Den fulde tekst

Bekendtgørelse af Lov om det civile beredskab

Herved bekendtgøres lov nr. 342 af 23. december 1959 om det civile beredskab med de ændringer, der følger af lov nr. 76 af 10. marts 1966 og lov nr. 203 af 22. maj 1985.


§ 1. Det i medfør af denne lov gennemførte planlægningsarbejde og de i medfør af loven trufne foranstaltninger skal have til formål at fremme landets samlede forsvar, herunder at sikre opretholdelse i krigstid af regeringens funktioner og af den statslige og kommunale forvaltning, opretholdelse af ro og orden, styrkelse og udnyttelse af landets produktionsevne og transport- og kommunikationsapparat samt sikring og fordeling af forsyninger af enhver art.

§ 1 a. Reglerne i denne lov om kommuner gælder tillige for amtskommuner og Hovedstadsrådet.

§ 2. Det påhviler de enkelte ministre, hver inden for sit administrationsområde, at gennemføre det planlægningsarbejde og træffe de foranstaltninger, som til enhver tid måtte være påkrævet med henblik på tilrettelæggelsen af landets civile beredskab.

Stk. 2. Det påhviler indenrigsministeren at koordinere planlægningsarbejdet inden for det civile beredskab og de dermed følgende foranstaltninger og at gennemføre den del af arbejdet, der ikke varetages af andre myndigheder.

Stk. 3. Der nedsættes ved begyndelsen af hvert folketingsår og efter afholdelse af folketingsvalg et udvalg på 11 medlemmer, valgt af folketinget blandt dets medlemmer. Det påhviler indenrigsministeren over for udvalget at redegøre for mere betydende foranstaltninger, som gennemføres i medfør af lovens bestemmelser, ligesom der til udvalget skal afgives en årlig beretning om det inden for det samlede civile beredskab udførte arbejde.

§ 3. Kommunerne skal udarbejde en plan for deres civile beredskab og yde bistand ved gennemførelsen af foranstaltninger i medfør af denne lov.

Stk. 2. Det påhviler indenrigsministeren at fastsætte almindelige regler for planlægningen af det kommunale civile beredskab efter stk. 1.

Stk. 3. Det påhviler de enkelte ministre hver inden for deres forretningsområde at fastsætte regler for planlægningen af det kommunale civile beredskab efter stk. 1.

§ 3 a. Er det umuligt at samle en kommunalbestyrelse til møde under krig eller truende udsigt til krig, overtager kommunalbestyrelsens økonomiudvalg de beføjelser, der tilkommer kommunalbestyrelsen og dens udvalg. I kommuner med magistratsordning overtager magistraten kommunalbestyrelsens beføjelser.

Stk. 2. Er det umuligt at samle økonomiudvalget til møde under krig eller truende udsigt til krig, styres vedkommende kommunes anliggender af borgmesteren. Er det i kommuner med magistratsordning umuligt at samle magistraten til møde, styres kommunen af borgmesteren (overborgmesteren).

Stk. 3. Meddelelse om anvendelse af reglerne i stk. 1 og 2 skal snarest gives til indenrigsministeren. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om kommunernes styrelse under krig eller truende udsigt til krig.

§ 3 b. Offentligt ansatte og ansatte i koncessionerede selskaber skal udføre de civile beredskabsopgaver, som pålægges vedkommende.

Stk. 2. Andre offentlige myndigheder end nævnt i § 3, stk. 1, og koncessionerede selskaber skal yde bistand ved planlægningen eller gennemførelsen af civile beredskabsopgaver.

§ 4. Til gennemførelse af foranstaltninger efter lovens §§ 2 og 5 kan vedkommende minister, når almenvellet kræver det, iværksætte eller, for så vidt angår ikke-statslige foranstaltninger, tillade, at der iværksættes ekspropriation vedrørende fast ejendom.

Stk. 2. Ekspropriation i henhold til stk. 1 finder sted efter reglerne i lov om fremgangsmåden ved ekspropriation vedrørende fast ejendom.

§ 5. Vedkommende minister kan pålægge offentlige og private virksomheder og institutioner at træffe de med henblik på sikring, flytning eller spredning af varebeholdninger og produktions- og transportmidler fornødne foranstaltninger samt pålægge virksomheder at have nærmere fastsatte minimumsbeholdninger af varer og produktionsmidler, som anvendes, fremstilles eller omsættes i deres normale virksomhed.

Stk. 2. Forinden påbud gives i henhold til stk. 1, skal der optages forhandling med de pågældende virksomheder eller med disses organisationer om påbuddets omfang og de nærmere regler for dets gennemførelse, herunder om spørgsmålet om ydelse af erstatning af statskassen, jfr. stk. 3.

Stk. 3. Dersom de i stk. 1 omhandlede påbud medfører økonomiske tab, er staten erstatningspligtig i overensstemmelse med almindelige retsgrundsætninger. Erstatning kan ikke kræves, såfremt de med påbuddets gennemførelse forbundne omkostninger kan dækkes ved indkalkulering i vedkommende vares pris, uden at de pågældende virksomheder derved bringes i en ugunstigere stilling end andre i samme branche eller virksomhedsgren.

Stk. 4. Erstatning ansættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med nærmere regler, der fastsættes ved kgl. anordning.

§ 6. Vedkommende minister træffer bestemmelse om, i hvilket omfang de beføjelser, der kan udøves af centrale forvaltningsmyndigheder, under krig eller truende udsigt til krig skal kunne udøves af dertil udpegede forvaltningsorganer.

§ 7. Vedkommende minister kan pålægge enhver pligt til at meddele oplysninger, der er nødvendige for beredskabsplanlægningen.

§ 8. Den, der undlader at efterkomme pålæg efter § 5, stk. 1, straffes med bøde.

Stk. 2. Den, der undlader at meddele oplysninger, som afkræves efter § 7, eller meddeler urigtige eller vildledende oplysninger i forbindelse hermed, straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 3. Er forholdet begået under krig eller truende udsigt til krig, kan straffen for forsætlige overtrædelser af stk. 1 og 2 stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år.

Stk. 4. Er forholdet begået af et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller lignende, kan der pålægges selskabet som sådant bødeansvar.

Stk. 5. Sagerne behandles som politisager. Retsmidlerne i retsplejelovens kapitler 72 og 73 kan anvendes i samme omfang som i statsadvokatsager.

Stk. 6. Efterkommes pålæg efter § 5, stk. 1, under krig eller truende udsigt til krig ikke rettidigt, kan vedkommende forvaltningsmyndighed lade foranstaltningen udføre for den pågældendes regning.

Stk. 7. Politiet yder vedkommende forvaltningsmyndighed bistand ved udøvelsen af beføjelsen i henhold til stk. 6 efter regler, der fastsættes efter forhandling mellem indenrigsministeren og justitsministeren.

§ 9. Ved Kgl. anordning kan nærværende lov sættes i kraft for Færøerne og Grønland(* 1) med de lempelser, som de stedlige forhold måtte gøre nødvendige.

----

Lov nr. 203 af 22. maj 1985 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelse:

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 1985.

INDENRIGSMINISTERIET, DEN 3. JUNI 1985

BRITTA SCHALL HOLBERG

/Steen Thorbek

Officielle noter

(* 1) Jfr. Anordning om civilberedskabslovens ikrafttræden i Grønland af 20. december 1962.