Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse af lov om frikommuner

Herved bekendtgøres lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 571 af 8. august 1990, som ændret ved lov nr. 338 af 6. juni 1991, lov nr. 357 af 6. juni 1991, lov nr. 358 af 6. juni 1991, lov nr. 388 af 6. juni 1991 og lov nr. 399 af 6. juni 1991. Den bekendtgjorte lovtekst gælder først i sin helhed fra 1. januar 1992, jf. § 48 i lov nr. 357 af 6. juni 1991, § 112 i lov nr. 358 af 6. juni 1991, § 65 i lov nr. 388 af 6. juni 1991 og § 14 i lov nr. 399 af 6. juni 1991.


Kapitel 1

Almindelige bestemmelser

§ 1. Efter reglerne i denne lov kan kommuner, der er frikommuner, indtil udgangen af 1993 gennemføre forsøg med det formål at øge det lokale selvstyre, at opnå en bedre tilpasning af det kommunale styre til de lokale forhold, at forbedre servicen for borgerne og at forbedre ressourceudnyttelsen i den kommunale virksomhed. Ved forsøgene skal der lægges afgørende vægt på hensynet til borgernes sundhed, retssikkerhed og velfærd.

Stk. 2. Kommuner, der ikke er frikommuner, kan udføre forsøg efter frikommuneloven i det omfang, det fremgår af loven.

§ 2. Indenrigsministeren fastsætter efter forslag fra kommunalbestyrelsen, om en kommune skal have status som frikommune.

Stk. 2. Højst 6 amtskommuner og 30 primærkommuner kan have status som frikommuner.

Stk. 3. Indenrigsministerens bestemmelse om, hvilke kommuner der har status som frikommuner, optages i Lovtidende.

Stk. 4. I forbindelse med, at en kommunes status som frikommune ophører, kan indenrigsministeren efter forslag fra kommunalbestyrelsen og med vedkommende ministers samtykke bestemme, at frikommuneregulativer, der er godkendt for kommunens vedkommende, bevarer deres gyldighed i en nærmere fastsat periode, dog længst indtil udgangen af 1993. Meddelelse herom bekendtgøres i Lovtidende.

§ 3. Den, der efter en lovbestemmelse er bemyndiget til at fastsætte regler, kan inden for bemyndigelsens grænser godkende særlige regler for en frikommune.

Stk. 2. Skal reglerne efter lovbestemmelsen fastsættes ved kgl. anordning, kan vedkommende minister dog foretage godkendelsen.

Stk. 3. Skal reglerne efter lovbestemmelsen i øvrigt fastsættes af andre end en minister, kan godkendelse af særlige regler for en frikommune kun finde sted med tilladelse fra vedkommende minister.

§ 4. Indenrigsministeren kan fastsætte regler om fremgangsmåden ved udarbejdelsen, godkendelsen, iværksættelsen og afslutningen af forsøg samt om undersøgelse og vurdering af forsøgsresultaterne.

Kapitel 2

Frikommuneregulativer m.v.

§ 5. Regler for frikommuneforsøg fastsættes i frikommuneregulativer. Frikommuneregulativer skal vedtages af kommunalbestyrelsen og godkendes af vedkommende minister.

Stk. 2. Når et frikommuneregulativ er godkendt, bekendtgøres der i Lovtidende en meddelelse herom. I meddelelsen gives der oplysning om, hvor borgerne kan gøre sig bekendt med frikommuneregulativer, jf. § 6, stk. 3.

§ 6. Et frikommuneregulativ skal angive en ikrafttrædelsesdato.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen foranlediger, at frikommuneregulativer eller en kortfattet beskrivelse af forsøgenes indhold optages i et eller flere blade, der har almindelig udbredelse i kommunen. Optagelsen skal ske mindst en uge før ikrafttrædelsestidspunktet.

Stk. 3. Frikommuneregulativer skal være fremlagt de samme steder som kommunalbestyrelsers og amtsråds mødedagsordener m.v., jf. lov om kommunernes styrelse § 8, stk. 4, og § 9, stk. 3. (* 1)

§ 7. Kommunalbestyrelsen drager omsorg for, at borgerne i kommunen herudover i nødvendigt omfang informeres om kommunens frikommuneforsøg.

Kapitel 3

Arbejdsministerens område

§ 8. Arbejdsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i

 • 1) § 1 i lov om arbejdstilbud til ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. februar 1989, som ændret ved lov nr. 386 af 13. juni 1990 (* 2), for så vidt angår beskæftigelse af jobtilbudspersoner på beskæftigelsesprojekter og
 • 2) lov nr. 379 af 13. juni 1990 om kommunal beskæftigelsesindsats for så vidt angår arbejdsstedets karakter og personkreds og løntilskudsperiodens længde.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1. Reglerne for forsøg skal vedtages af amtsrådet i en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

§ 9. Uanset bestemmelserne i § 9 og § 10, stk. 3, i lov om arbejdstilbud til ledige, jf. lovbekendtgørelse nr. 122 af 24. februar 1989 (* 3), kan arbejdsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter retten til uddannelsesydelse ikke er betinget af, at den ledige har haft et arbejdstilbud.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1. Reglerne for forsøget skal vedtages af amtsrådet i en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

§ 10. Arbejdsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommune kan yde arbejdsformidlingen bistand ved løsningen af arbejdsformidlingens opgaver inden for den pågældende kommunes område.

