Senere ændringer til forskriften
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om kommunale valg

Herved bekendtgøres lov nr. 101 af 29. marts 1924 om kommunale valg, jfr. lovbekendtgørelse nr. 196 af 22. april 1981, med de ændringer, der følger af lov nr. 76 af 6. marts 1985 og lov nr. 77 af 6. marts 1985.


Kapitel 1

VALGRET OG VALGBARHED

§ 1. Valgret til borgerrepræsentationen i København og til kommunalbestyrelserne i landets øvrige kommuner og amtskommuner har med den i stk. 2 anførte undtagelse enhver, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen. Personer, som ikke har dansk indfødsret, har dog kun valgret, dersom de har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valget.

Stk. 2. Personer, der er umyndiggjort med retsvirkning her i landet, har ikke valgret.

§ 2. Valgbar til de i § 1 nævnte kommunalbestyrelser er enhver, som er valgberettiget ved de kommunale valg i de pågældende kommuner, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af kommunale råd, jfr. §§ 34 og 48.

Stk. 2. En strafbar handling kan ikke medføre fortabelse af valgbarhed, når der på valgdagen er forløbet 3 år, efter at straffen er udstået, endeligt eftergivet eller bortfaldet. Er straffen ubetinget fængsel på over 6 måneder eller forvaring er fristen dog 5 år. Ved betingede domme og bødestraffe regnes fristen fra datoen for den endelige dom eller bødens vedtagelse.

§ 3. (Ophævet).

§ 4. Medlemmerne af borgerrepræsentationen i København og af kommunalbestyrelserne i primærkommunerne vælges på 4 år. Mandaterne bortfalder dog i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted. Når nyt valg har fundet sted, afgår samtlige medlemmer med udgangen af den måned, der følger efter den måned, hvori nyvalg har fundet sted, jfr. dog § 31.

Stk. 2. Valgperioden for samtlige de fornævnte kommunalbestyrelser regnes fra 1. januar, og valgene foregår på en af indenrigsministeren fastsat dag, der skal være en tirsdag, i den sidste halvdel af november måned.

§ 5. Ingen kan udøve valgret uden at være optaget på valglisten.

Stk. 2. De, der er optaget på valglisten, men som ikke længere har fast bopæl i kommunen, har ikke ret til at afgive stemme.

Kapitel 2

VALGLISTER

§ 6. Vælgerne skal optages på valglisten i den kommune, hvori de har fast bopæl.

§ 7. I de år, hvor ordinære valg finder sted, påhviler det kommunalbestyrelsen at foranstalte, at der udarbejdes en valgliste over vælgerne i kommunen. Såfremt kommunen er delt i flere afstemningsområder, jfr. § 14, skal der udarbejdes en valgliste for hver af disse dele af kommunen. Valglisten består af en hovedvalgliste og en supplementsvalgliste.

Stk. 2. På hovedvalglisten optages vælgere, der senest 18.-dagen før valget er flyttet til kommunen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til kommunens folkeregister.

Stk. 3. På supplementsvalglisten optages vælgere, der ikke er optaget på hovedvalglisten, og som senest 11.-dagen før valget er flyttet til kommunen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til kommunens folkeregister.

Stk. 4. Vælgere, der senest 18.-dagen før valget er flyttet inden for kommunen, og som senest på denne dag har anmeldt dette til kommunens folkeregister, skal optages på hovedvalglisten under den nye bopæl. Der foretages ingen ændringer i valglisten i anledning af vælgeres flytning inden for kommunen, der foretages eller anmeldes efter 18.-dagen før valget.

§ 8. Hovedvalglisterne udfærdiges på grundlag af oplysningerne i det centrale personregister (CPR).

Stk. 2. Supplementsvalglisterne kan udfærdiges på grundlag af oplysningerne i det centrale personregister (CPR).

Stk. 3. Valglisterne skal indeholde vælgernes navn, fødselsdato og bopæl samt løbe-nr. og en rubrik til afkrydsning.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om udfærdigelse af valglisterne samt disses indretning.

§ 8 a. Modtager kommunen meddelelse om dødsfald, umyndiggørelse, ophævelse af umyndiggørelse eller erhvervelse henholdsvis fortabelse af dansk indfødsret, der ikke er taget i betragtning ved udfærdigelsen af valglisten, skal kommunalbestyrelsen manuelt berigtige valglisten.

Stk. 2. Modtager kommunen inden valgdagen fra det centrale personregister (CPR) meddelelse om flytning fra kommunen inden valgdagen, skal kommunalbestyrelsen slette den fraflyttede vælger af valglisten. Sletningen skal dog ikke foretages, dersom den fraflyttede vælger er flyttet til en anden kommune inden for samme amtskommune og ikke optages på valglisten der, jfr. § 7, stk. 2 og 3, men det skal anføres i valglisten, at vælgeren alene er berettiget til at afgive stemme til amtsrådsvalget.

§ 9. Så snart valglisterne er udfærdiget, udsender kommunalbestyrelsen valgkort til de vælgere, der er opført på valglisterne. Valgkortet skal indeholde oplysninger om vælgerens navn og adresse, nummer på valglisten samt angivelse af afstemningsstedets beliggenhed og dato og tid for afstemningen.

Stk. 2. Valgkort, der udsendes til de vælgere, som er opført på supplementsvalglisten, skal endvidere indeholde oplysning om, at dette valgkort træder i stedet for et eventuelt tidligere udsendt valgkort.

§ 9 a. Senest 10 dage før valget bekendtgøres det ved kommunalbestyrelsens foranstaltning i de stedlige dagblade eller lokalaviser, at der vil blive udsendt valgkort til vælgerne. Bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, der mener sig berettiget til at afgive stemme i kommunen, men som ikke har modtaget valgkort, samt personer, som finder, at valgkortets indhold er fejlagtigt, om at gøre indsigelse til kommunalbestyrelsen.

§ 9 b. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at indsigelser efter § 9 a behandles uden ugrundet ophold. Såfremt det viser sig, at valgkort uberettiget ikke er udsendt, eller det udsendte valgkort er behæftet med fejl, udfærdiges nyt valgkort, og der foretages om nødvendigt tilsvarende rettelse i valglisten. Sådanne rettelser kan foretages til og med valgdagen.

Kapitel 3

VALGBESTYRELSER

§ 10. Valget forberedes og ledes i hver kommune af en valgbestyrelse.

Stk. 2. Valgbestyrelsen består af mindst 5 af kommunalbestyrelsen af dens midte valgte medlemmer, herunder kommunalbestyrelsens formand, der er formand for valgbestyrelsen. Valgbestyrelsen i København består af 5 medlemmer, der vælges af borgerrepræsentationen. For de valgte vælges stedfortrædere.

Stk. 3. Valgbestyrelsen udsteder bekendtgørelse om valgets afholdelse i overensstemmelse med reglerne i § 11. Formanden modtager anmeldelse af kandidatlister. Når valgbestyrelsen endeligt har godkendt de anmeldte kandidatlister, tilvejebringer den de fornødne stemmesedler. Endvidere drager valgbestyrelsen omsorg for, at alt er i orden til afstemningen, særligt at valglisterne og det fornødne antal stemmesedler er til stede på hvert afstemningssted, og at der i hvert stemmelokale findes et tilstrækkeligt antal stemmerum og stemmekasser.

Stk. 4. Valgbestyrelsens formand indkalder valgbestyrelsen til møde og træffer afgørelse i alle spørgsmål, som ikke giver anledning til tvivl.

Stk. 5. Ved alle beslutninger, der er overladt til valgbestyrelsen, gør formandens stemme udslaget i tilfælde af stemmelighed.

Stk. 6. Ethvert medlem af valgbestyrelsen er pligtig at give møde og i øvrigt udføre det hverv, som påhviler valgbestyrelsens medlemmer, medmindre lovligt forfald oplyses. Vedkommende stedfortræder indtræder da i valgbestyrelsen.

Stk. 7. Valgbestyrelsen fører en valgbog, der skal være autoriseret af kommunalbestyrelsen. I valgbogen anføres det væsentligste af, hvad der vedrører valghandlingen, navnlig antallet af indleverede kandidatlister og navnene på hver listes kandidater i den på listen angivne rækkefølge, oplysning om anmeldte valgforbund m.v., antallet af de til brug ved afstemningen tilvejebragte stemmesedler, antallet af de afgivne gyldige stemmesedler, antallet af de afgivne ugyldige stemmesedler med angivelse af de grunde, der har medført ugyldigheden, samt oplysning om valgets endelige opgørelse, jfr. § 25, og i øvrigt de bemærkninger, hvortil valget måtte give anledning.

§ 11. Tidspunktet for valget, antallet af dem, der skal vælges, fristen for indleveringen af kandidatlister samt det fornødne antal stillere bekendtgøres af valgbestyrelsen senest 4 uger før valget i de stedlige dagblade og, såfremt valgbestyrelsen finder det fornødent, tillige i stedlige lokalaviser og lignende.

Kapitel 4

KANDIDATLISTER M.V.

§ 12. Afstemningen sker i henhold til lister, hvorpå bestemte personer bringes i forslag til valg.

Stk. 2. Den, der efter § 27, stk. 1, ikke har pligt til at modtage valg til kommunalbestyrelsen, har heller ikke pligt til at lade sig opstille som kandidat og kan begære sig slettet af en kandidatliste. Begæring herom skal fremsættes overfor valgbestyrelsens formand senest kl. 16 den 12. dag før valgdagen, hvorefter navnet slettes af kandidatlisten.

§ 12 a. Listerne skal være indleveret til formanden for valgbestyrelsen senest kl. 16 den 14. dag før valgdagen og kan tidligst indleveres 4 uger før valgdagen. Listerne skal indleveres på en formular, der foreskrives af indenrigsministeren.

Stk. 2. Hver kandidatliste skal være underskrevet af mindst 25 vælgere som stillere. I kommuner med over 25.000 kommunale vælgere ved de sidst afholdte kommunale valg kan kommunalbestyrelsen vedtage at forhøje mindsteantallet af stillere. Mindsteantallet kan dog ikke overstige 50. For Københavns kommune kan mindsteantallet ikke overstige 150. Vedtagelsen, der gælder indtil videre, skal for at få virkning for de førstkommende kommunale valg foreligge senest den 1. juni i det år, hvor valgene afholdes, og skal bekendtgøres umiddelbart herefter i de stedlige dagblade m.v. Kandidatlisterne må højst være underskrevet af et antal stillere, der svarer til det dobbelte af mindsteantallet af stillere i kommunen. Stillerne skal underskrive enten på selve listen eller på genparter af denne. Genparterne skal i givet fald sammenhæftes med originalen, inden listen indleveres.

Stk. 3. Ingen må være stiller for mere end een kandidatliste eller for en liste, hvorpå den pågældende selv er opført som kandidat. Den, der optræder som stiller for flere kandidatlister, kan ikke anses som stiller for nogen af kandidatlisterne.

Stk. 4. Anmeldelsen af kandidatlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn, fødselsdato, stilling og bopæl samt oplysning om, hvilken stiller valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende kandidatlisten.

Stk. 5. Den stiller, der indleverer kandidatlisten, har ret til på en medbragt genpart af listen at få kvittering af valgbestyrelsens formand for, at listen er indleveret, og hvornår dette er sket.

§ 12 b. En kandidatliste kan indeholde færre navne end det antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. En kandidatliste må kun indeholde fire navne mere, end det antal kommunalbestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Ligeledes må det samlede antal kandidater på lister, der har indgået listeforbund, jfr. § 12 f, stk. 2, ikke overstige dette antal.

Stk. 2. Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om kandidaternes fulde navn, fødselsdato, stilling og bopæl. Såfremt en kandidat ikke ønsker sig opført på stemmesedlerne med sit fulde navn, skal det angives, på hvilken måde navnet ønskes anført. Kandidatens efternavn samt mindst et fornavn, mellemnavn eller forbogstav skal dog altid anføres. Er en kandidat i videre kredse kendt under et navn, der ikke er optaget på dåbs- eller fødselsattest, eller som der ikke er opnået tilladelse til at føre, kan dette navn opføres på stemmesedler og opslag i en parentes efter kandidatens fornavn, mellemnavn eller efternavn.

