Dokumentets indarbejdede forskrifter
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v.

Herved bekendtgøres lov om midlertidig opholdstilladelse til visse personer fra det tidligere Jugoslavien m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 27. oktober 1994 med de ændringer, der følger af lov nr. 33 af 18. januar 1995 og lov nr. 34 af 18. januar 1995.


§ 1. Regeringen kan efter aftale med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) eller lignende international organisation invitere et antal særlig nødstedte personer fra det tidligere Jugoslavien til at tage ophold her i landet med henblik på lægelig behandling eller anden hjælp, som ikke kan ydes i det område, hvor vedkommende befinder sig.

Stk. 2. Udvælgelsen af de personer, der inviteres til Danmark, skal ske i samarbejde med UNHCR eller lignende international organisation.

Stk. 3. De i stk. 1 nævnte personer meddeles opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold for en periode af 6 måneders varighed.

Stk. 4. Regeringen kan beslutte at indgå aftaler med UNHCR eller lignende international organisation om tilsvarende ordninger for særlig nødstedte personer fra andre områder, der er ramt af krigshandlinger eller lignende uroligheder.

§ 2. Efter ansøgning kan en opholdstilladelse efter denne lov forlænges. Ved afgørelsen af, om opholdstilladelsen skal forlænges, skal der lægges vægt på, om de omstændigheder, der begrundede opholdstilladelsen, fortsat er til stede. Der skal endvidere lægges vægt på, om ansøgeren på grund af krigshandlinger eller lignende uroligheder i det område, vedkommende ellers kan vende tilbage til, må antages at have behov for fortsat midlertidig beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Opholdstilladelsen forlænges i 6 måneder ad gangen.

§ 3. En person med opholdstilladelse efter denne lov må udføre opgaver i forbindelse med driften af det indkvarteringscenter, hvor vedkommende er indkvarteret, jf. § 7, stk. 2, samt medvirke ved gennemførelsen af den undervisning, der tilbydes i henhold til § 5.

Stk. 2. En opholdstilladelse efter denne lov giver ikke ret til at tage lønnet eller ulønnet beskæftigelse, til at udøve selvstændig erhvervsvirksomhed eller til med eller uden vederlag at udføre tjenesteydelser her i landet. Dog må en person med opholdstilladelse efter denne lov deltage i ulønnet humanitært arbejde eller andet lignende frivilligt arbejde.

Stk. 3. En person med opholdstilladelse efter denne lov må tage beskæftigelse i forbindelse med et særligt tilrettelagt trænings- og arbejdsprogram. En person med opholdstilladelse efter denne lov må endvidere tage beskæftigelse i forbindelse med et praktikophold, der indgår som led i den undervisning, der tilbydes i medfør af lovens § 5. En person med opholdstilladelse efter denne lov må endvidere tage lønnet beskæftigelse, såfremt den pågældende stilling har været udbudt gennem arbejdsformidlingen, relevante fagblade eller på lignende måde i 3 måneder uden at være blevet besat.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde personer med opholdstilladelse efter denne lov kan tage beskæftigelse som nævnt i stk. 3.

Stk. 5. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang personer, der tager lønnet beskæftigelse i henhold til stk. 3, skal have deres og deres husstands udgifter til underhold dækket af Direktoratet for Udlændinge, samt i hvilket omfang de pågældende skal pålægges at betale for deres og deres husstands ophold og undervisning, som tilbydes i medfør af § 5, samt de i § 7 b nævnte udgifter. Direktoratet for Udlændinge kan fastsætte nærmere retningslinjer for beregningen af de i 1. pkt. nævnte udgifter, herunder fastsætte gennemsnitstakster for en given ydelse over en given periode. Et pålæg til en udlænding om at betale de i 1. pkt. nævnte udgifter tillægges udpantningsret.

Stk. 6. Indenrigsministeren kan efter forhandling med socialministeren fastsætte regler om, i hvilket omfang personer, der er meddelt opholdstilladelse i medfør af denne lov, er omfattet af reglerne i lov om forsikring mod følger af arbejdsskade. De herved forbundne udgifter afholdes af staten.

