Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) m.fl.

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


§ 1

I lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling), jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 22. juni 1983, foretages følgende ændringer:

1. § 2 affattes således:

»§ 2. Danmark udgør eet valgområde, hvori samtlige 16 repræsentanter vælges ved forholdstalsvalg.

Stk. 2. På Færøerne og i Grønland afholdes ikke valg til Europa-Parlamentet.«

2. § 3, STK. 2, affattes således:

»STK. 2. Personer, der har fast bopæl på Færøerne eller i Grønland, har ikke valgret til Europa-Parlamentet.«

3. § 45 affattes således:

»§ 45. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 2

Stk. 1. Det mandat, der efter de hidtidige regler er tillagt Grønland, overgår til Danmark, når den repræsentant, der er valgt i Grønland, mister sin valgbarhed ved gennemførelsen af denne lov.

Stk. 2. Mandatet tilfalder for den resterende del af valgperioden det parti, der efter afholdelsen af valget i 1984 til Europa-Parlamentet ville være berettiget til et 16. mandat efter reglerne i lov om valg af danske repræsentanter til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling), jfr. lovbekendtgørelse nr. 309 af 22. juni 1983. For dette parti indtræder den kandidat, der er nærmest berettiget hertil ifølge den fortegnelse, der er nævnt i lovens § 23, stk. 2, eller § 24, stk. 3. Reglerne i lovens § 21, stk. 4, § 26 og § 29 finder tilsvarende anvendelse.'

§ 3

I lov nr. 225 af 31. maj 1979 om vederlag og pension m.v. for de danske repræsentanter i Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) foretages følgende ændringer:

1. § 1, STK. 2, 2. PKT., ophæves.

2. § 5 affattes således:

»§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.«

§ 4

Lov nr. 619 af 14. december 1977 for Grønland om valg til Europa-Parlamentet (De europæiske Fællesskabers Forsamling) ophæves.

§ 5

Loven træder i kraft den 1. januar 1985.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 11. APRIL 1984

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/BRITTA SCHALL HOLBERG

Officielle noter

Ingen