§ 12 c. Ingen kan godkendes som kandidat på mere end een liste. Den, der er opført som kandidat på flere lister, skal af valgbestyrelsen snarest forespørges, hvilken liste den pågældende foretrækker sig opført på. Såfremt kandidaten ikke straks herefter afgiver en sådan erklæring, foretager valgbestyrelsen lodtrækning mellem listerne, medmindre der for valgbestyrelsen er sikre holdepunkter for, hvilken liste kandidaten ville foretrække. I så fald godkendes den pågældende som kandidat for denne liste.

Stk. 2. Har nogen af de på listen opførte kandidater ikke valgret, slettes dennes navn af listen. Kandidater og stillere skal senest opfylde valgretsbetingelserne på valgdagen, dog skal kravet om dansk indfødsret og fast bopæl i kommunen være opfyldt inden udløbet af fristen for berigtigelse af kandidatlister. Valgbestyrelsen kan ikke slette nogen kandidat af listen, fordi vedkommende er straffet.

Stk. 3. Såfremt valgbestyrelsen finder anledning til at erklære en kandidatliste for ugyldig eller til at slette noget navn af listen, skal den senest i løbet af den 10. dag før valget give meddelelse derom til vedkommende stiller. Senest kl. 16 den 8. dag før valget kan en ny liste eller listen med de nødvendige rettelser indleveres til valgbestyrelsen. Sker dette ikke, erklærer valgbestyrelsen listen ugyldig eller sletter navnet af listen. Denne afgørelse tilføres valgbogen, og afgørelsen meddeles den stiller, som henvendelse angående listen skal rettes til, jfr. § 12 a, stk. 4.

§ 12 d. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de ønskes opført på stemmesedlen. Stillerne skal på kandidatlisten anmelde, om kandidaterne er opstillet i den anførte rækkefølge (partiliste), eller om de er sideordnet opstillet.

Stk. 2. De stillere, der har underskrevet en kandidatliste, kan endvidere over for valgbestyrelsen anmelde en listebetegnelse, som kandidatlisten skal betegnes med på stemmesedlerne. Enkelte bogstaver (A, B, C, osv.) kan ikke anmeldes som listebetegnelse. Anmeldelsen af listebetegnelse skal ske skriftligt samtidig med kandidatlistens indlevering. Anmeldelsen skal være underskrevet af alle listens kandidater og stillere på den måde, der er fastsat i § 12 a, stk. 2.

§ 12 e. De godkendte kandidatlister mærkes af valgbestyrelsen hver med sit bogstav (A, B, C, osv.) samt med den opgivne listebetegnelse, såfremt en sådan er anmeldt. På hver kandidatliste sættes nummer (1, 2, 3 osv.) foran kandidaternes navne i den rækkefølge, hvori de af stillerne er anmeldt. Er kandidaterne sideordnet opstillet, foretages der ikke nummerering af kandidaterne. To eller flere kandidatlister, som - udover en betegnelse, som angiver et særligt geografisk tilhørsforhold indenfor kommunen - har anmeldt samme listebetegnelse, jfr. § 12 d, stk. 2, kan begære at få tildelt samme bogstavbetegnelse. Begæringer om samme bogstavbetegnelse skal være indgivet til valgbestyrelsen samtidig med kandidatlistens indlevering og skal være tiltrådt ved underskrift af alle stillere og kandidater for de pågældende lister.

Stk. 2. Partier, der ønsker at anvende samme bogstavbetegnelse for deres kandidatlister i hele landet, kan senest den 1. oktober i det kalenderår, hvori valget foregår, ved deres landsorganisation indsende begæring herom til indenrigsministeren. Snarest muligt efter fristens udløb træffer indenrigsministeren beslutning om, hvilken bogstavbetegnelse der skal anvendes for disse partiers vedkommende, samt bekendtgør denne beslutning. Indenrigsministeren fastsætter samtidig, hvilke bogstavbetegnelser valgbestyrelserne herudover vil kunne benytte til de øvrige kandidatlister. Opstiller det samme parti flere lister i en kommune, eller har to eller flere lister i henhold til stk. 1, begæret at få tildelt samme bogstavbetegnelse, skal der af valgbestyrelsen til bogstavbetegnelsen føjes et nummer (A. 1, A. 2, A. 3, osv.). Opstår der tvist om, hvilken organisation der med bindende virkning for et parti kan indsende begæring om fælles bogstavbetegnelse for partiet, afgøres sådan tvist endeligt af indenrigsministeren. Indenrigsministeren afgør endvidere - efter så vidt muligt at have indhentet en udtalelse fra det pågældende partis landsorganisation - andre tvistigheder om retten til at benytte den bogstavbetegnelse, som partiet er tildelt.

Stk. 3. Såfremt antallet af godkendte kandidatlister i en kommune overstiger antallet af godkendte bogstavbetegnelser, kan indenrigsministeren bestemme, hvorledes de overskydende kandidatlister skal mærkes. Indenrigsministeren kan i denne forbindelse bestemme, at bogstavbetegnelser alene skal anvendes for kandidatlister, der er opstillet i tilslutning til partier, der har opnået tilladelse til at anvende samme bogstavbetegnelse for deres kandidatlister i hele landet.

§ 12 f. Kandidatlister kan for valgbestyrelsen anmeldes at ville støtte hinanden (valgforbund). Anmeldelse herom skal ske skriftligt senest kl. 16 ugedagen før valget. Anmeldelsen skal være underskrevet af alle de stillere, som har underskrevet de kandidatlister, der indgår valgforbundet, og af alle kandidater på disse lister.

Stk. 2. Kandidatlister, der i henhold til § 12 e tildeles samme bogstavbetegnelse, vil kunne indgå eet listeforbund, og et sådant listeforbund kan derefter indgå valgforbund med andre kandidatlister eller med andre listeforbund. Bestemmelsen i stk. 1, 2. punktum, finder i dette tilfælde tilsvarende anvendelse, idet dog stillere og kandidater for enhver af de i valgforbundet og listeforbundet sammensluttede kandidatlister ved deres underskrift skal have tiltrådt, at den pågældende kandidatliste har indgået listeforbund med bestemt angivne kandidatlister og derefter valgforbund med ligeledes bestemt angivne listeforbund og kandidatlister. Er der anmeldt flere listeforbund mellem kandidatlister, som er tildelt samme bogstavbetegnelse, anses ingen af listeforbundene som indgået.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse for kandidatlister, for hvilke der udover en betegnelse, som angiver et særligt geografisk tilhørsforhold, er anmeldt samme listebetegnelse, og hvor indenrigsministeren har bestemt, at der ikke skal anvendes bogstavbetegnelser for vedkommende kandidatlister, jfr. § 12 e, stk. 3.

Stk. 4. Stillere og kandidater kan på anmeldelsen af kandidatlisten skriftligt bemyndige en eller flere stillere til at anmelde listeforbund eller valgforbund eller begge dele.

Stk. 5. Overstiger det samlede antal anmeldte kandidater på lister, der har indgået listeforbund, det i § 12 b, stk. 1, 2. pkt., nævnte antal, nedsættes de enkelte listers kandidatantal forholdsmæssigt. Giver den forholdsmæssige fordeling ikke hele tal og derfor, når brøkerne bortkastes, ikke det tilladte antal kandidater, forhøjes de største brøker, indtil antallet er nået. Er to eller flere lister lige berettiget til en kandidatplads, foretages lodtrækning ved valgbestyrelsens foranstaltning. Valgbestyrelsen sletter de overskydende kandidater af kandidatlisterne i kandidaternes omvendte rækkefølge, således at den kandidat, der er opført nederst på kandidatlisten, slettes først. Det indføres i valgbogen, hvilke kandidater der er slettet.

§ 12 g. En indgivet kandidatliste kan af alle stillere i forening tilbagekaldes overfor valgbestyrelsens formand senest kl. 16 otte dage før valgdagen. En stiller kan ikke trække sit tilsagn om at virke som stiller tilbage, når listen er indleveret til valgbestyrelsens formand.

§ 12 h. Tilbagetrækning fra et anmeldt liste- eller valgforbund kan kun foretages af alle listens stillere og kandidater. Tilbagetrækningen skal ske overfor valgbestyrelsens formand og skal være foretaget senest kl. 16 ugedagen før valgdagen. Tilbagetrækning af en listes deltagelse i et forbund medfører ikke, at det anmeldte forbund bortfalder for de øvrige deltagere i forbundet. Tilsvarende gælder i tilfælde af mangler ved anmeldelse af et forbund.

§ 12 i. Listerne samt oplysning om anmeldte valgforbund (listeforbund) bekendtgøres af kommunalbestyrelsen straks efter udløbet af fristen i § 12 f, stk. 1, (ugedagen før valget) ved opslag i kommunens folkeregister.

13. Er der ved udløbet af fristen for kandidatlisters indlevering (§ 12 a, stk. 1) kun anmeldt een kandidatliste, aflyser valgbestyrelsen afstemningen i kommunen ved bekendtgørelse i de stedlige dagblade m.v. Valgbestyrelsen skal derhos senest dagen efter udløbet af fristen for anmeldelse af kandidatlister give meddelelse til den stiller, som for valgbestyrelsen er opgivet som den stiller, hvem meddelelser angående listen vil være at tilstille, om, at kun een liste er indleveret til valget. Der kan da senest klokken 12 dagen før valget indleveres en stedfortræderliste indeholdende navnene på de personer, der ønskes som stedfortrædere (jfr. § 26) for de på den anmeldte kandidatliste opførte kandidater. Stedfortræderlisten skal være affattet således, at der for hver af de på kandidatlisten opførte kandidater, for hvilke stedfortrædere ønskes, angives navnet på een eller flere stedfortrædere; opføres der for en kandidat flere personer som stedfortrædere, skal det på listen angives, i hvilken rækkefølge stedfortræderne skal indtræde i kandidatens sted. En person kan samtidig opføres som stedfortræder for flere kandidater. Stedfortræderlisten skal være underskrevet af over halvdelen af de samme stillere, som har underskrevet kandidatlisten, og den stiller, der indleverer listen, har ret til på en af ham medbragt genpart af listen at få kvittering af valgbestyrelsens formand for, at listen er indleveret, og hvornår dette er sket.

Stk. 2. Stedfortræderlisten skal indeholde oplysning om hver enkelt stedfortræders navn, fødselsdato, stilling og bopæl. Har nogen af de på stedfortræderlisten opførte ikke valgret, slettes dennes navn af listen. Såfremt valgbestyrelsen finder grund til at erklære en indleveret stedfortræderliste for ugyldig eller at slette noget navn af listen, skal afgørelsen herom tilføres valgbogen, og afgørelsen meddeles den stiller, som meddelelser angående listen skal sendes til.

Stk. 3. Uanset at afstemningen er aflyst, skal valgbestyrelsen dog på valgdagen sammentræde til møde, og i dette møde erklæres de på den anmeldte kandidatliste opførte kandidater for valgte uden afstemning; de på stedfortræderlisten opførte personer betragtes som stedfortrædere for de valgte i den orden og i den rækkefølge, som er angivet på stedfortræderlisten.

Stk. 4. Er der på den anmeldte kandidatliste opført navnene på flere kandidater end det antal repræsentanter, der skal vælges (jfr. § 12 b, stk. 1), udtages kandidaterne i den rækkefølge, hvori de af stillerne er anmeldt. Er kandidaterne sideordnet opstillet, udtages kandidaterne ved lodtrækning. De kandidater, der ikke har opnået valg, kommer kun i betragtning som stedfortrædere, hvis stedfortræderliste ikke er indleveret. Er stedfortræderliste indleveret, er denne alene bestemmende for, hvem der skal være stedfortrædere.

Stk. 5. Valgbestyrelsen anfører i valgbogen nøjagtig oplysning om, hvilke personer der er valgt, og, for hver af de valgte, hvem der er at betragte som stedfortrædere. Valgbestyrelsen giver de valgte underretning om valget, og valgbogen tilstilles kommunalbestyrelsen.