§ 10 a. Arbejdsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kommuner og amtskommuner, der rekvirerer kurser, som afholdes i henhold til lov nr. 237 af 6. juni 1985 om arbejdsmarkedsuddannelser, (* 4) til deltagere i disse kurser kan yde et beløb, der svarer til det højeste dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 17. september 1987, (* 5) eller et beløb, der svarer til forskellen mellem det højeste dagpengebeløb og den ydelse, som deltagerne modtager i henhold til lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2. Arbejdsministeren kan endvidere godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kommuner og amtskommuner til deltagere i ikke-rekvirerede erhvervsforberedende kurser, som afholdes i henhold til kapitel VII i lov nr. 237 af 6. juni 1985 om arbejdsmarkedsuddannelser, (* 4) kan yde et beløb, der svarer til det højeste dagpengebeløb, jf. § 47 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 599 af 17. september 1987, (* 5) eller et beløb, der svarer til forskellen mellem det højeste dagpengebeløb og den ydelse, som deltagerne modtager enten i henhold til lov om arbejdsmarkedsuddannelser eller lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring m.v.

§ 10 b. Arbejdsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger § 2 i lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer, jf. lovbekendtgørelse nr. 516 af 23. juli 1987, for så vidt angår nærtstående personer, der plejer en døende i eget hjem.

Kapitel 4

Boligministerens område

§ 11. (Ophævet)

§ 12. Boligministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i § 5, stk. 3, § 7 a, stk. 4-6, § 9, § 11, stk. 2, § 33, stk. 2-6, § 56, stk. 2, nr. 1, og § 56, stk. 4, i lov om byfornyelse og boligforbedring, jf. lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. juli 1987, som senest ændret ved lov nr. 322 af 24. maj 1989. (* 6)

§ 12 a. Boligministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i §§ 31 og 32, § 43, stk. 2, § 48, stk. 2, § 52, § 63, stk. 2, § 63 a, stk. 4, 5 og 6 (* 7), § 67, stk. 2, § 70, stk. 1, § 72 og § 72 a i lov om boligbyggeri, jf. lovbekendtgørelse nr. 550 af 18. august 1987. (* 8)

Stk. 2. Boligministeren kan endvidere godkende regler, der for byggerier, der modtager støtte til opførelse i medfør af lov om boligbyggeri, fraviger realkreditlovens § 45, stk. 2 og 3, jf. lov nr. 841 af 20. december 1989, som senest ændret ved lov nr. 900 af 28. december 1990 (* 9). Det er en betingelse, at kommunen samtidig garanterer bygningsejeren mod tab som følge heraf.

Kapitel 5

Energiministerens område

§ 13. Energiministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en amtskommune kan yde tilskud, lån eller garanti til gennemførelsen af projekter, der etableres i overensstemmelse med den kommunale varmeplanlægning.

§ 14. Energiministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommunal forsyningsvirksomhed undtages helt eller delvis fra reglerne om prisbestemmelser i §§ 9 og 10 i lov nr. 54 af 25. februar 1976 om elforsyning og §§ 20 og 21 i lov nr. 382 af 13. juni 1990 om varmeforsyning.

Kapitel 6

Finansministerens område

§ 15. Uanset bestemmelsen i § 45, stk. 2, i lov om tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken, jf. lovbekendtgørelse nr. 671 af 2. oktober 1986, (* 10) kan undervisnings- og forskningsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter undervisnings- og forskningsministerens kompetence til at indgå aftaler, der angår ansættelsesvilkår for de i kommunen ansatte tjenestemænd, der er omfattet af bestemmelserne i ovennævnte lov, udøves af en frikommune.

Kapitel 7

Indenrigsministerens område

§ 16. Indenrigsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 313 af 20. juni 1984, (* 1) bortset fra § 2, stk. 1, §§ 10-14, § 20, stk. 1, 2 og 5, §§ 23, 25 og 29, § 40, stk. 1, 1. pkt., § 40, stk. 2, 1. pkt., § 40, stk. 3, § 42, § 45, stk. 3, §§ 61, 61 a-c, 63 og 66.

Stk. 2. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter der henlægges beslutningskompetence i nærmere afgrænsede kommunale anliggender til lokaludvalg eller lignende. Lokaludvalgenes afgørelser kan indbringes for overordnede myndigheder i samme omfang, som hvis de var truffet af kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter økonomiudvalg og stående udvalg nedlægges. Afgørelse i sager om sociale ydelser til enkeltpersoner skal dog være henlagt til et udvalg.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan godkende regler for forsøg, hvorefter kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg med lokaludvalg og forsøg med udvalgsstrukturen i samme omfang som frikommuner. Reglerne fastsættes i et forsøgsregulativ. § 4, § 5, stk. 2, samt §§ 6 og 7 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter økonomiudvalget består af borgmesteren og formændene for de stående udvalg, som vælges af kommunalbestyrelsen ved forholdstalsvalg og med virkning for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Ved valget af de øvrige medlemmer af de stående udvalg regnes udvalgsformandens plads som den første af de pladser, der kan tilkomme den gruppe inden for kommunalbestyrelsen, til hvilken udvalgsformanden hører.

Stk. 6. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kandidatliste, der ikke opnår repræsentation i et udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen, får ret til at udpege en repræsentant til udvalget.

Stk. 7. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter et mindretal i et udvalg, der er nedsat af kommunalbestyrelsen, kan kræve en sag udsat til det efterfølgende møde.

Stk. 8. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter økonomiudvalget bemyndiges til at meddele tillægsbevillinger i tilfælde, hvor beløb fra en bevilling ønskes overført til en anden bevilling.

§ 17. (Ophævet)

§ 18. (Ophævet)

§ 18 a. (Ophævet)

§ 18 b. (Ophævet)

§ 18 c. Uanset bestemmelsen i § 1, stk. 2, i lov om lån til betaling til ejendomsskat og om ændring af ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 576 af 28. august 1987, (* 11) kan indenrigsministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter der kan ydes lån til betaling af ejendomsskatter m.v. til personer, der modtager efterløn. (* 12)

Kapitel 8

Industriministerens område

§ 19. Uanset bestemmelserne i § 1, stk. 1, 2 og 3, i lov nr. 218 af 28. april 1976 om butikstid,13) er kommunalbestyrelser bemyndiget til som frikommuneforsøg at tillade detailhandelsbutikker på alle hverdage at udvide butikstiden, dog således at denne ikke kan begyndes tidligere end kl. 6.00 og ikke sluttes senere end kl. 22.00, lørdag dog kl. 17.00.

