Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om Ændringer i Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 om Indkvartering. (Indkvarteringsloven)(* 1)

VI CHRISTIAN DEN TIENDE, af Guds Naade Konge til Danmark og Island, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, GØRE VITTERLIGT: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:


§ 1

§ 3, 3die Stykke, i Loven af 1924 affattes saaledes:

Naar der indkaldes Mandskab for en kortere Tid end 2 Maaneder, kan der under saadan Indkaldelse saavel til dette Mandskab som til de i Kommunen iøvrigt indkvarterede Styrker til Kvarter anvendes Lokaler, der kun afgiver 10 kbm Luftrum pr. Mand og en mindre Gulvflade end foran foreskrevet, Det samme gælder, naar Tjenestetid for Mandskab til fortsat Tjeneste og Mandskab til første Indkaldelse falder sammen for en kortere Tid end 2 Maaneder.

§ 2

§ 22, 4de Stk., udgaar.

GIVET PAA CHRISTIANSBORG, DEN 27. MARTS 1929

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

CHRISTIAN R.

(L. S.)

/Kragh.

Officielle noter

(* 1) Udfærdiget gennem Indenrigsministeriet. Se Rigsdagstidende for 1928-29: Folket. Tid. Sp. 3759, 3931, 3975, 4089; Landst. Tid. Sp. 842, 861, 867; Till. A. Sp. 4267; Till. C. Sp. 177, 203.