Kapitel 5

AFSTEMNINGEN

§ 14. Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at kommunen skal deles i to eller flere afstemningsområder, således at afstemningen og stemmeoptællingen foregår i hvert område for sig. Når mindst 10 pct. af de kommunale vælgere fremsætter andragende derom, kan kommunalbestyrelsen ikke nægte at dele kommunen i to eller flere afstemningsområder, hvis grænser da fastsættes af kommunalbestyrelsen. Andragender om deling skal være indgivet senest den 1. juni forinden valgenes afholdelse, for at delingen kan kræves iværksat ved de førstkommende valg.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om nedlæggelse af et afstemningsområde. En sådan beslutning skal bekendtgøres i de stedlige dagblade. Såfremt mindst 25 pct. af vælgerne i afstemningsområdet inden en måned efter bekendtgørelsen skriftligt modsætter sig nedlæggelsen, kan denne kun iværksættes, hvis beslutningen er truffet i anledning af en kommunesammenlægning.

Stk. 3. I kommuner, der ikke er delt i flere afstemningsområder, ledes afstemningen af valgbestyrelsen.

Stk. 4. I kommuner med flere afstemningsområder udnævner vedkommende kommunalbestyrelse dels blandt sine egne medlemmer, dels blandt de i kommunen boende vælgere mindst 5, højst 9 valgstyrere for hvert område. Kan der ikke opnås enighed om valget af valgstyrere, foretages dette efter forholdstal og under eet for samtlige de valgstyrere, der skal vælges i kommunen. Valgstyrernes formand udpeges af kommunalbestyrelsen.

Stk. 5. Valgstyrerne fører en af kommunalbestyrelsen stadfæstet valgbog. Enhver valgberettiget er pligtig at modtage udnævnelse til valgstyrer og at udføre det valgstyrerne påhvilende hverv, medmindre lovligt forfald oplyses; kommunalbestyrelsen udnævner, såfremt en valgstyrer oplyser sådant forfald, en ny valgstyrer i vedkommendes sted.

Stk. 6. Der tilkommer valgstyrerne og de tilforordnede vælgere, jfr. § 17, diæter for deres virksomhed på valgdagen af samme størrelse som de diæter, der i henhold til loven om kommunernes styrelse ydes for udførelse af andre kommunale hverv.

§ 15. Stemmeafgivningen sker i et eller flere af vedkommende kommunalbestyrelse anviste lokaler, i hvilke der skal være indrettet det fornødne antal stemmerum.

Stk. 2. Stemmerummet skal være anbragt i afstemningslokalet og være indrettet således, at der kan afgives stemme, uden at andre kan se, hvorledes der stemmes. Stemmerummet skal være tilstrækkeligt lyst til, at skrift tydeligt kan læses derinde; det skal være forsynet med almindelig sort blyant og en fast plade til underlag ved skrivning.

Stk. 3. Stemmekassen skal være aflåset og således indrettet, at ingen stemmeseddel kan udtages af den, uden at kassen åbnes.

§ 16. Afstemningen foregår ved afgivelse af dertil tilvejebragte stemmesedler.

Stk. 2. På hver stemmeseddel skal findes trykt betegnelserne på samtlige de af valgbestyrelsen godkendte kandidatlister. Hver kandidatlistes betegnelse anføres i et felt for sig, jfr. dog § 16 a. Felterne anbringes på stemmesedlen under hinanden, adskilte med tykke trykte streger. I hvert felt anføres øverst med fede typer det bogstav, hvormed kandidatlisten er mærket af valgbestyrelsen (jfr. § 12 e) og efter dette bogstav kandidatlistens listebetegnelse, såfremt sådan er anmeldt, jfr. § 12 d, stk. 2.

Stk. 3. Felterne anbringes på stemmesedlerne under hinanden i alfabetisk rækkefølge efter de bogstaver, hvormed kandidatlisterne er mærket af valgbestyrelsen. Felterne for kandidatlister, som efter indenrigsministerens bestemmelse ikke skal mærkes med en bogstavbetegnelse, jfr. § 12 e, stk. 3, skal anbringes herunder efter retningslinier fastsat af indenrigsministeren.

Stk. 4. På stemmesedlerne skal der endvidere i hvert felt under kandidatlistens betegnelse med almindelige typer trykkes navnene på samtlige listens kandidater i den rækkefølge, hvori de af stillerne er anmeldt, og med angivelse af de numre, hvormed kandidaternes navne er mærket på de forskellige kandidatlister. Er kandidaterne opstillet sideordnet, opføres kandidaternes navne uden angivelse af numre enten i den rækkefølge, de er anført i på kandidatlisten, eller i alfabetisk rækkefølge, hvis stillerne har angivet dette på kandidatlisten. Hvor forveksling af kandidaternes navne efter valgbestyrelsens skøn kan finde sted, skal der på stemmesedlerne foruden navn trykkes en kortfattet betegnelse på stilling eller bopæl for de kandidater, hvis navn kan være genstand for forveksling. Kandidaternes navne i felterne trykkes under hinanden, adskilte ved en tyndere trykt streg mellem hver 2 navne.

Stk. 5. Er der til valget opstillet et så stort antal kandidater, at stemmesedlen vil blive uforholdsmæssig lang, kan valgbestyrelsen beslutte at opføre kandidaternes navne i 2 eller om fornødent flere kolonner adskilt ved lodrette streger.

Stk. 6. Indenrigsministeren kan, såfremt hensynet til stemmesedlens indretning og overskuelighed gør det nødvendigt, efter ansøgning fra valgbestyrelsen tillade, at kandidaternes navne ikke skal opføres på stemmesedlerne i vedkommende kommune. Ansøgning skal indsendes snarest efter udløbet af den i § 12 a nævnte frist med angivelse af antallet af indleverede kandidatlister og kandidatnavne.

Stk. 7. Meddeler indenrigsministeren tilladelse efter stk. 6, skal der på stemmesedlerne indrettes en tom rubrik i hver kandidatlistes felt og umiddelbart under denne betegnelse. Rubrikken skal være så stor, at vælgeren bekvemt kan skrive et navn. I stemmerummet skal der være opslag med de godkendte kandidatlister med angivelse af anmeldte listebetegnelser og med kandidaternes navne opført i den anmeldte rækkefølge og en vejledning om stemmesedlernes udfyldelse.

Stk. 8. Foroven på stemmesedlen anføres med store typer ordet »Borgerrepræsentantvalget«, »Kommunalbestyrelsesvalget« eller »Byrådsvalget« og årstallet for valget samt angivelse af kommunens navn.

Stk. 9. Intet andet ord eller bogstav og intet navn, tal eller tegn må være påført nogen stemmeseddel ved tryk eller ved skrift eller på anden måde.

Stk. 10. Stemmesedlerne skal ved anbragte knæk være til at sammenfolde, således at hver stemmeseddel kan afleveres af vælgeren, uden at nogen kan se, hvorledes han har stemt.

Stk. 11. Indenrigsministeren er bemyndiget til at give nærmere forskrifter med hensyn til stemmesedlernes udseende.

§ 16 a. Kandidatlister, der har indgået listeforbund, jfr. § 12 f, stk. 2, opføres på stemmesedlen i samme felt uanset § 16, stk. 2, 2. pkt., på følgende særlige måde:

 • 1) I feltet anføres øverst med fede typer det bogstav, hvormed kandidatlisterne er mærket af valgbestyrelsen, jfr. § 12 e, og efter dette bogstav listernes fælles listebetegnelse.
 • 2) I hver sin rubrik, der opføres i vandret rækkefølge umiddelbart herunder, anføres med halvfede typer yderst i venstre side det nummer, der er føjet til bogstavbetegnelsen, jfr. § 12 e, stk. 2. Angiver kandidatlisten et særligt geografisk tilhørsforhold, jfr. § 12 e, stk. 1, anføres dette tilhørsforhold med halvfede typer på samme linje i rubrikken.
 • 3) Umiddelbart under hver sin rubrik anføres kandidaternes navne under hinanden, adskilte ved en tynd streg mellem hver 2 navne.
 • 4) Kandidaternes navne på en kandidatliste skal være adskilte fra navnene på kandidatlister, der er opført ved siden af, ved en lodret streg af samme tykkelse som de streger, der afgrænser rubrikkerne under nr. 2.

Stk. 2. Vil stemmesedlen få en uhensigtsmæssig bredde, kan valgbestyrelsen beslutte, at rubrikkerne, jfr. stk. 1, nr. 2, skal anbringes i 2 eller om fornødent flere rækker under hinanden.

§ 17. Valgstyrerne fordeler valglisterne, stemmesedlerne og stemmekasserne mellem sig og det fornødne antal tilforordnede vælgere.

Stk. 2. Enhver vælger er pligtig til at påtage sig hvervet som tilforordnet medhjælper for valgbestyrelsen og valgstyrerne. Valg af tilforordnede vælgere foretages af kommunalbestyrelsen. Kan der ikke opnås enighed om valget af de tilforordnede vælgere, foretages dette efter forholdstal og under eet for samtlige de tilforordnede vælgere, der skal vælges i kommunen.

§ 18. Afstemningen begynder kl. 9 og fortsættes til kl. 20, og så længe der endnu derefter indfinder sig vælgere, men sluttes, når efter kl. 20 ingen vælger melder sig for at afgive stemme, uanset at der gives opfordring hertil.

Stk. 2. I kommuner med under 6000 indbyggere kan kommunalbestyrelsen bestemme, at afstemningen afbrydes mellem kl. 13 og kl. 15.

Stk. 3. Medens afstemningen er afbrudt, skal stemmekasser og valglister opbevares under behørig aflåsning og forsegling.

§ 19. I stemmelokalerne skal der på iøjnefaldende steder findes opslag, der indeholder samtlige godkendte kandidatlister med angivelse af disses listebogstaver og anmeldte listebetegnelser og med kandidaternes navne. Listerne og kandidaterne skal opføres i samme rækkefølge som på stemmesedlerne. Opslagene skal tillige indeholde oplysning om anmeldte valgforbund (listeforbund). Der skal endvidere ved opslag gives vælgerne vejledning om, hvor de enkelte stemmelokaler findes.

Stk. 2. Forinden den første stemmeseddel nedlægges i kassen, åbner stemmemodtageren denne og viser de tilstedeværende, at den er tom, hvorpå han straks i de tilstedeværendes påsyn lukker og aflåser den samt leverer valglisteføreren nøglen.

Stk. 3. Valgret udøves ved personligt møde. Valgstyrerne kan bestemme, at der i det lokale, hvor et stemmerum er anbragt, ikke under afstemningen må opholde sig andre end de, der skal stemme, samt valgbestyrelsens medlemmer, valgstyrerne, de tilforordnede vælgere og kandidaterne og to stillere for hver kandidatliste. Valgstyrerne kan endvidere bestemme, at antallet af de, der skal stemme, begrænses, såfremt ordensmæssige hensyn gør det nødvendigt. Valgstyrerne påser, at vælgerne ikke udsættes for påvirkning gennem valgagitation i valglokalerne eller i de umiddelbare adgangsveje hertil. De tilstedeværende er pligtige at rette sig efter valgbestyrelsens og valgstyrernes bestemmelser.

Stk. 4. Vælgerne henvender sig til valglisteføreren i den rækkefølge, hvori de møder. Vælgeren afleverer her sit valgkort, og når valglisteføreren har fundet vælgerens navn på valglisten, afkrydses vælgerens navn på listen. Har vælgeren ikke medbragt sit valgkort, udfærdiges et valgkort, der henlægges sammen med de valgkort, der i øvrigt er modtaget. Såfremt der er tvivl om vælgerens identitet, søges identiteten fastslået. Dette kan ske ved at udspørge om vælgerens navn, bopæl og fødselsdato. Derpå udleveres til vælgeren en stemmeseddel, der ved udleveringen ikke må være sammenfoldet.