Stk. 2. Det er en betingelse for, at forsøg kan gennemføres i henhold til stk. 1, at kommunalbestyrelsen foranlediger, at der samtidig i kommunen sker forsøg med udvidelse af åbningstiden i offentlige kontorer inden for den kommunale forvaltning, post- og telegrafvæsenet m.v., samt at kommunalbestyrelsen foretager en afgrænsning af butikstidsforsøget inden for kommunegrænsen, hvis dette er nødvendigt for i videst muligt omfang at undgå konkurrenceforvridning i forhold til butikker beliggende i tilstødende kommuner.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens beslutning om at afholde forsøg med åbningstiden træffes efter forhandling med de berørte organisationer.

Stk. 4. Ved frikommuneforsøg med udvidet åbningstid finder bestemmelsen i § 5, stk. 1, 2. pkt. om, at regulativet skal godkendes af vedkommende minister, og § 5, stk. 2, ikke anvendelse.

§ 20. Industriministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommune kan opføre erhvervsejendomme til udleje til iværksættere.

§ 21. Industriministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommune kan finansiere erhvervspolitiske aktiviteter, som ikke er omfattet af statslige ordninger, og som egner sig for kommunale initiativer.

§ 21 a. Industriministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i §§ 20 og 21. Forsøget skal være et led i et frikommuneforsøg i en amtskommune, der er frikommune. Reglerne for forsøget skal vedtages af amtsrådet, og kommunerne skal være beliggende i den pågældende amtskommune.

§ 21 b. Industriministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kompetencen til at meddele alkoholbevilling efter § 11, stk. 1, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 186 af 25. marts 1988, (* 14) henlægges til økonomiudvalget eller et stående udvalg. Udvalgets beslutninger træffes efter indhentet udtalelse fra politimesteren. Afslag kan indbringes for kommunalbestyrelsen inden 4 uger efter, at afslaget er meddelt.

Kapitel 9

Landbrugsministerens område

§ 22. Landbrugsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i lov om landbrugsejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 1. juli 1986, (* 15) om,

 • 1) hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, i henhold til lovens §§ 4 og 7 a om ophævelse af landbrugspligten og tilladelse til ikke-jordbrugsmæssig udnyttelse af jorderne til en landbrugsejendom, således at landbrugsministerens kompetence efter §§ 4 og 7 a overføres til en kommune eller amtskommune, der har status som frikommune,
 • 2) hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, i henhold til lovens § 7, stk. 3, og § 8, stk. 6 og 7 vedrørende beboelsesbygning på en landbrugsejendom og i forbindelse hermed fravige reglerne i § 7, stk. 1, og § 8, stk. 3, således at en frikommune kan opnå bemyndigelse til at tillade en landbrugsejendom uden beboelsesbygning på nærmere vilkår. (* 16)
 • 3) (Ophævet)
 • 4) hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, i henhold til lovens § 13 i situationer, hvor en frikommune erhverver eller afhænder landbrugsjord.

Stk. 2. Afgørelser i sager vedrørende lovens § 4, § 7, stk. 1, § 7 a, § 8, stk. 3, 5 og 6 samt § 13 truffet af myndigheder, der har fået tillagt beføjelser efter stk. 1, kan indbringes for landbrugsministeren. Landbrugsministeren kan fastsætte regler om klagefrist, kredsen af klageberettigede og om, at visse afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 23. (Ophævet) (* 17)

§ 23 a. Landbrugsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger reglerne i § 1, stk. 2 og 3, i lov om jordfordeling mellem landejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 63 af 14. februar 1983, om hvem der kan rejse og behandle jordfordelingssager. (* 18)

Kapitel 10

Miljøministerens område

§ 24. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne

 • 1) (Ophævet) (* 19)
 • 2) (Ophævet) (* 19)
 • 3) om regulativer for og vedligeholdelse af offentlige vandløb i § 12 samt om klageadgang i § 80 i lov nr. 302 af 9. juni 1982 om vandløb, (* 20)
 • 4) om, hvilke myndigheder der træffer afgørelse efter naturfredningslovens §§ 43, 46-48, 53-57 og § 69, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, (* 21)
 • 5) (Ophævet)
 • 6) (Ophævet)
 • 7) (Ophævet)
 • 8) (Ophævet)

Stk. 2. (Ophævet)

Stk. 3. (Ophævet) (* 19)

Stk. 4. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en amtskommune, der i henhold til stk. 1, nr. 4, har overtaget kompetence fra fredningsnævnene til at administrere, herunder træffe afgørelse, efter §§ 46, 47, 47 a, 47 b, 48 og 53 i lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984 med de ændringer, som følger af lov nr. 355 af 13. maj 1987 og § 25 i lov nr. 108 af 5. marts 1988, (* 21) kan overdrage denne kompetence til frikommuner og kommuner, der ikke er frikommuner. Reglerne for forsøget skal vedtages af amtsrådet i en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

Stk. 5. (Ophævet) (* 19)

Stk. 6. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en amtskommune i forbindelse med lokalplanlægningen i landzone kan træffe afgørelse efter § 46, stk. 7, § 47, stk. 4, og § 47 a, stk. 3, jf. § 47, stk. 4, i lov om naturfredning, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, som senest ændret ved § 12 i lov nr. 138 af 7. marts 1990.

