Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændringer af lov om indkvartering

(Indkvarteringslov)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:


I lov nr. 91 af 29. marts 1924 om indkvartering foretages følgende ændringer:

1. § 22 affattes således:

»§ 22. Indenrigsministeren fastsætter, hvilken betaling der skal svares for de i §§ 19-21 omhandlede ydelser. Taksterne fastsættes således, at der gives dækning for de udgifter, som normalt vil være forbundet med leveringen af de pågældende ydelser.«

2. I § 24, STK. 3, udgår ordene »jfr. nævnte paragrafs 4. stykke«.

GIVET PÅ CHRISTIANSBORG SLOT, DEN 27. MAJ 1964.

Under Vor Kongelige Hånd og segl.

FREDERIK R.

/Lars P. Jensen.

Officielle noter

Ingen