Stk. 5. Efter at have modtaget stemmesedlen skal vælgeren straks begive sig ind i stemmerummet, hvor ingen anden må være til stede. Her foretages afstemningen ved at mærke stemmesedlen med et kryds i feltet for den kandidatliste, på hvilken vælgeren vil afgive sin stemme, jfr. dog § 21, stk. 1, 5. pkt. Ønsker vælgeren en bestemt af listens kandidater valgt, sætter han krydset ud for denne kandidats navn eller skriver, hvis kandidatnavnene ikke findes opført på stemmesedlen, jfr. § 16, stk. 6, den pågældende kandidats navn i den tomme rubrik under listebetegnelsen.

Stk. 6. Når stemmesedlen er afkrydset, sammenfolder vælgeren denne, således at det ikke af andre kan ses, hvorledes han har stemt, hvorefter han straks nedlægger den i stemmekassen i stemmemodtagerens påsyn.

Stk. 7. Det er stemmemodtageren forbudt at gøre sig bekendt med, hvorledes en vælger har stemt.

Stk. 8. Hvis en stemmeseddel efter udlevering til vælgeren, men inden nedlægning i stemmekassen, findes ubrugelig eller af uagtsomhed bliver ubrugeliggjort, kan den pågældende vælger tilbagelevere stemmesedlen og få en anden udleveret.

Stk. 9. Når en vælger fremfører for valgstyrerne, at han ikke er i stand til at foretage afstemningen på den foreskrevne måde, og valgstyrerne skønner, at det således fremførte er rigtigt, skal en af valgstyrerne eller en dertil særlig tilforordnet vælger yde den pågældende vælger fornøden bistand ved stemmeafgivningen, hvorved da tillige de nødvendige lempelser i den foreskrevne fremgangsmåde må foretages. Vælgere, der på grund af manglende førlighed eller lignende årsag ikke kan bevæge sig ind i stemmelokalet, vil således kunne afgive stemme umiddelbart uden for lokalet. Er den pågældende vælger blind eller svagsynet, kan han forlange, at der ydes ham bistand ved stemmeafgivningen enten af en af ham selv udpeget tilstedeværende person eller af 2 af valgbestyrelsens medlemmer eller af valgstyrerne eller af de tilforordnede vælgere.

§ 20. Når stemmeafgivningen er ophørt, underskriver hver valglistefører sin valgliste. Derefter sammenbindes i særskilte pakker

 • 1) de ikke udleverede stemmesedler,
 • 2) de ved ombytning tilbageleverede stemmesedler og
 • 3) de tilbageleverede stemmesedler, jfr. § 42, stk. 1, sidste pkt.

Stk. 2. Valglisterne, valgkortene, de i stk. 1 nævnte pakker og stemmekasserne bringes derpå under behørigt opsyn til det sted, hvor opgørelsen af valgresultatet skal foretages. Nøglerne til stemmekasserne overgives tillige med valglisterne, valgkortene, stemmekasserne og pakkerne med de ikke nedlagte stemmesedler til formanden for valgstyrerne.

Kapitel 6

STEMMEOPTÆLLINGEN

§ 21. Stemmeoptællingen foregår offentligt, så snart stemmeafgivningen er afsluttet. I kommuner, der er delt i flere afstemningsområder, foregår stemmeoptællingen i hvert område for sig under ledelse af formanden for valgstyrerne. Forinden stemmeoptællingen påbegyndes, udtages stemmesedlerne af stemmekasserne, hvorefter de blandes og fordeles mellem det fornødne antal optællingshold af valgstyrere og tilforordnede vælgere, der ordner dem således, at stemmesedler afgivet for samme kandidatliste samles i bunker for sig, og derefter optæller, hvor mange stemmer, der ved afstemningen er afgivet for hver af de på stemmesedlerne opførte kandidatlister. En stemmeseddel er afgivet for den liste, inden for hvis felt vælgeren har sat kryds, eller, når kandidaternes navne ikke findes opført på stemmesedlerne, jfr. § 16, stk. 7, inden for hvis felt vælgeren har skrevet navnet på en af listens kandidater. Har vælgeren alene sat kryds ved den fælles listebetegnelse for de kandidatlister, der har indgået et listeforbund, anses stemmen som afgivet for listeforbundet og henføres ikke til nogen af de kandidatlister, der deltager i listeforbundet. Hvor der er tvivl om en stemmeseddels gyldighed eller om, på hvilken liste der er stemt, medregnes stemmesedlen ikke i optællingen, men lægges foreløbig til side. Formanden for valgbestyrelsen eller valgstyrerne deltager ikke personlig i denne del af optællingen, men påser, at den foregår under betryggende former.

Stk. 2. Når de enkelte optællingshold har tilendebragt optællingen af de stemmesedler, der er fordelt til holdet, afgives optællingsresultatet tillige med de som tvivlsomme henlagte stemmesedler til formanden for valgbestyrelsen eller valgstyrerne.

Stk. 3. Valgbestyrelsen eller valgstyrerne afgør derpå, om de tvivlsomme stemmesedler skal anses for gyldige eller ej. En stemmeseddel er ugyldig,

 • 1) når det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken kandidatliste eller hvilket listeforbund vælgeren har villet give sin stemme,
 • 2) når beskaffenheden af stemmesedlen giver grund til at antage, at stemmesedlen ikke er en af de tilforordnede udleveret og i et stemmerum mærket stemmeseddel,
 • 3) når der på stemmesedlen findes skrevet, tegnet eller på anden måde anbragt noget, hvorved det findes forsætligt tilkendegivet, hvem den stemmende er, eller der overhovedet ved en behandling ud over den af afstemningen følgende findes forsætlig af vælgeren at være givet stemmesedlen et særpræg.

Såfremt en stemmeseddel kasseres, anføres grunden hertil i valgbogen.

Stk. 4. Valgbestyrelsen eller valgstyrerne opgør derefter resultatet af afstemningen ved sammenlægning af de enkelte optællingsholds resultater og ved til disse at lægge de af valgbestyrelsen eller valgstyrerne godkendte tvivlsomme stemmesedler.

§ 22. I kommuner, der er delt i flere afstemningsområder, kundgøres udfaldet af stemmeoptællingen på hvert afstemningssted for de tilstedeværende, hvorpå meddelelse snarest muligt gives til formanden for valgbestyrelsen. I disse kommuner samles valgbestyrelsen senest dagen efter, at afstemningen har fundet sted, til opgørelse af stemmeoptællingen i samtlige kommunens afstemningsområder. Dette møde er offentligt. For hvert afstemningsområde deltager formanden for kredsens valgstyrere i mødet, hvortil han medbringer udskrift af valgstyrernes valgbog, de i § 20, stk. 1, nævnte pakker, de af stemmekasserne udtagne stemmesedler samt de benyttede valglister og valgkort. Valgbestyrelsen foretager en fornyet optælling og bedømmelse af de i afstemningsområderne afgivne stemmesedler efter reglerne i § 21 og derefter den endelige opgørelse af stemmeafgivningens udfald; dette tilføres valgbogen og kundgøres for de tilstedeværende.

Stk. 2. I kommuner, der ikke er delt i flere afstemningsområder, tilføres udfaldet af stemmeoptællingen (§ 21) straks valgbestyrelsens valgbog og kundgøres for de tilstedeværende.

Stk. 3. Den i § 24 omhandlede optælling af personlige stemmer og listestemmer kan foretages samtidig med valgbestyrelsens optælling af stemmerne for kandidatlisterne.

Kapitel 7

OPGØRELSEN AF VALGET

§ 23. Den endelige opgørelse af valget foretages derefter af valgbestyrelsen enten samme dag, som stemmeoptællingen har fundet sted, eller senest dagen efter.

Stk. 2. Først bestemmes, hvor mange kandidater der skal vælges af hver kandidatliste. Har valgforbund (eller listeforbund, der ikke er led i valgforbund) været anmeldt, jfr. § 12 f, sammenlægges stemmetallene for de kandidatlister, imellem hvilke valgforbund, henholdsvis listeforbund, er indgået. Det for hver kandidatliste eller valgforbund (listeforbund) afgivne stemmetal deles med 1, 2, 3, osv., indtil hvert stemmetal er delt med et tal så stort som det antal mandater, der i det højeste kan tænkes at tilfalde vedkommende kandidatliste eller valgforbund (listeforbund). Den største af de således fremkomne kvotienter giver den liste eller det valgforbund (listeforbund), den er tilfaldet, ret til medlem nr. 1, den næststørste kvotient giver den liste eller det valgforbund (listeforbund), den er tilfaldet, ret til medlem nr. 2 og således fremdeles, indtil det antal medlemmer, der skal vælges, er fordelt mellem de forskellige kandidatlister og valgforbund (listeforbund). Er kvotienterne lige store, gør lodtrækning udslaget; lodtrækning foretages af valgbestyrelsens formand i de tilstedeværendes påsyn.

Stk. 3. Det antal mandater, der er tilfaldet et valgforbund, deles imellem de kandidatlister og listeforbund, hvoraf valgforbundet består, ved benyttelse af samme fremgangsmåde, og endelig deles på tilsvarende måde de mandater, der er tilfaldet et listeforbund, mellem de kandidatlister, hvoraf listeforbundet består.

§ 24. Når det på den i § 23 omhandlede måde er opgjort, hvor mange medlemmer der skal vælges af hver kandidatliste, bestemmes det, hvilke af listernes kandidater der skal erklæres for valgte.

Stk. 2. Særskilt for hver kandidatliste fordeles de stemmesedler, som er afgivet for listen, således at stemmesedler, på hvilke vælgerne har sat kryds udfor navnet på en af listens kandidater, samles i bunker for sig efter navnet på den kandidat, for hvilken afkrydsning er sket (personlige stemmer). Når stemmesedlerne er indrettet på den i § 16, stk. 7, foreskrevne måde, fordeles de stemmesedler, på hvilke vælgerne har nedskrevet navnet på en af kandidaterne, i bunker efter det navn, som findes skrevet i den pågældende kandidatlistes rubrik på stemmesedlerne.

Stk. 3. Stemmesedler, der er afkrydset ud for kandidatlistens bogstav eller listebetegnelse eller ud for navnene på flere af listens kandidater eller over hele kandidatlistens felt på stemmesedlen eller i øvrigt på en sådan måde, at det ikke med sikkerhed fremgår, hvilken kandidat vælgeren har villet give sin stemme, og endvidere - når stemmesedlerne er indrettet på den i § 16, stk. 7, foreskrevne måde - de stemmesedler, på hvilke det af vælgeren nedskrevne navn ikke med sikkerhed kan henføres til nogen bestemt kandidat, samles i en bunke for sig (listestemmer).

Stk. 4. Når samtlige for kandidatlisten afgivne stemmesedler på denne måde er fordelt, optælles det, hvor mange stemmer hver kandidat har fået (personlige stemmer), og hvor mange stemmer der i øvrigt er afgivet for listen (listestemmer).

Stk. 5. Er kandidaterne sideordnet opstillet, erklæres de kandidater, der har fået flest personlige stemmer, for valgt i det antal, hvori der er tilfaldet listen mandater. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning ved valgbestyrelsens foranstaltning.

Stk. 6. Er partiliste anmeldt, udregnes for hver kandidatliste et fordelingstal. Tallet udregnes ved at dividere antallet af stemmer, der i alt er afgivet på listen, med et tal, der er een større end det antal mandater, der er tilfaldet listen. Det fremkomne forholdstal, forhøjet til det nærmeste hele tal, er fordelingstallet for den pågældende kandidatliste.

Stk. 7. Særskilt for hver kandidatliste fordeler valgbestyrelsen derpå listestemmerne (jfr. denne paragrafs 3. stykke) til listens kandidater på følgende måde: Til det antal personlige stemmer, som er opnået af den som nr. 1 på kandidatlisten opførte kandidat, lægges et så stort antal af listestemmerne, at fordelingstallet nås; de listestemmer, der herefter bliver tilovers, lægges derpå til de personlige stemmer, som nr. 2 på kandidatlisten har opnået, indtil fordelingstallet nås, og på tilsvarende måde forholdes for de øvrige kandidaters vedkommende i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Når på denne måde samtlige listestemmer er fordelt på listens kandidater, erklæres de kandidater, der har opnået fordelingstallet, eller som har opnået et antal personlige stemmer svarende til fordelingstallet, for valgte i den rækkefølge, hvori de på listen er opført. Opnås det ikke på denne måde at få valgt det hele antal kandidater, der skal vælges, erklæres i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal (personlige stemmer og listestemmer tilsammen) så mange af listens øvrige kandidater for valgte, som der endnu skal vælges for listen. Har to kandidater opnået samme stemmetal og kan kun een opnå valg, erklæres den kandidat, der står først på kandidatlisten, for valgt.

