Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Redaktionel note
Den fulde tekst

Driftsmæssige forskrifter for Daginstitutioner (* 1)


1 Definitioner

1.1 Daginstitutioner: Vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, dagcentre og lignende institutioner.

1.2 Opholdsrum: Soverum, hvilerum, legerum, beskæftigelsesrum, spiserum og lignende lokaler for daginstitutioners klientel.

1.3 Daginstitutionsafsnit: Et eller flere opholdsrum med tilhørende gange, depotrum og andre lokaler med direkte tilknytning til de pågældende daginstitutionsafsnit.

To eller flere daginstitutionsafsnit med fælles flugtvej betragtes som eet afsnit.

2 Generelt

2.1 Den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at disse forskrifter overholdes.

2.2 Forsamlingslokaler (f.eks. mødelokaler) til mere end 150 personer er omfattet af »Driftsmæssige forskrifter for forsamlingslokaler«.

3 Brandslukningsmateriel

3.1 I daginstitutionsafsnit skal der på let tilgængelige steder installeres vandfyldte slangevinder, tilsluttet bygningens vandforsyning, jfr. punkt 3.6.

I daginstitutionsafsnit, der er oprettet før den 1. februar 1977, kan der anbringes håndsprøjtebatterier i stedet for vandfyldte slangevinder.

3.2 Det i punkt 3.1 nævnte brandslukningsmateriel skal anbringes på en sådan måde, at der fra et vilkårligt punkt bliver højst 25 m til nærmeste slukningsredskab.

3.3 Slukningsredskaber skal anbringes således, at de ikke indskrænker den frie bredde af flugtveje eller på anden måde hindrer flugtvejes benyttelse.

3.4 I køkkener for egentlig madlavning skal der anbringes mindst 1 håndildslukker, jfr. punkt 3.7, ved udgangsdøren.

Endvidere skal der anbringes et brandtæppe umiddelbart ved frituregryder o.lign.

3.5 Anbringelsessteder for brandslukningsmateriel skal markeres i overensstemmelse med DS 734.

3.6 Vandfyldte slangevinder skal udføres i overensstemmelse med Brandteknisk Vejledning nr. 15, udsendt af Dansk Brandværns-Komitee.

Tidligere godkendelser af vandfyldte slangevinders ydelse og placering er dog fortsat gældende.

3.7 Håndildslukkere skal være kulsyresne- eller pulverslukkere af størrelse mindst 6 kg af godkendte typer efter DS 2120. Kulsyresneslukkere skal være af mindst type 55 B. Pulverslukkere skal være af mindst type 89 B.

Eksisterende 6 kg kulsyresne- og pulverslukkere af ikke-godkendte typer kan dog bibeholdes, men skal ved udskiftning erstattes af håndildslukkere, der er godkendt efter DS 2120.

Håndildslukkere skal være ophængt i bekvem højde over gulv.

3.8 Der henvises i øvrigt til punkterne 5.2-5.4

4 Ordensregler

4.1 Generelt.

4.1.1 Redningsåbninger skal til enhver tid kunne åbnes indefra uden brug af nøgle eller særligt værktøj. Der skal være fri og uhindret adgang til åbningerne for personer i rummene.

4.1.2 Arealer, der er nødvendige for fremføring og anvendelse af brandvæsenets køretøjer, må ikke benyttes til parkering eller andre formål, som kan hindre brandvæsenets rednings- og slukningsarbejde.

4.1.3 Anvendelse af skumplastmaterialer o.lign. i legerum m.v. må kun finde sted i yderst begrænset omfang.

4.1.4 Teknikrum (ventilationsrum m.v.) skal altid holdes rengjorte og må ikke indeholde oplag af nogen art.

4.2. Flugtveje.

4.2.1 Flugtveje (gange, trapper, gårdarealer m.v.) skal være frie og ryddelige i hele deres bredde og belyst på en sådan måde, at man med sikkerhed kan færdes der. I flugtveje må der ikke opstilles inventar eller anbringes genstande af nogen art.

Brandmyndigheden kan dog tillade, at gange og gårdarealer m.v. (men ikke trapper) indrettes til andre formål end trafik, hvis disse formål ikke medfører væsentlig forøget brandbelastning eller reducerer funktionen som flugtvej.

Udvendigt ved flugtvejsdøre må der ikke være parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantninger o.lign., som kan hindre evakuering. Udvendige flugtveje skal være ryddet for sne og is i vinterhalvåret.

4.2.2 Døre i flugtveje skal kunne passeres i flugtretningen uden brug af nøgle eller særligt værktøj, når der sker benyttelse af de lokaler, som flugtvejene har tilknytning til. Dørene skal i øvrigt kunne åbnes ved betjening af enkle åbningsbeslag (håndgreb, vridere, pasquilbeslag), anbragt i bekvem højde over gulv (ca. 1 m - dog mindst 1,6 m for pasquilbeslag).

4.2.3 Flugtvejsdøre, der ikke benyttes til daglig, kan af brandmyndigheden kræves afmærket NØDUDGANG i overensstemmelse med DS 734.

4.2.4 Flugtvejsdøre må ikke maskeres eller dækkes med gardiner, skærmbrædder el.lign., ligesom skilte, jfr. punkt 4.2.3, ved dørene altid skal være synlige.