§ 24 a. (Ophævet) (* 22)

§ 24 b. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter amtsrådets kompetence efter § 39, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, som senest ændret ved § 38 i lov nr. 838 af 19. december 1989 (* 23), overføres til kommunalbestyrelsen, således at kommunalbestyrelsen godkender og fører tilsyn med de særlig forurenende virksomheder m.v. i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, der ikke drives af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Forsøg efter stk. 1 kan alene godkendes for Ballerup Kommunes vedkommende.

§ 25. Miljøministeren kan i forbindelse med godkendelse i henhold til § 24, nr. 4, godkende regler, der fraviger bestemmelserne om klage i naturfredningslovens §§ 45 og 58, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984. (* 21)

§ 26. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne

 • 1) om fredningsplanlægning i naturfredningslovens §§ 36-39, jf. lovbekendtgørelse nr. 530 af 10. oktober 1984, (* 21)
 • 2) (Ophævet) (* 24)
 • 3) om vandindvindingsplanlægning i vandforsyningslovens §§ 11, 13 og 17, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, (* 25)
 • 4) (Ophævet) (* 22)

§ 27. (Ophævet) (* 19)

§ 28. (Ophævet) (* 22)

§ 28 a. (Ophævet) (* 19)

§ 28 b. (Ophævet) (* 19)

§ 28 c. (Ophævet) (* 19)

§ 28 d. (Ophævet) (* 19)

§ 28 e. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en frikommune får mulighed for at meddele tilladelse til indvinding af højst 1.000 m3 råstoffer pr. år i medfør af § 7, stk. 1, i lov om råstoffer. (* 26)

Stk. 2. Miljøministeren kan i forbindelse med godkendelse i henhold til stk. 1 godkende regler, der fraviger bestemmelserne om klage i råstoflovens § 13. (* 26)

Stk. 3. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1 og 2. Reglerne for forsøget skal vedtages af en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

§ 28 f. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i

 • 1) (Ophævet) (* 19)
 • 2) (Ophævet) (* 19)
 • 3) § 2, stk. 2, i lov om sommerhuse og campering m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 357 af 15. juli 1985. (* 27)

Stk. 2. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3. (* 28) Reglerne for forsøget skal vedtages af amtsrådet i en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

Stk. 3. (Ophævet) (* 19)

§ 28 g. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kompetencen efter § 18 i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 68 af 24. januar 1989, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 216 af 5. april 1989, (* 23) til at meddele udledningstilladelse til private og offentlige spildevandsanlæg henlægges til kommunalbestyrelsen for så vidt angår separat udledning af tagvand og vand fra befæstede arealer.

Stk. 2. Miljøministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1. Reglerne for forsøget skal vedtages af amtsrådet i en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

Stk. 3. Forsøg efter stk. 1 kan alene godkendes for Storstrøms Amtskommunes vedkommende.

Kapitel 11

Trafikministerens område

§ 29. Trafikministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter § 2, stk. 3, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 6. august 1985, (* 29) og § 6 i lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 370 af 6. august 1985. (* 30)

§ 29 a. Trafikministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelsen om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter § 2, stk. 1 og 2, i lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 368 af 6. august 1985. (* 29)

§ 29 b. Trafikministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter grundejernes forpligtelser efter § 5, stk. 1, i lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 371 af 6. august 1985, (* 31) og uanset begrænsningen i § 5, stk. 2, kan udvides til at omfatte snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af mindre befærdede offentlige vejes øvrige areal ind til kørebanemidte. Grundejernes forpligtelser omfatter ikke gangtunneler og -broer.

Kapitel 12

Skatteministerens område

§ 30. (Ophævet)

§ 30 a. (Ophævet)

§ 30 b. Skatteministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter vurderingsrådets kompetence og skyldrådets kompetence som 1. klageinstans efter lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 14. august 1984, (* 32) overføres til kommunalbestyrelserne eller ligningskommissionerne, jf. lov om skattemyndighedernes organisation og om klageadgang m.m. (skattestyrelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 573 af 14. november 1984. (* 33)

Stk. 2. Godkendes regler for forsøg efter stk. 1, hvorefter skyldrådets kompetence som 1. klageinstans overføres til kommunalbestyrelsen eller ligningskommissionen, kan der fastsættes bestemmelser, hvorefter disses afgørelser enten kan påklages til skyldrådet som 2. klageinstans eller direkte til Landsskatteretten.

Stk. 3. Der kan i forbindelse med frikommuneforsøg godkendt efter stk. 1 pålægges vurderingsformanden og vurderingsmændene andre opgaver end de i vurderingsloven opregnede.

Stk. 4. Der kan i forbindelse med godkendelse af regler for frikommuneforsøg fastsættes bestemmelser, hvorefter kommunalbestyrelsen eller ligningskommissionen kan efterprøve vurderingsansættelser, fordelinger m.v. Der kan endvidere fastsættes bestemmelser om fremgangsmåden ved sagsbehandlingen, der fraviger vurderingslovens regler herom, samt bestemmelser, hvorefter ligningskommissionen kan bemyndige vurderingssekretariatet til at træffe afgørelser på kommissionens vegne.

§ 30 c. Skatteministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger reglerne i §§ 2 og 3 i lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 14. august 1984. (* 32)

§ 30 d. Skatteministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter Ligningsrådets kompetence efter § 10, stk. 3 og stk. 4, i selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 623 af 31. august 1990, som senest ændret ved § 3 i lov nr. 218 af 10. april 1991, overføres til de kommunale skattemyndigheder.

Stk. 2. Skatteministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter Ligningsrådets kompetence efter § 3, stk. 3, i lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 594 af 4. september 1986, overføres til de kommunale skattemyndigheder.