Stk. 8. Skal der for en kandidatliste vælges flere medlemmer end det antal kandidater, der findes opført på listen, overføres det eller de overskydende mandater til den kandidatliste, med hvilken den udtømte liste har anmeldt listeforbund; hvis den udtømte liste står i listeforbund med flere kandidatlister, tilfalder mandatet den af disse lister, der ifølge den i § 23 foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandatet. Såfremt den udtømte kandidatliste ikke står i listeforbund med andre lister, overføres mandatet efter tilsvarende regler til den eller de kandidatlister eller listeforbund, med hvilke kandidatlisten står i valgforbund. Såfremt der er tilfaldet et listeforbund flere mandater end det antal kandidater, der findes opført på de til listeforbundet hørende kandidatlister, overføres det eller de overskydende mandater til de listeforbund eller til de kandidatlister, med hvilke det udtømte listeforbund står i valgforbund, efter tilsvarende regler. Såfremt en kandidatliste, et listeforbund eller valgforbund er udtømt efter ovenstående regler, overføres mandatet til den af de øvrige kandidatlister, listeforbund eller valgforbund, der har nærmest krav herpå.

§ 25. Når valget er endeligt opgjort, tilfører formanden for valgbestyrelsen valgbogen nøjagtig oplysning herom, således at det angives, hvorledes stemmerne fordelte sig på de forskellige kandidatlister, i hvilken nummerorden mandaterne tilfaldt disse, hvor mange personlige stemmer der blev afgivet for de enkelte kandidater, hvilke medlemmer der blev erklæret for valgt, og det medlemsnummer (jfr. § 23, stk. 2), der tilfaldt enhver af de valgte, samt, hvor partiliste har været anmeldt, hvilket fordelingstal der blev lagt til grund for hver af disse kandidatlister, og hvorledes listestemmerne fordeltes på kandidaterne. Endelig anføres navnene på de kandidater, der ikke har opnået valg, i valgbogen, som underskrives af hele valgbestyrelsen.

Stk. 2. Valgbogen afleveres til kommunalbestyrelsen. Valgkortene og stemmesedlerne indpakkes og forsegles af valgbestyrelsen. De gyldige, de ugyldige, de ombyttede, de tilbageleverede og de ikke udleverede stemmesedler holdes hver for sig i særskilte pakker med tydelig påskrift om deres indhold. Pakkerne afgives til kommunalbestyrelsen, der opbevarer dem, indtil ankefristen er udløbet, eller klage over valget endeligt er afgjort; derefter skal de tilintetgøres.

Stk. 3. Hver af de opstillede kandidater har ret til at overvære valgbestyrelsens endelige opgørelse af valget (§§ 23-24).

Stk. 4. Valgbestyrelsen underretter de valgte om valget og meddeler enhver af dem det medlemsnummer, som vedkommende er valgt med.

§ 26. De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke erklæres for valgte, betragtes som stedfortrædere for de valgte af samme liste i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal, jfr. § 24, stk. 5 og 7.

Kapitel 8

FRITAGELSE FOR VALG OG VALGKLAGER

§ 27. Enhver, der er valgbar til kommunalbestyrelsen, har pligt til at modtage valg, medmindre den valgte er fyldt 60 år. Den, der har været medlem af kommunalbestyrelsen eller ligningskommissionen i 2 hele, sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg før efter udløbet af de 2 følgende valgperioder. Medlemmer af kommunalbestyrelsen har ikke pligt til at modtage valg til ligningskommissionen.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen træffer endvidere efter begæring beslutning om at fritage den, der på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget.

Stk. 3. Begæring om fritagelse skal inden 8 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til kommunalbestyrelsens formand.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tager stilling til begæringen på et møde, der afholdes snarest muligt efter fristens udløb.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan inden 14 dage efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen, af denne indbringes for indenrigsministeren.

§ 28. (Ophævet).

§ 29. Klage over valget skal inden 8 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til kommunalbestyrelsens formand. Enhver vælger i kommunen kan indgive en sådan klage.

Stk. 2. De indgivne klager afgøres af kommunalbestyrelsen i et møde, som afholdes snarest muligt efter fristens udløb. Forinden kommunalbestyrelsen træffer afgørelse, skal valgbestyrelsens udtalelse indhentes.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan inden 14 dage efter, at der er givet klageren meddelelse om afgørelsen, indbringes for indenrigsministeren. Afgørelsen kan påklages af enhver vælger i kommunen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke med hensyn til indsigelser om, at en kandidat har mistet valgbarhed på grund af straf, jfr. § 34.

§ 30. Hvis afstemningen ved den endelige beslutning erklæres ugyldig, og valget som følge heraf omstødes, skal der snarest muligt afholdes omvalg. Ved omvalg kan kun de på valglisten opførte personer, der var valgberettigede på den dag, da det omstødte valg blev afholdt, afgive stemme. Ved omvalg benyttes i øvrigt samme fremgangsmåde som ved første valg.

Stk. 2. Foreligger der ikke grunde til at omstøde afstemningen, men et eller flere enkelte medlemmers valg forkastes, eller vedkommendes vægring ved at modtage valg erkendes berettiget, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 26 i den eller de pågældendes sted. Kan besættelse af en ledig plads ikke ske efter disse bestemmelser, eller kan mandatet ikke overføres til en kandidatliste, som den pågældende liste har anmeldt listeforbund med, skal der snarest muligt afholdes udfyldningsvalg, jfr. § 36.

Kapitel 9

DEN NYVALGTE KOMMUNALBESTYRELSE

§ 31. Når ordinært valg til kommunalbestyrelsen er afholdt, fratræder de hidtidige medlemmer af kommunalbestyrelsen den 31. december. Indgives der inden udløbet af den i § 29, stk. 1, fastsatte frist klage over valget og omstødes dette af kommunalbestyrelsen, jfr. § 30, fratræder den hidtidige kommunalbestyrelse dog først, når omvalg har været afholdt og eventuelle klager over omvalget er afgjort af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Så snart de hidtidige medlemmer af kommunalbestyrelsen er fratrådt, tiltræder den nyvalgte kommunalbestyrelse. Hvis valget senere omstødes af indenrigsministeren, skal den nyvalgte kommunalbestyrelse forblive i virksomhed, indtil omvalget har fundet sted, og eventuelle klager over omvalget er afgjort.

Stk. 3. En kommunalbestyrelse, hvis valg omstødes, kan fra det tidspunkt, da afgørelsen er meddelt kommunalbestyrelsen, kun med samtykke fra tilsynsrådet, for København og Frederiksberg indenrigsministeren, afholde andre udgifter end fastsat i det af den afgåede kommunalbestyrelse vedtagne budget eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse, som ikke er hjemlet i dette budget. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden samtykke.

§ 32. (Ophævet).

§ 33. (Ophævet).

§ 34. Gør et medlem af den nyvalgte kommunalbestyrelse gældende, at en kandidat på grund af straf ikke er valgbar, skal kommunalbestyrelsen forelægge spørgsmålet for det i § 50 a omhandlede valgbarhedsnævn til afgørelse.

Stk. 2. Indsigelse mod en indvalgt kandidats valgbarhed på grund af straf skal fremsættes inden 3 måneder efter valgdagen.

Stk. 3. Indsigelse mod en stedfortræders valgbarhed på grund af straf skal fremsættes inden 2 måneder efter det første møde i kommunalbestyrelsen, som stedfortræderen er indkaldt til.

§ 34 a. Mister et medlem af kommunalbestyrelsen sin valgbarhed, bortfalder hans mandat, jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Bliver et medlem af en kommunalbestyrelse straffet, skal kommunalbestyrelsen indberette dette til valgbarhedsnævnet, der afgør om medlemmet som følge heraf har mistet sin valgbarhed.

Stk. 3. Spørgmålet, om et medlem har mistet sin valgbarhed af andre grunde, afgøres af kommunalbestyrelsen. Når et medlem midlertidigt opgiver sin faste bopæl i kommunen, kan det bestemmes, at han kun skal udtræde af kommunalbestyrelsen, indtil han på ny tager fast bopæl i kommunen.

§ 34 b. Kommunalbestyrelsen træffer efter begæring fra et medlem beslutning om fritagelse for medlemskab af kommunalbestyrelsen eller ligningskommissionen, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan inden 14 dage efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen, af denne indbringes for indenrigsministeren.

§ 35. Når et medlem i valgperiodens løb udtræder af kommunalbestyrelsen eller afgår ved døden, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 26 i det pågældende medlems sted. Viser det sig ved indtrædende ledighed, at der ikke efter den angivne regel kan ske besættelse af den ledige plads som medlem, overføres mandatet til den kandidatliste, som den pågældende liste har anmeldt listeforbund med. Har listeforbund været anmeldt med flere kandidatlister, tilfalder mandatet den af disse lister, der ifølge den i § 23 foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandatet. Kan den ledige plads som kommunalbestyrelsesmedlem heller ikke besættes med en kandidat fra en af disse lister, eller er der ikke anmeldt listeforbund med nogen anden kandidatliste, skal der afholdes udfyldningsvalg, jfr. § 36, medmindre det vedtages af over halvdelen af kommunalbestyrelsens oprindelige medlemsantal, at sådant valg ikke skal afholdes. Den, der således vælges ved udfyldningsvalg, skal kun vælges for den del af valgperioden, der endnu står tilbage.

§ 36. Udfyldningsvalg foretages efter reglerne for ordinært valg. Såfremt kun een skal vælges, afgøres valget ved simpelt flertal. Kandidaterne stilles til valg efter reglerne i kapitel 4. Når flere kandidater er anmeldt, skal deres navne opføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlerne, og navnene skal være tydelig trykt over hinanden og indbyrdes adskilt ved en trykt streg mellem hver to navne. Når kun een kandidat er anmeldt, erklærer valgbestyrelsen denne for valgt uden afstemning. Er flere kandidater anmeldt, erklæres den kandidat, der ved afstemningen har fået flere stemmer end nogen anden, for valgt. Med hensyn til udfærdigelse af valglisten, afstemningen og stemmeoptællingen m.v. gælder i øvrigt de almindelige regler. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, foretaget af valgbestyrelsens formand under overværelse af valgbestyrelsen og de øvrige personer, der er til stede ved valgets opgørelse.

Kapitel 10

VALG AF AMTSRÅD

§ 37. Stk. 1. (Ophævet).

Stk. 2. Valgperioden for amtsrådets medlemmer er 4 år. Mandaterne bortfalder dog i intet tilfælde, før nyvalg har fundet sted. Når nyt valg til amtsrådet har fundet sted, afgår samtlige medlemmer med udgangen af den måned, der følger efter den måned, hvori nyvalg har fundet sted, jfr. dog § 46 b, stk. 1.

Stk. 3. De ordinære valg til amtsrådet foregår i forbindelse med de ordinære valg til kommunalbestyrelserne i primærkommunerne, jfr. § 4, stk. 2.

§ 38. For hver amtsrådskreds dannes en amtsvalgbestyrelse, bestående af amtsrådets formand og mindst 4 af amtsrådet af dets midte valgte medlemmer. Amtsrådets formand er formand for amtsvalgbestyrelsen; antallet af dennes medlemmer skal stedse være ulige. Amtsvalgbestyrelsen fører en af amtsrådet autoriseret valgbog; i denne indføres det væsentlige af, hvad der vedrører valget - navnlig oplysning om de indleverede kandidatlister, om antallet af tilvejebragte stemmesedler samt om opgørelsen af valget, jfr. § 43. I øvrigt finder bestemmelserne i § 10, stk. 4-6, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Amtsvalgbestyrelsen bekendtgør senest 4 uger før valget i de stedlige dagblade tidspunktet for valget, antallet af de medlemmer, der skal vælges, det fornødne antal stillere samt tiden og stedet for indlevering af kandidatlister til amtsrådsvalget. Den meddeler samtidig hver kommunalbestyrelse i amtsrådskredsen dette.