Stk. 7. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om erstatning for skader, som den af stk. 3, 1. pkt., omhandlede personkreds forvolder på andre eller disses ejendele under det særligt tilrettelagte trænings- og arbejdsprogram. De herved forbundne udgifter afholdes af staten.

§ 4. En person med opholdstilladelse efter denne lov har ikke krav på at få familiemedlemmer her til landet.

Stk. 2. Nære familiemedlemmer til de af §§ 1, 15 og 15 a omfattede personer med midlertidig opholdstilladelse kan dog efter ansøgning i særlige tilfælde af humanitær karakter meddeles midlertidig opholdstilladelse her i landet.

Stk. 3. Ansøgning om midlertidig opholdstilladelse efter stk. 2 skal indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har ophold. Ansøgning kan dog i helt særlige tilfælde indgives her i landet til Direktoratet for Udlændinge.

§ 4 a. Indenrigsministeren kan indgå aftale med andre stater om udveksling af personer fra det tidligere Jugoslavien.

Stk. 2. Direktoratet for Udlændinge kan give midlertidig opholdstilladelse til personer fra det tidligere Jugoslavien, der ankommer til Danmark i forbindelse med en i medfør af stk. 1 indgået udvekslingsaftale.

§ 5. Børn i den undervisningspligtige alder, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, skal modtage særskilt tilrettelagt undervisning.

Stk. 2. For andre personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, tilrettelægges tilbud om undervisning og kurser i fag af betydning for tilbagevenden til hjemlandet. Gennemførelsen af undervisningen vil være afhængig af, at personer med opholdstilladelse efter denne lov medvirker hertil som undervisere, instruktører og lignende.

Stk. 3. Den af stk. 1 og 2 omfattede undervisning kan ske i samarbejde med skoler og uddannelsesinstitutioner under Arbejdsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet eller kan erstattes af undervisning udbudt af disse.

Stk. 4. Undervisningsministeren kan efter forhandling med indenrigsministeren fastsætte regler om, at børn i den undervisningspligtige alder, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, kan deltage i folkeskolens undervisning.

Stk. 5. En person med opholdstilladelse efter denne lov kan deltage i almen folkeoplysende virksomhed, som udbydes af oplysningsforbund og andre folkeoplysende kredse, af foreninger samt af fritids- og ungdomsklubber m.v.

Stk. 6. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om den undervisning, som tilbydes i medfør af stk. 1 og 2. Indenrigsministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte nærmere regler for, hvilke uddannelser og aktiviteter der tilbydes i medfør af stk. 3 og 5. Indenrigsministeren kan herunder fravige § 13, stk. 1.

Stk. 7. De af stk. 1-6 omfattede personer har ikke krav på at modtage anden form for undervisning eller uddannelse.

§ 6. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, har ret til sygehusbehandling af de sygdomme eller lidelser, der har dannet grundlag for meddelelse af opholdstilladelsen. Udgifterne hertil afholdes af Sundhedsministeriet. Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilrettelæggelsen af denne behandling.

Stk. 2. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, har endvidere ret til sygehusbehandling og anden lægelig behandling m.v. af andre sygdomme og lidelser. Udgifterne hertil afholdes af Direktoratet for Udlændinge.

§ 7. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, får udgifterne til underhold dækket af Direktoratet for Udlændinge, jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Direktoratet for Udlændinge tilvejebringer og driver særskilte indkvarteringssteder for personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov. Dette kan ske i samarbejde med Dansk Røde Kors eller andre private organisationer eller selskaber, som er godkendt hertil af indenrigsministeren. Statslige styrelser, som er godkendt hertil af indenrigsministeren, eller en kommune kan endvidere efter aftale med Direktoratet for Udlændinge tilvejebringe og drive sådanne indkvarteringssteder.