Stk. 3. Godkendes regler for forsøg efter stk. 1 eller stk. 2, kan den kommunale skattemyndigheds afgørelse påklages til den pågældende told- og skatteregion.

Kapitel 13

Socialministerens område

§ 31. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne

 • 1) i den sociale styrelseslov bortset fra § 3 og §§ 16-19, (* 34)
 • 2) om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1987, (* 35) bortset fra lovens afsnit VIII,
 • 3) om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 28. september 1987, (* 36)
 • 4) om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, jf. lovbekendtgørelse nr. 949 af 23. december 1986, (* 37)
 • 5) om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter lov nr. 350 af 4. juni 1986 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 389 af 7. juni 1989. (* 38)

§ 31 a. Socialministeren kan fastsætte regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommunalbestyrelse kan overlade sine beføjelser efter bistandsloven til en brugerbestyrelse for en institution efter bistandslovens §§ 69, 74, 79 og 80, i det omfang beføjelserne knytter sig til institutionens administration og drift.

Stk. 2. Til brugerbestyrelser for kommunale institutioner efter bistandslovens § 69 kan vælges repræsentanter blandt forældre og medarbejdere. Til brugerbestyrelser for institutioner efter §§ 74, 79 og 80 kan vælges repræsentanter blandt beboere og medarbejdere.

§ 32. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der til kommunalbestyrelsen henlægger revaliderings- og pensionsnævnets kompetence til at træffe afgørelser i henhold til § 43, stk. 10 og 11, jf. § 44, stk. 1, og § 58, stk. 3, jf. stk. 9, i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 27. september 1989, som senest ændret ved lov nr. 256 af 25. april 1990, (* 35) samt i henhold til §§ 14, stk. 1, 2 og 6, 16 og 18, jf. § 59 i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 4. juni 1989. (* 36)

Stk. 2. Godkendes regler for forsøg efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 43, stk. 10 og 11, jf. § 44, stk. 1, i lov om social bistand påklages efter reglerne i § 15 i lov om social bistand. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter § 58, stk. 3, jf. stk. 9, i lov om social bistand kan, inden 4 uger efter at klageren har fået meddelelse om afgørelsen, indbringes for revaliderings- og pensionsnævnet. Revaliderings~ og pensionsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Den sociale ankestyrelse kan dog optage en sag til behandling, når ankestyrelsen skønner, at sagen er af principel betydning. For anmodning herom til ankestyrelsen gælder tilsvarende regler som i § 15, stk. 4, i lov om social bistand.

Stk. 3. Godkendes regler for forsøg angående kompetencen efter §§ 14, stk. 1, 2 og 6, 16 og 18, jf. § 59, i lov om social pension efter stk. 1, kan kommunalbestyrelsens afgørelser indbringes for revaliderings- og pensionsnævnet inden 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Revaliderings- og pensionsnævnets afgørelse kan indbringes for den sociale ankestyrelse, jf. lov om social pension § 50, stk. 2.

Stk. 4. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1. Reglerne for forsøget skal vedtages af en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

§ 33. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter personer, der i en nærmere bestemt periode har modtaget hjælp efter § 37 i lov om social bistand, kan have arbejdsindtægter på indtil 1.000 kr. pr. måned efter skattetræk, uden at der sker fradrag i hjælpen, dog maksimalt 5.000 kr. pr. år.

§ 33 a. (Ophævet)

§ 33 b. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter der ved beregningen af kontanthjælp efter § 37 i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 27. september 1989, som senest ændret ved lov nr. 256 af 25. april 1990, (* 35) ses bort fra mindre godtgørelsesbeløb, der udbetales i forbindelse med vejledning og undervisning ved deltagelse i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger.

§ 34. (Ophævet)

§ 35. Uanset bestemmelsen i § 52, stk. 1, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 28. september 1987, (* 36) kan socialministeren godkende, at der for forsøg efter § 32, stk. 1, hvorved kompetencen til at træffe afgørelse efter §§ 14, stk. 1, 2 og 6, 16 og 18, jf. § 59, i lov om social pension henlægges til kommunalbestyrelsen, fastlægges regler, der tilstræber, at der ikke af statskassen i forsøgsperioden afholdes større udgifter til førtidspension i den af forsøget omfattede kommune, end hvis forsøget ikke var afholdt.

§ 36. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i § 51, stk. 1, §§ 53, 54, og § 56, stk. 2, i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 637 af 27. september 1989, som senest ændret ved lov nr. 256 af 25. april 1990. (* 35)

§ 36 a. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at kommunen ansætter nærtstående til en person, der ønsker at dø i eget hjem, som plejer for den døende.

Stk. 2. Som løn til den pårørende udbetales kompensation for vedkommendes tabte arbejdsfortjeneste, normalt svarende til 90 pct. af pågældendes gennemsnitlige arbejdsindtægt de seneste 6 måneder forud for ansættelsen.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsens afgørelse vedrørende plejelønsordningen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Stk. 4. Udgifterne ved ordningen afholdes endeligt af pågældende frikommune og den amtskommune, i hvilken kommunen er beliggende, efter aftale mellem de to kommuner.

§ 37. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der ud over tilskud efter § 73, stk. 2, i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1987, (* 35) skal ydes særlige tilskud til nedsættelse af betalingen for ophold i daginstitutioner under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Tilskud efter denne bestemmelse afholdes endeligt af frikommunen.

