Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Driftsmæssige forskrifter for Skoler. (* 1)


1 Definitioner

1.1 Undervisningslokaler: Lokaler, der benyttes til undervisningsformål, samt lokaler, som er nødvendige for eller naturligt knytter sig til undervisningen, som f.eks. biblioteksrum, spisestuer, grupperum, specialklasser og gymnastiksale.

1.2 Undervisningsafsnit: Et eller flere undervisningslokaler med tilhørende gange, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende undervisningsafsnit.

To eller flere undervisningsafsnit med fælles flugtvej betragtes som eet afsnit.

1.3 Skoler: Bygninger med et eller flere undervisningsafsnit.

2 Generelt

2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at disse forskrifter overholdes.

2.2 Aulaer, spisesale, mødelokaler, gymnastiksale m.v. til mere end 150 personer er omfattet af »Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler« - også selv om en sådan benyttelse kun sker undtagelsesvis.

2.3 Soverumsafsnit i kostskoler, højskoler o.lign. er omfattet af »Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.«.

2.4 Midlertidige overnatningslokaler i skoler er undergivet bestemmelserne i bekendtgørelsens § 3 og omfattet af kapitel 8 i »Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v.«.

3 Nød- og panikbelysning

3.1 I skoler med nød- og panikbelysning skal der være ansat mindst 1 person, der er instrueret om anlæggets betjening, afprøvning og vedligeholdelse.

3.2 Ved betjeningstavler for nød- og panikbelysningsanlæg med egen strømforsyning (akkumulatorer, generatorer m.m.) skal der være ophængt en af brandmyndigheden godkendt instruks med udførlig vejledning i anlæggets betjening, afprøvning og vedligeholdelse.

3.3 Der henvises i øvrigt til punkterne 6.2.4, 6.2.5, 7.1 og 7.4.

4 Varslingsanlæg

4.1 I skolens kontor skal der være anbragt en af brandmyndigheden godkendt varslingsinstruks, hvis indhold skal tilpasses anlæggets art og betjening samt de stedlige forhold ud fra følgende retningslinier, der angiver de nødvendige funktioners rækkefølge:

  • a) Brandvæsenet skal tilkaldes (alarmeringsmåde angives).
  • b) Der skal foretages varsling af personer i brandtruede undervisningsafsnit, medmindre varslingsanlægget i forvejen er startet.
  • c) Der skal iværksættes rednings- og slukningsarbejde.
  • d) Brandvæsenet skal ved ankomsten straks underrettes om brandstedets beliggenhed og om brandens omfang samt om personer, der ikke er kommet i sikkerhed.

Hvis de i punkterne a og b nævnte funktioner kan udføres samtidigt, skal dette klart fremgå af varslingsinstruksens tekst.

4.2 Konstaterede fejl ved varslingsanlæg skal omgående afhjælpes.

4.3 Hvis afbrydere (herunder gruppeafbrydere) for varslingsanlæg er anbragt i skab, skal dette altid være aflåst. Skabet må ikke anvendes til andet formål.

4.4 Der henvises i øvrigt til punkt 7.1.

5 Brandslukningsmateriel

5.1 I undervisningsafsnit skal der på let tilgængelige steder installeres vandfyldte slangevinder, tilsluttet bygningens vandforsyning, jfr. punkt 5.6.

I undervisningsafsnit, der er oprettet før den 1. januar 1973, kan der anbringes håndsprøjtebatterier i stedet for vandfyldte slangevinder.

5.2 Det i punkt 5.1 nævnte brandslukningsmateriel skal anbringes på en sådan måde, at der fra et vilkårligt punkt bliver højst 25 m til nærmeste slukningsredskab.

5.3 Slukningsredskaber skal anbringes således, at de ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse.

5.4 I skolekøkkener, fysik- og kemilokaler og andre særlige undervisningslokaler skal der anbringes håndildslukkere, jfr. punkt 5.7, efter brandmyndighedens anvisning.

5.5 Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal markeres i overensstemmelse med DS 734.

5.6 Vandfyldte slangevinder skal udføres i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komite.

Tidligere godkendelser af vandfyldte slangevinders ydelse og placering er dog fortsat gældende.

5.7 Håndildslukkere skal være kulsyresne- og pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af godkendte typer efter DS 2120.

Kulsyresneslukkere skal være af mindst type 55 B. Pulverslukkere skal være af mindst type 89 B.

Eksisterende 6 kg kulsyresne- og pulverslukkere af ikke-godkendte typer kan dog bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af håndildslukkere, der er godkendt efter DS 2120.