Stk. 3. En person med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov har pligt til at medvirke ved udførelsen af de nødvendige opgaver i forbindelse med driften af det i stk. 2 nævnte indkvarteringscenter. Indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om udførelsen af de i 1. pkt. og i § 3, stk. 1, nævnte opgaver og kan herunder fastsætte regler om nedsættelse af beboervalgte organer på de enkelte indkvarteringscentre samt om disse organers kompetence.

Stk. 4. Direktoratet for Udlændinge eller den statslige styrelse, private organisation eller kommune, som direktoratet bemyndiger hertil, kan meddele en person med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov pålæg om at udføre de i stk. 3 nævnte opgaver. Direktoratet for Udlændinge kan bestemme, i hvilket omfang tilsidesættelse af et pålæg meddelt efter 1. pkt. skal medføre flytning til et andet indkvarteringscenter.

Stk. 5. Indenrigsministeren fastsætter regler for kommunernes deltagelse i finansieringen af tilvejebringelsen og driften af indkvarteringscentre for personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, herunder om statens dækning af udgifterne.

Stk. 6. Direktoratet for Udlændinge kan bestemme, at en person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, uanset om vedkommende har tilstrækkelige midler til sit underhold, skal tage ophold efter direktoratets nærmere bestemmelse.

Stk. 7. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang Direktoratet for Udlændinges beføjelser efter stk. 2 og 6 kan overføres til andre myndigheder.

§ 7 a. Direktoratet for Udlændinge kan tillade, at en person med opholdstilladelse efter denne lov kan tage ophold uden for de i § 7 nævnte indkvarteringssteder hos en i Danmark fastboende person efter Direktoratet for Udlændinges nærmere godkendelse.

Stk. 2. Direktoratet for Udlændinge kan tillade, at en person med opholdstilladelse efter denne lov kan tage ophold i en bolig, der er godkendt af Direktoratet for Udlændinge.

Stk. 3. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om, i hvilket omfang de i stk. 1 og 2 nævnte afgørelser kan træffes af andre myndigheder.

Stk. 4. Direktoratet for Udlændinge kan tillade, at en person med opholdstilladelse efter denne lov som led i den undervisning, der tilbydes i henhold til § 5, kan tage ophold uden for de i § 7 nævnte indkvarteringssteder.

Stk. 5. De i stk. 1, 2 og 4 nævnte personer får udgifterne til underhold dækket af Direktoratet for Udlændinge.

Stk. 6. Direktoratet for Udlændinge kan give tilskud til udgifter til indkvartering af de i stk. 1, 2 og 4 nævnte personer. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 7. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler for den i stk. 1, 2 og 4 nævnte indkvartering.

§ 7 b. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om erstatning for skader, som personer med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov forvolder på andre eller andres ejendele, og for skader, som påføres de pågældende personer eller disses ejendele. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om forsikring mod sådanne skader. De herved forbundne udgifter afholdes af staten, jf. dog § 3, stk. 5.

§ 8. En opholdstilladelse efter denne lov bortfalder, når personen opgiver sin bopæl i Danmark. Tilladelsen bortfalder endvidere, når personen har opholdt sig uden for landet i mere end tre på hinanden følgende måneder.

Stk. 2. For personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, og som er udrejst af Danmark med henblik på at vende tilbage til det område, vedkommende stammer fra, bortfalder opholdstilladelsen først, når vedkommende har opholdt sig uden for landet i mere end tre på hinanden følgende måneder.

Stk. 3. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, kan kun udnytte den i stk. 2 nævnte ret en gang.

Stk. 4. Det kan dog efter ansøgning bestemmes, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet.

Stk. 5. En opholdstilladelse efter denne lov bortfalder, når der meddeles opholdstilladelse efter udlændingeloven.

§ 9. En opholdstilladelse efter denne lov kan inddrages, såfremt der foreligger omstændigheder som nævnt i udlændingelovens § 10 eller § 19, stk. 3. Udlændingelovens § 26 finder anvendelse ved afgørelsen om inddragelse af opholdstilladelsen.