§ 39. Afstemningen sker i henhold til lister, hvorpå bestemte personer bringes i forslag til valg.

Stk. 2. Listerne skal være indleveret til formanden for amtsvalgbestyrelsen senest kl. 16 den 14. dag før valgdagen og kan tidligst indleveres 4 uger før valgdagen. Listerne skal indleveres på en formular, der foreskrives af indenrigsministeren. Hver liste skal være underskrevet af mindst 50 vælgere som stillere. Amtsrådet kan dog vedtage at forhøje mindsteantallet af stillere. Mindsteantallet kan dog ikke overstiger 150. For Bornholms amtskommune kan mindsteantallet ikke forhøjes. Vedtagelsen, der gælder indtil videre, skal for at få virkning for de førstkommende amtsrådsvalg foreligge senest den 1. juni i det år, hvori valget afholdes, og skal bekendtgøres umiddelbart herefter i de stedlige dagblade. Kandidatlisterne må højst være underskrevet af et antal stillere, der svarer til halvdelen mere end mindsteantallet af stillere i amtskommunen.

Stk. 3. Ved kandidatlistens indlevering skal stillerne tilkendegive, hvorvidt de ønsker personlige stedfortrædere for kandidaterne, idet de i bekræftende fald skal anføre indtil 4 personlige stedfortrædere for hver kandidat, jfr. §§ 41, stk. 2, 3.-4. pkt., og 43, stk. 3, sidste pkt. Opføres der for en kandidat flere personer som personlige stedfortrædere, skal det på listen angives, i hvilken rækkefølge disse stedfortrædere skal indtræde i kandidatens sted. En person kan samtidig opføres som stedfortræder for flere kandidater, og en person kan samtidig opføres som kandidat og som stedfortræder for andre kandidater.

Stk. 4. Ved listens indlevering skal for hver af kandidaterne, eventuelle personlige stedfortrædere samt stillerne medfølge en af indenrigsministeren foreskrevet formular, der er udfyldt med den pågældendes fulde navn, fødselsdato og bopæl.

Stk. 5. I øvrigt finder bestemmelserne i §§ 12-12 c tilsvarende anvendelse.

§ 40. Kandidaterne skal anføres på kandidatlisten i den rækkefølge, hvori de ønskes opført på stemmesedlen. Stillerne skal på kandidatlisten anmelde, om kandidaterne er opstillet i den anførte rækkefølge (partiliste), eller om de er sideordnet opstillet.

Stk. 2. Valgforbund og listeforbund skal anmeldes skriftligt til amtsvalgbestyrelsen senest kl. 16 ugedagen før valget. Anmeldelsen skal være underskrevet af de deltagende listers stillere, kandidater og stedfortrædere, jfr. dog stk. 3.

Stk. 3. Stillere, kandidater og stedfortrædere kan på anmeldelsen af kandidatlisten skriftligt bemyndige en eller flere stillere til at anmelde listeforbund eller valgforbund eller begge dele.

Stk. 4. Straks efter udløbet af fristen i stk. 2 skal amtsvalgbestyrelsen underrette kommunalbestyrelserne i amtsrådskredsen om de indleverede lister og anmeldte forbund med henblik på opslag i kommunens folkeregister, jfr. § 12 i.

Stk. 5. I øvrigt finder §§ 12 d-12 h tilsvarende anvendelse. Dog skal, udover kandidater og stillere, stedfortrædere deltage i anmeldelse af listebetegnelse i henhold til § 12 d, stk. 2 og i begæring om tildeling af samme bogstavbetegnelse i henhold til § 12 e.

§ 41. Når amtsvalgbestyrelsen endeligt har godkendt de anmeldte kandidatlister, tilvejebringer den de fornødne stemmesedler. Stemmesedlerne, der skal være af gult papir til adskillelse fra de ved de andre valg benyttede stemmesedler, indrettes på tilsvarende måde som foreskrevet i § 16, således at der foroven på stemmesedlen anføres med store typer »Amtsrådsvalget« og årstallet for valget samt angivelse af amtskommunens navn. På stemmesedlerne opføres samtlige kandidaters navne i den anmeldte rækkefølge, medens navnene på eventuelt anmeldte personlige stedfortrædere alene opføres på de i § 19, stk. 1, omhandlede opslag. Senest 2 dage før valgets afholdelse tilstiller amtsvalgbestyrelsen de kommunale valgbestyrelser i de til amtsrådskredsen hørende kommuner det til afstemningen i hver af disse kommuner fornødne antal stemmesedler.

Stk. 2. Er der ved udløbet af fristen for kandidatlisternes indlevering kun anmeldt een kandidatliste til amtsrådsvalget, aflyser amtsvalgbestyrelsen dette ved bekendtgørelse i de stedlige dagblade og giver meddelelse derom til samtlige kommunalbestyrelser i amtsrådskredsen. Er der på den anmeldte kandidatliste opført navnene på flere kandidater end det antal repræsentanter, der skal vælges, udtages kandidaterne i den rækkefølge, hvori deres navne er opført på listen. Hvis der er anmeldt personlige stedfortrædere for de enkelte kandidater, indtræder disse i den angivne rækkefølge forud for de kandidater, der efter 2. pkt. ikke opnår valg, således at disse og deres personlige stedfortrædere først indtræder, når den enkelte kandidats personlige stedfortrædere er opbrugte. Såfremt personlige stedfortrædere ikke er anmeldt, gives meddelelse om valgets bortfald tillige til den stiller, hvem henvendelser om listen skal rettes, jfr. § 12 a, stk. 4, og stedfortræderliste kan da indleveres i overensstemmelse med de i § 13 givne regler.

§ 42. Er der indleveret flere gyldige kandidatlister, finder afstemning sted efter reglerne i §§ 14-20. Alle opslag og bekendtgørelser skal indeholde en tydelig angivelse af det valg, vedkommende kundgørelse vedrører. Ved ordinært valg sker stemmeafgivningen samtidig med valgene til kommunalbestyrelserne i primærkommunerne, således at der ved ordinært valg i disse kommuner på afstemningsstedet udleveres hver vælger een stemmeseddel til kommunalbestyrelsesvalget og een til amtsrådsvalget. Når valgene således foregår under eet, skal der ved hvert stemmerum være to stemmekasser af forskellig farve; vælgerne nedlægger i stemmemodtagerens påsyn hver af de modtagne stemmesedler i den for den pågældende stemmeseddel bestemte stemmekasse. Såfremt en vælger meddeler, at han kun ønsker at benytte den ene af de udleverede stemmesedler, skal den stemmeseddel, der ikke ønskes benyttet, tilbageleveres til den tilforordnede vælger, der annullerer stemmesedlen.

Stk. 2. Optællingen af de til amtsrådsvalget afgivne stemmesedler sker efter reglerne i §§ 21-22 og § 24, stk. 2 og 3. Valgbestyrelserne i amtsrådskredsens kommuner drager omsorg for, at amtsvalgbestyrelsen senest dagen efter, at stemmeoptællingen har fundet sted, modtager en genpart af den særlige valgbog, som hver valgbestyrelse skal føre over amtsrådsvalget. Valgbogen skal indeholde oplysning om antallet af de ved afstemningen til amtsrådsvalget afgivne gyldige stemmer, antallet af afgivne ugyldige stemmer, antallet af stemmer på hver kandidatliste, antallet af personlige stemmer på hver kandidat, og hvad der i øvrigt måtte være tilført valgbogen angående valget til amtsrådet.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 25, stk. 2, om opbevaring af stemmesedler fra valget til primærkommunernes kommunalbestyrelser finder tilsvarende anvendelse for stemmesedler vedrørende amtsrådsvalget, jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Amtsvalgbestyrelsen kan beslutte at ville foretage en fornyet optælling af de stemmesedler, der er afgivet til amtsrådsvalget i enkelte eller samtlige kommuner i amtsrådskredsen. I sådanne tilfælde drager de pågældende valgbestyrelser omsorg for, at samtlige stemmesedler vedrørende amtsrådsvalget i vedkommende kommuner sendes til amtsvalgbestyrelsen senest dagen efter, at valgbestyrelserne har modtaget underretning om amtsvalgbestyrelsens beslutning eller, såfremt denne beslutning er truffet før valgdagen, senest dagen efter valgbestyrelsernes optælling af stemmesedlerne. De afgivne gyldige stemmesedler skal være sammenbundet, således at de listestemmer, der er afgivet for hver kandidatliste, samles i pakker for sig, som forsegles og forsynes med påtegning om betegnelsen for kandidatlisten. På samme måde samles de personlige stemmer, der er afgivet på listernes enkelte kandidater, i pakker for sig, som forsegles og forsynes med påtegning om vedkommende kandidats navn. Endvidere skal de ugyldige, de ombyttede, de tilbageleverede og de ikke udleverede stemmesedler være samlet i særskilte pakker, jfr. § 25, stk. 2. Samtlige pakker skal være påført en påtegning om antallet af stemmesedler heri samt om kommunens navn.

§ 43. Senest dagen efter, at amtsvalgbestyrelsen har modtaget genparterne af kommunernes valgbøger eller stemmesedler, jfr. § 42, stk. 4, sammentræder amtsvalgbestyrelsen til møde og foretager den endelige opgørelse af amtsrådsvalget på grundlag af materialet fra kommunerne.

Stk. 2. Det bestemmes først på tilsvarende måde som i § 23 fastsat, hvorledes mandaterne skal fordeles mellem de i valget deltagende kandidatlister. Det bestemmes derefter på den i § 24 angivne måde, hvilke af listens kandidater der skal erklæres for valgte. Når valget på denne måde er endelig opgjort, forholdes som i §§ 25 og 27 fastsat, idet valgbogen m.v. afleveres til amtsrådet.

Stk. 3. De på en kandidatliste opførte kandidater, der ikke erklæres for valgte, betragtes, såfremt der ikke er anmeldt personlige stedfortrædere for de enkelte kandidater, som stedfortrædere for de valgte af samme liste i rækkefølge efter størrelsen af de opnåede stemmetal, jfr. § 24, stk. 5 og 7. Er der anmeldt personlige stedfortrædere, indtræder disse i den angivne rækkefølge forud for de ikke-valgte kandidater, således at disse og deres personlige stedfortrædere først indtræder, når den enkelte kandidats personlige stedfortrædere er opbrugte.

§ 44. (Ophævet).

§ 45. Enhver, der er valgbar til amtsrådet har pligt til at modtage valg, medmindre den valgte er fyldt 60 år. Den, der har været medlem af amtsrådet i 2 hele, sammenhængende valgperioder, har ikke pligt til at modtage valg før efter udløbet af de 2 følgende valgperioder.

Stk. 2. Amtsrådet træffer endvidere efter begæring beslutning om at fritage den, der på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for valget.

Stk. 3. Begæring om fritagelse skal inden 8 dage efter valgets endelige opgørelse fremsættes skriftligt til amtsrådets formand.

Stk. 4. Amtsrådet tager stilling til begæringen på et møde, der afholdes snarest muligt efter fristens udløb.

Stk. 5. Amtsrådets afgørelse kan inden 14 dage efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen, af denne indbringes for indenrigsministeren.

§ 46. Klage over valget skal inden 8 dage efter valgets endelige opgørelse indgives skriftligt til amtsrådets formand. Enhver vælger i amtskommunen kan indgive en sådan klage.

Stk. 2. De indgivne klager afgøres af amtsrådet i et møde, som afholdes snarest muligt efter fristens udløb. Forinden amtsrådet træffer afgørelse, skal amtsvalgbestyrelsens udtalelse indhentes.

Stk. 3. Amtsrådets afgørelse kan inden 14 dage efter, at der er givet klageren meddelelse om afgørelsen, indbringes for indenrigsministeren. Afgørelsen kan påklages af enhver vælger i amtskommunen.