4.2.5 Overflader på vægge i flugtveje må ikke forringes i brandmæssig henseende, f.eks. ved ophængning af træfiberplader eller andet brændbart materiale.

4.3 Branddøre m.v.

4.3.1 Døre mellem gange og trapper og alle selvlukkende døre skal altid holdes lukket og må ikke være forsynet med kiler, kroge, hasper eller andet, som kan fastholde dørene i åben stilling, jfr. dog punkt 4.3.2. Selvlukkemekanisme på døre må ikke fjernes eller sættes ud af funktion.

4.3.2 Uanset bestemmelserne i punkt 4.3.1 kan selvlukkende døre fastholdes i åben stilling ved hjælp af elektromagneter, der styres af røgdetektorer, opsat umiddelbart ved de pågældende døre. Røgdetektorer med tilhørende kontroludstyr skal være godkendt af Dansk Forening for Skadesforsikring.

4.3.3 Konstateres det ved brandmyndighedens eftersyn, at selvlukkende døre kan fastholdes i åben stilling i strid med bestemmelserne i punkt 4.3.1, skal brandmyndigheden kræve, at de pågældende døre indrettes som angivet i punkt 4.3.2.

4.3.4 Brandmyndigheden kan kræve, at branddøre afmærkes BRANDDØR - HOLDES LUKKET. Afmærkningen skal være i overensstemmelse med DS 734.

4.4 Opslag.

»TIL PERSONALET

ORDENSFORSKRIFTER TIL FOREBYGGELSE AF BRAND

Vær forsigtig med anvendelse af ild.

Levende lys skal anbringes i stager, der er forsvarligt sikret mod væltning og udført af ubrændbart materiale (ikke plast). Hold afstand til gardiner o.lign. Tændte lys må kun anvendes i rum, hvor der konstant er voksne til stede.

Rygning må kun finde sted i de dertil anviste lokaler.

Tobaksaffald skal opsamles i ubrændbare beholdere med låg. Beholderne må ikke benyttes til andet formål, og låget skal holdes lukket.

Affaldsposer o.lign. skal fjernes, når den daglige rengøring er afsluttet, og anbringes i særlige affaldsrum.

Dækketøj skal nøje efterses for gløder fra tobaksrygning ved lukketid. Dækketøj, der fjernes fra bordene, skal anbringes således, at en eventuel brand i tøjet ikke kan brede sig.

El-ovne skal være anbragt i god afstand fra alt brændbart (stråleovne mindst 1 m i stråleretningen). El-ovne må aldrig tildækkes eller anvendes til tøjtørring. Afbryd elektriske apparater ved stikkontakten efter brugen og tag stikproppen ud.

Strygejern skal altid afbrydes ved stikkontakten, når de forlades (selv for et kort øjeblik), og stikproppen skal udtages.

Olie- og fernisklude samt gulvmopper kan selvantænde. Efter brugen skal de derfor anbringes på en sådan måde (f.eks. i jernbeholdere med låg), at de ikke kan forårsage brand.

Brandfarlige væsker (f.eks. benzin, petroleum, acetone og sprit) skal anvendes med forsigtighed og opbevares i veltillukkede beholdere.

Branddøre må ikke stå åbne, medmindre røgdetektorer sørger for automatisk lukning i tilfælde af brand.

Nødudgangene må ikke spærres, og der må ikke henstilles noget i flugtveje og på trapper.

Slukningsmateriellet skal holdes lettilgængeligt.«

4.5 Instruktion af personale.

4.5.1 Personalet skal grundigt instrueres om ordensreglerne og om brugen og placeringen af brandslukningsmateriellet.

4.5.2 Personalet skal endvidere grundigt instrueres om de opgaver, der påhviler personalet ved evakuering af institutionen.

5 Kontrolforanstaltninger

5.1 Der skal drages omsorg for, at der hvert tredie år indsendes attest til brandmyndigheden fra en autoriseret elektroinstallatør om, at røgdetektoranlæg til styring af selvlukkende døre er funktionsdygtige.

5.2 Brandslanger og håndsprøjter skal jævnligt efterses og afprøves.

5.3 De i punkt 3.4 omtalte håndildslukkere skal efterses og kontrolleres mindst 1 gang om året, og dato for sidste eftersyn skal til enhver tid fremgå af påhæftet mærkeseddel el.lign. fra den, der har foretaget eftersynet.

5.4 Det skal jævnligt kontrolleres,

at selvlukkende døres lukkeanordning er funktionsdygtig, herunder at dørene lukker tætsluttende i fals, og

at håndsprøjter og spande er vandfyldte.

5.5 Alle mangler, der konstateres på grundlag af de i punkterne 5.1-5.4 nævnte kontrolforanstaltninger, skal omgående afhjælpes.

Redaktionel note
  • (* 1) Forskrifterne er udsendt i medfør af bestemmelserne i § 2, stk. 1, i justitsministeriets bekendtgørelse nr. 29 af 21. januar 1977. De er gældende for daginstitutionsafsnit til mere end 150 personer eller med mere end 25 sovepladser uanset oprettelsestidspunktet.