte tekst.

6.5 Instruktion af personale.

6.5.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

6.5.2 Personalet skal endvidere grundigt instrueres om varslingsinstruksens indhold og om de opgaver, der påhviler personalet ved evakuering af brandtruede soverumsafsnit.

7 Kontrolforanstaltninger

7.1 Der skal drages omsorg for, at der hvert tredie år indsendes attest til brandmyndigheden fra en autoriseret elektroninstallatør om,

  • a) at nød- og panikbelysningsanlæg er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje,
  • b) at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og
  • c) at røgdetektoranlæg til styring af selvlukkende døre er funktionsdygtige.

7.2 Brandslanger og håndsprøjter skal jævnligt efterses og afprøves.

7.3 De i punkt 5.4 omtalte håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet.

7.4 Det skal jævnligt kontrolleres,

at samtlige lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden,

at løse elektriske installationer (f.eks. bordlamper og sengelamper med tilhørende ledninger) er i forsvarlig stand,

at selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals, og

at håndsprøjter og spande er vandfyldte.

7.5 Alle mangler, der konstateres på grundlag af de i punkterne 7.1-7.4 nævnte kontrolforanstaltninger, skal omgående afhjælpes.

8 Midlertidige overnatningslokaler

8.1 Bygninger, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan i kortere tidsrum anvendes som ungdomsherberger eller til andre former for indkvartering, når bestemmelserne i punkterne 8.2-8.9 overholdes.

8.2 Brandmyndighedens tilladelse skal i hvert enkelt tilfælde indhentes.

8.3 Fra lokaler, der er større end 75 kvm, skal der være mindst 2 af hinanden uafhængige flugtveje helt til terræn i det fri. Flugtvejene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

8.4 Fra adgangsdør til lokaler på indtil 75 kvm skal der være fulgtveje i 2 modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller trapperum). Gulv i sådanne lokaler må være beliggende højst 7,5 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter brandmyndighedens skøn er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning. Der skal være mulighed for fremføring og anvendelse af brandvæsenets håndstiger på arealer under redningsåbningerne.

8.5 I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse.

8.6 Eventuel nød- og panikbelysning skal være tændt.

8.7 Der skal i lokalerne opsættes tydlige opslag med forbud mod tobaksrygning. Opslagene skal være i overensstemmelse med DS 734.

8.8 Overnatninger i lokaler, der er større end 75 kvm, skal ske efter en af brandmyndigheden godkendt belægningsplan, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtveje og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

8.9 I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være fast, vågen vagt, som skal foretage ronderinger efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse. Hvor de stedlige forhold efter brandmyndighedens skøn gør det nødvendigt, kan der i øvrigt kræves etableret en vagtordning, selv om antallet af sovepladser er mindre end 150.

Officielle noter

(* 1) Forskrifterne er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 2, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977. De er gældende for soverumsafsnit med mere end 10 sovepladser i hoteller m.v. (herunder institutioner for handicappede personer). Uanset oprettelsestidspunktet.