§ 10. En person med opholdstilladelse efter denne lov kan udvises, hvis den pågældende idømmes betinget eller ubetinget frihedsstraf eller anden strafferetlig retsfølge, der giver mulighed for frihedsberøvelse, for en lovovertrædelse, der kan medføre højere straf end hæfte. Udlændingelovens §§ 26, 32 og 49-51 finder anvendelse ved afgørelsen om udvisning.

§ 11. Beslutning om ikke at forlænge eller at inddrage en opholdstilladelse og beslutning om udvisning skal indeholde en frist for udrejse, der bortset fra påtrængende tilfælde ikke må være kortere end 1 måned. Afgørelsen skal endvidere indeholde oplysning om reglen i stk. 2.

Stk. 2. Påklages en afgørelse efter stk. 1 inden 7 dage efter, at den er meddelt den pågældende, har personen ret til at forblive i landet, indtil klagen er afgjort. Opretholdes afgørelsen, fastsættes der en ny frist for udrejse efter reglerne i stk. 1.

Stk. 3. Er udvisning sket ved dom, fastsætter politiet en udrejsefrist efter reglerne i stk. 1. Fristen regnes fra dommens afsigelse eller, hvis den pågældende ikke har været til stede ved denne, fra dens forkyndelse.

Stk. 4. Med hensyn til udrejse finder udlændingelovens §§ 30 og 31 anvendelse.

§ 12. Over for en person med opholdstilladelse efter denne lov kan politiet foretage frihedsberøvelse eller mindre indgribende foranstaltninger i overensstemmelse med reglerne i udlændingelovens §§ 34 og 36. Udlændingelovens § 37 samt §§ 37 a-37 f finder herunder anvendelse.

Stk. 2. En person med opholdstilladelse efter denne lov kan varetægtsfængsles under de i udlændingelovens § 35 nævnte betingelser.

§ 13. Afgørelser i henhold til denne lov træffes med de undtagelser, der fremgår af stk. 3, af Direktoratet for Udlændinge.

Stk. 2. Direktoratets afgørelser kan bortset fra afgørelser i henhold til §§ 1, 4, 4 a, 7, stk. 4 og 6, 7 a, 14, 15 og 15 a påklages til indenrigsministeren.

Stk. 3. Afgørelser i henhold til § 11, stk. 3, og § 12, stk. 1, træffes af vedkommende politimester, politidirektøren og af Rigspolitichefen, hvis afgørelser kan påklages til indenrigsministeren. Udlændingelovens § 48, stk. 1, 2. og 3. pkt., finder herunder anvendelse.

§ 14. I tilfælde af at en person med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov ansøger om asyl her i landet i medfør af udlændingeloven, kan udlændingemyndighederne bestemme, at denne ansøgning ikke færdigbehandles, så længe den pågældende har opholdstilladelse i medfør af denne lov. Udskydelsen af sagsbehandlingen af en ansøgning i henhold til udlændingelovens § 7 kan dog ikke udstrækkes ud over 2 år fra det tidspunkt, hvor beslutningen herom er taget.

§ 15. En person fra det tidligere Jugoslavien, der er indrejst til Danmark og i forbindelse hermed eller senere har ansøgt om asyl i henhold til udlændingelovens § 7, kan meddeles opholdstilladelse efter denne lov, såfremt vedkommende på grund af krigshandlinger eller lignende uroligheder i det område, vedkommende ellers kan vende tilbage til, må antages at have behov for midlertidig beskyttelse her i landet.

Stk. 2. Udlændingemyndighederne kan i forbindelse med en tilladelse efter stk. 1 bestemme, at asylansøgningen ikke færdigbehandles, så længe den pågældende har opholdstilladelse i medfør af denne lov. Udskydelsen af sagsbehandlingen af en ansøgning i henhold til udlændingelovens § 7 kan dog ikke udstrækkes ud over 2 år fra det tidspunkt, hvor beslutningen herom er taget. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om behandlingen af ansøgninger om asyl fra personer med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov.