Stk. 4. Reglerne i stk. 1-3 gælder ikke med hensyn til indsigelser om, at en kandidat har mistet valgbarhed på grund af straf, jfr. § 48.

§ 46 a. Hvis afstemningen ved den endelige beslutning erklæres ugyldig, og valget som følge heraf omstødes, skal der snarest muligt afholdes omvalg. Amtsrådet afgør, i hvilke kommuner omvalg skal finde sted. Ved omvalg kan kun de på valglisten opførte personer, der var valgberettiget på den dag, da det omstødte valg blev afholdt, afgive stemme. Ved omvalg benyttes i øvrigt samme fremgangsmåde som ved første valg.

Stk. 2. Foreligger der ikke grunde til at omstøde afstemningen, men en kandidats valg forkastes, eller vedkommendes vægring ved at modtage valg erkendes berettiget, indtræder vedkommende stedfortræder efter reglerne i § 43, stk. 3, i den pågældendes sted. Kan besættelse af en ledig plads ikke ske efter disse bestemmelser, eller kan mandatet ikke overføres til en kandidatliste, som den pågældende liste har anmeldt listeforbund med, skal der snarest muligt afholdes udfyldningsvalg, jfr. § 49.

§ 46 b. Når ordinære valg til amtsrådet er afholdt, fratræder de hidtidige medlemmer af amtsrådet den 31. december. Indgives der inden udløbet af den i § 46, stk. 1, fastsatte frist klage over valget, og omstødes dette af amtsrådet, jfr. § 46 a, fratræder det hidtidige amtsråd dog først, når omvalg har været afholdt, og eventuelle klager over omvalget er afgjort af amtsrådet.

Stk. 2. Så snart de hidtidige medlemmer af amtsrådet er fratrådt, tiltræder det nyvalgte amtsråd. Hvis valget senere omstødes af indenrigsministeren, skal det nyvalgte amtsråd forblive i virksomhed, indtil omvalget har fundet sted, og eventuelle klager over omvalget er afgjort.

Stk. 3. Et amtsråd, hvis valg omstødes, kan fra det tidspunkt, da afgørelsen er meddelt amtsrådet, kun med samtykke fra indenrigsministeren afholde andre udgifter end fastsat i det af det afgåede amtsråd vedtagne budget eller i øvrigt indgå nogen forpligtelse, som ikke er hjemlet i dette budget. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden samtykke.

§ 47. (Ophævet).

§ 48. Gør et medlem af det nyvalgte amtsråd gældende, at en indvalgt kandidat på grund af straf ikke er valgbar, skal amtsrådet forelægge spørgsmålet for det i § 50 a omhandlede valgbarhedsnævn til afgørelse.

Stk. 2. Indsigelse mod en indvalgt kandidats valgbarhed på grund af straf skal fremsættes inden 3 måneder efter valgdagen.

Stk. 3. Indsigelse mod en stedfortræders valgbarhed på grund af straf skal fremsættes inden 2 måneder efter det første møde i amtsrådet, som stedfortræderen er indkaldt til.

§ 48 a. Mister et medlem af amtsrådet sin valgbarhed, bortfalder hans mandat, jfr. dog stk. 3.

Stk. 2. Bliver et medlem af amtsrådet straffet, skal amtsrådet indberette dette til valgbarhedsnævnet, der afgør om medlemmet som følge heraf har mistet sin valgbarhed.

Stk. 3. Spørgsmålet, om et medlem har mistet sin valgbarhed af andre grunde, afgøres af amtsrådet. Når et medlem midlertidigt opgiver sin faste bopæl i amtskommunen, kan det bestemmes, at han kun skal udtræde af amtrådet, indtil han på ny tager fast bopæl i amtskommunen.

§ 48 b. Amtsrådet træffer efter begæring fra et medlem beslutning om fritagelse for medlemskab af amtsrådet, såfremt medlemmet på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for medlemskabet.

Stk. 2. Amtsrådets afgørelse kan inden 14 dage efter, at der er givet vedkommende meddelelse om afgørelsen, af denne indbringes for indenrigsministeren.

§ 49. Når et medlem i valgperiodens løb udtræder af amtsrådet, indtræder vedkommende stedfortræder i det pågældende medlems sted.

Stk. 2. Viser det sig ved indtrædende ledighed, at der ikke på denne måde kan ske besættelse af den ledige plads som medlem, overføres mandatet til den kandidatliste, som den pågældende liste har anmeldt listeforbund med. Har listeforbund været anmeldt med flere kandidatlister, tilfalder mandatet den af disse lister, der ifølge den i § 23 foretagne fordeling er nærmest berettiget til at få mandatet. Kan den ledige plads som amtsrådsmedlem heller ikke besættes med en kandidat fra en af disse lister, eller er der ikke anmeldt listeforbund med nogen anden kandidatliste, skal der afholdes udfyldningsvalg, medmindre amtsrådet vedtager, at sådant valg ikke skal afholdes.

Stk. 3. Udfyldningsvalg foretages efter reglerne for ordinært valg. Såfremt kun een skal vælges, afgøres valget ved simpelt flertal. Kandidaterne stilles til valg efter reglerne i § 39. Når flere kandidater er anmeldt, skal deres navne opføres i alfabetisk rækkefølge på stemmesedlerne, og navnene skal være tydelig trykt over hinanden indbyrdes adskilt ved en trykt streg mellem hver to navne. Når kun een kandidat er anmeldt, erklærer valgbestyrelsen denne for valgt uden afstemning. Er flere kandidater anmeldt, erklæres den kandidat, der ved afstemningen har fået flere stemmer end nogen anden, for valgt. Med hensyn til afstemningen og stemmeoptællingen m.v. gælder i øvrigt de almindelige regler. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning, foretaget af valgbestyrelsens formand under overværelse af valgbestyrelsen og de øvrige personer, der er til stede ved valgets opgørelse.

§ 50. Udgifter til tryksager, bekendtgørelser, stemmekasser og andre anskaffelser, der vedrører amtsrådsvalgene, afholdes af vedkommende amtskommune; derimod deltager denne ikke i kommunernes udgifter ved tilvejebringelse af stemmelokaler, disses opvarmning og belysning, vederlag til valgstyrere og tilforordnede vælgere m.v. I tvivlstilfælde træffer indenrigsministeren afgørelse om udgifternes afholdelse.

Stk. 2. I tilfælde af afholdelse af udfyldningsvalg afholdes dog samtlige udgifter ved valget af vedkommende amtskommune.

Kapitel 11

FÆLLES BESTEMMELSER

§ 50 a. Der nedsættes et valgbarhedsnævn bestående af en formand og en næstformand, der beskikkes af indenrigsministeren, og 4 andre medlemmer, hvoraf Amtsrådsforeningen i Danmark udpeger eet og Kommunernes Landsforening tre. Foreningerne udpeger endvidere en stedfortræder for hvert af de 4 medlemmer. Formanden skal ved beskikkelsen være landsdommer eller højesteretsdommer. Beskikkelserne og valgene gælder for 4 år.

Stk. 2. Nævnet træffer afgørelse i spørgsmål om fortabelse af valgbarhed på grund af straf, jfr. § 2, for så vidt angår medlemskab af kommunale råd samt andre offentlige hverv, der er betinget af valgbarhed til et kommunalt råd.

§ 51. (Ophævet).

§ 52. Den, der forsømmer udførelsen af forretninger, som påhviler ham efter denne lov, straffes med bøde, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

§ 53. Ingen vælger, som har afgivet stemme, skal være pligtig til for retten i nogen sag at opgive, på hvilken kandidatliste eller kandidat han har stemt.

§ 54. Intet medlem af valgbestyrelsen eller nogen tilforordnet til samme eller nogen anden, som efter bestemmelserne i denne lov har ret til at være til stede i de lokaler, i hvilke stemmesedler modtages, må under afstemningen give nogen vælger råd, anvisning eller opfordring med hensyn til, på hvilken kandidat eller liste han skal stemme. Ej heller må nogen af dem nogen sinde give nogen anden underretning om, hvorvidt nogen vælger har været til stede, forlangt eller afleveret stemmeseddel, eller nogen sinde meddele nogen anden, hvad han på stemmestedet måtte have erfaret med hensyn til, hvilken kandidat eller kandidatliste en vælger har givet sin stemme.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 1 straffes med bøde eller hæfte.

Stk. 3. Det er forbudt gennem partibureauer eller på anden måde at føre systematisk kontrol med, at vælgere møder og afgiver stemme. Overtrædelse heraf straffes med bøde.

§ 54 a. Forud for valg til de kommunale råd kan justitsministeren fastsætte bestemmelser, som må anses for nødvendige for at forebygge, at der på eller ud til offentlig vej eller plads udøves valgagitation på en sådan måde, at den offentlige orden forstyrres.

Stk. 2. I sådanne forskrifter kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

Kapitel 12

BREVSTEMMEAFGIVNING

§ 55. Vælgere, der er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, i hvilket afstemningen finder sted, kan afgive brevstemme efter reglerne i §§ 55 a-64.

§ 55 a. Vælgere, der opholder sig her i landet, kan afgive brevstemme på et hvilket som helst folkeregister.

Stk. 2. Vælgere, der er indlagt på offentlige eller private sygehuse, kan afgive brevstemme på sygehuset efter regler, der fastsættes af indenrigsministeren.

Stk. 3. Brevstemmeafgivning kan endvidere finde sted på:

 • 1) andre offentlige helbredelses- og plejeinstitutioner,
 • 2) private alderdoms- og plejehjem, med hvilke en kommunalbestyrelse har indgået aftale om indlæggelse i henhold til den sociale lovgivning, og
 • 3) beskyttede boliger, der drives af en kommune, en amtskommune eller af en selvejende institution, med hvilken kommunalbestyrelsen har indgået aftale i henhold til den sociale lovgivning.

Afstemningen foranstaltes af det stedlige folkeregister efter regler, der fastsættes af indenrigsministeren. Kommunalbestyrelsen kan bemyndige lederne af de under nr. 1 nævnte institutioner til at foranstalte afstemningens gennemførelse på institutionen.

Stk. 4. Vælgere, der er indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan afgive brevstemme efter regler, der fastsættes af indenrigsministeren.

Stk. 5. Vælgere, der har bopæl på afsides beliggende øer, der ikke udgør et selvstændigt afstemningsområde, kan afgive brevstemme hos en valgberettiget person, der er udpeget af kommunalbestyrelsen.

§ 55 b. Vælgere, der opholder sig her i landet, og som på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen, kan afgive brevstemme i hjemmet, medmindre vælgeren har adgang til at afgive brevstemme på en af de institutioner eller boliger, der er nævnt i § 55 a, stk. 3.

Stk. 2. Begæring om at afgive brevstemme i hjemmet skal indgives til folkeregistret i opholdskommunen senest kl. 12 fjorten dage før valgdagen. Begæringen kan tidligst indgives 4 uger før valgdagen. Begæringen skal fremsættes på en formular, der er foreskrevet af indenrigsministeren. Den skal indeholde oplysning om vælgerens fulde navn, fødselsdato og adresse på opholdsstedet samt en erklæring om, at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen. Begæringen skal foruden af vælgeren underskrives af en myndig person, der skal attestere at have kendskab til vælgeren, og at vælgeren på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke vil kunne møde frem på afstemningsstedet på valgdagen.

Stk. 3. Afstemningen i hjemmet skal ske i overværelse af 2 stemmemodtagere som repræsentanter for det stedlige folkeregister. Stemmemodtagerne skal være valgberettiget og ansat i kommunens tjeneste. Stemmemodtagerne har ikke pligt til at opsøge vælgeren mere end een gang. De har ej heller pligt til at opsøge vælgere, der lider af en alvorligere smitsom sygdom.

Stk. 4. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler for afstemningen.

§ 55 c. Vælgere, der opholder sig uden for landets grænser, kan afgive brevstemme på en dansk diplomatisk eller konsulær repræsentation eller hos en af indenrigsministeren bemyndiget.

§ 55 d. Søfolk, passagerer på danske skibe i udenrigsfart og personer ansat ved farvandsvæsenet kan afgive brevstemme på vedkommende skib eller fyr.