§ 38. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelsen i § 46, stk. 4, i lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 624 af 28. september 1987. (* 36)

Stk. 2. Socialministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at gennemføre forsøg som nævnt i stk. 1. Reglerne for forsøget skal vedtages af en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

Stk. 3. Uanset bestemmelsen i § 52, stk. 1, i lov om social pension afholdes udgifter ved frikommuneforsøg efter stk. 1 ligeligt af kommunen, der har tilsluttet sig forsøget, jf. stk. 2, og amtskommunen uden refusion fra staten.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i § 117 i lov om social bistand, jf. lovbekendtgørelse nr. 171 af 25. marts 1987, som senest ændret ved lov nr. 391 af 10. juni 1987, (* 35) kan socialministeren godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter amtsrådet kan fastsætte regler om betaling for ophold på de i lov om social bistand § 112, stk. 1, nævnte institutioner for personer, der under opholdet får udbetalt pension efter den sociale pensionslovgivning.

Kapitel 14

Undervisnings- og forskningsministerens område

§ 39. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne

 • 1) i §§ 3-7, §§ 9-17, § 19, stk. 1, 2 og 4, § 19 a, § 23, stk. 1, 1. pkt., § 23, stk. 2 og 4, § 33, stk. 3 og 4, § 34, stk. 2, § 36, stk. 2 og 4, § 39 c, § 39 g, stk. 1 og 2, § 40, stk. 1 og 2, § 42, stk. 2, § 43 a, stk. 1 og 3, og § 45, stk. 1, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 524 af 10. juli 1990. (* 39)
 • 2) i lov om styrelsen af kommunernes skolevæsen bortset fra folkeskolen og af virksomhed efter lov om fritidsvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 437 af 20. juni 1989, for så vidt angår gymnasie- og anden amtskommunal undervisning bortset fra § 38, 1. pkt., § 40, § 49, stk. 1, kapitel 8 og 9 samt § 79, (* 40) og
 • 3) om nedsættelse m.v. af et repræsentantskab i § 2 i lov nr. 239 af 12. juni 1975 om amtscentraler for undervisningsmidler.

§ 39 a. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommune kan give tilskud til reduktion af forældrebetalingen i skolefritidsordninger på private skoler for børn, der er hjemmehørende i kommunen, efter samme regler som dem, der gælder for skolefritidsordninger i folkeskolen.

§ 39 b. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommune kan vedtage at yde diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og befordringsgodtgørelse m.v. til elevrepræsentanter for deltagelse i skolebestyrelsesmøder.

§ 40. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter tillige kommuner, der ikke er frikommuner, får mulighed for at overtage en amtskommunes forpligtelse til at sørge for specialundervisning efter § 19, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 541 af 21. august 1986, som ændret ved lov nr. 231 af 22. april 1987. (* 39) Reglerne skal vedtages af en amtskommune, der er frikommune, og kommunerne skal være beliggende i denne amtskommune.

§ 41. (Ophævet)

§ 42. (Ophævet)

§ 43. (Ophævet) (* 40)

§ 43 a. (Ophævet)

§ 44. Undervisnings- og forskningsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en amtskommune kan yde:

 • 1) kursusgodtgørelse til kvindelige elever på EFG-basisuddannelsen inden for enkelte hovederhvervsområder og
 • 2) tilskud til virksomheder, der opretter lære- og praktikpladser for kvindelige elever inden for enkelte hovederhvervsområder.

Kapitel 15

Sundhedsministerens område

§ 45. Sundhedsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne om, hvilke myndigheder der administrerer, herunder træffer afgørelse, efter lov om offentlig sygesikring, jf. kapitel 3 og kapitel 6 i lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986. (* 41)

§ 45 a. Sundhedsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommunalbestyrelse kan tilbyde vederlagsfri tandpleje, herunder protetisk behandling, til ældre eller personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående psykisk eller fysisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud.

Stk. 2. Sundhedsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter der ydes refusion fra en amtskommune til en kommune, svarende til tilskud efter § 8 i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 94 af 9. marts 1976, som senest ændret ved lov nr. 254 af 6. juni 1985. (* 42) Det skal tilstræbes, at refusionen ikke overstiger det beløb, som skulle ydes efter sygesikringslovens § 8, såfremt den pågældende frikommune ikke havde iværksat en særlig tandplejeordning.

§ 45 b. Sundhedsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en amtskommune uanset reglerne i § 5, stk. 1, i lov om sygehusvæsenet, jf. lovbekendtgørelse nr. 476 af 7. november 1985, (* 43) af en kommune i amtsrådskredsen kan opkræve betaling pr. sengedag for patienter, der er indlagt på amtskommunens sygehuse, og som har bopæl i den pågældende kommune.

§ 45 c. Sundhedsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter en kommunalbestyrelse uanset reglerne i § 1, stk. 1, og §§ 2 og 3 i lov om skolelægeordning, jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 16. august 1974, som senest ændret ved lov nr. 254 af 6. juni 1985, selv træffer beslutning om hvilke personalekategorier der skal varetage opgaverne i skolelægeordningen.

§ 45 d. Sundhedsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, hvorefter Bornholms Amtskommune inden for grupper af lægemidler, der indeholder samme terapeutisk aktive stof, kan fastsætte tilskuddet til lægemidler med tilskud efter § 7, stk. 1, 2 og 3, i lov om offentlig sygesikring, jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juni 1986, som ændret blandt andet ved lov nr. 343 af 24. maj 1989 og senest ved § 18 i lov nr. 386 af 13. juni 1990, (* 44) til et fast beløb svarende til mindst 75 pct. henholdsvis mindst 50 pct. af den laveste udgift til et af disse lægemidler. Der kan dog ikke ydes tilskud til mere end 75 pct. henholdsvis 50 pct. af udgiften til det pågældende lægemiddel.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 vedrører alene lægemidler indkøbt på apoteker i Bornholms Amt af personer med folkeregisteradresse i en på Bornholm beliggende kommune.