Stk. 3. En person, der er meddelt opholdstilladelse efter stk. 1, kan få tilladelsen forlænget for 6 måneder ad gangen. Ved afgørelsen om forlængelse skal de hensyn, der er nævnt i § 2, stk. 1, 2. pkt., iagttages.

§ 15 a. En person fra det tidligere Jugoslavien, der befinder sig i det tidligere Jugoslavien eller i nærområdet hertil, kan meddeles opholdstilladelse efter denne lov, såfremt det på baggrund af oplysninger tilvejebragt i samarbejde med De Forenede Nationers Højkommissær for Flygtninge (UNHCR) må antages, at vedkommende på grund af krigshandlinger eller lignende uroligheder umiddelbart har behov for beskyttelse.

Stk. 2. Ansøgning om midlertidig opholdstilladelse efter stk. 1 skal indgives til en dansk repræsentation i ansøgerens hjemland eller i det land, hvor ansøgeren har ophold.

§ 16. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om udstedelse af særlig rejselegitimation til en person med opholdstilladelse efter denne lov, der ikke kan skaffe sig pas, eller som af andre grunde har behov for et sådant dokument. Indenrigsministeren kan tillige fastsætte regler om inddragelse af sådan rejselegitimation.

Stk. 2. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om, at personer med midlertidig opholdstilladelse efter denne lov til stadighed skal medføre deres pas eller anden legitimation under ophold her i landet. Indenrigsministeren kan herunder fastsætte bestemmelser om straf af bøde for overtrædelse af de fastsatte regler.

§ 16 a. Til personer, der er meddelt opholdstilladelse efter denne lov, og som ønsker at vende tilbage til det område, vedkommende stammer fra, kan der ydes økonomisk støtte.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

  • 1) udgifter til billet til fly, tog, bus m.v. i forbindelse med tilbagerejsen,
  • 2) nødvendige udgifter til transport (overfladetransport) af personlige ejendele,
  • 3) højst 5.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendigt for den pågældendes eller familiens erhverv i det område, vedkommende stammer fra,
  • 4) 2.000 kr. pr. person over 18 år og 1.000 kr. pr. person under 18 år til dækning af andre udgifter i tilknytning til tilbagerejsen og den umiddelbare tilbagevenden og
  • 5) andre udgifter, der er forbundet med rejsen.

Stk. 3. Til de i stk. 1 nævnte personer kan der under særlige omstændigheder ydes økonomisk støtte mere end en gang.

§ 16 b. Til personer, der er vendt tilbage til det område, vedkommende stammer fra, og som efter reglerne i denne lov har opholdstilladelse her i landet, kan der ydes økonomisk støtte til deres tilbagerejse her til landet i det i § 16 a, stk. 2, nr. 1, 2 og 5, nævnte omfang.

§ 16 c. Til personer, der er meddelt midlertidig opholdstilladelse efter denne lov, kan der, hvis vedkommende ikke selv har midler hertil, ydes økonomisk støtte til rejse til et tredjeland, hvor vedkommende har opnået indrejse- og opholdstilladelse, hvis den pågældende frafalder en ansøgning om opholdstilladelse her i landet.

Stk. 2. Hjælpen efter stk. 1 omfatter

  • 1) udgifter til billet til fly, tog m.v.,
  • 2) nødvendige udgifter til transport af personlige ejendele,
  • 3) højst 5.000 kr. pr. familie til transport af udstyr, der er nødvendigt for den pågældendes eller familiens erhverv i det pågældende tredjeland, og
  • 4) andre udgifter, der er forbundet med rejsen.

Stk. 3. En person kan kun modtage støtte efter stk. 1 en gang.

Stk. 4. Beløbet i stk. 2, nr. 3, reguleres en gang årligt med satsreguleringsprocenten, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

§ 17. En person med opholdstilladelse efter denne lov skal ikke folkeregistreres.

§ 18. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

§ 19. Indenrigsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret 1994-95.

§ 20. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Indenrigsministeriet, den 30. juni 1995

Birte Weiss

/ Claes Nilas

Officielle noter

Ingen