Håndildslukkere skal være ophængt i bekvem højde over gulv.

5.8 Der henvises i øvrigt til punkterne 7.2-7.4.

6 Ordensregler

6.1 Generelt.

6.1.1 Redningsåbninger skal til enhver tid kunne åbnes indefra uden brug af nøgler eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til åbningerne for personer i rummene.

6.1.2 Arealer, der er nødvendige for fremføring og anvendelse af brandvæsenets køretøjer, må ikke benyttes til parkering eller andre formål, som kan hindre brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

6.1.3 Teknikrum (ventilationsrum m.v.) skal altid holdes rengjorte og må ikke indeholde oplag af nogen art.

6.2 Flugtveje.

6.2.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst på en sådan måde, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art.

Brandmyndigheden kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v. (men ikke trapper) indrettes til andre formål end trafik, hvis disse formål ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer funktionen som flugtvej.

Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantninger o.lign., som kan hindre evakuering. Udvendige flugtveje skal være ryddet for sne og is i vinterhalvåret.

6.2.2 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgler eller særligt værktøj, når der sker benyttelse af de lokaler, som flugtvejene har tilknytning til. Dørene skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag), anbragt i bekvem højde over gulv (ca. 1 m - dog mindst 1,6 m for pasquilbeslag).

6.2.3 Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til dagligt, kan af brandmyndigheden kræves afmærket NØDUDGANG i overensstemmelse med DS 734.

6.2.4 Flugtvejsdøre må ikke maskeres eller dækkes med gardiner, skærmbrædder el. lign., ligesom nødbelysningslamper og skilte, jfr. punkt 6.2.3, ved dørene altid skal være synlige.

6.2.5 I skoler, der på grund af aftenundervisning er krævet forsynet med nød- og panikbelysning, skal nødbelysningen være tændt, når lokalerne anvendes til dette formål.

I skoler, der af anden grund er krævet forsynet med nød- og panikbelysning, skal nødbelysningen altid være tændt, når lokalerne anvendes.

6.2.6 Overflader på vægge i flugtveje må ikke forringes i brandmæssig henseende, f.eks. ved ophængningen af træfiberplader eller andet brændbart materiale.

6.3 Branddøre m.v.

6.3.1 Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre skal altid holdes lukket og må ikke være forsynet med kiler, kroge, hasper eller andet, som kan fastholde dørene i åben stilling, jfr. dog punkt 6.3.2. Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion.

6.3.2 Uanset bestemmelserne i punkt 6.3.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer, opsat umiddelbart ved de pågældende døre. Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring.

6.3.3 Konstateres det ved brandmyndighedens eftersyn, at selvlukkende døre kan fastholdes i åben stilling i strid med bestemmelserne i punkt 6.3.1, skal brandmyndigheden kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt 6.3.2.

6.3.4 Brandmyndigheden kan kræve, at branddøre afmærkes BRANDDØR - HOLDES LUKKET. Afmærkningen skal være i overensstemmelse med DS 734.

6.4 Instruktion af personale.

6.4.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

6.4.2 Personalet skal endvidere grundigt instrueres om varslingsinstruksens indhold og om de opgaver, der påhviler personalet ved evakuering af brandtruede undervisningsafsnit.

7 Kontrolforanstaltninger

7.1 Der skal drages omsorg for, at der hvert tredie år indsendes attest til brandmyndigheden fra en autoriseret elektroinstallatør om,

  • a) at nød- og panikbelysningsanlæg er i driftsklar stand, herunder at panikbelysningen har en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje,
  • b) at varslingsanlæg er i driftsklar stand, herunder at varslingssignalet har den krævede lydstyrke, og
  • c) at røgdetektoranlæg til styring af selvlukkende døre er funktionsdygtige.

7.2 Brandslanger og håndsprøjter skal jævnligt efterses og afprøves.

7.3 De i punkt 5.4 omtalte håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el. lign. fra den, der har foretaget eftersynet.

7.4 Det skal jævnligt kontrolleres,

at samtlige lamper, der hører til nød- og panikbelysningen, er i orden.

at selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals, og

at håndsprøjter og spande er vandfyldte.

7.5 Alle mangler, der konstateres på grundlag af de i punkterne 7.1-7.4 nævnte kontrolforanstaltninger, skal omgående afhjælpes.

Redaktionel note
  • (* 1) Forskrifterne er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 2, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977. De er gældende for undervisningsafsnit til mere end 150 elever uanset oprettelsestidspunktet.