Kapitel 16

Kulturministerens område

§ 46. (Ophævet)

§ 46 a. (Ophævet)

§ 46 b. (Ophævet)

§ 46 c. (Ophævet)

§ 46 d. Kulturministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg, der fraviger bestemmelserne i §§ 31-35 i lov nr. 410 af 13. juni 1990 om støtte til folkeoplysning og bestemmelserne i § 6, stk. 1, samt §§ 7 og 8 i lov nr. 411 af 13. juni 1990 om ungdomsskoler, produktionsskoler og daghøjskoler.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder alene for frikommuner, der har fået godkendt forsøg med særlige styrelsesordninger på fritidsundervisningsområdet før den 1. januar 1991.

Kapitel 17

Justitsministerens område

§ 47. Justitsministeren kan godkende regler for frikommuneforsøg der fraviger bestemmelserne i § 2, stk. 3, § 2 a, stk. 3, § 3, stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, § 27 og § 28 i brandloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 365 af 28. juli 1983, (* 45) om, hvilken myndighed der forestår ledelsen af brandvæsenet.

Kapitel 18

Ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 48. Ved lovens ikrafttræden ophæves lov nr. 202 af 22. maj 1985 om frikommuner.

Stk. 2. Frikommuneregulativer, der er godkendt efter lov nr. 202 af 22. maj 1985, bevarer deres gyldighed.

Stk. 3. Frikommuneregulativer, der er godkendt med gyldighed indtil udgangen af 1989, opnår gyldighed indtil udgangen af 1993, når kommunalbestyrelsen inden 1. november 1989 træffer beslutning derom. Meddelelse om denne beslutning bekendtgøres i Lovtidende af indenrigsministeren. § 6, stk. 2, 1. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Indenrigsministeren kan fastsætte nærmere regler om fremgangsmåden ved forlængelse af frikommuneregulativer.

Stk. 5. Frikommuneregulativer, der er godkendt i henhold til §§ 17, 18, 18 a og 30 i lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 21. maj 1987, bevarer deres gyldighed.

Stk. 6. Frikommuneregulativer, der er godkendt i henhold til §§ 41, 42 og 43 a, i lov om frikommuner, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 15. juni 1988, bevarer deres gyldighed.

§ 49. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 239 af 20. april 1988 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Forsøgsregulativer, der er godkendt efter den hidtil gældende udformning af § 33 i lov om frikommuner, bevarer deres gyldighed. (* 46)

Lov nr. 141 af 8. marts 1989 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (*

 • 47)

Stk. 2. Frikommuneregulativer, der er godkendt efter den hidtil gældende udformning af § 39, stk. 1, nr. 1, og § 39, stk. 2, i lov om frikommuner, bevarer deres gyldighed.

Lov nr. 58 af 2. februar 1990 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2

Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (*

 • 48)

Stk. 2. Frikommuneregulativer, der er godkendt efter den hidtil gældende udformning af §§ 39, 40 og 46 b, bevarer deres gyldighed.

Lov nr. 390 af 13. juni 1990 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 49)

Stk. 2. Ændringen i § 32, stk. 1 af »§ 42, stk. 8, jf. stk. 9« til: »§ 43, stk. 10 og 11, jf. § 44, stk. 1« og ændringen i § 32, stk. 2, af »§ 42, stk. 9, jf. stk. 10« til: »§ 43, stk. 10 og 11, jf. § 44, stk. 1,» træder dog først i kraft den 1. oktober 1990. Frikommuneregulativer, der er godkendt efter den hidtil gældende udformning af § 32, bevarer deres gyldighed.

Stk. 3. Frikommuneregulativer, der er godkendt efter § 30 a, bortfalder den 1. april 1990.

Lov nr. 338 af 6. juni 1991 indeholder følgende ikrafttrædelsesbestemmelser.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. (* 50)

Stk. 2. § 1, nr. 7 og nr. 16, har virkning fra 1. januar 1991.

Indenrigsministeriet, den 12. september 1991

Thor Pedersen

/ Grethe Løgstrup

Officielle noter

(* 1) Jf. lovbekendtgørelse nr. 483 af 21. juni 1991. (* 2) Som senest ændret ved lov nr. 375 af 6. juni 1991. (* 3) Som ændret ved lov nr. 386 af 13. juni 1990 og lov nr. 375 af 6. juni 1991. (* 4) Jf. lovbekendtgørelse nr. 737 af 4. december 1989, som ændret ved lov nr. 839 af 20. december 1989 og lov nr. 374 af 6. juni 1991. (* 5) Jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 13. august 1990, som ændret ved lov nr. 373 af 6. juni 1991 og lov nr. 380 af 6. juni 1991. (* 6) Jf. lovbekendtgørelse nr. 498 af 28. juni 1990, som ændret ved lov nr. 274 af 8. maj 1991 og lov nr. 380 af 6. juni 1991. (* 7) § 63 a, stk. 4, 5 og 6 er nu § 63 a, stk. 5, 6 og 7, jf. lov nr. 229 af 13. april 1991. (* 8) Jf. lovbekendtgørelse nr. 525 af 10. juli 1990, som ændret ved lov nr. 229 af 13. april 1991. (* 9) Jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 16. juli 1991.

(* 10) Som ændret ved lov nr. 384 af 13. juni 1990 og lov nr. 382 af 6. juni 1991.

(* 11) Som ændret ved lov nr. 192 af 29. marts 1989 og lov nr. 337 af 6. juni 1991.

(* 12) § 18 c er overflødiggjort, jf. § 1, nr. 1 i lov nr. 337 af 6. juni 1991.

(* 13) Jf. lovbekendtgørelse nr. 558 af 18. august 1989.

(* 14) Som ændret ved lov nr. 62 af 7. februar 1990 og lov nr. 351 af 6. juni 1991.

(* 15) Jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 17. juli 1989.