§ 56. Vælgere, der afgiver brevstemme her i landet i henhold til 55 a eller 55 b, kan stemme de sidste 3 uger før valgdagen, dog senest næstsidste søgnedag før valgdagen.

Stk. 2. Vælgere, der afgiver brevstemme på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, kan tidligst stemme 3 måneder før valgdagen.

§ 57. Indenrigsministeren tilvejebringer de stemmesedler, konvolutter, følgebreve og omslag, der skal benyttes til brevstemmeafgivning. De skal kunne fås hos folkeregistre, toldvæsen og de danske konsuler i udlandet. De skal så vidt muligt findes om bord i danske skibe.

Stk. 2. Stemmesedlerne til kommunalbestyrelsesvalg skal være af hvidt papir, medens de til amtsrådsvalg skal være af gult papir. De skal være påtrykt ordet »Stemmeseddel«, samt være forsynet med en trykt angivelse af, at de vedrører valg til kommunalbestyrelsen eller amtsrådet. De skal endvidere indeholde rubrikker til anførelse af en kandidatlistes bogstavbetegnelse, listebetegnelse samt et kandidatnavn. Konvolutterne skal være uigennemsigtige og fuldstændigt dække stemmesedlen. De skal være påtrykt en kort vejledning om, hvorledes stemmeafgivningen finder sted. Omslagene skal på forsiden have en påtrykt angivelse af, at de indeholder en stemmeseddel. På bagsiden skal de være forsynet med en rubrik, hvor vælgeren skriver sit fulde navn, fødselsdato og bopælen i den kommune, hvori vælgeren er opført på valglisten.

Stk. 3. Følgebrevene skal indeholde en erklæring om, at vælgeren selv frivilligt og uden overværelse af andre har udfyldt stemmesedlen, lagt den i konvolutten og tilklæbet denne, samt en erklæring om, at vælgeren på valgdagen er forhindret i at møde frem på afstemningsstedet i det tidsrum, i hvilket afstemningen finder sted. Følgebrevet skal angive datoen for underskriften og vælgerens fulde navn, fødselsdato, stilling og bopælen i den kommune, hvori vedkommende er opført på valglisten. Endvidere skal følgebrevet indeholde en attest udstedt af den, over for hvem stemmeafgivning har fundet sted, med bevidnelse af, at underskriften er ægte og skrevet på den tid og det sted, som vælgeren har angivet, samt med bevidnelse af, at stemmeafgivning har fundet sted uden overværelse af andre.

Stk. 4. Ved stemmeafgivning på Færøerne, i Grønland eller i udlandet anvendes efter indenrigsministerens nærmere bestemmelse det brevstemmemateriale, der er fremstillet til brug ved stemmeafgivning i udlandet til folketingsvalg.

Stk. 5. Indenrigsministeren kan fastsætte de nærmere regler om brevstemmesedlernes udseende.

§ 58. Stemmeafgivningen foregår ved, at vælgeren henvender sig til en af de personer, der er omhandlet i stk. 2. Vælgere, der har indgivet begæring om at afgive stemme i hjemmet, opsøges dog af to stemmemodtagere. Når vælgeren har forevist fornøden legitimation, udleveres en stemmeseddel med tilhørende konvolut, følgebrev og omslag. På stemmesedlen anfører vælgeren uden overværelse af andre enten listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen for den kandidatliste, som vælgeren vil stemme på. Ønsker vælgeren at stemme på en bestemt kandidat, skriver vælgeren dennes navn på stemmesedlen, eventuelt med tilføjelse af listebetegnelsen eller bogstavbetegnelsen. Derefter indlægger vælgeren uden at give nogen adgang til at se, hvorledes der er stemt, stemmesedlen i den tilhørende konvolut og tilklæber denne.

Stk. 2. Følgebrevet udfyldes, efter at stemmesedlen er indlagt i konvolutten. Vælgeren skal underskrive følgebrevet i overværelse af folkeregisterføreren eller dennes stedfortræder, henholdsvis en konsulatembedsmand, føreren af et dansk skib eller dennes stedfortræder eller en tjenestemand ved farvandsvæsenet eller en af indenrigsministeren eller af kommunalbestyrelsen, jfr. § 55 a, stk. 5, dertil bemyndiget. De vælgere, der er omhandlet i § 55 a, stk. 2, skal underskrive følgebrevet i overværelse af sygehusinspektøren eller dennes stedfortræder. De vælgere, der er omhandlet i § 55 a, stk. 3, nr. 1, skal underskrive følgebrevet i overværelse af en repræsentant for folkeregistret eller en af kommunalbestyrelsen dertil bemyndiget. De vælgere, der er omhandlet i § 55 a, stk. 3, nr. 2 og 3, skal underskrive følgebrevet i overværelse af en repræsentant for folkeregistret. De vælgere, der er omhandlet i § 55 a, stk. 4, skal underskrive følgebrevet i overværelse af lederen af vedkommende anstalt eller arresthus eller dennes stedfortræder. De vælgere, der er omhandlet i § 55 b, skal underskrive følgebrevet i overværelse af to repræsentanter for folkeregistret. Den attest, der er indeholdt i følgebrevet, skal af den, over for hvem stemmeafgivning har fundet sted, underskrives egenhændigt og med angivelse af fulde navn, stilling og bopæl.

Stk. 3. Er vælgeren ikke i stand til egenhændigt at udfylde stemmesedlen eller at underskrive følgebrevet, skal stemmemodtageren yde den fornødne bistand. Er der ydet bistand ved udfyldelsen af stemmesedlen og/ eller vælgerens underskrift på følgebrevet, skal dette fremgå af følgebrevet.

Stk. 4. Det påviler de personer, der er omhandlet i stk. 2, at påse, at udleverede stemmesedler m.v. straks anvendes og tilbageleveres i overensstemmelse med §§ 58 og 59.

§ 59. Når vælgeren har stemt, og følgebrevet er udfyldt og attesteret, lægger vælgeren konvolutten med stemmesedlen og følgebrevet i omslaget, som vælgeren tilklæber og adresserer til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vedkommende er opført på valglisten. Endvidere udfylder vælgeren rubrikken på omslagets bagside med tydelig angivelse af sit navn, fødselsdato samt bopælen i den nævnte kommune. Omslaget afleveres til den, over for hvem stemmeafgivning har fundet sted. Denne foranlediger herefter straks omslaget indsendt til vedkommende kommunalbestyrelse. Stemmeafgivningen må ske så betids, at kommunalbestyrelsen kan drage omsorg for, at omslaget er fremme hos valgbestyrelsen eller valgstyrerne i god tid inden afstemningens påbegyndelse.

§ 59 a. En afgivet brevstemme er ikke til hinder for, at vælgeren afgiver stemme ved personligt fremmøde på valgdagen. Forinden der til en vælger, der har afgivet brevstemme, må udleveres en stemmeseddel, skal den afgivne brevstemme fremtages, og en valgstyrer skal påføre brevstemmeomslaget en påtegning om, at brevstemmen er annulleret, ligesom en antegning herom skal gøres i valglisten. Sådanne annullerede brevstemmer henlægges i en bunke for sig og kommer ikke videre i betragtning.

§ 60. Kommunalbestyrelsen samler de indsendte omslag og indfører afsenderens navn og bopæl samt tidspunktet for omslagets modtagelse i en bog, der er indrettet som foreskrevet af indenrigsministeren. De indsendte omslag nummereres og sendes uåbnede til valgbestyrelsen eller, såfremt kommunen er delt i flere afstemningsområder, til valgstyrerne for det område, hvor vedkommende vælger efter den på omslaget angivne bopæl er stemmeberettiget. Omslagene skal være valgbestyrelsen eller valgstyrerne i hænde inden afstemningens påbegyndelse.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, at brevstemmeomslag, der er modtaget fra vælgere, som efter brevstemmeafgivning har anmeldt flytning til en anden kommune, af kommunalbestyrelsen i fraflytningskommunen skal eftersendes til den nuværende bopælskommune.

§ 61. Inden afstemningens påbegyndelse, om fornødent dagen før valgdagen, åbner valgbestyrelsen (valgstyrerne) de modtagne omslag og undersøger, om den person, fra hvem omslaget hidrører, er opført på valglisten. Er dette tilfældet, og brevstemmen i øvrigt kan komme i betragtning, sættes et mærke ved vælgerens navn på valglisten, samtidig med at valgkort udfærdiges, jfr. § 19, stk. 4.

Stk. 2. Viser undersøgelsen, at den pågældende ikke er valgberettiget, eller oplyses det, at den pågældende inden valgdagen er afgået ved døden, lægges den uåbnede konvolut tillige med følgebrevet på ny ind i omslaget, og dette kommer ikke videre i betragtning. Det samme gælder, når omslaget indeholder andet eller mere end eet følgebrev og een konvolut til hvert af de pågældende valg, eller der efter beskaffenheden af omslaget, følgebrevet eller konvolutten er grund til at antage, at de ikke hører til de ved indenrigsministerens foranstaltning tilvejebragte, eller at der ved deres udfyldning, attestation, underskrift eller indsendelse ikke er gået frem som foreskrevet.

Stk. 3. De konvolutter, som herefter kommer i betragtning, opbevares, hver enkelt sammen med det tilhørende følgebrev og omslag, indtil afstemningen er afsluttet. Konvolutterne nedlægges derefter i en stemmekasse og blandes mellem de øvrige stemmesedler og åbnes først, når det for optællingens skyld er nødvendigt.

Stk. 4. Omslag, som modtages af valgbestyrelsen (valgstyrerne) efter afstemningens påbegyndelse, henlægges uåbnede og kommer ikke videre i betragtning.

Stk. 5. Ved den opgørelse, der skal finde sted i henhold til §§ 21 og 22, skal alt modtaget brevstemmemateriale, hvad enten det er kommet i betragtning eller ej, være til stede.

§ 62. De omhandlede stemmesedler er ugyldige:

 • 1) når det ikke med sikkerhed kan afgøres, hvilken af kandidaterne eller hvilken kandidatliste vælgeren har villet give sin stemme,
 • 2) når der på stemmesedlen alene er anført navnet på en person, som ikke er opstillet på nogen kandidatliste til valget i vedkommende kommune henholdsvis amtskommune,
 • 3) når en konvolut indeholder andet eller mere end een stemmeseddel, og
 • 4) når der efter beskaffenheden af en stemmeseddel er grund til at antage, at den ikke hører til de ved indenrigsministerens foranstaltning tilvejebragte, eller at der ved dens udfyldning ikke er gået frem som i denne lov foreskrevet.

§ 63. Det påhviler danske skibsførere, konsulatembedsmænd samt folkeregisterførere og øvrige stemmemodtagere uopholdeligt at meddele underretning til vedkommende kommunalbestyrelse, såfremt de erfarer, at nogen, som har afgivet stemme efter de ovenfor nævnte regler, er afgået ved døden inden valgdagen.

§ 63 a. Når dagen for afholdelse af valg til de kommunale råd er fastsat, underrettes de danske konsuler, skibsførere på danske skibe og andre stemmemodtagere i udlandet derom.

Stk. 2. Det påhviler skibsføreren på danske skibe i god tid at underrette mandskabet om afholdelsen af kommunale valg.

Stk. 3. Skibsføreren eller dennes stedfortræder skal foranstalte afstemning om bord efter reglerne i dette kapitel i så rimelig tid, at brevstemmematerialet kan komme kommunalbestyrelserne i hænde i rette tid, og tvingende og uopsættelige skibsforretninger ikke er til hinder for afstemningens afholdelse.

Stk. 4. Skibsføreren skal drage omsorg for, at der om bord findes et eksemplar af denne lov.

Stk. 5. Overtrædelse af bestemmelserne i stk. 2-4 straffes med bøde.

§ 64. For udfærdigelse af attester, påtegninger og bevidnelser, som afgives efter de her nævnte regler, ydes ingen betaling.

Kapitel 13

SLUTNINGSBESTEMMELSER

§ 65-67. (Udeladt).

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 26. MARTS 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Vilh. Brockmeyer

Officielle noter

Ingen