(* 16) Bestemmelsen er ændret ved lov nr. 381 af 7. juni 1989. Den hidtidige affattelse af § 22, stk. 1, nr. 2, der fraviger kravet om, at landbrugsplaner skal godkendes af landbrugsministeren, finder dog fortsat anvendelse for de amtskommuner, der ikke har udarbejdet en plan for sikring af særligt værdifulde landbrugsområder.

(* 17) Frikommuneregulativer, der er godkendt efter den hidtidige udformning af § 23, bevarer deres gyldighed, jf. § 4, stk. 2, i lov nr. 848 af 20. december 1989.

(* 18) Jf. lovbekendtgørelse nr. 467 af 22. juni 1990.

(* 19) Bestemmelsen ophæves ved lov nr. 388 af 6. juni 1991, der træder i kraft den 1. januar 1992. Frikommuneforsøg, der er godkendt efter den hidtidige udformning af § 24, stk. 1, nr. 1, § 24, stk. 1, nr. 2, § 24, stk. 3, § 24, stk. 5, § 27, § 28 a, § 28 b, § 28 c, § 28 d, § 28 f, stk. 1, nr. 1, § 28 f, stk. 1, nr. 2 og § 28 f, stk. 3, bevarer deres gyldighed indtil udgangen af 1993, jf. lov nr. 388 af 6. juni 1991 § 69, stk. 2.

(* 20) Som senest ændret ved lov nr. 309 af 4. juni 1986.

(* 21) Som senest ændret ved lov nr. 138 af 7. marts 1990.

(* 22) Bestemmelsen ophæves ved lov nr. 358 af 6. juni 1991, der træder i kraft den 1. januar 1992. Frikommuneforsøg, der er godkendt efter den hidtidige udformning af § 24 a, § 26, nr. 4 og § 28, bevarer deres gyldighed, jf. lov nr. 358 af 6. juni 1991 § 114, stk. 3.

(* 23) Loven er ophævet og erstattet af lov nr. 358 af 6. juni 1991.

(* 24) Bestemmelsen ophæves ved lov nr. 357 af 6. juni 1991, der træder i kraft den 1. januar 1992. Frikommuneforsøg, der er godkendt efter den hidtidige udformning af § 26, nr. 2, bevarer deres gyldighed, jf. lov nr. 357 af 6. juni 1991 § 49, stk. 2.

(* 25) Som ændret ved lov nr. 355 af 13. maj 1987.

(* 26) Jf. lov nr. 357 af 6. juni 1991.

(* 27) Som senest ændret ved lov nr. 340 af 24. maj 1989.

(* 28) § 28 f, stk. 1, nr. 2 ophæves, jf. lov nr. 388 af 6. juni 1991, der træder i kraft den 1. januar 1992.

(* 29) Jf. lovbekendtgørelse nr. 430 af 31. maj 1991.

(* 30) Jf. lovbekendtgørelse nr. 431 af 31. maj 1991.

(* 31) Jf. lovbekendtgørelse nr. 432 af 31. maj 1991.

(* 32) Som senest ændret ved lov nr. 59 af 7. februar 1990.

(* 33) Loven er ophævet og erstattet af lov nr. 824 af 19. december 1989.

(* 34) Jf. lovbekendtgørelse nr. 552 af 10. juli 1991.

(* 35) Jf. lovbekendtgørelse nr. 817 af 6. december 1990, som ændret ved lov nr. 365 af 6. juni 1991, lov nr. 399 af 6. juni 1991, lov nr. 400 af 6. juni 1991, lov nr. 401 af 6. juni 1991, lov nr. 402 af 6. juni 1991, lov nr. 403 af 6. juni 1991, lov nr. 404 af 6. juni 1991 og lov nr. 406 af 6. juni 1991.

(* 36) Jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 4. juli 1989, som ændret ved lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 387 af 13. juni 1990, lov nr. 585 af 20. august 1990, lov nr. 794 af 30. november 1990, lov nr. 380 af 6. juni 1991, lov nr. 399 af 6. juni 1991 og lov nr. 400 af 6. juni 1991.

(* 37) Som ændret ved lov nr. 852 af 20. december 1989, lov nr. 386 af 13. juni 1990, lov nr. 387 af 13. juni 1990, lov nr. 366 af 6. juni 1991 og lov nr. 399 af 6. juni 1991.

(* 38) Som ændret ved lov nr. 855 af 20. december 1989, lov nr. 399 af 6. juni 1991 og lov nr. 405 af 6. juni 1991.

(* 39) Jf. lovbekendtgørelse nr. 519 af 3. juli 1991.

(* 40) Jf. dog lov nr. 431 af 13. juni 1990 for så vidt angår gymnasieområdet.

(* 41) Som ændret ved lov nr. 948 af 23. december 1986, lov nr. 279 af 2. maj 1990, lov nr. 414 af 6. juni 1991 og lov nr. 416 af 6. juni 1991.

(* 42) Jf. lovbekendtgørelse nr. 490 af 21. juli 1986, som ændret ved lov nr. 948 af 23. december 1986, lov nr. 279 af 2. maj 1990, lov nr. 414 af 6. juni 1991 og lov nr. 416 af 6. juni 1991.

(* 43) Som ændret ved lov nr. 192 af 29. marts 1989 og lov nr. 389 af 7. juni 1989.

(* 44) Som ændret ved lov nr. 414 af 6. juni 1991 og lov nr. 416 af 6. juni 1991.

(* 45) Som ændret ved lov nr. 270 af 2. maj 1990.

(* 46) Bekendtgjort i Lovtidende 26. april 1988.

(* 47) Bekendtgjort i Lovtidende 17. marts 1989.

(* 48) Bekendtgjort i Lovtidende 8. februar 1990

(* 49) Bekendtgjort i Lovtidende 14. juni 1990.

(* 50) Bekendtgjort i Lovtidende 6. juni 1991.